De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

725 0
10 Januar 2014
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 2014, 10 Januar. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 02 April 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/348gf0nh2q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Orgaan van de Vilvoordsche Afdeeling der Belgische Werklieden=Partij Uit^evci* : IsHlooi* llej iidelM, §|)iegcl§traat, ViIvoor«ScBï. Mijne houding op het Stadhuis DE WEERGALM van verleden -Zondag heeft weer eens de zaken op hunnen kop gesteld, dus .heel en al verkeerd wat zien In dengemeenteraad, nopensmijnehouding, heeft voorgedaan. Verleden jaar, op hetzelfde tijdstip, was ik ook verplicht eenige onwaarheden van « DE WEEÉGALM » in dirigea 4e -ëlaan, en dat zal «m weer zoo zijn. Waarou) onthield ik mij bij -de stem-ming, over de ;begrooting ? Doodeeuvaudig omdat ik geen zaken stem-men wii, die ik niet ken. Laat ons eens zien ; Het kollege ibréngt aan het opstellen van de begrooting eene veranderiog toe, waar zij van ItbOkto-ber tôt eiside ;Deeember hebben aan ge-fterkt ; en wan ons eischt men, dat wij dit op drie dagen kennen en stemmen. Op 26 Deeember krijgen wij onze uit-aooaiging met de begrooting, begrooting Iragende aan in-en ritgaven eene sona van 121,774,33 fr. en op 48 uren zouden .wij lat oioeten iazien en kennen. Neen ! dat is niet eiogelijk, en moesten fij tegen zulke doenwijze niet protestee-en,de verstandigebelastiingschuldigen zou-en on s voor «oprechte domkoppen be-j chouwen. ! Ik zou mij onthouden volgens « De Weer-;alm », omdat mijne vooflstellen niet ge-temd werden. Dat is eene leugen. Als ik mij onthou-en heb, dan is het uitsluitend, omdat M kollege weer eens zijn woord ver- 1 roken heeft, omdat we met een kollege 1 t doen hebben dat ons altîjd met niet f volbrengen beloften wil paaien. , ^ erleden jaar hebben burgemeester en 1 ;hepenen in openbare en geheime zitting I lechtig beloofd dat wij de begrooting, ; goed zouden kunnen inzien, en nu, voor dat ik een enkel voorstel had neergelegd heb ik, en de katholieken, de ver-zending naar de afdeelingen gevraagd om er de studie te kurmen van doen, om er onze voorstellen te kunnen neerleggen, en ons koppig kollege, dat de mlnder-heid van aen raad uitmaakt, komt ons zulks met een onbegrijpelijken hoog-moed weigeren. Weten die hh. dan niet meer, dat ik h un verleden jaar eerlijk gezegd heb, dat ik ailes niet blindelings zou stenanaen, wat zij mij voorlegden ? * * * « Ik deed voorstellen, waarvanik in de afdeelingen niet gesproken had en die eene ware geldverbrassing daarstelden. » Tôt daar « De Weergalm ». Zie, dat is nog al durven. Den '2:2 Deeember werden wij uitgenoodigd tôt de zitting der afdeelingen. Daar werd er door den heer Sekretaris lezing gegeven van het voorstel welk de begrooting moest hervor-men.Neemt wel in acht dat wij niets ter hand hadden, geen ontwerp van begrooting-,geen voorstel vanhervorming, niets, hoegeuaamd niets ! De hîj.. ÎPoot en De Goninck waren Selfs op die zitting niet tegenwoordig, en hebben dus op 26 Deeember hunne begrooting ontvangen, waarin er van den gewonen post eene som van 100 duizend frank werd overgebraeht op den buitengewonen post, waar men opeens eene meerdere ontvangst van 100 duizend frank beraamt. Van mensehen, door de partijtucht ge-bonden, kan zulk eene stemming beko-men worden, rnaar niet van een tegenstre-ver.Als ons Kollege dat nog niet vveet, laat ons dan maar besluiten dat het oprechte domkoppen zijn. Wat nu mijne voorstellen belreft, hunne waarde en de mogelijkheid van uitvoering, dit ontleed ik in een volgend artikel, even-als de begrooting zelve. Het zal voldoende zijn enkele posten van dit jaar met die van verleden jaar te verge-lijken om te doen uitschijnen, dat gij verleden jaar de waarheid met het haar hebt jetrokken, en hoe gij dit jaar weer tracht- tet uwe tegenstrevers in de doekskens te draaien. Mijne houding in den gemeentcraad komt ten andere schitterend goedgekeurd te worden door het indienen van 't ontslag van M. Poot, die er van ondertrekt, omdat hij de handelwijze zijner po-litieke vrienden (vijanden) beu is. De liberale partij is in onze stad erg ziek en die ziekte spruit hier uit voort, dat het kollege met zijn ambtenaar en raadgever zich maar niet wilLen schikken naar de moderne politieke toestanden. Dat die hh. maar voortgaan met ons aan te vallen, ons te beliegen, en hun eigen kamp te vcrbrokkelcn, hoe meer brokken er vallen van den nog,zoo kleiuen overgeblevenen, libéral en blok, hoc sterker wordt onze socialistische rots. F. Gelders. GUGUSS IN 1915 EN GUGUSS IN 1914. De liberalen zijn niet tevreden om mijne houding in den gemeenteraad, dat kan men wel zien bij het openslaan van « De Weergalm ». Nu, dat is verstaanbaar. De liberale partij is hier in onze stad 30 jaar aan 't bestuur, hebben gedurende die 30 jaar bestuurd zooals ze wilden en dio mensehen, die ifisa ill Eiiiiylcriscidl xijn in tien l'iuul zouden met de iiicciMlcrBiei*! wilien «leaa aap lioiide». Heeren maakt daar een kruisken over, die tijd is voorbij, en komt niet meer ter ug ! Gij zult uwe tegenstrevers eerbiedigen of zult niets meer zijn. Dit gezegd, willen wij eens naast elkander plaatsen wat « De Weergalm » verleden jaar vertelde over Van Bever, en wat ze er dees jaar over zeggen. Ik deed het over 14 dagen in een artikel uitschijnen. Bij de liberalen is men een held als men met hun medespant, men wordt een nietswaard als men hen eenige waarheden op de mouwspeet. Weergalm van 5 Januari 1913 over Gugusse En wat zeggen van M. Van Bever?Dit heerschap-van heel weinigbelang- datlangs het achterdeurken is binnengekomen, heeft zijn onafhankelijken roi - dien hij in den raad be-weerde te spelen - in dezakken van zijn sïippen laten steken. Zonder eene hoegenaamde verklariug in naam van zijnen fameuzen HANDELSBOND af te leggen - vooraleer een besluit van zulk een groot belang te nemen - heeft hij als een LAM gestemd, juist zooals het zij ne echte chefs Blondieau en Wijdemans hem opgelegd hebben. Welke STOMME (Vergis niet met domine M. Van Bever) komedie zal deze vrije (? ? ! !) handelaar in den raad- nog moeten spelen ? Et maintenant, deux lignes en frança soumettre, les deux articles, celui de l'année pour l'analyse ; il répondrait certes : « Celu Weergalm van 3 Januari 1914 over dezelfde Gugusse « M. Van Bever, heeft daar aan M. Gelders eene prachtige les van handelen gegeven, die hem nochtans zoo bereidwiliig in zïjnen De-mokraat bespot en men mag wel zeggen, dat in dees geval de grootste « Gugusse » degene niet was die men wel denkt ! » Onze kommentarien zullen kort zijn. Als M. Van Bever, volgens de liberalen, verleden jaar een heerschap was van weinig belang dan is hij het volgens mij nu veel meer Inderdaad ! Nu stelt men de begrooting op haren kop. Er was volgens hem heel veel op te zeggen, en toch steint hij ja. De vleiende houding van « De Weergalm » aan het adres van Gugusse is zijne veroor-deeling.is pour M. HANQUET. Si je devais lui passée et celui de cette année-ci sur Guguss i qui les a écrit est à moitié toqué. F.G. Koopt in «HET VOLKSHUIS» voor 7S fr. op zes maanden, en de huisvader heeft recht aan de kostelooze zorgen van dokter en apo-theker. iCgÉjgr"to ZIE CINEMA OP DE KEERZIJDE VAN HET BLAD. DAGlfERTOONIN-GEN OM 2 EN 5 UUR. IcENTIEMEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG Nr 2. — ZATEBDAG, 10 JANUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume