De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1068 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 Januar. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 27 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/154dn40f8m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

[ Orgaan van de Vilvoordsche Afdeeling der Belgische Werklieden=Partij Uilftevcr : Isidoor Hcyndel§, §|)iegcl§traat, 22. Vilvoorilcn. Mijne houding op het Stadhuis Ik had het niet naoeilijk om in mijne porige artikels de 3 volgende punteii 1e )ewijzen : Ten Ie dat het Koliege den gemeente-raad onwetend had. gelât en ovor de begrooting.Ten 2e dat eene aanzienïiijkeveraiidering, lis die aan de begrooting toegebracht,niët :onder studie of bespreking kon doorgaan. Ten 3e dat het niet inogelijk is te bestu-'en met eene minderheid tegen de wil der neerderheid in. Wat is inderdaad de toestand van het Allégé door zijne eigene houding ge-rorden ? Dat het op krediet m<*et ieveà va® de derikalen, en zieh dan weer «eus op den ociâiist moet steunen om voort te suk-[elen.Daardoor gebeurt het dan dat het soms Q minderheid gesteld wordt, zooals het ;ebeurde met de vertakkingen op het wa-er, en na eene nederlaag ondergaan te ebben, komt het zich aansluiten bij de oorstellen,door zijne tegenstrevers gedaan. Isdat geen belachelijke toestand? En toch koppig blijven. En nu naâjne voorstellen met zijne uit-aven : Ik vroeg : ■ 2/250 fr. voor verzekeriugen en herver- zekeringen. ' 3(Q0 fr. voor onze prijsuitdeelingen in de gemeentescholen. | 2,500 fr. voor de schoolkatien. ■ 500 fr. voor eene boekerij op den Grimbergschen steenweg. 5,550 fr. dus, alstotaal. Welke kolossale som, schreeuwt het Koliege. Waar zult ge dat halen ? Hier is het juist dat al de uitingen, betreffende de begrooting zouden moeten kunnen gedaan worden, in voorafgaande-lijke zittingen, hetgeen het Koliege ons reeds twee jaar achtereenvolgens weigert. Het Koliege zegt : Er moeten weer drie nieuwe agenten meer zijn, gewone post om te beginnen : 3,600 fr. Welnu, waarom zouden wij ons, zon-der morren, moeten aansluiten bij die nieuwe uitgaven. In 1910 hadden wij eene bevolking van 16,439 koppen : kinderen, vrouwen, en mannen. Daarvoor hadden wij 17 politie-beambten of één beambte voor 961 per' sonen. In 1912 tellen wij 17,053 koppen met 19 politiemannen of 1 per 897 personen. Rekenen wij einde-1913 : 17,600 hoof-den met 22 politiemannen of 1 per 800 personen. Is Yilvoorden dau zoo slecht geworden, dat men het van kop tôt teen in gewapende mannen moet steken en het geld daaraan onnuttig verspillen. In tegendeel wij hebben eene brave bevolking, die onzen lof in plaats van ons wantrouwen verdient. Ik wou dus die 3600 fr. besparen. Het koliege duwt ons ook weer een nieuwen gepensionneerde op den rug, zon-der aan den gemeenteraad er eene stem-ming over gevraagd te hebben. Inderdaad, men komt in den waterdienst weer een gepensionneerd onderofficier in dienst te nemen aan 3 frank daags, zon-der dat een enkel gemeenteraadslid of in-woner van het openstellen dier plaats iets geweten heeft. Is er dan aan de stad geen plaats meer dan voor gepensionneerde militai ren. ? Ik geloof nooit, dat die 900 fr. moesten uitgegeven worden, want er is ons niet het minst verslag over de noodwendigheid er vari tôegekomen. Wij vinden daar reeds 3600 fr. plus 900 4500 fr. En waarom moet het Koliege blijven voortgaan met 300 fr. per jaar te betalen aan een klerikalen propagandistte Houthem? Ziedaar met een vluchtigen oogslag, zon-der veel studie, bijna 50Q0 fr. gevonden, die zouden voldoende geweest zijn, om de goede en nuttige dingen in te richten,die ik voorstelde. Het koliege wil van de studie, of van de bespreking van de begrooting niet : Goed ! maar dat ze dau niet komen janken, als ik in de toekomst artikel per artikel zal be-spreken. t Dat is een recht ons als gemeenteraadslid voorbehouden en ik zal er gebruik van maken. Ziedaar het Koliege een jaar op voorhand en schriftelijk ervan verwittigd. F. Gelders. ——VX^ Krisis en Werkeloosheid « De Klein Gazet «verneemt ons, dat in de werkhuizen Van Dyle en Bacalan te Leuven, 500 werklieden afgedankt zijn en dit ten gevolgeder Algemeene Werkstaking, die reeds één jaar geleden is. Wij verliezen er waarlijk ons hoofd bij. De Werkstaking was 'nen fiasco, nergens zag men er iets van. Dat was de stijl der klerikale bladen tijdens de staking. Nu ver-tellen ze dat er overal werklieden afgedankt worden ten gevolge der staking. Hoe kan men dat aaneenrijmen. De socialisten van ginder beweren.dat dit de schuld is der schoolwet. Hoe zou iemand zoo iets durven vooruitzetten als die wet zelfs nog niet gestemd is. Een klerikaal is voor ailes in staat, niet waar ? Het gazetje zou veel beter doen in plaats van hare lezers eenige vertelsels over Petrus en Jezus op te disschen, eens te zeggen hoe het komt, dat er zoo veel arbeiders werke-loos zijn, wat de crisis is, waaruit zij voort- spruit, en wat er dient gedaan om ze te ver-mi jden. 't ls een feit van sociaal belang. Maar ieder-een weet, dat daarvan aan de katholieke werklieden niet mag gesproken worden ! Een roofvogel die zijn buit mist Er zijn soms van die lieden, die door hun manier van doen, als ware roofvogels mogen beschouwd \vor<!en. Zoo, duidt men ons op dit oogenblik één aan, die gelast is met « het mint uwe evenaaste als u zelve » aan te leeren, nog-al aardig te werk gaat. Het feit deed zieli over enkele dagen voor : een leerling,de cateehisrnus volgeudè, werd verwittigd, dat, wannecr bij niet de gemeenteschool verliet bij niet zijne eerste kommuni ■ zou hebben mogen doen. De handelwijze van den zielenherder die aldus handelden moet eeii verkeerd uit-werksel hebben gehad. Want de vader van het kind, op hoogte gesteld der feiten, zegde tegen den kleine : " Gaat maar zoon, met het hoofd fier om-hoog, wij znllen wel de lessen van den koopman in gewijd water missen, leve onze vrijheid en dubbel leve de gemeenteschool. » Eene goede les voor de zwartgerokte vri j hei d sw urger s. Socialislische school De lessen zullen Dinsdag 27 Januari, om 8 uur stipt aanvang nemen. Al de partijgenooten, die zich doen in- schrijven hebben, wezen c»p post. • >—•♦•—< Partij-bal. De partijgenooten, die bij missîng geen uitnoodiging voor het partij-bal zouden ontvangen hebben, kunnen zich aanbie-den met hun lidboek, zij zullen toege-laten worden, aiS* ' ZIE CINEMA OP " DE KEERZIJDE VAIi HET BLAD. DAGVERTOONIN-GEN OM 2 EN 5 UUR. ANNONCES : Opsfcel ea Administratie "l/olicsWis » .8, KechelscHestraal -♦|ABONNE]^NT:laa(ïjaar) — broi^ On.tralfeâforfait- uolgeas ov^rcmVomst u i y i V n' 1 ' t } • ^ ^ I 1.60fi*. P<LT poste . ua.f> Allen» I / -^-3- Igtt^kebAîaMlîl^Sfrpcr^fice Be sbikken moeW^/oor BinsA^gat/oAd mgezonden Wordea. | 1M >t (draper )J LNTIËMEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG N' 4. — ZATERDAG, 24 JANUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume