De telegraaf: sportwereld

168253 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 August. De telegraaf: sportwereld. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2n4zg6gw8b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■HWVWWW :* • &4p: "''. Den fieren Vlaamschén Leeuw!Hun wezen dat met stof bedekt was, « gloeide van strijdlust en hunne oogen«vlamden van begeestering! Wij die ons volk van nabij leerden kennen, waren ervan overtuigd, dat onze Vlaamsche soldaten zouden gevochten hebben als helden, welke dwingeland ook onzen vrijen gr&nd kv/am schenden. Koning Albert, onze edele vorst, wist ook dat hij op onze kerels mocht rekenen en in zijn manhaftigen oproep tot het leger komen deze veelbeteekenende woorden voor : « Herinnert U, Vlamingen, den Gulden Sporenslag. » De Vlaming, zijn grootsch verleden en zijn waardigheid bewust, strijdt nu als een leeuw, naar het woord van een Duitsche krijgsgevangene: « Das sind keine So.'daten, das slnd Löwen! » De Vlaming toont zoo aan zijn broeder den Waal, hoe uit de liefde tot zijn aangebeden Vlaanderen, tevens eene diepe gehechtheid aan 't Belgisch Vaderland gegroeid is; hij toewijst met heldendaden dat zijne apostels het goed voor hadden, toen zij in hem stamtrots en eigenwaarde opwekte en hem het Vlaamsen evangelie brasten, dat onder andere bevat : « Wij willen noch Franschen, noch Duitschers worden! wij willen ons zelf zijn! » Vlamingen strijdt dus voort met leeuwenmoed ! Doet U gelden op het slagveld en overal, zoodat onze regeerders na den oorlog moeten bekennen : « Het Vlaam« sche volk is nog steeds een heldenras ! (( Zoo een schoon en waardig volk, ver(( dient zijn volle recht! En als eerste be« looning voor zijn dapperheid en trouw, «schenken wij het de Gentsche Hooge« school ! » Vlaamsche strijders dat die sterkend& gedachten U "Bezielen als gij vóór den vijand staat ! Ik Toep U toe, met Fons Sevens in zijne « Witte Kaproen » Duitschland meet den klauw van den Leeuw voelen ». AUG. BORMS Voor de Vrijheid Wij hebben het genoegen gesmaakt, niet zonder kommer noch gevaar, cenige uren door te brengen tusschen onze soldaten die weten of beter gevoelen dat de groote slag nadert. In die anders zoo vreeclzame streken er thansjflijke itvolk en genie, .nemen ijverig i en bedaard ïiunnc laatste schikkingen, onder het waakzaam oog van hunne officierenut, gretig een handje aan 't weii steken. Dé bevolking doet ook haar best. Mansen vrouwen, tot de kinderea toe, staangedienstig onze dapperen ter zijde, en verlia e karweetjes die ;ostelijkea tijd zouden innemen. Waien en Vlaminii/ben dank hunne vaderlandsliefde het 'oermogen gewonnen elkaar tgeloof mijvrij. Z'hebben er een handje van! Onder v/eg ontmoetten wij vijf man van ingen. Zij woonden de roemvolle verdediging van Luik bij, werden er gekneusd en naar Leuven cf Brussel ter herstelling gezonden. Doch zij snakten naétr « nog » en konden het in 't gasthuis niert uithouden. Nu trachten zij hun regiment te vervoegen. 't Ging er wreed, zij een der Walen. Een der Vlamingen, door den D.uitsch gevangen genomen, doch dank aan de hulp van een. boer ontsnapt, schijnt nog wat zenuwachtig. — 't Is voor de vrijheid, zegt hij barsch,, dat wij willen sterven. Niet voor 't Vaderland, niet voor den Koning! voor de vrijheid ! En uit zijne zwarte oogen, straalt zulk een haat voor den Duitsch, dat wij schrikken. 't Verwondert ons niet dat die kerels als leeuwen vechten. (( Wee hem! den onbezonne... » De Duitscher mag komen, ons leger is;)klaar.'/ 1 AAN ONZE LEZERS Onze lezers zullen opgemerkt 'kcbb-tw. dat, in het artikel van onzen medewerker Kar el Van Wynendaele, 'getiteld a Op cii rond het slagveld », een zeker gedeelte ó%p zijne plaats niet stond, en aldus de sam&ji* hang van het schrijven gebroken was. Dat artikel welke ons maar om 10 iire 's avonds toekwam, moest in der hemst gezet e7i i?i den vorm gestoken worden.. En V is tengevolge dier overhaast^ en, bij gebrek aan tijd om alles te herzien^ dat 7 eene gedeelte vóór het andere gestoken iverd. Wij hopen dat onze lezers ons om 'dczi kleine fout zullen willen verontscJuddl gen. MMMMMMMIMMMÉiaMIÉMHttll

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung