De payot der taalgrens

1206 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Mai. De payot der taalgrens. Konsultiert 19 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/154dn40k5s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

StTir VFSf BKJÛSJJST, d i p a r 5; .n t à * l z r s . ïten "ralk &aX Tii^rt^-r^rïçaarî n.rîrr" '1 en ^ \>ZUï^f~Vxxrtrw~err!—r/rr~xiû.ax.uô4xé / .««-n . •> -« 'Meex da.ne~-S'-erui,"'r--s^-d«r" h^Kr-r-tLerr-'T^>y--îSiijT^p<xLer:d op ïxet gsdrag onzer vrcu^en en doxdters, aie xn rte: bezetfce ge&selte "blevea ; * CTa , hier etaa» Vie te vechtex, en on s -even ten Vstc te geven en ginds lcïrpoHr se mi sschien-met onze vyanden ' ?: jffons«rîi3, .lui-etert j XX e ia net elle zx*& niet &adaasrt &»*«f YXtrtnHWl -m aôlfije zoo sphandig te ba^ eeôiger* ? ¥ie v ûewo&aljrlc hy riens geârag. onde* sa&èlyk oogpunfc net ses si te vettûoftQr: cn*ex-Xaat - ¥ies zoo het waar 2s - w&nt ondex &.ie ko.r-en is ex- kai •- xn&sjst ziaât -ginder aan die iafhexd en eerloosheid sohuidig ? Gewsîu -.ett-e.u die ook in tyd va» vre de hunne ee^baarheid o rides" de voeten trader. Maax- zy, kereis x-y,. onze ja&agden en vxousrrer aie u treivsr zwo-eren vo-or-s^ieer ge vertrokt? zy» 'by vrie gu zoovele zâlige uogenoxXkken yan trouve liefde he'bt gesieten; zy« de bloemen onze.r Htreefc ...y zyn ho* ni et die dien naûiâ verdi en«»n want 25? «achten op U en bewaren neilxg u> aandenken., 2çr bidden voof V apd&t ge zoudt gewpâaxd ^blyven en kloek en gezond •ten^gJr.^meïit V àenken aan U al.s se ny. } s Sondage alléén do or onze lachende velden dw&ie» ; z y Gxooxum zoo îsanigffert va: ïï en storten in ;t geheixa "bitxa'fe fcxahen by de kerxnneriijg aàn het Jgoltifckig 'rex ieden; uw beeld zweeft iian itacier roor eogen: if. 'ÏÏ gel&oven gey in u| hop en se* Blyven wy d:i e meisjee - onze ne i s je a - die vrouwen s- onze vrotrafen -» wij^ar « dig, opdat al s we in. onze dourbars « tr e eiàte :rugk»e-x*im, so ^vrank sa ttjt in d? .♦ogexi kwmen bilickfcn en lien diep rechtzinnig mogen toeflntiste*ôn ; * Lieve , hier "boa ik îju ; ik bleef IT irmeV trouw, een nieuw leven is voq* on3 bôgffûnen fe V S,. 3de Jagers ta voet « ! Zy die g.ingen r „ . '• Uit het dagb'-jek van ;9 jaaf oud en p<^10fiJ8rnry-' wiiiiger, die m Ju'f x 19X6 in Steenatraete a-netmii.de ■ • • • » » « Tk ;:ùn .âelgxo omdat 5. k ayn ''•riaande.ren tiei* net., En omdejp Xk wy*i iriaanderon • lief had kv/s-us ik om Solgié' te vordsdigen, ,T8ï; nu sta ik hiej* in dier gewyd#ngrond nict verre ^aï. de piaats ^/aar In L'SftQ âe heiden rsn C?r méninge in--ise vxyheid en onaXfefcaikclykh-3ia verdedigden, Ik. sta h.iex "o'i hope en ma^t ssoh Jn -t harte.- Ik a ta. h..j ex fi ,:r «.-a trots en dux~ende i mafekere met aiy tm se gotuigee ■ dat de Vlaining zyn dt;«l wii hebben in de vryjaakxng van het Land dat ons zoo duurbaar La„ 'Wy stryeen voo: .3eig' e. oxiz ;.;ofClev? raege zy ons l.ater\ "behandeien al s h are kinde*e» , Wie ïurfv 'bév/e'ore» o.hI zy voo >, a ai eenc 3tiefxa<\edex" zja!l wezen v Wie v dj,heu-fi hiei- .in c-- vexe weiden de^' Yeergouw d\ie du!^c-n« den van kruisitens ni et gezien «ex. V'.ayxr.Bc-ne naxaon ! > e s.. n2" e v f. r« " dl e wesà ni et hoeveej viaasàBch bioiid ex1 iixer e-;.vioetiX heext; exc «?eet r;:.ei- dat Ty r.lxW." ffiefc on 'se broeders, Xf. 'fe'■•• r.. g- .yx ptg.an in h-., u ievaa.' :.n m g.sn ptryd en; ci'xeV o k recht- heeOen exyx: ri. c x --f: t_ siixan in de oekr.nnin^î; die v/eten nietj dat z^uxve'l£ onze* i^siSii.-.n, beateia zyx\ veoi de.ù "• dea,-.J .t.- btervet. , .. en ik ook,- zoo '■ n;..-moet j "'Il <:oy:'i^ en ~ oekoiaat oî'x'ercr op ien <taax der horworxixng van /çn^ »< vlaemeche vô'ik " "" tDxt eitrekBei vvora r 1 vj Oogw:. 916 c.'iaJ. don roedei Tan den ougdigeliuyi&v rainé; gesv"u,ui:d .'.le-t a - wJ.genoe »vooxie.> ex by : "! H.- -, i ;:'i ;-is oi'fox don avo;nd van il 0uii? gexrei" an t jo; .nen xogul vi.ak in ''t-haxtf eenige uren na het :deer«• acnr;, ./en oozor r"- e...-i.sn. stiy:< x' voor •' iar.it veux Belgio, 'door VXaanSf-|r§a« Zyn mond sax voo? eeu^-'Xf; -e.-iygea: 3«xar zy.n hi-.-ed,, z joai.e dat van- k&Io andevr-f

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De payot der taalgrens gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Parijs von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume