De Vlaamsche boer: orgaan der landbouwcomicen Dixmude en Nieuwpoort

682151 0
18 April 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 18 April. De Vlaamsche boer: orgaan der landbouwcomicen Dixmude en Nieuwpoort. Konsultiert 16 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2f7jq0v06d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Z a t e rp a g 18 A p r i l HH 4. 2e Jaargang ■rctt'n^rrjtm'giictnv^aw^btmiba^gt—./a» • *.rMM NU M MER 16 DE VLAAMSCHE BOER Drukker~Uitgever : O. DEREEPERE-NEUT, Eessenstraat, 9, Dixmude A RTIKELS. Voor alleovergedrukteinzendingen vangelijk welke aard is de inzender ot de schrijver veranlwoordelijh Ondergeieekende ariikcls mogen slechisovergenome: worden orider melding van herkomsl en de nadVn de schrijvers. Handschrifton worden behouden.naamlooze br'ieve. worden vernietigd. De inzendingen moeten vachtvrij geschieden. TIJD DER INzâjENDINGEN n De arlikelsjandbouwberichlen, lessen, enz. moele 11 uilerlijk 011s den Woensdag avond toekomén or b dezelfde week nog le kunnen verschijnen. " Deze welke ons laler toekomen worden verschove lot de volgende week. ABONNE91ENTP111JS is 4 fr. *s jaars per posl 4,10 lr. voorop belaalbaa De ieden der Camicen onivangen het bfad kosteloo Nieuwe leden worden voorgedragen door 2 andei Comice leden en aangegeven aan den Secrelaris va hun Comice. liEOORDEELINGEN van boeken en tijdschriften worden gedaan teger zending van 2 exemplaren. Boeken en lijdschrilten, waarvan men ons 1 exem-plaar zendl worden mel hunnen inhoud vermeld. Deze zende men vrachlvrij naar het bureel van dit blad. AANKONDIGINGEN. Onze uitgaven zijn aan geene agenciën verbonden. Men aanveerdt of weigert aankondigingen njjaP \villek?u" deze zijn onder verantwoordelijkheid der belanghebbende. Gewone aankondigingen 0,1?» fr. per drukregel. Eerherslellingen 0.50 » Vonissen 0,50 > De abonnenten en deComice-leden mogen penruii maken van kleine aankondigingen van 4 regels lelkens voor i inlasschingen. Voor groolere aankondigingen prijs, volgens overeenkomst. BRISTOL LE GRAND 65.654 vos nos. Vader Bristol 94()<î. Sloeder Lucie d'Ambacht (ST.OSÏG VERW1ERF DE BEWAR1NG8PREM1E VAN 6000 FR. TE BRUGGE 1913. Uit « Le Cheval de Trait Belye » verta(ild. Bristol heeft zeer veei gelijkenis op zijn vader de goede oude Bristol, die door deze op zestien-jarigen ouderdom verwekt werd en een zijner beste zonen mag genoemd worden. Brîstol de Groote behoort toe aan den heer Isidore Broucke te Ramscappelle bij Nieuwpoort, die waarlijk fier mag zijn op het kachtel die hij opgekweekt heeft, wartt Bristol is een der beste peerden der Provincié. A. VAN BROEKHUYZEN hoofdopsteller. Ministerie van Landbouw en Openbare Werken. Dienst der Landbouwkundigen van den Staat. —o 7* OMSCHRIJV1NG o— Landbouwkundige : M. Van den Wouwei TE r P ET?. KOSTELOOZE RAADGEVINGES over LANDBOUW AAN DE LANDBOUWERS EN ANDERE BELANGSTELLENDE. a/. Mondelinge raadgevingen worden gegeven ten bureele van den H. Landbouwkundige, te Yper, Oude Houtmarkt, 10, den Zaîerdag van 9 j/î tôt 10 i/a ure. In geval de landbouwers het bezoek van der staatsJandbouwkundige ter plaats verlangen, mogen zi; zich daartoe, bij voorkeur schriftelijk/tot dien amb-tenaar richten. Die bezoeken zijn eveneens KOSTE-loos.b/. Schriftelijke raadgevingen. De landbouwers mogen kosteloos de staatlandbouw-kundigen per brief raadplegen. De leden der Jandbouwcomices zijn toege-laten hunne briefwisselirgen VRACHTVR1J (dus zonder postzegel) tôt de HH. StaatsJandbouwkun-digen te zenden, op voorwaarde dat de brief ONDER KRU1SBAND geplaatst zij en dat de leden ir den hoek van het adres, onder het opschrift : « He' lid van het landbouwcomice » hun handteeker plaatsen. ♦— ^ooraorgen bij het aankoopen van zaad, DOOR J. VANDER VAEREN LANDBOUWOPZIENER 1. Belang derzaadaankoopen in Belgie « Lijk gezaaid wordt, zal gemaaic worden. » Dit is een gekend spreekwoord bi onze landbouwers die zich dikwijl: groote uitgaven getroosten om zaac van goede hoedanigheid te bekomen er aldus voor hunne leellen de kanser van welgelukken te vermèerderen. Aile zaden worden nie! ieder jaai ingekocht. De landbouwers benuttigei de zaden hunnér velden en ver nieuwen ze van tijd lot tijd. Zulks is het geval voor het zaac van graangewassen, klaver, vlas suikerij, tabak, koolzaad, enz. Voor de in België zeer uitgebreidi Leelten van graangewassen, klaver ei vlas zijn de jaarlijksçhe aankooper van nieuw zaad nochlans zeer be langrijk. Er zijn andere zaden die de land houwer geenszins of sleehts bij uit zondering zelf wint en geregeld moe aankoopen. Zulks is het geval vooj beetzaad, graszaad, enz. Voor het aankoopen van zaad geven de Belgisehe landbouwers ell jaar millioenen franken uit. Volgens de statistieken van he Ministerie van finaneiën, werd il België ingevoerd : Beetzaad. In 1910 : 3,o7o,ooo kgr. in 1911 : 4,2o5,ooo kgr.; in 1912 2(165,ooo kgr. Gezamenlijke waarde : 3 millioer (1910) tôt 6.5 millioen frank (1912). , Klaverzaad. In 1910 : l,84o,ooo kgr. in 1911 : l,935,ooo kgr.; in 1912 859,ooo kgr. Gezamenlijke waarde : 2 lot 3.5 millioen frank. Voor de zaden van graangewasseï en vlas, duiden de statistieken niel af zonderlijk aan welke de verhoudinj is lusschen het zaaizaad en het graai bestemd tôt andere gebrulken (1). Eveneens worden de zaden vooi weidegrassen gerangschikt onder d( rubriek : « niet benaamde zaden » dit in 1912, in ons land tôt een bedraf van 17.5 millioen kil. ingevoerc wierden. Uit deze cijfers blijkt dat de invoei van zaad voor beeteri, klaver, graan gewassen, vlas, weidegras, enz., jaar lijks aanzienlijke hoeveelheden be-draagt, en dat men zonder over drijven mag aannemen dal de Belgisch, landbouw elk jaar i o tôt 12 en bij uitzonderini tôt i5 millioen besteed voor bet aankoopei van zaad. 2.— Op welke wijze geschieden de aankoopen van zaad ? Op welke wijze geschieden de aankoopen van zaad die zoo belangrijl-zijn door de uitgave die ze ver-oorzaken als door den invloed dier ze uitoefenen op de opbrengsten dei teellen '? Deze aankoopen worden beslelc aan de zaadhandelaars of aan hunne vertegenwoordigers op schriftelijke aanbevelingen (toezenden van brie ven, omzendbrieven, réclamés, cata logen, enz.) of mondelinge aanbevelingen (door bezoek aan de landbouwers).Er wordt overeengekomen ovei de soort en over den prijs. Bij uit zondering biedt de verkooper waar borgen aan nopens de hoedànigheic van het zaad. Wanneer de bestelling gesloten is geschiedt de verzending, de landbou (1) De invoer van granen bedroeg in 1912 ongé^ee 3.5 milliard kgr. Gedurcndc hetzelfde jaar werd er 22 millioen kgr. vlaszaad iiigevoerd. wer ontvangt de levering en benut-tigt ze. 3. — Ontoereikendheid dezer koopwijze. Verschaft deze koopwijze aan den kooper aile bevrediging nopens de waarde van bel product ? Wij denken het niet en onze over-tuiging steunt op de volgende redens : 1" Sedert lange jaren hebben de handelaars met een al te ruim ge-weten, de meeste produeten die door den landbouwer gekoeht worden en gemakkelijk kunnen vermengd worden, op versehillende wijze vervalseht ten einde de winst van den verkooper op ongeoorloofde wijze te vermeer-deren. Dient men het bedrog te herinneren, gepleegd in den handel \an Peruguano, kunstmesten en vee-voeders '? De jaarlijksçhe verslagen der be-stnurders der landbouwlaboratoriums van den Staat zijn veelzeggend in dit opzicht. Hunne opmerkingen hebben echter vooral betrekking op de produeten voor dewelke een bon van kostelooze ontleding door den verkooper afgeleverd wordt, welke produeten aldus minder kans van ver-valsching opleveren. Men inag zeker zijn dal in den kleinhandel, wanneer geen toezieht geschiedt, het bedrog zich vrij onl-wikkelt tôt groot nadeel van den landbouwer. Ook heeft het département van landbouw onlangs maatregelen ge-nomen volgens dewelke iedereen, zelfs de kooper in 't klein, zich kosteloos kan verzekeren nopens de hoedanigheid der produeten die hij aankoopt (i). Bij deze reden van algemeenen aard, komen er andere, namelijk de volgende : 2° De zaden zijn eene koopwaar van hoogen prijs ; ze worden ver-kocht tegen 1, 2 en soms 3 frank per kgr. (beetzaad in 1912), terwijl de mesten en veevoeders 5 tôt 30 eentiemen per kilogram kosten. De vervalsching van zaden geeft dus gemakkelijker hooge winsten ; 3° De verkoop der zaden geschiedt gewoonlijk zonder eenige waarborg, terwijl voor de mest- en voeder-stolïen de wet aan den verkooper de verplichting oplegt de rekening den aard en de samenstelling van het verkochte product te bepalen. Het gebrek van waarborg, aan den kooper afgeleverd, belet aile toezieht en werkt ongetwijfeld het bedrog in de hand. Onder deze omstandigheden mag men met zekerheid bevestigen dat het bedrog, hetwelk zoo groot is in den handel der mest- en voederstof-fen, alhoewel de omstandigheden er minder gunstig voor zijn, zich ongetwijfeld moet uilbreiden lot de vervalsching der zaden, waarbij men zeker is ongestraft te blijven en grootere winsten kan bekomen. Het is echter niel mogelijk het bedrog voor België door cijfers vast te stellen, omdat er in ons land geen toezieht op de zaden bestaat, lijk dit in de meeste vreemde landen geschiedt.Men zal misschien opwerpen dat de zaden niet zoo gemakkelijk kunnen vervalseht worden als de kunstmesten en veevoeders, die zich beter schijnen te leenen om met vreemde bestanddeelen vermengd le worden. Deze opwerping schijnt niet onge-grond, maar het onderzoek bewijst toch dat zij valsch is. 4.— Voornaamste vervalschingen der zaden. Ziehier inderdaad eenige wijzen van vervalsching die kunnen aange-wend worden : (1) Voor verdere bijzonderhed<il hicrover, zicli te wendeutol de 5itaatsUU)oratoriunis. 1° Toevoegen van zoaardelooze stoffen : ge-kleurd of ongekleurd kwartshoudend zand, korrels ijzererts, aardachtige bestanddeelen (kruimeltjes aarde), kaf, verscheiden plantenafval, enz. Deze stoffen, tôt den gewenschten uiter-Iijken vorm gebracht en desnoods gekleurd, gaan goed samen met het echte zaad en bedriegen de meest geoefende oogen, alhoewel ze het gewicht merkelijk vermeerderen en den oogst benadeelen ; 2° Toevoegen van zaden, die hunne kiem-kracht verloren hebben. Zulke zaden in den grond zaaien is een zuiver verlies. Deze vervalsching wordt vooral aangewend wanneer, ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden of andere, de oogst van het zaad on-toereikërid gevveest is. Heel de oude magazijnvoorraad wordt alsdan ten nutte gemaakt om aan de behoef-ten der klanten te beantwoorden. Zulks was het geval in 1912 voor het beetzaad dat alsdan 3 frank per kilogram gold ; 3° Toevoegen van goede levende zaden, maar verschillend van die welke men verlangt. Eene soort of verscheidenheid in de plaats stellen van eene andere die men verlangt (b. v. omdat ze goede uitslagen geeft in eene be-paalde omstandigheid of voor een bepaald doel) moet beschouwd worden als eene vervalsching. Inderdaad de versehillende soorten en verseheidenheden van zaad hebben hunne voorkeur in opzicht van grond, van klimaat ; ze passen vooral voor dit of dat doel, en ze lukken maar volkomen wanneer deze beste omstandigheden vereenigd zijn. Dit vervangen wordt vooral aangewend wanneer een soort van zaad minder duur kost dan een andere. In een mengsel van graszaad, een gedeelte zwenkgras, b.v. (dat 1,50 fr. tôt 2 frank per kilogram kost) ver-vervangen door zat^d van engelsch raaigras (dal sleehts 70 eentiemen tôt 1 frank per kilogram kost) is een voordeelige bewerking voor den verkooper en onontdekbaar voor den kooper. Maar de uitslag van den groei zal er ongunstig door be'in-vloed worden, want het raaigras zal gedurende ongeveer twee jaar krach-tig groeien ; daarna zal het verdwij-nen en plaats maken voor het 011-kruid, waarvan het zwenkgras het optreden zou verhinderd hebben : 4° Toevoegen van slecht gezuiverde zaden, die zaad van onkruid bevalten. Dit laatste zaad wordt betaald tegen den prijs van het goede en de ontwik-keling ervan kan den oogst in gevaar brengen en gedurende lalrijke jaren de,velden met nadeelige gewassen be-zetten.In dit opzicht dient men den oor-sprong der zaden te kennen, want . de zendingen van sommige centrums van zaadwinning bevatten geregeld zaad van zeer schadelijk onkruid, zooals warkruid, dat in de klaver- en luzernevelden groote schade kan ver-oorzaken ; 5° Toevoegen van zaden, herkomslig uit landen waar bel kl'maat te zeer verschillend is van dat van België. Deze zaden zullen noodzakelijk mis-lukken in België. Het luzernezaad, van Amerika en van Turkestan b.v., herkomstig uit landen met zeer warme zomers, brengt veel minder op dan dat van Euro-peesche luzerne. ('t Vervolgt) » ——

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche boer: orgaan der landbouwcomicen Dixmude en Nieuwpoort gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Diksmuide von 1913 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung