De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1055 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 18 April. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rr1pg1jj1b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

» ORGAÀN VAN DE VILVOOÙDSCIIE AFDEELING DER BELGISCliE WERKLÏEDEN-PARTIJ Door vakorga-nisatie n a a r meer recht eu menschenwaar-diger bestaan. i De vakor-gani satie inoet den maatstaf der sociale wetgeviiig worden. De arbeiders en de belastingen Wanneer wij als arbeiders, onze rechten eischea zooals aile andere burgers, dan ant-woorden heel dikwijls de regeering of rege-ringsgezinden : Ja ! gij zoudt juist zooveel willen als wij die al de belastingen betalen. Hoe verkeerd die lieden redeneeren. Zijn het niet in den grand de arbeiders I die aile lasten opbrengen ? Yoor zoolang het niet feewezen zij, dat de arbeid niet de spil is waarop ailes draait, beweren wij dat al de beiastingen feetaald worden door de vrueht van den arbeid, dus door den arbeider. Rechtstreeks, kan de arbeider moeilijk worden getroffen, daar hij over geene eigendom-men ofgoederen beseliikt, maar onrechtstreeks pluûnt men hem op de schandaligste wijze. Wij hoeven slechts het verslag, door onzen partijgenoot Bertrand het kongres aangebo-den, -in oogenschouw te nemen om vast te stellen op welke schandelijke manier, al wat de arbeider moet nutten beilast is. In 1911 werd er betaald aan tolrechten : Op de .lesrende dieren 1,270.000 Op de bieren 1,400.000 Op het timiiierhout 6,376.000 Op de kaassoorten 1,371.000 Boter en Margarine 1,406.000 Kleederen en katoenen weefsels .8,560.000 Moeten wij voortgaan met al de artikels zooals graansoorten, fruit en vele andere op te sommen ? Het zal niet noodig zijn mee-nen wij en reeds meer dan voldoende wezen als we zeggen dat de tolrechten in 1911, 65 1/2 millioen opbrachten. Dat ailes is in groot deel door de arbei-jdersmassa betaald geworden. En dan durven de burgers beweren dat de arbeiders geene belastingen betalen. Onze vriend Bertrand toont ons in zijn verslag eveneens aan, wat elke Belg aan toi en accijns betaalt per jaar. Toi Accijns In 1860 per inwoner 3.33 6.92 In 1880 per inwoner 4.62 9.86 In 1900 per inwoner 7.65 14.09 In 1911 per inwoner 8.73 15.82 Welnu wat zegt gij er van, vriend lezer ! En de nieuwe gestemde accijnsrechten van 1913 zullen deze cijfers merkelijk doen stij-gen.In België is het levensonderhoud van den arbeider, van 100 tôt 135 gestegen op 12 jaren tijd. Wie zou durven beweren dat ook het loon van den arbeider met 35 % over het alge-meen gestegen is. Niemand zou er durven aan denken, en dan hebben wij het recht te zeggen, dat de arbei-dende klas, voor haren al scheppenden rijk-dom te weinig is beloond en te zwaar is be-last.Arbeiders, van 1 t zij gelijk welke zienswijze meent gij niet dat het oogenblik gekomen is,om de burgersregeering, die u op zulke wijze uit-zuigt den rug toe te keeren en de hand te rijken aan uwe socialistische klassegenooten ? Of meent gij misschien dat de kapitalistische regeering die het dubbel van de millioenen vindt voor onnuttig oorlogstuig, tegen de be-grooting van onderwijs en arbeid, meent gij misschien, vraag ik. of die regeering tôt betere gevoelens zal komen ? Grelooft het nooit ; die regeerders behooren tôt eene klasse die de uwe niet is en zij kunnen u dus niet dienen ; om hunne klassenbelangen te verdedigen, onttrukken zij u uwe zonen, en zenden ze desnoods, wanneer gij meer rechten en brood eischt op vader en moeder af, om ze neer te schieten. Arbeiders, uwe plaats is niet bij diegenen die u van kindsbeen af uitzogen als een citroen, nw plaats is bij de proletaren. CIRKWILKE Wilt gij u vermaken, gaat dan den 21 22 of 23, het schoon spektakel der cirk Wilke* zien, Partijleven Heden zaterdag 18 April,algemeene ver-plichtende vergadering voor de Metaalbe-werkers te 81/2 uur, in «Het Volkshuis». ❖ * * Feest te Houtheni Zondag 26 April, speelt de Fanfare de Broederliefde een prachtig Concert in dit gehucht. De'partijgenooten, zoo mannen als vrou-wen zullen er aan houden dit schoon wan-delingsken mcde te maken. Dien dag is het ook Houthem-kermis. Vergadering in het lokaal te 21/2 uur. -i- Ï|Î Eerste Mei Wij hopen voor den Eersten Mei : verlof voor de scholen en gemeentebedienden en de arbeiders te zullen bekomen ; moest dit zoo niet zijn, dan zullen wij aan de ouders formulen bezorgen om dit verlof schriftelijk te vragen. Wandelingen worden dien dag ingericht en kostelooze feestelijkheden gegeven. ÎO MEI Tweede dag onzer groote kermis, is het feest en volop feest in de partij. Twee nieuwe vaandels worden dien dag in-gehuldigd.Dien dag zal het volk stroomen te Yilvoor-den, want reeds verschillende groepen hebben hunne medewerking toegezegd. Wij zijn reeds van 4 muziekmaatschap-pijen verzekerd. Een stoet zal op de Statieplaats gevormd worden, die de bijzonderste straten der stad zal doorloopen. Deze zal te 3 uur vertrekken. Te 4 1/2 uur, overhandiging der vaandels door Willem Meyer van Gent voor tooneel en gezel Baeck afgevaardigde van de landelijke Centrale voor de metaalbewerkers. Te 5 uur, zang en muzikale uitvoering op de Slachthuisplaats. De afdeeling Strijd en Vreugd voor den zang en de Broederliefde voor het muziekkaal ge-deelte.Uit te voeren programma : 1. Banierzang 2. « Hymne au Travail », woorden van den Heer Léo Wesenbeek, muziek J. Precker, vertaling van den Heer Fr. Allecourt. Muzikaal gedeelte. 1. Marche aux Flambeaux (P. Gilson) 2. L'Afrîcfline, transcription sur l'opéra de Meyerbeer. 3. La Commune (Marche sur la chanson Le Chant du départ) arr. de H.Fayat. HET PETITiONNEMENT VOOR A. S. Op 14 April hadden wij 596 plaatselijke komiteiten Waarvan er 194 aan het NATIONAAL KOMITEIT 138,241 handteekens. hadden overgemaakt Inschrijvingslijst ten voordeele der Boekerij Overdracht 265.70 Fayat H. 5.00 Heyndels Is. 1.00 Nielens Jos. 0.50 Ceuppens H. 0.50 F.G. 0.30 Totaal fr. 273.00 Allo, partijgenooten, elk nog een stootje aan den wagen, het is voor een nuttig partij werk. Zie cinéma op de keerzljtle van het blad. Dagvertooning te 3 U* 's avonds te S uur. IvriEMEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG Nr 16. —ZATERDAG, 18 APRIL 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume