De Scheldevriend: nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde

550 0
01 Februar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Februar. De Scheldevriend: nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ws8hd7q63j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1 v v I * Wcokblad voor aile L; c.ten, I:ieuv/sjcs en Aaikondigingen, versciiijnende iedereii Zonclag:. lnsch;ijvitvgsprijs voor de r "intente 2,50 if. per jaar, vc.>. )? g betaaibanr; voor de andeie gemeenten het porc c'jtibov. > Met reclit annoncen en arlikclen te v.v. ,'eron is voorbehouden. s Aile 'toezendingen moeten onderteekend en voor vnjJag mutd: j bebteid worden. i Annoncenrecht onverpacki. i - . .. ««.TIUMW 1. XV -, ■. V".' t-.,-. ««•■■ irjMr.-Tfv.'ivyl. X A. ii K d . fi H UIT( jEVER-EliENAAR : ^ | Robert E&ÀCKE | 1 Kapellestraat, 35, IENDERBELLE | 8. , ' J Anoncen 0,15 îr. per regel. Reklamen 0.40 fr. per regel. Handschrif-ten van niet opgenomen anoncen of artikels zijn niet eischbaar door den inzender. Voor anoncen en finantiën, zichwenden naarons Bureel of tôt M. Jules Van Godtsenhove, B'd du Nord, 67-69, Brussel; Agence liavas, 8, place des Martyres, id. ; Office de Publicité, 46, rue de la Madeleine, id. ; M. Senvy, rue de Venise, 96, id. ; Agence Réclame, Lierre en M. Jos. De Vynçk, 19, rue Ch.L.Dierick, Gand-Akkergem. np.vp.stie-d sinds looo te CENT, T7, Sliipstraat . \JI V J y J i. — heeft nu sedert Nieuwjaar een B 1J il UI S geopeni te VJCÎ1 (f b( lV0 6of i 3.3. i, 8, G 011 t. Zorgvuldige inlichtingen. — Eerlijke bediening Eenen prijskamp voor een Half-Automatise!! Geweer. Herinneren wij terloops dat deVereenigde Statenin de Lente 1914 eenen prijskamp inrichten voor een half-automatisch geweer. Het War Deqartment van Washington heeft de voorwaarden van dezen prijskamp gezon-den aan J. Gevers & Co, 70, Sint Janstraat. Antwerpen. Ahvaar de belanghebbende er kennis van kunnen nemen. Er zijn 12 proefnemingen in vermeld waar-aan de geweeren onderworpen zijn die aan dezen prijskamp deelnemen. Dezen prijskamp is voorbereidend voor het aannemen van een dergelijk wapen voor hetlegerder Vereenigde Staten. De uitvinders of bouwkundigen moeten hunnedeelnemings-aanvrâ&gdoe i aan " Chieî of Ordnance U. S., Aramy Washington D. C.„ Lsnd- en Tuinboiiw DE VERVALSCHING. Het artikel, getiteld « Vervalsching van mest en veevoeder », verschenen in « Hel Handelsblad van Antwerpen, » in datura 26 December 1913, hebben wij met de meesl belangstelling gelezen. De schrijver drukt et op, dat het vooral destaalslakken enhetsoda-nitraat zijn die onderde messtoffen het rneeste vervalscht worden. Volgens hem kan er nie' MENGELWERK 6 jÉ. £ |L QÂ* W &fi* Jfc M i jfcjaui i il i—an iiMWgamasgMt |LJP jjpfe $2! jC& ITfHl |p& ^ K T'-^ripy; J&. ^ -hicS &L À- "*àfS 32. € door Hendrik Conscience. » — Ik ben in den Télématque, en ik kan a » zoo schoon dansen, dat de andere mammezellei > er jaloersch over zijn. » De complimenteu aan papa. » Uwe getrouwe dochter tôt in den dood, » EUDOXIE VAN ROOSEMAEL De nioeder durfde dezen brief aan haren ina niet toonen. Zij gevoelde wel, dat daarin de vooi teekenen lagen het kwaad, dat dochter Pclkman had aangewezen : er heerschte reeds een toon va lichtvaardigheid in ; het einde scheen naar uit ee minnebrief ontleende te zijn, en met droeîhei poogde zij de uitlegging te vinden van het woor Eudoxie, dat zij eindelijk aanzag als de vertalin van de voornaam Siska. Uit medelijden tôt haï dochter zond zij haar tweemaal zooveel geld a' deze zou durven verwachten. Dit geschiedde met dan eens : Siska bezat nu alreeds de kunst oi zoogezegde onnoozele leugens aaneente knoopei en de liefde harer moeder uit te persen als eer ?nr»K Men zou zich kunnen verwonderen ovi ! genoeg gedrukt worden op de noodwendi^ lieid voldoende waarborgen teeischen bij de aankoop van metaalschuim. Te Hasselt werden stalen ontleed met 2 4 0 0 phoshoorzunr,stalen genomen bij een levéring van 50,000 en 10,000 Kg scories ! In Brabant werden ook groote hoeveelhede I superfosfaat verhandeld met slechts 9 0,0 ii houd fosfoorzuur, in plaats van 14 à 16 0 ( Wellicht een buitenkansje van sommigeonee: lijke voortverkoopers. Doch, wij vragen ons af. Wâarorn stelt d landbouwer zich aan dergerijk bedriegerije bloot ? Of zijn het metaaislakken aiieen, di hem redden moeten ? Benevens de scories hebben wij toch oo het Benardfosfaat, de rijkste der fosfoorzuu houdende meststoifen. Deze mestsof, met hare 18 â 200 Ofosfoo zuurhoudende werking de beste uitslagen o aile teelten. Wat meer iswij hebben tôt încric nog geene vervalschirtgbij het fosfaat Berna? v/eten plegen. Verit "DE HAVER. Wij achten het gansch nutteloos de beschn ving te maken van dit graangewas dat geno( gekend is. Sinds lang is het voor België eer winstgevende plant, ook sedert 60 jaar, hee : de met baver bezaaide oppervlakte gedutj ■ toegenomen. De meeropberngst heden t dage bekomen hangt niet aîleelijk of van : land begrooting, maar nog van de bet( bouw-methoden. deze spoedige verandering ; — maar was zij c alleen ? Had zij in hare gezellinnen niet meer d honderd leermeesteressen, die haar door worc - en voorbeelden in al de aardige en grilîige c ' deugden der luiheid en der wulpschheid ond wezen ? O, dit deel harer Fransche opvoeding u i onmiddelijk voitrokken. Deze eerste maand h zij een zijden kleed metgewatleerde borst : het w de mode ; de tweede maand eenen satijnen ho met bloemen ; de derda een zonnescherm parasol ; de vierde een kleede met ontblooten hal 1 de vijfde gebruikle zij pomade en amandelme i en had ergens een zeer ldein doosken verborgi waarin zij van tijd tôt den vinger eens stak en c hare blozende wangen met een schaamloos ro bestreekt, alleenlijk maar om eens te beproev hoe zij er dan zou uitzien. Was dit geene zeer e i zame opvoeding, zooals de burgerdochters er ec moeten ontvangen ? s Ja, maar de zesde maand nadert met snellest n pen, en zal verlof of vancantie zijn, Wat zal n dokter zeggen, als Siska zal zien met wuipsi d kleederen, met een welriekend voorhoofd, met < d genepen mondeje en een altijd lachend gezicht g Zal hij dat vrouwelijk hart kunnen doorgronder e zien wat zaden van bederfer in ontkiemen ? Vc s zeker, dit zou hij hebben kunnen zien ; maar :r het oogenblik dat Siska gereedstond om naar n pensionaattevertrekken, had hare moeder geheii i, lijk gezegd : ic « Let op, Siska, dat gij nu wijze zijt, — en îr eii met schoolverlol komt, wees dan niet te v | Zoo bekwam men slechts, eene eeuw gele-n den, 1500 kg. graan en 3200 kg. stroo per |Ha ; tegen 4000 kg. en meer graan en 6000 à j kg. stroo. Deze meer opbrengsten zijn toe te e t| wijten aan een verstandig gebruiken van !, scheikundige meststoffen en van veredeld n zaad. i- De stikstoi is zeer goed in de teelt der ha ver ). zegt de Heer Damseaux, daar de behoeften r- Van die plant aan stikstoi groot zijn, en wan-neer nood zich doet gevoelen is een mengsel e van soaanitraat en ammoniaksulfaat geheel n aangeduid ; rnaar om te eindigen zegt hij dat o het zvvavelzuur arnmoniak aileen georuikt, dikwijls voordeelig is ; daarin eens met den k Heer Damseaux raden wij aan voor het zaaien r. eer mengsel onder te eggen van 100 tôt 125 kg. ammoniaksulfaat, 100 kg. superfosfaat en 75 tôt 100 kg. chloorpotasch. Bij geval klaver W onder de h a ver gezaaid wordt, wat gewoon-.1 Hik gebeui't, •moet de hoeveeiheid potasch Il "ivergroot zijn, want dit zout heeft een bijzon--, der gunstige werking op de peulgewassen. De zand- en schelfgronden worden vrucht-[ baar gemaakt als volgt ; met de pîoeg of tij-j- j dens de eerste egging een mengsel inwerken |r per Ha van 500 kg. kainiet en 800 slak, ter-ie wijl het ammoniaksulfaat in zelfde dosis als |it hierboven aangeduid is voor het zaaien inge-egd wordt. Boven de aarde mag die meststof >n niet aan slakken gemengeld wezen zonder e ver'les van amrnoniak te moeten vreezen ; in e de aarde immers is het ammoniakgas weer-gehouden. n oî te hoovaardig ; want zoo dokter Pelkmans dit i bemerkt, zal uw vaderuniet meerlatenteruggaan. » -i Deze woorden waren niet in het oor van een . , doove gesproken. Siska had met hare gezellinnen dikwijls er om gelachten en geraadpleegd, hoe ; men moeial zou bedriegen. [ Zij luvam dan op eenen namidag met hare moeder ; die haar was gaan afhalen, aan de deur van den 1 wipkel aigestapt, Is dat wel de Siska, die wij ken-i nen ? Zie, wij misgerpen ons : zij draagt een ze-| dig burgerkleed ; het haar platgestreken, zonder i krullen, geenen hoed geene pommade en met het hoofd gebogen en de oogen nedergeslagen ! Men a zou zeggen : hetis Truikenroertmij niet. De dokter l ondervraagt haar ; zij antwoordt zoo hij zich ver- 2, loren geeft Eu Siska mag naar het pensionaat wed,erkeeren. : Terwijl de dochter van meester Van Roosernael de verfranschte opvoeding genoot, ging het niet zeer wel met den winkel en het huisgezien van î meester Sinpael. De fransche jonkhied betaalde ; zeer zelden, en bij het einde van elk tooneeljaar i lichtten al de koniedianten den welvoorzien van j? | onbetaalde laarzen en schoenen. Hortense bracht i 1 er ook al een aardig geldeken door in kleederen en snoeperijen ; misschien gaf zij somtijds weliets ) weg aan hare kale vrijers, Kort gezegd : meester t Spinael stak in de schuld tôt over de ooren ; zijn huis was reeds belast met eene zware rente. In deze droeven toestand begonnen de oogen s van den schoenmaker open te gaan ; de plakkaart 1 waarop de glans eener laars den aanschouwer Als zaad make een gebruik van graan dat minstens 48 tôt 50 kg, weegt per hectoliter. Indien het zaad voorkvvani van een veld waar brand ontstontware het zeer nuttig het eenige uren in een bad te dompelen met p. c. koper-sulfaat, en in warm water (50 tôt 55 C.) Men zaait met voordeel op rijen in dosis van 150 tôt 180 kg. zaad per Ha. Daar de keus der soort ook een grooten invloed heeft op het meer opbrengt, zal men de rneeste verscheidenheden gebruiken. Onder die vinden wij ; de haver van Groningue, de Probsteier, de veredelde zweedsche haver van Heine, de gele van Saksen, de Ligowo, de witte van Canada. Gustaaf GILLEKENS, Landbouw-ingenieur. *t Nieuws van de week Stoutmoec/ige poging lot diefsta.1 te Antwerpen. ■— 2aterdâgmorgen, om half vier, werd een stoutmoedige poging tôt diefstal door twee vreemdelingen gepleegd in het huis n. 4 der De Keyserlei, te Antwerpen. Een der man-nen was langs den waaier boven de deur, in het huis gedrongen, terwijl zijn medeplichige in de straat de wacht hield De politie werd door een voorbijganger gewaarschuwd, en de kerel, welke op de straat stond, kon worden aangehouden ; hetis een 35-jarige bakkers-gast geboren te Javer in Duitschland. en zonder gekende woonst. Vervolgens werd de bewoner van het huis der Keyserlei de h. ,wr.u;T.csnr-' sœ -ir-.tao.rj3n verblindt, lag reeds gescheurt op de zolder, en er stond slechts nog een opschrift op het versteraam Magasin de soulier, en daaronderSchoenmagazijn. Maar de Vlaamsche klanten hadden den weg tôt zijn kwakzalverswinkel vergeten ; de te vroeg ge-borsten schoenen lagen hun nog in het geheugen.. En meester Spinael met zijne paletot, zijne choco-ladekleurige broek en zijnen spinsbekken ketting, wist niet meer van wat hout pijlen maken : hij was er doorgetobd, de vent ! De ondeugd is door hare natuur allenheerschend wanneer zij eens de ba-n tôt het hart gevonden heeft en daar met vriendschap wordt ontvangen, wil zij het geheel aileen bezitten en rukt, tôt den laasten toe al de wortelen der ingeboren deugden uit. Niets weerstaat aan hare onophoudende be-vechting ; aile gevoelens van den rnensch als van eenen slaaf. Dit ondervond meester Spinael op eene verschrikkelijke wijze. Hij was nu in zijne zaken tôt het uiterste punt geraakt ; overladen met schulden, arm en lijdend, betreurde hij zijne onvoorzichtigheid en poogde in de deelneming zij-ner dochter eenen troost tezoeken ;maar van haar kieeg hij niets dan schandelijke verwijten, en on-datiks het gebrek, waarin hij leefde, ging de ond-| eugende Hortens voort in allerlei verkwistingen en in schuld maken om hare wulp.schhein te voe-den.Wordt voortgezet. i Februari 19x4 5 centiemen pr nemmer Vierde Jaargang. Nr 5 , , , . a - -ai .., r-jy. /wr/'-' —if sr+w - « * »• >»-a • n " v <. . ■ '.tex-- r csr*»" TTr. . ^■ f tx,", QL* -UXl J-IHX ^ -- .mita: ... vmar -fJ ■ j ' ' ■ u.— Neemt niet de mmste verbintenis voor Rijwielbande: -LxL.jL^ vooraleer de prijzen en nieuwe modellen g-evraag naa^loos vennootschap te hebben aan de GliNT, 8, STROPKAAI, 8, GENT.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Scheldevriend: nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Denderbelle von 1911 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume