De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

858 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 August. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cn6xw4967b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 3301. Zaterdag 15 Augusti 1914. —nh-nrfcfc-É-ir.- r.- -,>'r ary~Tfr-rriafyrr-r'^^' 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijfl in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, vooraf betaalbaar is voor BELGIE 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betreffende de redactie moeten vrachtvrij toegezonden worden. Men isverzochtdeAnnoncen den VRIJDAG middag telaten geworden;deprijsis 20c. per regel. Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De insehrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzoobt ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen moet betalen. Aile toegezondene of terhandgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. DE OORLOG IN BELGIE De Belgische, Fransche en Enarelsche Learers od hunnen post Men verwacht een grooten \ eldslag. De Koning aan 't hoofd der Troepen ! LEVE BELGIE ! Belangrijk Bericht AJUI IL/11 aan de Bevolking. In tijd van oorlog me gen maar alleen soldate vechten. Een burger, b voorbeeld,die op den vijan revolverschoten zou losse zou de oorzaak van h( platbranden en uitmooi den zijner gemeente kur nen z?jn. Men weet dat d Duitschers voor zulke gru welen niet achteruit gaar Zij hebben het reeds in d streek van Luik bewezer Dat zij die den vijan willen te Iijve gaan, a] regelmaligen krijger de indringer te gemoet trek ken. Kaîmte en vastberaden heid inoeten ons volk be zielen, maar het moet zic volstrekt onthouden va aile uitzinnigheden di aanleiding tôt eene vei schrikkelijke wraaknt ming van wege den vijan zouden kunnen geven. — Het groote Duitsche Rijk Hoe klein, hoe onridderlijk lie« dit rijk zich gedragen ! Een land du ven aanvallen waarin het de vols gastvrijheidgenoot ; waar zij ne zone die er schatten kwamen garen, we den voorgetrokken voor onze eige; kinderen, dank dengeest van broede liefde jegensden vreemde.dieden Be zoo eigen is. Een land, dat eene klei: provincie van zijn onmetelijk landg bied uitmaakt, overvallen met ei leger twintigmaal sterker, als men h oogenblik heeft gekozen, lang te vor< om het te overrompelen. Welk eene schande ! Hoe durft die keizer, die Lohe grin, zijile vrouw, zijne kinden nog in de oogen kijken, na dien oo log te hebben geteekend, die het bloi van Germanje 's zonen en het bloi van Belgie 's kinderen met stroomi gaat doen vergieten. En dat voor eene onrechtvaardij zaak, door de Duitsche regeering zi bekend, als in strijd met het volke recht ! Het ware deftiger geweest inee de reden te zeggen waarom men o aanviel : « Belgie, uw land is schoon, u » velden zijn weelderig, uwe stod' » rijk, uw handel, uwe nijverhe » bloeien. Ik hechtu als een parel ai » mijne kroon..» Die taal ware, zij het ook ont schaamd, toch rechtzinnig gewees ww wi ii« Ain i.ii • as® . / maar nu heeft men een ellendige uit vlucht gekozen. « Frankrijk bedreig » ons aan het zuiden van uw rijk » wij willen niet in onze flank aan » getast worden ; laat ons door, da » ik Frankrijk ga bekampen. » Nog eens : wat ellendige uitvlucht Frankrijk bedreigde hen !... En wi waren reedsvier dagen aan't vechten n en de eerste Fransche soldaat moes [i vrijdag vl. nog over onzen grond ko •J men, ofschoon wij de Fransche leger; U ter hulp roepen en niets hun den we£ q. verspert. Frankrijk bedreigde hen ! .. Maai !t indien dit zoo ware, ziet Duitschlanc •m dan niet in dat het slechts te wachtei had tôt de eerste Franschman onzer ■ grond betrad... 0 Met dezelfde driestheid waarmede wij Duitschland bekampen, dat om ■ onrechtvaardig aanvalt, hadden wi ^ ons tegen den Franschen indringei gericht en de krachten van het Duit e sche rijk ter hulp gevraagd om der vijand achteruit te slaan. iHoe groot ware Duitschland's ro geweest ! g Maar het was en het blijft eer ellendige uitvlucht, een groot rijt onwaardig! • En te meer schande heeft Duitsch land in dezen krijg, daar het onze onafharikeliikheid vrii williar had ge _ waarborgd. Onze wederstand is dus rechtvaar " dig, heilig ; en daarom zullen wi h zegepralen Kleingeestigen zeggen : « Watwil 1 ge strijden tegen dien reus, Duitsch g land is te machtig » Luistert : " Er is een rijk geweest waarover d< !_ zon nooit onderging. Na eenen held 1 haftigen strijd van acht eeuwen tegei ^ de Moorscheheerschappij, had Spanjt zich gansch vrijgevochten en zwaaidi welhaast den septer over do. wereld Zijne vloten bestreken de zeeën en d< overwinning volgde slaafs zijne va nen. Gezwollen door zijn hoogmoed wilde het de rechten knevelen van he vrije Nederland. Dat volk streed held a haf'tig voor zijn bestaan, en de dwin geland werd overwonnen. ift Waar is de wereldheerschappij vai r- Spanje nu ? te Op hettoppunt zijner macht, wildi n, Napoléon een vrijvolk tôt slaaf ma r- ken. Dat volk ook, het arme Spanji le van toen, vocht voor zijne vrijheid. r- En het militair krijgsgenie dat di lg wereld verstomd had, dat in al di le hoofdsteden van Europa als overwin e- naar was binnengetogen, moest he ;n tegen de ongeoefende Spaansche ben et den opgeven : en als zoovele donder ;n slagen, volgden kortop een: Berezina Leipzig, Waterloo ! God heeft aan niemand de wereld n- kracht verzekerd ; maar de volkerei ;n die niet wanhopen, kunnen niet over r- wonnen worden. îd Vooruit ! Naar den strijd ! Naa îd de zegepraal ! Emiel SCHILTZ îii De Engelsche troeper ?e îlf De ontscheping der engelsche troe n- pen was vrijdag avond in Frankrij begonnon. ns De ontscheepte soldaten werde fis door de bevolking geestdriftig toege juicht. De ontscheping geschiedde i w de beste voorwaarden, onder het b( m stuur van franscheofficiersdievloeien id engelsch spraken. m De manschappen bereikten spoedi hunne inkwartiering. e- Te oordeelen naar hetgeen zij ze§ ; ; gen moet de verbittering van ht vK-ÉSEBSi - engelsch volk tegen Duitschland gro t zijn ; De engelsche soldaten zijn tevrede - nevens hunne fransche en belgiscl t gezellen te komen strijden. De overeenkomsten der staffen lie ben eene onberispelijke uitvoering va j het ontschepingsprogramma toeg' , laten. t Waarom in Frankrijk geland. Men vraagt zich wellicht af, waarom s engelschen in Frankrijk ontscheept zijn ? 1 r oorzaak ervan is dat de fransche havens veilig waren dan de belgische. Dedrieverbond^n levers ziin thans vercenie Het Koninklijk Paleis gasthuis herschappen H I I, t • » ' I-1- » III -II II / / '* * \ In october 1910, vlotte boven den rechte j vleugelvan het koninklijk paleis te Brussel, i I fiere vlag van keizer Willem van Duitschlan • alsdan op bezoek bij den koning en de koning . der Belgen. Thans wappert aan denzelfden vlaggesti het vaandel van het roode Kruis, en het pale is in hospitaal herschapen ; op de geslotei <■ vensters, gansch de voorgevel langs, bemer men het Roode Kruis op witten grond, also' i op de vensters uitgevende op de groote binne: koeren. Het is onze edelmoedige koningin die era: gehouden heeft, het koninklijk verblijf te he schapen in een toevluchtsoord voor de slacl ; offers van den oorlog, om het even dewelk want het is een internationaal hospitaal. Wanneer men de prachtige zalen doorlooj waar weleer de luisterrijke ontvangsten ter ee ; van Willem II plaats hadden, krimpt het oi | verschilligste hart ineen, en wordt bevangi met een diepgevoeld en eindeloos wee. t Hare Majesteit de koningin heeft zelf de i richtingswerken bestuurd. Terwijl de koning ginder verre met zij generaals den zegevoorbereidde, bereidde Ha Majesteit de ieederste zorgenvoor aan dezen t i gekwetst van de ijselijke slagveldcn zoud-terugkeeren.En dit hospitaal is ruimschoots van aile b ! noodigheden vooizien. Is koningin Elisabe : immers niet de dochter van een geneesheer. i Gansch het eerste verdiep en een groot d« van het tweede werden benuttigd. ; Het koninklijk hospitaal zal drie honde gekwetsten kunnen ontvangen. De bedde werden geplaatst in de groote balzaal, in groote galerij, in de wachtkamer, in de keize t lijke zaal, in de witte salons, ailes op het eers - verdiep. Uit deze salons werden de meubelen, de dr perijen, de tapijten weggenomen. De luchte werden van hunne kristallen ontbloot, 1 prachtige verliehtingstoestellen werden vf vangen door klare electrieke lampen ; wat( ; kranen en lavabos werden bijgeplaatst, enz. De serre, waar, bij de hofbals het klein buf , wordt opgesteld, bevat thans eene dubbf opéra tiezaal. Al de versieringen werden weggenomen i operatietafels vervangen thans de raarmer » prachttafeltjes. De koningin heeft niet geaarzeld de mur l te doen kalkwitten. Eene zaal is ingericht voor de radiograph En op het eerste verdiep, in de kamers c tijds door den koning van Pruisen betrokke staan thans veertien beddens, de ongelukki gekwetsten op te wachten. Gansch het tweede verdiep is verder voorl houden aan de ziekendiensters, en daar vit 1 men ook de gezondheidsinstellingen, namel badkamers, stortbaden, masseerzalen, enz. Men ziet dat onze goede koningin Elisabi p ailes heeft voorzien, opdat dezen die in 1 paleis verzorgd worden, de gezondheid en ] leven zouden weerkrijgen... In de kelderingen zijn bijzondere keukf [ ingericht voor de gekwetsten. Melden wij nog deze bijzonderheid : de 1 ningin heeft besloten dat dezieken in het pal zullen binnengebracht worden langs de gro I poort van den rechtervleugel en den eeretri Doktor Depage werd als opperheelmees q aangesteld ; zijn helper is doktor Hanecart ; diensten staan onder het beheer van dok Lebœuf, geneesheer des konings. II De heer Hauchamps werd gelast met radiographie. d Het personeel omvat nog andere geneesh ren, helpers, ziekendieners en ziekendienste o. alsook een bestuurpersoneel. 3 De bloedverwanten der gekwetsten zul deze laatsten mogen bezoeken. Aile schikkingen werden genomen. t Hare Majesteit de Koningin, deze ambuli 3t cie van het Roode Kruis, in haar paleis inrich-tende, heeft gehoor gegeven aan hare diepge-voelde menscblievendheid, waarvan zij reeds 111 zoo menige blijken gaf. le De koning bijna aangehouden. 3- Koning Albert is dezer dagen bijna krijgs- n gevangen genomen door de burgerwacht ^ van Woluwe. De onwerkdadige burgerwacht dezer gemeente was opgeroepen en de mannen trokken de wacht op, met voor aile onderscheidingsteeken een armband, officieel gemaakt met den stem-)e pel der gemeente en gewapend met een stok, el, maar bezield met het vaste voornemen kranig hun plicht te doen. Eensklaps hoort men het geronk eener auto-mobiel. Hait ! men gaat niet door ! En vier wachten springen met opgeheven stokken op de H baan om het rijtuig te doen stoppen, wat de geleider ook doet, terwijl hij de wachten toe-roept : « Het is de Koning ! » Maar de wachten eisehen het bewijs. Daarop wordt de portel geopend en koning Albert stapt jg uit, de wachten hartelijk gelukwenschende Eene ambtelijke mededeeling. in Zondag avond, om 5 1/2 ure, werd de vol-gende ambtelijke mededeeling te Brussel ge->k daan : is Sedert gisteren is de stand der Duitsche troe-îe pen in Belgie niet gewijzigd. Er dient aange-kt stipt te worden het volledig achteruitwijken )k hunner vooruitgeschoven afdeelingen ruiterij, i- onder den onweerstaanbaren drang der talrijke Fransche troepen die, gisteren en vandaag, in een aanzienlijk gedeeltevan het Belgisch grond-r- gebied, gelegen ten zuiden der Maas, van allen it- vijand bevrijd hebben. e, Gecne enkele ernstige botsing had heden plaats. it, De Duitsche aanval is volledig tegenge-re houden. i- Geen enkel ernstig optreden zal zich dus in voordoen voôr dat de voornaamste Fransche en Belgische legermachten tegelijk tôt den aanval i- overgaan, om den overrompelaar te verdrijven. Onldekking van 3000 geweren. In de Pieter Potstraat, te Antwerpen, in de ;e oude Synagoog, thans dienende voor magazijn ,n in gebruik van eene vervoernatie, heeft de gendarmerie een honderdtal spekkisten gevonden, e_ gevuld elk met dertig Duitsche geweren, stelsel tj Mauser, zoodat het totaal 3000 moet bedragen. Voorwaar eene goede buit el De koning en de derde legerafdeeling. Koning Albert, die op werkdadige wijze hel 'd opperbevel over ons leger voert, heeft zondag 3S morgend de derde legerafdeeling, versterkl ie door de 15° brigade, die op zulke kranige wijze r- de stadLuik verdedigd heeft, in oogenschouw te genomen. De geesldrift van deze moedige krij-gers, die gevochten hebben als leeuwen, was a" onbeschrijfelijk. De derde legerafdeeling heefi rs nu eene goede rus! genoten. Zij is terug hersa-3e mengesteld en is gereed om weer tegen der :r- vijand op te rukken. ;r- Zooals wij hooger zeggen, voert koning Alberi op werkdadige wijze het bevel over zijn leger, 'et Overal wordt de vorst door de soldaten geest-!'e driftig toegejuicht ; koning Albert is allemans-vriend en de soldaten zouden hem op hunnf en handen dragen. Bn Doch, de koning wil niet dat men hem toe juiche, hij wil zelfs niet dat men hem groete, si Hij springt van zijn paard, of wipt uit zijner auto, drukt iedereen de hand, zoowel overstei ie- als simpele soldaten en noemt iedereen: «kame-es raad ». n, « Wij zijn allen kameraden, zegt de koning ge wij moeten elkander helpen en ons de hani drukken ». 'e- Zich tôt een soldaat wendende, die een brie dt in de hand hand had, zegde de koning : ijk « Hebt gij een brief naar huis geschreven Kom, geef hem aan mij, ik zal hem in de pos •'h afgeven. » 'et fin aldus draagt de koning gansche pakkei !et brieven mede. Men moet onze soldaten over hunnen koninj ns hooren spreken. Zij kunnen er met geen lo genoeg over spreken. o- e Hebt gij hem gezien ? zeggen zij. Dat i sis een koning, hé ? Leve onze Albert ! » 3te Dat bewijst genoeg dat onze koning doo 'P- zijne troepen bemind en geëerbiedigd wordl l^r Een telegram van den ezaar. l0I. De czaar heeft koning Albert het volgen< telegram gestuurd. de St-Petersburg, den 8 augustus. Aan Zijne Majesteit den koning der Belgen ;e. Met een gevoel van oprechte bewonderinj rS voor het moedig belgisch leger, verzoek ik Uw Majesteit aan mijne hartelijke genegenheid t en gelooven en mijne beste wenschen van overwin ning te aanveerden in dezen heldhaftigen strij voor de onafhankelijkheid van zijn land. m- NICOLAAS. De aanval van Luik vas voorberaamd. De wijze waarop de spioeneering in Belgie, en vooral in onze versterkte steden, ingericht was, bewijst klaar en duidelijk dat de inval der duitschers in Belgie sedert lang door den vijand beraamd werd. Te Luik hadden de duitschers een grooten stapel schietvoorraad vergaderd. Gelukkiglijk werd het spel ontdekt, en de 100,000 geweren, de mitraileuzen, schietvoorraad en hetpeerden-getuig dat men in de rue Sainte-Marguerite en in de Impasse Joncken vond, werden in brand gestoken, daar men den tijd niet had diegansche legeruitrusting uit de stad weg te voeren. Toen de duitschers inons land binnendrongen, werden zij in hun optncht geleid door een aan-tal spioenen, duitsche burgers sedert eenige jaren reeds in de slreek gevestigd en die bijge-volg de streek opperbest kenden. Daardoor wordt de verdienste van onze sol-. ten nog grooter, want zij hebben een vijand overwonnen, die zijn inval jaren lang in het geheim voorbereidde, en ailes wat hem daartoe helpen kon, met zijn reuzenmacht in ons eigen land had ingericht. Eeredegen aan Generaal Léman. Te Parys is een comiteit tôt stand gekomen, onder de bescherming van den Jeanne-d'Arc-bond, met het doel eene openbare inschrijving te openen om een eeredegen aan te bieden aan generaal Léman. Deze degen zal den verdediger van Luik aan-geboden worden door eeneafveerdiging, samen-gesteld uit volksvertegenwoordigers en paryzer gemeenteraadsleden. Een interview van M. Fldchet. M. Fernand Fléchet, gewezen volksvertégen-diger, burgemeester van Warsage, nabij Luik, is door de duitschers, die zijn dorp overrom-peld hadden, gevangen genomen geweest, doch terug in vrijheid gesteld. M. Fléchet is dan inoeten vluchten naar Maestricht. 't Is daar dat M. Fléchet een roerend verhaal gaf over zijne mederburgers. Wanneer de duitsche troepen in aantocht waren naar Warsage, deed de burgemeester eene plakkaart aanplakken, om zijne medebur-gers aan te zetten kalin te blijven en zich te onthouden van gewelddaden jegens den vijand. Dinsdagvl.kwamende voorpostenin het dorp aan. Officiersbegaven zich bij den burgemeester en vier hunner bleven bij hem logeeren. Er werd natuurlijk over den oorlog gesproken en een der officiers vroeg aan M. Fléchet hoe sterk het belgisch leger lag. M. Fléchet antwoordde dat hij het niet wist en voegde er fier bij : « En moest ik 't weten, zou ik het toch niet zeggen ». Een der duitsche officiers lachte en klopte M. Fléchet op de schouders. 's Anderendaags kwamen er nog twee duit-; sche officiers toe en de burgemeester deed eene tweede plakkaart aanplakken, de bevolking tôt kalmte aanzettende. Talrijke duitsche troepen trokken zouder voorvallen door het dorp. : Donderdag, terwijl M. Fléchet, terruste was, werd hij eensklaps gewekt door geweerschoten. Hij sprong op en liep naar buiten. De duitsche officiers eischten dat onmiddellijk gansch de ! bevolking zou bijeengeroepen worden op de , Groote Plaats. M. Fléchet smeekte zijne mede-burgers te gehoorzamen. Toen de inwoners rond hunnen burgemeester geschaard waren, duidden de duitschers er veertien van aan, en i beweerden dat dezen op hen zouden geschoten hebben. Deze personen werden met M. Fléchet î opgeleid naar het kamp. De officiers dreigden gansch de bevolkinguit te moorden, indien nog > een geweerschot gelost werd. M. Fléchet houdt t staande dat er geen enkele inwoner op de duitschers geschoten heeft. ! De veertien inwoners van Warsage, de voornaamste ingezetenen, werden gefusilleerd voor r de oogen van den burgemeester en van eenen f priester der streek. Deze priester smeekte om genade voor eenen inwoner — een zinnelooze — s doch 't was vruchteloos ; de priester zelf werd gefusilleerd. M. Fléchetging hetzelfdelot onder-r gaan. Ofschoon het hem verboden was te spreken, nam hij het woord om zijne onschuld en deze zijner medeburgers te bewijzen. Juist op dit oogenblik kwamen er per automobiel twee 1 duitsclie officiers aangereden, die bij M. Fléchet de gastvrijheid genoten hadden. Deze kwamen er tusschen en verzekerden M. Fléchet • dat hij niet zou gefusiljeerd worden, maar als ? gijzelaarzou gevangen blijven. î Vrijdag morgend vl., ten 4 ure, werden M. 3 Fléchet en een schrijnwerker zijner gemeente, in vrijheid gesteld, terwijl twee andere inwo-1 ners opgehangen werden. M. Fléchet vluchtte naar Eysden, van waar hij naar Maestricht gevoerd werd. Krijgevangenen , gevangen genomen worden ? Laat ons eerst en vooral zeggen welke personen krijgsgevangen gemaakt worden. Deze zijn : 1 i. De soldaten van het vijandelijkleger. J 2. Deze die, met of zonder machtiging van i hun gouvernement, welkdanig deelnemen aan den oorlog. 1 3. Het hoofd van het gouvernement der 1 vijandige natie. > i. De personen wier bediening of zending het is, eene denkwijze te openbaren of gerueh- | ten te verspreiden, welke nadeelig zijn aan een ' der oorlogvoerenden in zijn landof in de lijnen 3 van zijne legerkrachten. 5. De burgerlijke bedienden wier bedienin- > gen rechtstreeks betrek hebben op de krijgs-verrichtingen.5 6. De boden welke dragers zijn van offîcieele depechen en die openlijk hunne zending ver-vullen.' 7. De luchtvaarders en luchtvliegers, bur-' gerlijke en militaire, gelast met het verkennen 1 van den vijand of gemeenschap te behouden 3 tusschen de verschillige deelen van het leger 1 of het grondgebied. Behandeling der krijgsgevangenen. — De behandeling op welke de krijgsgevangenen . kunnen aanspraak maken, is vastgesteld met zeer veel zorg, door de internationale conferen-cie van Brussel. Het is zeer wel bepaald datdegevangenschap 7 geene straf is, nocli eene daad van wraak, maar i eenvoudigeene tijdelijkeafzondering, die onder geen opzicht het karakter van straf hebben . mag. Bijgevolg kunnen de krijgsgevangenen on-r derworpen zijn aan de inkwartiering in eene welkdanige stad, kamp of plaats, maar men moet ze behandelen met menschelijkheid en ze niet opsluiten, tenzij als het volstrekt noodzake- - lijk is. , Zij mogen benuttigd worden aan zekere - openbare werken, maar op voorwaarde dat deze i werken geen rechtstreeks betrek hebben met de i krijgsverrichtingen en nietuitputtend zijn, noch t vernederend voor hunnen graad of militairen e stand. Zij kunnen ook, mits zich te gedragen naar t de voorschriften der militaire overheid, deelne-r men aan werk der privaat nijverheid. Hun loon zal dienen om hunnen toestand te verbeteren of e zal hun uitbetaald worden op den dag hunner vrijstelling. p Men mag er de kosten van onderhoud van r afrekenen. i Hun werk en hun loon. — Hun onderhoud, q behalve in het geval, dat zij geld verdienen, is :t ten laste van het gouvernement, dat hen weer-t houdt. n De voorwaarden ervan kunnen vastgesteld worden door eene overeenkomst tusschen de e oorlogvoerenden. Bij gebrek aan overeenkomst moeten zij voor wat voeding en kleeding betreft, behandeld e worden op denzelfden voet als de troepen van it het gouvernement dat ze heeft gevangen ge-n nomen. Zij zijn onderworpen aan de van kracht zijn-:, de wetten en reglementen van die troepen ; in t. geval van wederspannigheid zijn zij vatbaar e voor beteugelingsmaatregelen. In geval van e ontvluchting mag men er op schieten. ,e Indien zij terug gevangen genomen worden, kunnen zij tôt tuchtstraffen veroordeeld of aan •s een strenger toezicht onderwor.pen worden. i, Indien zij, na erin gelukt te zijn te ontsnap-n pen, weer krijgsgevangen worden genomen, n kunnen zij geene straf oploopen voor hunne 3t vorige ontvluchting. n Hunne vrijstelling.— Het uitwisselen van g gevangenen wordt geregeld door eene overeen-It komst tusschen de oorlogvoerenden. t- De krijgsgevangenen kunnen in vrijheid gesteld worden op hun eerewoord, indien de r- wetten van hun land dit toelaten. >r Zij zijn dan verplicht, onder waarborg van :n hunne persoonlijke eer, stiptelijk jegens hun m gouvernement en van dat wiens krijgsgevange- - nen zij zijn, de verbintenissen welke zij aangs-■d gaan hebben, na te leven. r- Van zijnen kant mag hun gouvernement hen e- voor geen enkelen dienst, in strijd met het ge-:n geven woord, aannemen of eisehen. ip Daarbij, zij zijn niet verplicht de vrijstelling îe op hun eerewoord aan te nemen, zelfs als het ê- gouvernement, dat hen krijgsgevangen houdt, a- verplicht is, hun die vrijstelling te geven. et De krijgsgevangenen, vrijgelaten op hun ls eerewoord, en weer gevangen genomen met de wapens in de hand tegen het gouvernement dat I. hen vrijgesteld had, kunnen beroofd worden e, van de rechten van krijgsgevangene en voor de o- rechtbank gedaagd worden. te De krijgsgevangenschap eindigt van rechts-ht wege met het sluiten van den vrede. D» zieke of gekwetste krijgsgevangenen, die

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Scheldegalm: gazette van Audenaerde gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Oudenaarde von 1858 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume