De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

2871 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 Februar. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dv1cj88p7s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I ©rôt© «Kaargaunu S, N°, - Ï Hh r enruaici l'Jlc DE VLAAMSCHE STEM 1LGEMEEN BELGISCH DÂGBLAD I m volk zal niet vergaan! Eendracht maakî machtl 1- 1EDACTIEBUREEL: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. -Vlaamsche Stem verschljnt te Amsterdam elken dag des morgen vier bladzijden, Abonnementsprys by vooruitbetaling : Voor Holland en België per jaar / 12.50 — per bwqrt&al / 3.50 — per maand / 1.25. Vocr Engeland en Frankryk Fra. 27.50 per jaar — Frs. 7.50 per lrwflrfsnl — Fr<3. 75 npr mnn n rl. Hoofdopstellen : Mr. ALBERIK 0ESWARTE, Opstelraad s CYRIEL BUYSSE - RENÉ DE CLERCQ - Mr. L00EWIJK 00SFEL Mr. JAN EGGEN. — ANDRE DE RIDDER Voor ABONNEMENTEN wende men zicli tôt de Administratie van PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. Voor A A XK.ON DIGING EN wende men zieh tôt de lrirma jjfl ROKIN 60, AMSTERDAM. Korte Inhoud. [ a d z i j de: s Vlaanderen. — Emicl Wildiers. i mijn Belgen. — Earcl van den Oever, <>ino Kroniek. Duitschers in België. — Dr. .4 J, i a d z ij d e : het Vaderland. de Kampen. rm'sme. — G. Haal. ine Herinnenngen. — Henri van Boovci s que Parfait. (4). — Cyriel Buysse. a d zij d e : Europeesche Oorlog. ïgrammen. rziclit van Tijdschriften. schending vnn de Belg. neutraliteit. -van den Heuvel. a d z ij d e : ?zonden Stukken. r de Uitgewekeneu. ;ische ve-rmisteu. o geïnterneerde soldaten vragen. OnsVlaanderen ielijk wordt het ons gegund aan on» sus lucht te geven en onze harten ui ■t -ten." weemoed in d,'"ï ziel hebben we on SFCeil*Ver 1 ateu eo eSn^sch^TîïpTaAte ge * bij onze Noorderbroeders. Tlian 'n we naar de dingen die komen zul IWij wachten en droomen van lie •«3 vaderland.... denken en droomen van zijn ver van zijn wel en wêe, van zijn helden ' / van zijn kunstenaars; vt:: denkei >omen van zijn toekomst, van onz« Vlaamsche taie, van den strijd voo •leving van ons volk ; van eigei i-iâp, van Vlaamsche kunst. ognkeu en droomen... * * * Waren de Zondagskinderen der men (ij konden roemen op eene geschie lijk er weinige volkeren :n d •.eene bezitten. Het kleine Vlaan 3$d in de middeleeuwen aan d beschaving en was de vuurbaa] ren. In Vlaanderen kJonk voo t. maal het lied den vrijheid. 03-ze'k>r heeft onze geschiedenis donker '[ *eke.id ; niet altijd waren wij meeste > îze beitemming. Frankrijk, Spanje • rijk het>en ons onder hunne onder gerekena. Deze vreemde overheer gelukte ei echter niet in ons op t : wij blevtn ons zelven en liieidei elen vrij. af de 18de eeuw verduisterde voo hemel. De vreemde invloed liad zicl • i2^ knnôkaa-ars'.beten zich verkâdei t Uôt vcorl.ee?-1 -O Frir. • i. hunne kennkxX?n uit té jbrei'dén rie . rcmder te vergrooten, maa ;i ua Iteiiaan3che kunst «igon t om iiadi LMtai' v laandereii ovei v a. Zij verloren ginder, naar bet ge ; I d'^gèscmi^^^ï.i vé'rt^g, de hoe jj®ratelke zij bezaten, zoifut^r *<>, m>. ^achtten, meester te worden. JT^j-habootsers, geen scheppers. -• vMsche muziek werd tôt zwijgen i' oî liep mede in bet gareel der sche school. -ansche overheersching zou den dood-vea aan aile Vlaamsch bewustzijn, > Vlaamsch leven. Zoo was het ge-tot;in het begin der 19de eeuw. 830tkreeg de Vlaamsche kunst haar ■ -woord niet gesproken. Deze kon oD^iemen en opgroeien onder de fuicnu zol* der vrijheid De onafhankelijk-îeid v.,d België moe&t worden gewaarborgd roor d> t^komst. Bij overleg der mogendheden werd België & éeuwigen dage onzijdig verklaard eu onde» 4e hoede en bescherming gesteld fan zijn<griDote naburen : Engeland, Frank-ijk, Diteéhland. En zit< jons volk zet zich dadelijk aan t werk. De tijd van zwijgen of slaafsche Eavolgin »van den vreemde is voorbij. VlaandeM Re&ft weer Ievensblijken. Het ^•ationaaiigevoel wordt wakker gesch-ud. Met Bloipaert, Willems, David, Snel-• r wcii de Vlaamsche Beweging ge->oren. 'e Vlaamsche schilderschool gaat rade de onde Vlaamsche meesters, oij Rubs, Van Dijck, Jordaens, Teniers sluitlfn band met het voorgeslacht. ^eldra eet zij zich, zor\&r iets tarer V oorspronkelijkheid en eigenaardigheid prij: te geven, de nieuwe maatschappelijke toe standen en richfcingen in de kunst aan t( paesen. Peter Benoit delft onze oud< Vlaamsche melodieën op; ontsteelt de lied jes van de lippen onzer gaafgebleven kin deren; luistert naar het lied van de winder in onze eeuwenoude eiken. De Vlaamsch< muziekschool is geboren. Conscience leerl zijn kinderen lezen. Dichters en schrijvers grijpen naar de pen en met den „vadei der dietsche dichters al te gader, moger we getuigen : het dichtet al wat lepel lekt.' Wij waren de eersten in het verleden •wij stonden op het punt de eersten te wor- • den in de toekomst. * * * Toen eensklaps de klokken onzer bel-forten, onzer stadhuizen, onzer kathedralen aan 't luiden gingen en het volk van _ Vlaanderen te wapen riepen. Klokke Roe-land deed zijn bronzen stemme dreunen over het zwoegende, scheppeude Vlaanderen ! Pen, beitel en penseel worden weg-geworpen. Onze zonen, onze broeders grijpen naar 't geweer en ijlen den vijand te gemoet. Onze priesters vergezellen onze kinderen op het slagveld, om in de laatste ■ ure lien te nerinneren aan hun plicht, aan hun Vlaanderen, aan vader en moeder. nze vrouwen en doohters snellen naar de gasthuizen, stellen zich ten dienste der gekwetsten, beginnen hun werk van liefde... Onze soldaten kennen geen gevaar, be-kreunen zich weinig over de ovennacht van den vijand, rukken vooruit, vechten als leeuwen, worden achteruitgeslagen, keeren terug met nieuwen moed, schieten, sterven, loopen storm en sterven... al zingende ,,de VI aamsche Leeu w "... Thans is België bijna geheel in de han-den van den- vijand. Wij worden overwon-ren, maâr wij mogen getuigen voor God ^ ^4v/de--meusCiliCiï^iat wij onzen plicht hebben gedaan. Geen voet onzer aarde of hij werd ver-" dedigd tottendood ; geen plekje grond of J het heeft het bloed gedronken onzer zonen. Onze steden zijn- verwœst, onze dorpen in asch gelegd, onze gothische t 'noels, onze hallen, getuigen onzer grootheid vernield en verbrand; onze velden ver./oest, ons volk in ballingschap ! Wij zijn overwonnen, doch taaie volharding is het kenmerk' onzer zonen en al moesten de laatsten onzer dap-peren, ginds in West-Vlaanderen, den dood sterven, Vlaanderen zal niet vergaan. Hebt, moed, mijne broeders, lijden zui-vert de zielen en veredelt de harten. Ziet • ge niet, ginds in het verschiet het blozen - van den dageraad ; de duisternis verzwindt, ^ het licht klaart op, daar is zij, blakend van geestdrift en liefde... de zonne der bevrij-3 ding ! : Droogt uwe tranen, mijne broedere, weest r vroolijk, want groot zijn wij onder de kinderen der menschen. I EMIEL/- WILDIERS. i Aan mijn Belgen ; hii rlpn ( Lay»ieu -iv. <•; r j ios an J j rood aU.^loéd ; *• J gij ginds uw Vlaan^Sr&n^iiien, hoort ge uw steden spokkrend kraken, Belgen, houdt dan moed! Flapt een doodswind uit het Noorden in de va an; wervelt smoor uit Vlaandren's oorden op u aan; ziet gij ginds uw Vlaandren rooken en uw steden knerpend smooken, Belgen, blijft dan staanl Ach, hoort gij een gillend schreien uit dien brand ; ziet ge bloedsehijn op de weien van uw land ; hoort ge soms door bosschen, hagen, de angstschrei van 13w volk opvlagen, Belgen, houdt dan stand! R\jst soms uit den doom der duinen -t vaderhuis... Wie, wie blaakte 't straks tôt puinen? 't Is de PruiS... Prangt dan, Belgen, uw geweren, gaat den valschen vyand keeren, Belgen, broeders, houdt u struisch! KAREL VAN DEN OEVER-. , Kleine Kroniek. Koning Albert belasterd. Aan de Gazette de Lausanne van 23 Jan. ontleenen wij het volgende : : ..Hefc îiummer van Zaterdag j.l. van Walliser Bote behelst onder den titel ,,] i Geheimnis der Boslieit" een bericlit waa meegedeeld en bevestigd wordt, dat toen . r&mg Albert den vorigen zomer te Almagel de V&Hei van de Viège doorbracht, îiij bij ontvangen van het nieuws van den moord 1 Serajewo uitriep : ,,Over vier weken breekt wereldoorlog uit". Hefc Waliische blad beweert, dat deze me deeling komt van den berggid's B en e d i c Supersaxo uit Saas-Fee, die den Kon op zijn a,lpentochten vergezelde. Tegen d bewering teekent de gids thans protesfc aan den Bund : „D'aar ik Koning Albert in de gen waarvan hier sprake is als gids verge <ie", sohrijft iiij, ,,-ben ik in de gelegenheid getuigen en ten sfcelligstè te verzekeren -van heel deze geschiedenis niet het eerste no waar is en zij integendeel van A tôt Z verz nen is." Hefc is niet zonder belang op te merken; < de Walliser Bote wordt opgesteld door den p: ster Arnold, die van iliet begin van c oorlog af, openlijk parfcij heeft getrokken tej de geallieerdeai'.'. In aile opzichten wordt hefc bovenstàande de Gazette de Lausanne bevestigd door een richfc uit Sion. gedafceerd 32 Januari, opge men in !het Journal de Genève van 24 Janu; Dit laatste blad meldt bovendien. d'afc de g Supersaxo aan hefc «lot van zijn brief t den Bund meedeelt, dat het hem niet moei' zou w»?zen door het getuigenis van den Kon zelf deze leugens den bodem in te slaan en < de zaak gerechtelijke gevolgen hebben zal. Voorts merkt hefc Journal de Genève op i de houding van de redactie van den Wutli Bote seherp door de Nouvelliste Yalaisau oordeeld wordt. Een Oorlogsbeeld. In ,,La Nouvelle Revue" van Janu 1912 geeft Mr. P. G. Gheust een mei waardig toekomst.beeld van dezen oorl Waard nog eens even hier aangehaald worden. Ziehier het voornaamste: ,,Wij krijgen zeker oorlog. Een re achtig ontwaken van het nationaal ; voel etaalt de harten. De oorzaak, < de geesten wakker maakte — voor. gaande de mobilisatie der legers valt geheel ten laste van Duitschla en zijn vexatie-politiek. Natuurlijke bondgenootecliappen 1 schutten oub tegen een onweerstaî baar gevaar van isoleering indien geheele Driebond (Dnitechland, Oost< rijk en Italië) zich op ons wierp. Engeland is met ons. Rusland, dat ons misschien elecl een late hulp kan bieden, verlicht r onze toekomst door ons af te rade aile hoop op te geven, indien het van de eerste veldelagen zich tegen < zou verklaren. Een geweldig gevechtsfront zal z: keeren tegen den vijand van Duink ken tôt Belfort. Want de Belgisc neutraliteit zal zeker door Duitechla geschonden worden. Zelfs indien de Ooster- en Koord-legers vooreerst het offensief} d Franschen tactdci zoo lief, moeten < «•••fvwuihfcen. I>e. zal çeu ar^ilk^ ■vmir. met otelviîu rka nonn gewa-pr m.1200 kugèh por k;ÙK«B, U-, io teami kdjgon. Indieic me-ii .à? de idecelc ji ** dj-n ^oi^me^en^jancTte laten begeven in de richting van lie-Camp de Châlons, ondersteund als di' is door die geweldige ve6ting' die hei ,,camp retranché" van P-arijs zal zijn De Ehiitschers, geloopen in dezen val zou den zeker na één week niet meei ontkomen aan een algemeene terug tocht. Indien Frankrijk zijn tegenwoordig' heid van geest bewaarde, zou haai nederlaag onmogelijk zijn, zelf6 na d< ongelukkigste verraesingen en de meesl onverdiende tegenslagen. Italië wordt van dag tôt dag mindei besloten om ons aan te vallen, nu d< laatste gebeurtenissen haar de ooger hebben geopend." Ziçdaar hoe Gheust de toekomst zag er hij nadert daarmede zeker wel zéér van nabij den waren toestand, zooals die nu! iî geworden. Het spreekt wel van zelf, dat hi aïs Franschman de zaken eenzijdig belichtte dcch het feit blijft, dat hij op 't oogcnblit voor de Franschen zijn toekomstbeeld in eer geschiedkundigen vomi kan laten drukken behoudens enkele kleine wijzigingen. Een Bulgaarsche lôening te Berlijn. Volgens een berîoht uit Milaan aan d^ ,,Frankf. Zfcg." weefc de ,,Corriere délia Sera,: te vertellen, dat blijkens inlichtingen te Rom( ontvangen, Bulgarije voornemens zou zijn U Berlijn onderh'andeiingen te openea oyer eer leening, Frankrijk en België op de tentoonstelling - { te San Francisco. Onder dit opschrift schrjjft de Parijsc )as .oorr6SPori(ieut van het ,,Algemeen Ha delsblad" onder meer: vo- „Van de Belgen is er schilder- en beel in liouwwerk, dat zeker geen volledig ov< het zicht geeft van wat op het gebied van ir te derne kunst door hen gepraesteerd worc maar waar toch verschillende artisten v naam vertegenwoordigd zijn. Buiten ^ & bu6ten van koning Albert door Jules Le jn<y gen en van koningin Elisabeth door Ch< eze Joseph François, Léon Filliette, La] in bert, Gilsoul, Alfred Stevens, Collar cl a- Richer, Pétrus-Paulus, Clans en andere ;ol- Maar wat aan de inzending vooral ha waarde geeft is de prachtige collectie kar werken, die door een particulière verzani ^ laarster, madame Rigaud, werd afgestaa en waàrin de rijkste en zeldzaamste spe< jat mina voorkomen van de verschillende kar lie- scorten, dien in België gemaakt worde [en De waarde van deze verzameling aile ;en wordt op meer dan een half millioen frai] geschat. ,,Aan den oorlog herinnert slechts e ^ reeks groote photo's van gebouwen, c iri thans door den Duitschen inval geheel ids gedeeltelijk vernield zijn." on De correspondent besluit zijn brief m ijk het volgende: ng ,,2k>odat in haar geheel deze beide inze dingen een gunstig getuigenis geven vî . Frankrijk'6 en België s artistieke product *cr in het heden en in het verleden, en teve oe. een droeve lieriiinering wekken aan < tijden toen de roem verworven door h soheppen van sclioonheid nog meer gold d; die van de beste moordenaar en verniel te zijn..." irj Wat die groote photo's van vernielde g bouwen betreft — wij achten het niet o: mogelijk, dat wederom 93 Duitsclie gelee £e' den en artisten zullen opstaan om luide verklaren, dat die photo's... liegen! Hunne flinke manieren. >e" 1 le De beide Duitsclie officieren, die reni if- maanden geleden uit. Çergen. waflr zij geïnt< noerd waren, wisten te ontvluchten, doch zi [1(^ op bevel der Duitsclie legerautoriteiten weer den commandant van hefc înterneeringsdep te Bergen hebben moeten melden, zijn Maa ,e* dagmiddag voor de tweede maal ontvlucV n" Hefc door hen vroeger gegeven eerewoord ha de den zij terug genomen. zoodat zij thans ;n- Duitschland kunnen blyven. De oficièn waren gehuisvest in het pension ..Erica", < waar cok de commandant van liet interne » ringsbureau zijn intrek had genomen, bij wi zij zich driemaal per dag moesten melden, do^ °o overigens zich vrij in de aangegeven rayo mochten bewegen. lot Nadat zij zich Maandagmiddag voor < »ns tweede maal gemeld liadden, zijn zij verdw nen. Men wachtte met hen op hefc diner o ch ze?» uur, doch toen zij om aclvt uur nog ni ,r_ verschenen waren, was het duidelijk dat zij w i derom gevlucht waren. Vermoedelijk lieblx ® 7.ij handlangers geliad, die hen van kleedii nc^ hejiben voorzien, want op luin kamers war< unformen, j>efc enz. achtergelaten. De of] îr- eieten hebben hun pensionrelceningen ovei- « en afueloopen ma&nd niet betaald; hier en da ►p. gell geleend en zeiden Zondag o.m. tegen e-■ A'smaarschen. kapper, b'^wîen zii flinke rek i tars.ie- kon Toen: ds fcwii'O'- d | vJM^orgfti wiklo dc-^ii, . <wen de vogels g p - - . — ; De DyiisciÎ8ir î"Bè!!îr Een nieuw faoek van E. ALEXANOER POWELL. ' E. A 1 e x a n d e r Powell is onge-t^vijfeld een van Amerika's meest vooraan-staande journalisteii en oorlogscorrespon-denten. Hij vertegenwoordigde zijn blad ,,The New York World" op Cuba tijdens den oorlog met Spanje : toen eenige jaren geledèn in Perzic de opstand uitbrak, werd hij naar dit land gestuurd en in den Balkan-oorlog spee-lde hij een leidende roi. Zijn , avonturen en ervaringen vullen reeds een statige reeks werken, waarvan het meest ge-lezone is ,,The Road. to Glory". Toen de Europeesche oorlog uitbrak werd hij door de redactie van zijn blad naar België gezsouden. Over zijn verblijf in ons land, j van midden Augustus tôt den val van Ant-werpen, schreef hij een boeiend boek ,,Fighting in Flanders" (De Strijd in ! Vlaanderen), dat hij ,,aan zijn vrieuden de Belgen" opdroeg met de volgende merk-waardige woorden : „In het begin van den oorlog ging ik: caar België als Amerikaan, met een open gec6t. Vooroordeelen had ik weinig, zoo niet geene. Ik kende de Engelschen, de Franschen, de Belgen en de Duitschers even goed. Ik had vrienden in elk van deze landen en bewaarde menige aangeiame herinne- a^n do dageu dis & er had doorge- bracht. Tœn ik Antwerpen verliet na c bezetting door de Duitschei"s was ik zc ® Belgischgeaind als iemand die onder België — driekleur geboren was. Ile had in een lan< dat een van de liefelijkste en vreedzaamsi in Europa was, den inval gozien van ee ciibarmhartige brutale soldatenhorde ; zij lie steden en dorpen had ik verwoest gezie u" door de vlammen en het geschutvuur; zij kerken en historische monumenteii had i zien vernielen ; opgojaagde dakloozo vlucht< r" lingei( had ik ziin wegen zien vullen; va wat eens de jongclingschap was geweest va ' het land, had ik de lijken gezien in d vruchtbare velden; de vrouwen had ik hu r_ man, de kinderen hun vader zien ontvallen r_ u €ens de Tuin des Heeren geweeet was n_ had ik zien veranderen in een woesternij cj en ik had een volk— dat ik, evenals de g< n' heele wereld, steeds had l>eschouwd als g< ar not- en gemakzuohtig en kraehteloos — zie ontwaken, vindingi'ijk, onbevreesd en strij e_ dend, strijdend, strijdend. Is het wonde n} dat dit volk mijn verbeelding boeide, da •i' het mijn bewondering afdwong? Ik be t. Belgiscligezind ; ik geef het ronduit toe. I n. zou basohaamd zijn iets anders te wezen. m Hefc nieuwe boek van Powell, dat de Bel es gische zaak geen goringen dienst bewijst heeft opgang gemaakt in het biiitenland m in het groote Deensohe blad ,,Politiken' ie verschijnt het thans als feuilleton onder de: of titel ,,De Duitschers in België." Wij ver oorloven ons, voor onze lezers het volgend et ter kennismalwng te vertalen, waarvan d titel zou kunnen luiden : n- Hoe G eut, van den- Ondergang gered werd m ,,Op 8 Septen.ber was het groote Duitsch ie léger dat van Brussel naar Frankrijk trol ls slecbts weiuige mijlen van Gent verwijderd In de hoop de Duitschers te bewegen de sta< ^ niet binnen te rukken — van de zijde van d lu tairijke woelige arbeidersbevolking vreesd îr men een opytoot iugeval de stad l>e®eo wen —reed de Burgemeester naar den Duit-schei c" bevelhebber ten einde te onderliandelen. Tei T" slotte kwam het tôt een overeenkomst waar (•e krj de Duitschers er in toestemden langs d« stad heen te trekken indien aan zeker eischen werd voldaan. Deze eischen -waren dat geen Belgische troepen de stad zoudei bezetten, de Burgerwacht zou worden ont ?e wapend en haàr wapens zcuden worden in ^ gelevercl en de gemeente de Duitsclie troe ,ij pen een bepaalde hoeveelheid levensmidde ôt len zou verschaffen mitsgaders een aanta n- andere benoodigdheden, waarvan tusschei haakjes de voornaamste waren honderddui zend sigaren. m Nauwelijks was de Burgemeester een um j. terug, cf in de straten van de stad verscheer e- een militaire auto met twee gewapend< m Duitsclie soldaten. Zij hadden, als nader ■b hand verluidde, opdracht om geneeskundig< 15 l>enoodigdheden aan te schaffen, maar warer hun weg verloren en bij vergissing Genl e_ binuengetreden. Bijna op hetzelfde oogen m blik dat de Duitsclie auto de stad van hei sfc Zuiden uit. binnenreed, kwam van uit hei e" Oosten een Belgische gepantserde auto, be 'n wapend met een machine-geweer en dri< soldaten de stad binnenrijden. Zij waren op i_ verkenning uit. De beide auto's, die met le voile snelheid. reden, ontmoetten elkandei if aan het begin van de Lammerstraatj recht 11 tegenover het Amerikaansche Consulaat, cottsiil V à n H e e, die in den ingans ' volgdèi ! Voifew»?.' ve-.T/'St- bij het zieî; van der >: \ jL,rifl.uni§eii J. gî.wag\>n die tu-b oli-s* i i'antklênHg pa n tsar rçeht ©p ïiet? aank wfi.mj ^ j :-,::tten de ï>ûit'.. lier- ail-: kra^hi- bij om u ! oatsnaptféî -. ti° màr., die aa.',st den ohauf — het àur' dat echte^g'eeiT dœfTrof^on^er" IJ letteji op het volk dat de voetpaden vulde, opende de Belgen met hun machine-geweer bet vuur op de vluchtende Duit-schei-s: het spuwde lood als een tuinslang water spuit. Vreeaende dat de Duitschers gingen ontkomen, liet de Belgische chauffeur zijn macliinen-auto tegen den Duitsclien aanrennen, preciea zooals een polo-speler doet met zijn tegenstander. Intusschen ging het machine-geweer maar met zijn werk vcort. Een cogenblik later viel de Duitsclie chauffeur over zijn stuurrad voorover; het bloed gutste uit een kogelwonde aan zijn hoofd. Zijn gezel, die er ook erg aan toe was, stak de handen op om te kennen te geven dat hij zich overgaf. Onmiddelijk besefte Vice-consul Van Hee de u itérât ernstige gevolgen die voor Gent konden voort.vlceïen uit deze ontmoeting, die plaats had gegrepen nauwelijks een uur nadat de Burgemeester den Duitschen bevelhebber verzekerd had, dat er geen Belgische soldaten in de stad waren. De heer Julius Van Hee is wat men zou kunnen noemen ,,een trilïende zenuw." Hij is een diplo-maat in hemdsmcruwen die, indien hij meen-de dat de gelegenheid gunstig was, niet zou aareelen zelfs in zijn nacht-hemd diploma-tieke onderhandelingen aan te knoopen. Overwegende dat tengevolge van dezen aan-slag op Duitsehe soldaten, waarin de Duitschers waarschijnlijk verrast zouden zijn, Gent in het dringenda gey.aar wkeerde, e het vreeselijke lot te ondergaai]^B 0 zustersteden Aerschot en Leuv^H s geen grooter ui'ttarting waren [? en verbrand, sprong Van Hee iu^B e zocht den Burgemeester op, dien n verzocht hem zender uitstel te v^| n naar het Duitsclie hocfdwartier. tî meester die reeds vizioenen had n tocht naar Duitschland als gijzelc-^B - felde eerst; maar Van Hee gaf hoed over zonder op zijn protest tSJ û duwde hem in den auto en gaf dci^H n feur bevel te rijden alscf de uhlancu^H e de hielen zaten. Q Zij vondeu Generaal Von B o e 1^| ; zijn staf ingekwartierd in een kast^f ■, eenige mijlen afstands van Gent. ; beg.inne was de Duitsclie bsvdhebber van woede en bedreigde hij Gent me^H zelfde straf die de andere steden, n Duitschers was gevuurd, was ten dcc^H - vallen. Van Hee bleef echter staan op^^ r stuk. Hij herinnerde den Duitschen (j^Ê t raal er aan dat Amerika, om gevoch^H 1 nen, groot belang stelde in Geni, waar^B c eeuw geleden het vredeabedrag ' Engeland en Amerika geteekend was^j^B waarschuwde hun tevens, dat het verb^^^^l , den van Gent meer dan wat ock Ameiil^Sr^| : sympathie voor Duitschland verbeureu zou, ] ' ,,Indien u mij uw weerd wil geven ' zeide m i de Generaal eindelijk, ,,dat gecu verdere ^ aanslagen zullen worden gepîeegd op Duit-s schers die de stad zouden binnenkomen, 3 e-i dat de gewenden zullen staan onder Amerikaansche bescherming en lia, hun he.rstel door de zorgen van het Amerikaansche consulaat naar Brussel zullen worden vervoerd, wil ik er in toestemmen Gent te s pareil eu zelfs geen oorlogsschatting te eischen In den loop van liet ' lo^se go?pi volgde, maakte Gener.ial von Boehn merking dat Amerikaansche bladen, • artikels voorkwamen van ,E. Aie? Powell, die krhiek oefenden op de behancie-îing door de Duitschers van de Belgis.^-burgerlijke bevolking, onder zijn a? waren gsbracht en liet hem speet, . de gelegenheid niet had.eens met den sclirij-ver te priteai en hem de Duitsclie lezing van de bewuste ge va lien mede te deelen. De heer Van Hee zeide dat, door een zonderling samentreffen, de schrijver juist denzelfden morgen te Gent was aangekomen. Waarop de Generaal hem verzocht mij uit te noodi-gen om te komen dineeren den volgenden dag en met het oog daarop een vrijgeleide door de Duitsclie linies overreikte. Den volgenden dag vertrokken wij vroeg in den morgen. Daar het twijfelachtig was dat een Belgisch militair chauffeur voor deze gelegenheid een geschikt reis< r-was, bestuurde ik zelf de auto; en, ofs niets was afgesproken omtrent een fotc narn ik Donald Thompson m mee. Nog voor wij de grenzen van p hadden bereikt, begonnen de geschiev « sen. In een straat, die door een der clerswijken lcopt, zagen wij den weg p i liiig versperd door een volksoploop van scheidene duizenden opgewonden Vlami; gen. Boven een wclk van dreigende a mien, opgeheven stekken en booze gezichten sta-ken de hoofden uit van t-wea Duitsehe soldaten, die het geweer op den rug dro-?-gen werkpa^»rde°3 T , I wage u hadden gespannen. Ev : .1 1 iun' o •- • déni' v.ren ook zij afgcdw^?.' I c:"1 V-ij -, ' 'gi/?ê«TÎg i»? de f'i jd ^eraakt Toeiï wii -nader-j bij kwa^i'ien, drong hfel -olk moi. ve.- ;i> • ;fà j kraûhtgîn tegen hen op. Het Vetcret •.an :eu ' île reed'^en autolangs^^ve^c^m^y^Jàdll schers heen. ,,\n.ug!" schreeuwde Van Hee hun het. Duitsch toe," af uw paarden en in den^| auto! Verberg uw geweren, zet uw lielm^H af ©n blijf op den bodem zitten, zoodat men u niet ziet!" Het gepeupel, ziende dat zijn prooi ont-^B snapte, pakte zich lœiend om den auto^f s amen. Op dat oogenblik zag het er hache-lijk uit. Van Hee ging op de kussena staan en riep : ,,Ik bea de Amerikaansche consul. Julie bent burgers die Duitsehe soldaten in uni- ■ form aan vallen. Indien hun eenig leed ge- ^ scliiedt aal de stad het bekoopen en in asch, w orden gelegd. ' ' Op dat oogenblik drong een zware Bslg door net volk naar voren, sprong op de treeplank en legde met een revolver op de Duitschers aan, die in den auto neerge-hurkt waren. Vlug als de wind sloeg Thomp-son's mans hand naar omkoog en op hetzelfde oogenblik deed ik den motor werken. De auto sprong vooruit eu het volk stuifdo uiteen. Het was een hachelijk oogenblik voor ieder wien het aanging ; maar het was ook een hachelijk oogenblik voor Gent. Waren deze soldaten door het volk in de straten der stad vermoord, dan had geen maclit ter wereld Gent nog van de wraafc der Duitschers kunnen iedden. Generaal von Boehn yerzekerde het mii zelf." A. h

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Amsterdam von 1900 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume