De Vlaamsche smeder: nationalistenblad

2019 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 15 September. De Vlaamsche smeder: nationalistenblad. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7w6736mt38/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DEVLAAMSCHE SMEDER Ie Jaargang. — Nr 23. Zondag, 15 September 1918. Prijs 10 centiam. ARM ALS JOBi — Geen volk is in de wereld zoo stelselmatig arm gemaakt, als de Viamingsfl. Voor ruim eene eeuw, \yaren de Wa'en armer dan de Vlamingen, nu zija ze vier maal rijker! Dat is het gevolg van het steUei- door de Bslgische Regeeriag tegenover de Viamingen gevolgd. OflS ZW@8t maakt anioren rijkX In 85 jaren betaalde Viaanderea 6,000 mi joen fTiaer en trok drie maal min uit de S'taatskas. Zoo werden eenige duizeaden familiën ia Viaaoderen belet welvarend ta zijn, — Al Cfd plaatSSfl 3371 de W4H01II De Vlamingen werden atelselmatig uit aile posten van belang ge ouden. Dida«kaloe gaf voor h«t mini«terie van «poorwe^ea alleen, eene iij»t met namen en jaarweddea uit, waardoor bewezen werd dat aile hooge posten door Walen waren 'ngenomen, die jaarlijk» •©81 nflSIJOGn 1121901* uit de begrooting trekken, dan de Viamingen. Zoo verloren hier duizendea fami lén in Viaanderea aile hoop op weivaart. Vlamlng)3n W9rdtfl StelSSlmailgg dom QGflGlldOn. Ons onderwijs bestond, buifen in enkele groote itedea, «lechts bij naam, zoo werden wy vermuilezeld en onbekwaam gemaakt om op te klimmen in de maatschappij. Weer tienduizenden Umiliën, wiens weivaart werd geroofd. — Oll£9 VlaHITISChO kilSt WJPtf g#i)9yCO&9QI*d. Met de Kulp der Regeering hadden wij eene bloeieade vieschersvloot kunnen hebben, die miljoenen weivaart in Vlaanderen zou hebben gebracht. Onze kust wercLateUelmatig verwaarloosd en duizenden familiën belet eene wiastgevende broodwianing te hebben.—|i8t VakonddS*Wi Js W3S 0011 kafikstuiir. Uit onze nijverheidsscholèn, zelden als witte raven, komsn in Vlaanderen 12 raaal minder gediplomeerden uit dan in het Walenland, en terwijl nemen vreemdelingen de bete* betaalde plaatsen van bestuurders en meesterknechten in, weer duiiende Viaamsche familiën, die eene winstgevende betrekking moeten mis«en. — Door gebrek aan onderstcuning vanwege het Siaatsbestuur, door verwaarloozing der opvoediog der lagere klassen, werd de openbare domheid oarechtitreeks aangemoedigd, het voorbereiden van koeliee, die alleen •ter'ke armen en ruggen aanbieden, maar van aile verstandeiijk werk zijn uitgesloten, bevoord»îeligd, en teiwijl dienden de miljarden in Viaanderea geroofd, om de Walen op nijverheids-, handels- en techajsch gebied uit te rusten, zco dat d9 fOOSUQIÎ Ws90i1 \ tôt 2 fl*> psr dfljj hGOgJOr Zfl3fl| omdat de Walen in opvoediag, in middeien tôt ontwikkeling, in nijverheid en handel. in ailes bevoordeeligd zijn geworden, tea koste der verdrukte Viaamsche menschen. De Vlamingen sleuren, zweeten en hongeren a'9 beesten; de Walen besturen en leven een leven van menschen, door de schuid eener misdadige Regeering, die ons Vlamingen als verstootelingsn heeft behandeld. Do ViamSngon zêjn gean stommarikken. Wij hebben dat eedert eeuwen in kunst en werk bewezen, wij zijn al'.een op sluwe wijze door een hondenraoer van aile midde en beroofd om eas te oatwikkelen. Onwetende menschen kunnen zica niet inrirhten, om dea strijd teg #de kapitalistische wolvenbeade te voeren, daarom zijn hier de loonen lager, de werkuren langer, de arbeidsvootwaarden slechter. — ZOO tfftaakt 2Î1ÔÏ1 een Voik niet alleen dOmy maar arm en alhankel&jk| en spelen de vreemden en uitzuigers hier den baas. ZATEROAG, 14 S£PT£MBgR 1918, fe 6,30 uur s' av. - LIEFD ADIGHEIDSVERTOONING 1 EN VGORDEELE ONZER KRIJGSGEVANGENEN in den ^EDERLANDSCHEM SCHOUWBUR3 Opvoering van het Aktivistisch stuk « HET EINDE » met Kunstuitvoeringen door het Vrouwen- en Mannen -Koor en de Nationalistische Harmoni onder de hooge leiding van LlEVEN DuVOSEL GEEN NATIONALIST MAG MET ZIJNE FAMILIE ONTBREKEN ! ! ! Zondag 15 September 1918 PROPAGANDATOCHT naar OOSTAKKER MET DE NATIONALISTISCHE HARMONIE OPENBARE VOLKSVERGADERING UITVOERING VAN NATIONALISTISCHE LIEDEREN Vergadering te 3 uur, aan hst Gamasntshuls van St-Amandsbérg (STW.) Naar de Gaiavsrtooning » Zaterdag aansta.ainde, 14- Seipijember, moet de. ge-heele Nat'ionalistisdie familfe in den Nederlandsdien Schouwtourg zijn. Wij geven ons laatsi.e liefdad'igheidsfeest ten voordeete' onzer ikHjgsgevaiigenen en ineenen KiPP, beter dan. wÉf stad ook O'ilzen plielïi, te hebben geclaan voor onz« dappeire Yzeirjongens, die versinaad door de arisCocratische franisch-babbelende cîametjes van Kortrijk, van aile hulp worden verstoiken. De vers.nappe»r,ngen, de jgievulde broodjes", 'het doosj.e dgaretten, h'et warm paar kousen en de goede schoe'iseJs zullen voortaan, ;ook aan de jongens Van ons bloed niet ontb.reken, dat zullen wij bekostigen met de duizsn-den doo.- arme VJàamsche naiiionalijten cent voor cent, bijeengebracht. Nu moetsn ook de inteHektueeilen der Beweging, die al te veej adhteru'it bleven, Zai'.erdag nun plicht doen. Al de begoede .familiën dér stad en der vooraanstaande striijders op aile gebied mogen Zatçrdag qp déjà gezelligen pçachtavondstand niett ontbrêken; zij moeten dooir hua voorbeeld de wedkizaamhe'id onzer burger- en -volks-elemienten steunen. De eeir.si!e opvoering in onze slad van het eerste aktivistisohe tooneetetuk mdec evenals die van foefc eers-te aktivisti.sche tooverspel op 11 Juli eene gebeurtenis worden; zij moet nieiuve overtuigingerî scheppen, die strijdeirs sterken, .dé -banden> die -aile Nadionalisten vereenigen. nau-wer toehalen. Allen met vrouw en kinderen, Zaterdag naar den Nederlandschen Tempe). In geeistdrift voor het woord van redenaar en kuns<'..çnaar, willen wij den moed put-ten om den sfirijd voor ei'gen taal, volk en réélit krachtdadiger, koppigeir dan ooit, vooni te ze,tten. Boerenbedrog die de hand heeft in aile kuiperijen tegen de taal van het Viaamsche Vo'k en hare verdedigers heeft deze week zijn meester-stuk van slimheid geleverd door het afkon-digen van het volgende artikel in VooTuit : EEN PAAR VERGELIJKINGEN Sinds 1 Juli 1918 ontvangt een gehuwd staatsamblenaar, vader van 2 kinderen, een maandelijkschen duurîetoeslag van 50 + 1 2 + 12 = 74 fr. Een gemefnteonderwiizer van Gent, die zich in dezelfde omstandigheden bevindt, moet zich tevreden stellen met 25 fr. In het begin der maand had ik de ge'egen-heid te spreken met een collega van Hobo-ken, gemeente van 30.030 inwoners. Sinds 1 Januari 1917 geniethij, als gehuwd onder-wijzer en als vader van 2 kinderen 40 + 8 + 8 = 56 fr. toeslag. Buiten zijn gewone jaarwedde heeft hij dus, tôt nu toe, 56 X 19= 1064 fr. ontvan-gen.In Cent wordt de duurtetoeslag slechts uitbetaald sedert 1 Oktober 1917; een onder «vijzer, vader van 2 kinderen, heelt dus reeds het mooi sommetje van 25X|0=25C frank opgestreken. Er is dus maar een onbeduidend verschi. van 814 fr. De geachte lezers moeten zich nochtans niët voorstellen dat dergelijke vergelijkingen het onderwijzend personeel kunnen ont-moedigen. Het bezit, gelukkiglijk, een on-uitputtelijke bron van inkomsten : ieder maal, dat de prijs der meest onmisbare levensmiddelen verhoogt, nemen de Gent-sche leerkrachten met den diepsten eerbied hun handboek van opvûeàkundc nog ccna in de hand om er met de groolste aandacht op bl. 19, de volgende Iroostvolle woorden te lezen : « De geduldige onderwijzer laat zich niet onimoedigen, noch verbilteren door de moeilijkheden en teleurslellingen, die hij ontmoet! » A. Brierè, Ge moet nu weten, dat zijne Franschge-zinde paitijmannen tien jaar lang het besluur in handen hadden en nooit iets ^eden om e;rnstig het lot van de onderwijzers te ver-beteren. Tien jaar schreéuwden zij hunne liefde voor de onderwijzers uit, zonder ooit iets te willen doen voor de arme onderwii-zers, de slechtst betaalde van aile leerkrachten iri al de groote sleden des lands. Integendeel, als de wet die valsc.ie d;mo-craten dwong om een hooger lbon te beta-len, hielden zij dit loon maanden en maanden achter en de aktivistische bladen moesten ze bij de openbare opinie aanklahen, om ze te dwingen den loonstandaard door de wet vastgesteld te betalen. Maar nauwelijks heeft onze Franski jon vernomen, dat ons Vlaamsch Schepencollege besloten heeft in de Stadsbegrooting eene merkelijke verhooging roor aile leerkrachten in te schrijven en den duurtetoeslag aanzien-lijk te verhoo^en of de venijnige Franskiljon wil trachten le doen gelooven, dat zijne partijkliek die verbetering heeft bewerkt. - Tien jaar deden de partijklieken niets dan... Dat zullen we later vertellôn, met wachten zullen zij niet verliezen. „ Dan zweeg M. A. Briers; hij was stom als een karpel. Maar nu, dat de Franskiljonsche vriendjes van het Stadhuis zijn, nu heeft hij het spraakorgaan teruggevonderi. Als onze Viaamsche Schepene van Onderwijs zijne benoemirig alg zulkdanig in het Conservatorium onder een eindeloos gejuich aankondigde, kondigde hij onmid-dellijk de aanstaande verbetering van het lot der onderwijzers aan. Eane maand nadien was de' nieuwe loonstandaard besproken en alleen het feit dat ook de kommiezen B van .het Stadhuis met de kommiezen A zouden gelijkgesteld worden, en dat de loonstandaard der beamten met die dêr onderwijzers moesten in over-eenslemming gebracht worden, belette de onmiddellijke stemming, die weldra een voldongen feit zal zijn, en onze leerkrachten bijna tôt de best betaalden van België zal maken. Geheel de onderwijswereld weet dat! Geheel de kommiezenwereld weet, dat ' tien jaar lang de politieke knoeiersweigerden de onrechtvaardigheden van het slechtbe-taalde B kommiezenstçlstelsel te doen ver-dwijnen.En nu komt de Franskiljonsche loensche piketter uit zijn schelp om te eischen, wat reeds lang beslist is. Hij zweeg tien jaar, als zijne Fransfeiljon-i sche heeren knoeiden. Nu heeft hij de spraak teruggevonden ! Van zulke verdedigers van het onderwijs, verlos ons, Heer! Desertie Den 22 Augustos 1918, hebben enkele heeren van den ouden Tuchtraad der Gent-sche Baiie besloten, dat de advocaten voor de Duitsche rechtbanken hun ambt niet moge vervullen. Men weet dat de bezettende overheid verplicht is geweest de stakende Belsische rechtbanken te vervangen door Duitsche. Dit is nu de schuid niet van de ongelukkige lui, die Toor het Gerecht te verschijnen hebben. Die zullen nu voor den rechter staan zonder op den bijstand te mogen rekenen van degenen hunner medeburgers, die aan-gesteld zijn als hunne natuurlijke verdedigers tegen aile gebeurliik onrech't. Zoo hebben het de franskiljonsche meesters van cnze Balie beslist. Dit is hun vaderiandsliefde ! Arme menschen, wier eer, wier vermogen, wier leven op 't spel staat in den steek laten, wordt nu voor de advocaten, de meest vaderlandsche der plichten ! Over zulke ongelooflijke desertie van ' wege degenen, die het publiek tôt nog toc als de onafhankelijkste der burgers aanzagen, zijn wij, een « man van 't Paleis » — alom geprezen om zijne bezadtgdheid — gaan raadplegen. « Wat enkele heethoofden daar nu wede-rom in den naam van de gansche Balie hebben gemeend te mojen verb eden, werd ons geantwoord, is de «telselmatige ontwikkeling van den onverzoenlijken haat, dien een drie-, tal politieke advocaten gezworen hebben, tegei> ailes wat hun kliekje niet voordeelig is, en dan natuurlijk in de eerste linie te^en den nieuwen toestand, die dreigt een einde te zullen stellen aan het rijk hunner weder-zijdsche partij. Het zijn dezelfde heeren,die, vôôr eenige maanden, den voorzitter van de burgerlijke rechtbank bedreigd hebben zijne kamer te boycotteeren, indien hii langer weiaerde in werkstaking te gaan, al moest dit de fortuin van honderden burgers in ge-vaar brengen. Het zijn die heeren, die aan de advokatenorde opgedrongen hebben a's leden van den Tuchtraad het tweetal con-fraters te verkiezen, die naar Du.tschland werden gestuurd, hoewel deze hun ambt niet zullen kunnen uitoefenen, maar alleen-lijk om den vijand te tergen. Die heeren gaan maar voorls in hunne onzinnige ophitsing : nu verbieden zij hunne confraters te pleiten vandaag vôôr de Duitsche, morgen vôôr de Viaamsche rechtbanken. « Het is de eerste maal in de geschiede-nis van de wereldbalie, dat een Tuchtraad de advokaten tegen het vervullen van hun edelen plicht opruit. Tôt nog toe was de advokaat geheel de wereld door beschouwd als een te vrij en onafhankelij i wezen, opdat er iemand op de aarde er zou kunnen aan denken hem een bevel van rechtsdesertie te geven... » — En zullen de Gentsche advocaten aan - dit bevél gehoorzamen ? —■ « Ja, dat weet ik niet, antwoordt men 'ons met een pijnlijken twijfel in de stem. De oorlog heeft ons geleerd, dat er tal van snwaardigen in het edele Bedrijf zijn geslo-pen, heerschappen voor wie de Balie een middel is om een plaaisje te bekomen, niet meer het doel : de zuivere verdediging van het Recht, het recht v*n den enkeling, het recht van het Volk... In de heroïsche tijden van uc Bîïîic, ."5 /ilfrj'Â. s> ocfiiv aan het hoofd der bewegingen voor de vrij-making der volkeren... Toch mag ik zegTjen, voor de eer van de Genische Balie, dat eenige advocaten met verontwaardiging het volksverw<»arloozende besluit van het c'.eri-co-massoniek kliekje hebben vertrapt. An-deren, helaas I hebben de traditioneele moed van den advoceat niet gehad. Ze beveni voor de ukase der kogelbelovers, doch — in 't geheim en "op eeuwig stil-zwijgen — trachtten ze hun eereloon te ver-dienen met voor de geboycotteerde rechtbanken aan hunnen client een met de machine geschreoen en niet onderteekende ; verdediging medè te geven ! » — Et l'honneur « belge » est sauf ! — J«, maar niet de eer van den advocaat, Een Griffîer. Eene Voorzegging Wat is een flamingant, zei mij onlangs een vriend, anders dan een mensch, die hwaad is op het Fransch, de hemel weet waarom. Ei, wedervoor ik, is dat ailes wat ge van Flamingantismus weet ? Hoe durft gij een oordeel uitspreken over iets, dat ge niet kent. Het is aïs of ik zei, scheikunde is geen wetenschap, omdat ik niets van schei-kunde afweet; er is geen honger in de wereld, omdat ik nooit honger heb gehad; vrietidschap bestaat niet, omdat ik bij toeval niet dan verraders heb gekend. Wel, zeg het mij eens, spotte hij, weet gij het zelf! Ik zou anders de schouders hebben opge-haald, maar ik weet niet waarom, ik had nu eens lust om iijn jokkenden prietpraat te beantwoorden. Een Flamingant, zei ik, is een Vlaming, die genoeg boven het gedoe van het âlledaagsche leven verheven is, om zijne aandacht te gunnen aan de weivaart van zijn volk. Hij heeft leeren zien, waarom een burger en werkman hier langer werken, hier viermaal nijdigsr slaven, vijfmaal spaarzamer zijn dan in andere landen, zesmaal minder van het intellektuëele leven genieten, zeven-maal meer veracht worden, achtmaal arme, zijn als ze sterven, terwijl hier een luier vadsige klassé negenmaal meer weivaart geniet voor tienmaal minder zorgen, alleen omdat zij Walen of Franschgezinden zijn en door de Regeering stelselmatig zijn opge-leid en gesteund om de meerderheid der Vlamingen te verdrukken. Wat heeft dat te doen met den taalstrijd, spotte mijn vriend! \ Meer dan ge denkt? Om de vo'kstaal uit te roeien en de overheersching van het Fransch te bewerkstelligen, werden de Viaamsche menschen hier in Vlaanderen dom, afhankelijk en onbeschaafd gehouden. Moesten de menschen in hun taal ont-wikkeld, bestuurd en geëerbiedigd worden, dan zouden ze hun onrec'." voeien, opstagn, den dwingeland verjagen of En de flaminga-i. u h°"fl die met de zaak te maken? Die durft dat ailes inzjen, uver< jnken, •>.!« o "S wi len voor tnt-î", -piits menschelijk opzicht, laster en vervolging, openbaar het onrecht aanklagen, zonder aan eigen belangen te denken. Die verrukking van ons volk zal ophouden of eens vindt ge ons op de barrikade, als zachtheid, overre-din^, goed recht, jaren strijd niet helpen, zal er ie^s anders van komen, maar veran-deren zal hçt! Hum, hum, zei mijn vriend, en hij droop af, want hij zag in mijn oogen, dat het ernst was. Hume Vaderiandsliefde In 1911, kondigde de Franskiljon Albert du Bois in het Fransche dagb'ad, Gil Blas van Parijs eenen open brief aan den Fran-generaai Langlois af, die den 24 September 191 1 eene redevoering op het slagveld van Jemmappes, waar de Franschen overwon-rïen, moest uitspreken. Albert du Bois vroeg daarin aan den Franschen generaal van de Belgische onafhankelijkheid NtlET te spreken en beweerde dat de Walen Franschen zijn zoo goed als de Franschen uit Frankrijk en beklaagde zich dat vreemde diplomaten eene politieke grenslijn tu?3chen het Fransche en het Belgische Henegouwen hadden getrokken. En nu, Viaamsche menschen, hebben die heeren den toupet van hunne Vaderiandsliefde te spreken. Hun vaderland was nooit anders dan Frankrijk. België was voor hen een masker, waarachter zij hunne plannen om ons in te Iijven wegstaken. 't Is ôm u een breuk te lac en, als ge ze nu hoort kletsen over « notre chère patrie », zij die 85 jaar lang in het duister aan 't wroeten waren, om de « chère patrie » naar den weerlicht te helpen. Hun mond zegt : Belgie ; hun hart voelt : Frankrijk. Eene Bekentenis Wijlen de franskiljonsche Flandre Libe-ra'e, deed in zijn nummer van 26 Juni 1912 volgende bekentenis, die wij dé f-ranskil-ions bij tijds onder den neus moeten duwen : Een groot aantal Walen zouden van nu af gelukk'g zijn bij Frankrijk tngelijfd te worden. Men moet maar vrienden of bloedver-wanten in Walenland hebhen om daarvan volstrekt ooertuigd te zijn. Dat zijn de mannen der Belgische vaderiandsliefde, die ons nu van verraad durven beschuldigen. Geeft ons rechten en wij zijn de beste der vaderlanders, want wij wiilen ailes offeren voor ons eenig vaderland ; Vlaanderen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche smeder: nationalistenblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume