De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

634756 0
01 Februar 1915
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 01 Februar. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7nf88/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

*/., rM lierste , aargang iv. i _ ■ —1 xrmanoag i r eor an j»io r~% K>^>riTe DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Een volk zal ni et ver g aan! F an ri ut air* hé REDACTIEBUREELi PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. -De Vlasmsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens Abonnementspry*3 by voornitbetaling : Voor Holland en België per jaar / 12.50 — per kwartaal / 3.50 —- per maand / 1.25. Vocr Engeland en Frankryk Frs. 27.50 per jaar — Frs. 7.50 per kwartaal — Frs. 2.75 per maand. Hoofdoi tellcr s Mr. ALBERIKJESWARTE, Opste, ssd s CYRIEL BUYSSE - RENÉ DE C:RCQ - LODEWIJK DOSSEL Mr. JAN EGuEN. - NDRÉ DE RIDDER - — - Voor ABONNE "VIENTEN wende m en zich tôt de Administratie van liet b PALEISSTRA'.Ï 31, AMSTERDAM. Yoor AAXKONDIGINGEN wende men zich tôt de Firma J, H. DE Bli ROKIN 60, AMSTERDAM. A DVERTENTIES : 25 Cents rer regel. Korte Inhoud. b 1 a d z de: izo Kerstenbrief. — Ve Opstclraadé jricht. leine Kroniek. ' aarom en Waarheen? — René de Cle' b 1 a d z ij d e: ederlanders en Vlamingen. — L. Sirni it het Vadelrand. Kunst. ■— André de Ridder. Plusque Purfait (1). — Cyriél Buysse. Se bladzijde: De Europeesclie Oorlog. Brieven uit Parijs. — Wihna Icnaap. Telegrammen. Tooneel. — André de Ridder. JBelgische Hoogescliool te Amersfoort Visii Belgische vermisten. Onze geïnterneerde soldaten. Onze Kersten brief. Zou het geen tijd gaan worden, dat ns een Vlaamsche stem zich. verheffe^ En dan nog wel de Vlaamsche stem! ! asgezinde uiting van aile bewuste, de ide, strijdende Vlamingen, zonder eer lerscheid van politieke denkwijze r " rp.i^v iscfti;' crétin^. . <ittr akeermg. îlendrachtig als Vlamingen, ni et min* drachtig als Belgen, zoo treden wij verdediging der rechfcen der klein , en in 't algemeen, ten strijde voor al heel herstel der rechten en belangen \ het gemeeuzaam Vaderland van Walen Vlamingen, daartoe wordt deze tribi opgericht. Den uitgeweken Belgen nieuws breng van de gevechtslinie en ook uit onze îiefae, vurig herdachte steden en dorp l dat zulien we in groote mate. Die lied L aanwakkeren, de harten in voeling houd I met al wat ginds werd achtergelaten, c y zulien -we met diep pliclitbesef. \ Dit ailes met Vlaamsche sfcemmen, Tdeze ,,Vlaamsche Stem". Want werkel ■ vie alléén gadeslaat, dat de drukpers c •uitgeweken Beîgen uitsluitend een Fra %che is, kaa België eentalig Fransch wam y\Ja, hoog tijd is het te voorkomen dat 1 be-vvustzijn inslape. Dit zulien in voile v<- »rknochtheid tôt de thans al beheerschei ide Belgische zaak! Immers, ^a^ België's tœkomst met Vlaarnsclto ^-"e^ing in nauwen sam€ liang is, hebben wfc alIen ^ v< kond en betoogd. | Daaromtrenfc staat c geloof inniger, vasJter dan ooifc_ Evenveel dan u,jj xiefd© voor het mmw zaam Vaderland a,|s v00r Vlaanderen, w len wij, door ona. streTen ajg Tert,rouw zonen van België, ivar3ch van alle vreem, inmenging, bevesti(?cn daj. de viaamsc Beweging is en bli^ wat zij w. louter nationaal. Wor een echf. ylaams rondborstig optredei. zulIen ^ wet(m verijdelen dat over ^iuddoel en redenon de minste tvjjfel zou ontstaa Dat we dit standpunt cllen weten han iaven, welke veraohU'Wfl pogingen Q( daartegen ïouden kun1}n aangewend wo den, daarop weze hier t. aUe vaderlanders 0113 woord ,6rpand Terwijl nu de „Vlaems^e ^ weerkbnken m Bngelai\ ^ overal waar duurbare lanS q M . in ballingschap vertoeven,^^ die k]ar uit eigen haard hen over v ^ vervoegen gaat en tot hun |rt ^ spreke] beoogt ook ons orgaan aM ^ ^ ^ minder gastvrije Nederland, ^ tjenemcr Bteviger band te leggen tussc,>n Ho]knde. en Vlamingen, tussahen Noor guid-N derlanders. Onverminderd de nauwgeee^ ;na-c^n ming van den door on3 zelvelV vo]mondi gehuldigden neutraliteitsplicht ^ groote Hollandsche hart voor dig geteisterde Beîgië, datief. om .. onafhankehjkheid alleen, maai^ ^ recj op œlfbestaan van alle klein^ nat;es J - ;i 1J _11 „ de opperste zedelijke factoren der bescl ving zich in het vunr geworpen heeft. Tooh dur\ren wij van het ons aanverwan Nederlandsche volk meer nog verwachtt dan een bekommernia om het stoffelijk 1 van Beligië in 'i algemeen, meer dan e< broederlijk medegevoeilen in Vlaandere: 'CQ- lijden. Wij bedoelen de mede-behartigii der zedelijke belangen zijner vier-en-ha miljcen taalgenooteji, een werkdadige lk de voor eeai Vlaamsche zelfstandigo cultuu Om dit samenwerken te bekomen is ve gedaan, blijft nog veel meer te ijveren. Ot dàt is een der onderdeelen, en niet het g ringste, van het doel waarom deze ,,Vlaar — sche Stem" Vtîortaan spreilcen zal. En bij het aldus volbrengen der taak d ■wij hebben opgevat, wenscht ons vade — landsch geweten geen betere goedkeurini geen meer beloonende aanmoediging, da dat onze broeders op het slagveld ons mogc on toeroepen : ,,Goed zoo, zoo bouwen we alle samen herop het vrije, onafhankelijk Belg: voor het nieuwe geslacht!" DE, OPSTELHAAD. Bericht. nu Do Onder de tegenwoordige omstan n. digbeden kan een nieuw dagblai ig niet beloven, van den eersten dai of, af, heel het programma te verwezen c.~*' - , . >• oorirtp.P VUT^ntîD ier lijken, dat het zich heeft voorgeste'i 5p. Binnen enkeie dagen, echter, zulie ^ al onze diensten heelemaal geregei ■an Zijn. en Volgende rubrieken zulien regel matig in ons blad geopend worden en Kleine Kroniek. -c- Algemeen Oor'ogsoverzicht. m, In de Kampen. de Brieven uit hot Vaderland. en in Nederland. lat Brieven uit Parijs, Le Hâvre, Engelam Italie enz. în Het Belgisch Staatsblad. jk Oorkonden over den Oorlog. 01 Diplomatische documenten. Letterkundige Kroniek. , Kunst. .it W6 Tooneel. [es Sport. Brievenbus de Belgische Vermisten. n- Reohterlijke Adviezen. !r" Wetensohappelijke fiieuwsjes. ns Overzlcht var, de Nad. Pers. Overzicht der buitenlandsche Pers. Overzicht van Tijdschriften enz. enz. Onze telegram- en correspondes le tiedienst zijn volledig ingericht. ae Als mengelv/erk zulien we romans ,h van de best beksnden onzer ietler-kundigen drukkensCyrie! Buysse, René =" de Glercq, André de Ridder enz. i- Elke week zulien wij een gedichi >k van onzen grooten populairen dichtei René De Clercq publiceeren, soms ook van andere dichters. n mu ii ji—■c—— ■ Aan sus Lezers. J Wij hopen in al onze lezers niede-s werkers te vinden. Wanneerzij, uii y. België of van hunne familieleden die aan het front zijn, eenig nieuws >- on'vangen, verzoeken wij hun dringend g (ns dit te berichten. Zoo zulien wij het Algemeen Belgisch Dagblad kun- ■ nen worden, dat wij willen zijn en " al het nieuws dat België betreft zal samenvatfen, al wat aan onze Q holnnnon morlarjoclon Kleine Kroniek. m ' Ons Standpunt. m In ,,Le Temps" van 14 Januari 1.1. ve] is scheen het volgend berichtje, dat eens 1 ^ meer het verkeerde begrip, dat de Frar lo schen van onze Beweging hebben, aantoon' lf ,,On signale que deux journaux flamanc f- de Bruxelles ,,Het Laatste Nieuws" € r. Vlaamsche Gazet" appartenant à M. Ji " lius Hoste, ont consenti à reparaître. C< e journaux eurent d'ailleurs toujours un >k note flamingante, absolument hostile à 1 3- culture française." 1_ Onze vriend Julius Hoste Jr., die de eig€ naar is van de twee verdacht gemaakte bla den, heeft het nuttig geoordeeld tegenove ^e de miskenning van ons zudver V1 aamsch str€ c- ven, de waarheid van ons standpunt te vei dedigen. En omdat zijn brief zoo belang ^ wekkend de beteekenis van onzen strij-samenvat, druklten wij hier zijn antwoor n aan ,,Le Temps" af. La Haye, 21 janvier 1915. Monsieur et Honoré Confrère, Je lis avec stupéfaction dans ,,Le Temps' que ,,deux journaux flamands' de Bruxel - ,,les, ,,Het Laatste Nieuws" et ,,Viaam ,,sche Gazet", appartenant à M. Juliu ,,Hoste, ont consenti à reparaître." D s'agit là sans doute d'un malentendu un reporter anversois avait abuse des titre de nos journaux pour les donner à un feuille éditee à Anvers. J'ai exprimé moi j indignation au sujet de cet acte de mau vaise foi; depuis lors, l'éditeur de ce jour J nal s'est ravisé, puisque cette feuille a déj£ abandonné ses titres usurpés et s'appeil< ". "îaiaasrn* JS& re: J, Il n'a jamais été question- de\^a- 3ru.xe/j raitre les journaux flamands dist,e aamsc R ,,Het Lsiatste Nieuws" et ,. iy$t " . Gazet"; nous n'y avons jamais s ct ' j En signalant ce fait inex x éurei ,,Temps" ajoute ,,que ces journau :ncraut( ,,d'aiLeurs toujours une note flam^1.aiSÔ' ,,absolument hostile à la culture fran^a^j0 Ce ,,d'ailleurs"* implique l'accus1^ | • que, puisque nos journaux d<'c _dei-ail mouvement flamand — dont bien des Fr.|s çais ont reconnu l'équité—ils doivent nécè> sairement faire acte de complaisance ) l'égard des Allemands! Il ne s'agit plus d'un malentendu, mai d'une imputation purement gratuite, contr laquelle je proteste avec énergie. Jeter dans les circonstances actuelles L suspicion sur le mouvement flamand qu groupe les forces vives du peuple flamand c'est douter de ce peuple lui-même, alor; que, fraternellement uni aux Wallons, i continue à sceller de son sang la cause d< la Liberté. Telle ne peut avoir été votre intention Certes le peuple flamand veut rester lui même, et ce n'est pas la France qui peui songer à lui contester le droit d'assurer 1( libre épanouissement de sa personnalit< racique, maintenant que tous les Belges fonl leur devoir dans cette lutte émouvant* contre le militarisme allemand. Nulle part en Belgique ne s'est élevée un< note discordante entre Wallons et Flamands, lorsqu'il *'est agi de repondre avec dignité à l'odieux ultimatum allemand. Qu'on relise donc à ce sujet les journaux flamands. Je n'entends pas engager une polémiqué au sujet de la façon vraiment malheureuse dont le mouvement flamand est mis en regard de la culture française, dans la note ' du Temps. Nous défendons dans cette guer-, re la même cause : cette alliance, née de la violation du droit, implique une confiance ! reciproqu. Aussi aurais je tort d'insister. Je me permets donc de. résumer mon droit de réponse, comme sui£ : Les journaux ,,Het Laatste Nieuws" et ,,Vlaamsche Gaze't" ne paraissent pas dans une Belgique occupée par les Allemands. Dans cette guerre, il n'y a que des Belges, dont chaque souffrance nouvelle fortifie l'espoir d'une patrie libérée; Flamands et Wallons restent debout contre îa violation du droit, et n'ont qu'une pensée, celle qui anime notre Roi : la délivrance du sol natal. Veuillez agréer, Monsieur et Honore Confrère, l'assurance de ma haute considération.(gt.) Julius Hoste Jr. 30, Anna Paulowna Straat^ La Haye. Een Vaandol. De municipale raad van Honfleur heeft onlangs met groote plecbtigheid aan een1 nieuw opgesteld belgisch regiment een vaan-del afgegeven, geschonken door de bewoners van de stad. . Wat een roerende wijze om aan gansch; het belgisch leger de bewonderi-ng te bewij-' zen van alle Franschen voor ziin heldhaftig-{ Duitscha verliezen. ~Q ' Een feit waarop de aandacht dient g< fcrokken, omdat het veel zegt aangaande de .. -.buidigen toestand van het duitsclie leger: ,, ,,Daily Mail '" verneemt van een corre k [pondent uit Berlijn dat het pruisisch min ( (strie van Oorlog zooeven bericht heeft aa g jhet publiek dat de vollëdige liisten van c e i verliezen van het leger en de marine eer: !cia den oorlog zulien bekend gemaakt wo: 'ien." . Een eerlijk vijand. Dat niet het verstand van alle Duitsche: " en Oostenrijkers door de oorlogsdampen b voold is en dat voor zekere geesten nog a ^ tijd een hoogere gedachteorde dan de ve: i nielingen en moorderijen van den oorlc bestaat, bewijst volgende brief van Arthi Schnitzler, den grooten Weenschen schri 'ver, aan wien wij zoovele uitstekende toi ;neelstukken, zooals bijv. ,,Minnespel", ,,I ifeenzame Weg", ,,Het Wijde Land" en: en ook enkele belangwekkende romans dai " ken. 5 ,,Naar ik van vrienden in Rusland lan^ 4een omweg verneem, zijn in.de Petersburj |sche bladen uitingen van mij over Tolsto 3 ; Maeterlinck, Anatole France en Shak< 5 Ispeare van zoo fantastische dwaasheid g-1 |publiceerd, dat in normale tijden niemanc - 'die mij kent, mij daartoe in staat geacl ■ )zou hebben. In onzen, door overmaat va - ,haat en van krankzinnige leugens verwa - den tijd, zouden zij echter ook anders ze< - lîik k-,; a" Den voorkomen " Te Dej° '9>tosing, die , aC^r 'let, fr°' 16 van de in eerlijk4n vechtende ,eSer in het veili^c "ebi 1 onv€ran^woor^ '? schrijvern a^er gevaar geprobeei wordt, schijnt çP^ijzonclere en misschie de weerzinwekvIlc^s^e bijzonderheid va dezen oorlo^- de belachelijksi :1 van deze pcyftoen zoui a^s zij gelukte, i 3 den weg W^en staan bij eene latere ve zoening. ti/sci1611 personen op wien het aai komt. J^arom zou het wellicht een foi ' kunnejî olijken als ik deze dwaze beschuld ^ ging onbeantwoord liet. 3 De letterlijke inhoud van de mij toeg< 3 schreven uitlatingen ken ik niet, maar c geest ervan staat in ieder geval vast. Da< L het onder de tegenwoordige omstandighede • j nog lang kan duren voor ik in het bezit va het artikel kom, moet ik er mij toe bepale ' te verklaren, dat ik uitlatingen, als die me j mij toegeschreven heeft, nooit gedaan hc ^ en noch in vrede, nocli in oorlog, ooit z. kunnen doen. Het is eenigszins beschamend voor ieman< die zich zijn leven lang vrijwel heeft wete te behoeden voor het pathos van het vai ' zelf-sprekende, thans uitdrukkelijk te mo | ten verzekeren, dat het schoone voor he: . altijd schoon, dat het groote voor hem a tijd groot zal blijven, ook als het voorkon onder volkeren of onder volkeren is g groeid, waarmede zijn vaderland oorl( voert. Maar, denkend aan de vele me: schen, die nog in erger dingen vervalle dan kleine smakeloosheden, wil ik niet n laten hier neer te schrijven, dat ik Tolstc een Rus, voor een der geweldigste dichte lijke naturen houd, die ooit over den aar< bodem zijn geschreden; dat ik Anato France, een Franschman, nog steeds als e< der fijnste geesten van onzen tijd en teve: als een verteller van den allereersten rai beschouw, en dat de natuur-wetenschapp | lijke poëtisclie nhapsodieën van Maeterlinck I een Belg, en ook vele van zijn kleine dr j ma's, zelfs dan niets van hun zeldzam edele bekoring voor mij zouden verlieze: ! als hij werkelijk al de dwaze praat ov> | Duitschland geschreven had, die onlan, onder zijn naam in de bladen stond. Mo ik nu ook nog in het openbaar en in all< ernst betuigen, of beginnen de twijfelaa nu toch eenigszins te begrijpen, dat Shak speare voor mij, ook al duurde deze oorl< dertig jaar, altijd Shakespeare zal blijvei Deze onaangename zaak is voor dez< keer dus afgedaan. Later, als er weer vre< .is, zulien wij ons met smartelijke verbazii herinneren, dat er een tijd is geweest, waa in wij gedwongen waren over de grenzen e kaar toe te roepen, dat wij weliswaar all( ons vaderland hebben lief gohad, maar d, wij desniettemin nooit rechtvaardighei' oordeel en dankbaarheid verloren hadde: dat'wij, om het kort te zeggen, in deze on zettende periode van verwarring.... noc gelieel het verstand waren kwijt geraakt. Victor Delille. Onzo goede Vlaamsche vriend Vict< Delillc, opsteller van het dagblad ,,H getroi.we Maldèghem", is door de Dui scher^ aangehouden en, als geva-ngene na; ' ï-ïannAvAr rtvArcrpbrac.lT Uitbetaling aan Bslgen. De consul-generaal van 1 igië te Amster ^ dam bericht aan de familie I crekkingen va: Belgische miliciens, onder le wapenen, di reoht hebben op de uitke^ ring als bepaal bij de wet van 30 Augustus 1913 en 4 Aug 1914, en die verbdijf hou . n in de navol n gende gemeenten: Utrecht, Zeist, De Bill Breukelen, Maarsen, Dricbergen, Doom Abcoude, Loenen, Bunnik. Montfoort, Ou [_ dewater, Vleuten, Woeiden, Harmelen n HouteRi, Sclialkwijk en omliggende gemeen e ten, dat zij te Utrecht te vervoegen hebbec it aan het Jokaal Gebouw voor Kunsten e: Wetenschappen, Mariapla-ats, des vooi middags tusschen 9^ en 12 uur of des na middags tusschen 2 en 4 uur, op LIaanda. 1 Februari 1915. Rechthebbende moete voorzien zijn van alle bewijsstukken, zoowe als van een certificaat van inschrij.ving i: ^ do bevolkingsregisters, waai-op melding gc î_ maakt is van den datum var hun aankoms in de betreffende gemeente. g '■[ Bijeenkomst der o^zijdfge ^ regeeringen. 'e Te Washington is het Bi reau der pan Amerikaansolie Unie bijeeni komen, om t l" beraadslagen over de midde on tot besohei n'ing der rechten der onzij^i^en gedurend >s den oorlog. De vergaderi/'g werd gelei^ >" door Bryan, den minister >an Buitenland l> cChe Zaken van do Vereenkde State n va: Amerika, en was voorts ^ .uengesteld ui de 21 te Washington aanw - igen vertegen ' woordigers der overige Amerikaansch 1 staten. Tot de ingediende vo-. •. lien behoord f dat va.n de regeering va --nezuela, da ni. het r>an-Amerikaair-:o} u het. ini tïatief zou nemen tot een <>ij^ôiiK*>msb vâa ^ officieele vertegenwoordig.îrs van alle on zijdigo regeeringen der wereld. in verbant met te 's-Gravenhage va.st.gestelde verdragei ^ betreffende de rechten en plichten der onzij n r^Von in geval van oorlog te land en te n zoe- ,e Voor zoover bekend, is op bovengenoemd n eerste bijeemkomst een beslissing naar aan leiding van dit voorstel en van andere aan i- hangig gemaakte denkbeelden nog niet ge if. nomen. i- De laatste brief van Fourie. Wij ontvingen uit Zuid-Afrika he n afschrift van het laatste schrijven door J. J n Fourie voor zijn terechtstelling. verzondei n uit den Tronk te Pretoria, op Zondag 21 n December 1914, 10 minuten voor één : b Getrouwe Afrikaners, Vrienden e: il Vriendinnen, Bij de tijd dat «rij dit schrijv ontvangt dan is Jopie bij zijn Hemeise Vader. On 21 vijf uur vertrek ik van hier op reis naa î_ de Eeuwigheid, met de getrouwe leidsma] en vriend Jezus. Ik heb u allen veel t 31 bedanken. De boom die geplant is en me mijn bloed benat wordt, zil opgroeien to een grote boom, en het zal hecrlijke vruch ten voortbrengen. Wees getrouw aan u^ 'S tradities, wees getrouw aan uw volk, aa: 1- uw Godsdienst en aan uw God. n De Heer zal u leiden, Hij zal u de we: Y wijzen waarheen gij gaan moet. Sclirijf o lj mijn grafsteen deze woordev : J" ,,Voor God en Vaderland." ['Q Ik ben jong en mijn leven is zoe ,n maar, dank God, Hij heeft mij van allé is losgemaakt. Ik heb niets dat mij hindert icr geen haat, geen lief de. God zal voor mij e. geliefden zorgen. ç God komt de wraak toe, getrouwe vrier al den; wees overtuigt dat ik uw sympathi Q en gebeden waardeer. Het spijt mij dat i 1> u allen niet de hand'kan drukken ; maa ,x' - d heef^ jiet anders gewiid, en Hij heel yS kracht gegeven om m * aan Zijn wil t 3^ onderwerpen. ,n Dit zijn mijn laatste let-teren die i rs schrijven zal en mijn vermaning is : ,,Wet getrouw tot den dood aan uw tradities, aa )£r uw Godsdienst, aan uw taal, aan uw volk. ^ God zij met u allen tot wij wederzier Joseph Johannes Fourie. le 'g 1 ^ Qemeentebestuur van Antwerpen. >n Wij vernemen dat de heer Hubert Melii it de bekende Vlaamsche dichter, gemeent< 1, secretaris van de stad Antwerpen is bt i, noemd en reeds zijn eed heeft afgelegd, i t- eene openbare zitting van den gemeente it raad, gehouden Maandag 25 Januari. S( " dert jaren was Melis privaat-secreUris va den burgemeester ; in deze hoedanigheid hij vervangen door den jongen advokac Arthur Cornette, eveneens een zeer guneti bekenden Vlaamschen letterkundige, med< >r werker van Ontwnking, De Boomgaard en ît en vertaler van Edmond de Bruyn's Elor, b- d'Anvers. Arthur Cornette, die deel maal tr te van den gemeenteraad, heeft zijn om slacr aie raadslid ingediend. ; Waarom en waarheem? «DHUIUIII UII ÏIMUIIIUUI! 3 Voor onze landgenooten, voor vrie: , vijand meteen, willen we de „Vlaa , Stem" doen hooren, toi': van het Bel r voelende Vlaanderen. , Bannelingon zoowei binnen als buiten ons . arm seboon land, he'oben we dit haive jtai i gonoeg gciicn, ge.eden en ondervonden on. ! Deter dan ooit te beseffen dat wij, ondanit..-. . de bulp van macbtige en dapper© bondge-. nooten en de roerend troosbvolle sympatlne y van alle gespaard gebleven volken, slechts l dan op bevrijding kunnen rekenen, wan-1 neer we ze;f de voorsten staan om onver-1 poosd daaraan mee te werken. . _ Nood verscherpt den piicht. Waar onze j. jongelingschap zoo flink m bet vuur gaat, moet wie leidde in vrede, ook thans aan de spits met d© daad der gedachte en het wapen van het woord ! Bij ramp en kamp wordt het Vlaamsche geluid in eigen lucht gesmoord; daar! ;*■«-blijkt bet te lang verstrooid en gede*npt,. . Hoe zal het, weer opkomend, in dezo dagen 0 klinken ? Zuiver, forscb, diep en zwaar als rouw-3 klank door klacht en aanklacht; nooit wan- 1 ^°pig echter, ofschoon droef soins tot bit-_ terheid toe; edel en trouw als onze liefde j voor koning en volk; eendracbtig als onze t leus; sprekend vrij uit overvolle harten; spijts veel, spijts ailes, kracbtig, geestdrif-tig, steeds eu trotsch bij ons ijzersteiï bô-sluit om niet te willen ondergaan noch als natie, noch als stam. De overweldiger, die tegelijk met onzen bodem <alle îaenschelijke rechten met voeten fr,r1 vi- o'Iat) ']r< rn 1 aîs eerste weidaad van eene ai te argeloos ' ook door ons geprezen' beschaving, ver-1 wachte van ons noch onderworpenheid, noch 1 vertrouwen en niet meer achting dan hij er " verdient. r Wij weten het best: noch Kant, nocL Goethe, noch Beethoven zijn in ons land 3 gevallen. Ook in Duitschland zijn die niet ■ meer. Het harde militairisme blijkt daar - een dwanggezag te kunnen uitoefenen ook - over geest en hart. Grove zelfzucht houdt de spreekwoordelijke geiaOed»]ijkhe>d il! ompantserd, en we hopen in de ziel dat, behoudens de spraakverwantschap, elke andere gelijkaardigheid tusschen den fieren Kerel en den overrijnschen staatsknechJ ] is opgeblazen. Do Vlaming is en blijft een Nede I landsch sprekende Belg, in arbeid en kunf ) ook is hij het sterkst wanneer hij^all' staat. -i i Van onze naburen willen we v j.jélr leeren, niet ruw de les gespeld worf h n. Tot de verdere ontwikkeling v,.n onze i in den volksmond nog onzuiver klinkende r dialecten tot algemee: :s, -1 ! zal het maandenlange > 3 duizenden Vlamingen • en < nztX t Noorderbroeders mee; n - . b halve eeuw propagan doc-.- zc.-.r.r. oi; - meetings en congre;jsen. An'.krsijde zvJl? f veel WaalgeboFén Belgen > zionderoot i en hoorendeçoore vas' tollen, dat er in en door onze taal, weLv -zij vocv;ij.-is ' :<-y onkunde i^ieenden te mogen minachten, een 5 geestesr^ven kan bereikt worden, ruim zoo hoog gfcrevend als elk ander in de wereld., Niet allen nog, die tegenover onze bewe-b W&S onverschillig of vijandi" stonden, s getroosten zich de op dit oogenblik minder loffelijke moeite om Nederlanders en Vla-' mingen te woord te staan in de andere, II hun vreemd gebleven officieele taal van België. Doch toenadering is er! En ook ginds in Wallonie zal de bevo ^ king voelen hoe pijnlijk het valt den vreonf " het luide woord te laten in eigen streek. ! Bii de veel goedmakende eindrekeni: ;g komt zuïks ons stellig te stade. Aldus dringen het saam verduren van , ramp en onrecht, de gemeonzame strijd in de loopgraven, en eenzelfde nood binnen S en buiten de grenzen, België als natie ^ vaster ineen. Inwendige geschillen, dwaze veeten verdwijnen. Walen en Vlamingen, broeders in wêeldedagen met elkander soms in onmin, staan verzoend zijde aan zijde en koesteren slechts één doel : den indringe-Iing te weren uit het goede oùde huis der vrijheid ! RENÉ DE CLERCQ. i, n !- io " Zse onze ieSegratnimer g es! laatste legerberïchten i op de derde bladzijde, c i h

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Amsterdam von 1900 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung