De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1328 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 16 Mai. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cc0tq5s31s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Vilvoordsche Demokraat ArbeicLers, vereenigt U Geene Plichten zonder Rechten Socialistiscli Weekblad voor het Kanton De Arbeid is de bron van allen Rijkdom ANNONCES : On traite à forfait — yolgens Overeenkomst Pechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstei en Açlmmistratie u vuLitotiuiK , », mecnejscne straat. • De stukken moeten v<5<3r Dinsdagavond ingezonden worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (dragér) HOE DIEP IS ZE GEVALLEN ! Als hoofdartikel, en onder titol « Hoi diep is ze gevallen », stoofde het laatst versche nen riummer van de« Yolksmacht» ons iets op over de drie socialistisclie spreuken : Vrijheid Crelijkheid en Broederlijkheid. Yooraleer daarop te antwoorden, laat nu toe aan de » Yolksmacht », weekblad van dei Çhristen Werkliedenstand (met permissie) t( zeggen, dat ze nog niet anders gedaan heef dan hare Christelijkheid verloochend, door ir elk van liare zes reeds verschenen numûien een hoop laster en leugens te verkoopen oi den rug van andersdenkenden, en ook dat zij. die zich wil doen doorgaan als eene verdedigstei van den werkersstand, deze klasse steeds ir den rug heeft geschoten en verraden. Dit gezegd zijnde, beginnen wij aan he1 artikel zelf. "Vrijheid, zegt « Volksmacht», is bij ons eer ijdel woord. Wie niet danst volgens de Nero's (leiders) iiuiten, wordt aan de deur gewalst. En om dit te bewijzen haalt de «Volksmacht»... nu ja wat.... niemendalle aan. Dit bewijst dat in onze partij waarlijk df vrijheid heerscht, dat elk lid er onbewimpeld zijn gedacht kan en mag zeggen, dat de meer-derheid (niet de leiders) beslist welken weg er moet gevolgd worden, en dat er dus niemand zal worden aan de deur geworpen, indien hij. na zijne meening vrijelijk te hebben mogeu uiteenzetten,zich onderwerpt aan de beslissing genomen, door die meerderheid. Maar gij, « Volksmacht », die zoo graag spreekt over de vrijheid in eene andere partij, zijt gij icel vrij ? Wij twijfelen er aan : Door wie wordt gij bijvoorbeeld ondersteund ? Is het met het gelt uwer vakbonden, of met het geld (met eer reukje aan) van zekere klerikale heerschappen. En uw Gildenhuis dan : Is dat ook tôt stand gebracht door de krachten van vrije vereenigdf werklieden, of is dat gebouwd en wordt hel gesteund door rijke kapitalisten ? Zoo ja, dan geloof ik dat uice vrijheid vei te zoeken ligt. Nu gaan we verder. Broederlijkheid,zegtditblad,kan wel bestaan onder eenige werklieden, maar dit kennen .de leiders niet. De eene beloert den andere, om te zien of zij zich geene betere plaats kunne vorschaffen op den rug van ons bedrogen werkvolk. Pouah, daar hebben wij het. Vroeger was het steeds dat de leiders broe-derlijk aan hetzelfde schoteltje zaten, ter-wijl zij niets dan haat en nijd zaaiden onder de werklieden. Nu bestaat de broederlijkheid niet —— nieer onder de groote citoyens, maar wel bij de werklieden. Enfin dat begint toch reeds te beteren, wees dan maar gerust, « Yolksmacht ». Van het oogenblik dat de werklieden broe-derlijk eensgezind zijn,zullen dezen wel zorgen dat ze niet steeds de bedrogen schapen zijn. , Ware dit ook het geval met de kristene , werklieden, zij zouden nog al dikwijls eens j kunnen optreden tegen de te groote broederlijkheid van sommige kristene leiders. , En dan hunne Gelijkheid roept de Volksmacht.V i De leiders slijten zulk een kostelijk leven dat zelfs door een koning zou worden benijd. Zij ■ zijn de uitbuiters, de werklieden de uitgebuite-nen.Laten wij dit eens èen oogenblik onderzoe-- ken en zien langs welken kant de kostelijkste vogels zitten, aan welke zijde de uitbuiters staan. Blikken we eens even in de Kamers van volksvertegenwoordigers. Wie hooren we daar. De Socialisten als een Vandervelde, een Anseele, een Destrée, Bertrand. enz., die het kosteloos pensioen van 1 fr. per dag vragen en verdedigen voor de oude af-gesloofde werkers. Wie is er tegen ? Al de klerikalen,inbegrependevertegenwoor-digers van den Christen Werkliedenstand, als een Verhaegen,een Huyshauwer enz., die \66r de kiezing van 2 Juni 1912 aan de kristene werkers een pensioen van 1 fr. per dag beloof-den, en deze nu laffelijk hebben verraden en in den steek gelaten. Wie is nu voor de Gelijkheid? De socialistische goelevers,die een men-schelijk pensioen willen voor de oude*werkers, of de christene leiders, die slechts eene aalmoes willen geven aan dezen op wiensrugze zijn ri j k geworden, maar die duizenden franken pensioen stemmen voor zich zelf, en hunne vet-betaalde vriendjes. Wat vroegen die socialistische uitbuiters nog ? Eene goede verzekeringswet tegen ziekte Wie was er tegen? Weeral die christene leiders, die nochtans voor liun zelve in geval van ziekte hun vollen loon eischen. En zoo zouden wij kunnen voortgaan om te bewijzen dat het steeds dezen zijn die door de « Volksmacht » worden uitgemaakt als zijnde de goe-levers, de uitbuiters,enz.,die de gelijkheid vroegen voor de werkers, zooals voor de bur-gers, en dat het juist de kristene leiders zijn, die in aile omstandigheden met de reactio-nairen stemden en tègen de werkers. Werklieden, oordeelt dus langs welken kant men het best de drie spreuken toepaste : Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid. Is dat gelijkheid « Ons blad » ,orgaan van de liberale Volks-partij, bespreekt mijne houding in den gemeenteraad, betrefïendc de toelage aan de vereenigde en onverecnigde arbeiders,door den werkkrisis getrofïèn. Volgens dit orgaan zouden de onveree-nigden zooveel hebben moeten krijgen als de vereenigden, omdat cr : 1. Nog werklieden zijn die 2.50 fr. 3.00 frank daags winnen en daarvan geen 35 oi 40 centiemen per week voor een syndi-kaat kunnen afseheuren : Ons anhvoord : En er zijn nochtans al versehillige werklieden die zulk loon ver-dienen, aangesloten bij hunnen bond van fabriekarbeiders. Als gij nu aan degenen, die reeds jaren storten, maar zooveel geeft als aan degenen die niets storten, moedigt gij dan niet de-genenaan,die niet vooruitziend wildenzijn? En had ik in den gemeenteraad het voor-stel niet neergelegd, dan had niemand iets gekregen, want noch de katholieken noch Deconinck hadden er van gesproken. 2. Is die arbeider minder vooruitziend, hij die deelmaakt van een onlangs ge-sticht syndikaat met minder dan 50 leden, maar die volgens de standregelen van het tusschengemeentelijk werkeloozenfonds,van deze voordeelen niet kan genieten ? Antwoord : Zeker : vermits die arbeiders reeds de kaus hadden zich sinds 13 jaar in onze stad bij hunne Werkbroeders aan te sluiten. Waarom deden zij het niet? Zal hun liberale baas hen nu minder uitbuiten omdat ze in een syndikaat van zijn kleur getreden zijn? En dan zijn daar tusschen geene arbeiders, die zich door de eene en andere belof-ten ,afscheurden van hun werkerssyndikaat? Is het dan die hun schuld niet dat ze in een syndikaat zijn, dat minder dan 50 leden telt ? En waarom neemt gij niet den federalen ofnogmeerden modernen vorm der centrale van de vakorganisatie, dan kondet gij u in den schoot van 'twerkeloozenfonds doen erkennen. De Socialisten zijn er tocli de schuld niet van dat gij 30 jaar na hen met de vakorganisatie begonnen zijt. Moest gij daar op aandringen, dan zou dat bewijzen dat uwe partij altijd tegen de werkersinrichtingen gekant is geweest. 3. Er bestaan syndikaten in de 3 poli-tieke partijen : Antwoord : eene reden te meer opdat wij geene ongesyndikeerden niet meer zouden mogen vinden. Want wat « Ons Blad » cr ook over zcg-ge, clke burger of werkman heeft een politiek gedacht. Gij ziet dat de Socialist over die ver-verschillcndc puriien wel had nagedacht alvorens tegen het voorstel Deconick te stemmen. • Ten andere, geen enkel gemeenteraad, in heel het land, dacht er aan zooveel aan de onvereenigden als aan de vereenigden teschenken. F. G. ■ Il ■ ■■■>■■ ■ ■ a a Het nieuw socialistisch dagblad " DE VOLKSGAZET .. 't Is op 2 Juni aanstaande dat het nieuw socialistisch dagblad « DE VOLKSGAZET », gesticht ten gevolge eener overeenkomst tusschen de Brusselsche en Antwerpsche Fédération, zal verschijnen. De socialistische lezers van ons arrondissement eischen sinds reeds lang een dagblad dat, beter dan de « Vooruit », het orgaan der Brusselsche Werkliedcnpartij zou kunnen uitmaken. « DE VOLKSGAZET » zal des morgens verkocht en uitgedeeld worden. Het wekelijksch abonnement is op 20 centiemen vastgesteld. Voor de postabon-nementen : 10 fr. per jaar, 5 fr. per 6 maan-den en 2.50 fr. per 3 maanden. Het blad zal aan 3 centiemen het num-mer verkocht worden. • Een gedeelte van den opstelraad zal te Brussel zetelen, het andere gedeelte te Antwerpen, waar de drukkerij gevestigd is. « DE VOLKSGAZET » zal een roman van Cyriel Buysse als mengelwerk geven en tevens als bijvoegsel de Ie antiklerikale uit-gave van « Het Wouderjaar » van Conscience,waarvan slechts enkele exemplaren gekend zijn en die door den schrijver ver-anderd werden om klanten in de katho-lieke partij te verwerven. Eene methodische verspreiding wordt door de Brusselsche Federatie voorbereid met de medewerking van de vakvereeni-gingen en de werkersbonden. Voor Brussel-stad en voorsteden zal de uitdeeling ten huize door de draagsters van het blad « Le Peuple » geschieden. Aide leden, die aan de Partij aangesloten zijn, hebben als plicht de lezing van het nieuw Vlaamsch blad « De Volksgazet » aan te prijzen. Voor de abonnementen en aile iniichtin-gen zich wenden tôt gezel J. Pladet, Volks-v huis, Brussel. K centiemen het nuninier. VIERDE JAARGANG Nr 19. —ZAfERDAG 16 MEI1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume