De volksbonder: orgaan van den Liberale Volksbond, Antwerpen

178 0
01 Mai 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Mai. De volksbonder: orgaan van den Liberale Volksbond, Antwerpen. Konsultiert 07 April 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5717m04m87/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

10® Jaargang, Nrs 5 & 6 Prijs : 10 Centiemen Mei-Jimi 1914 DE VOLKSBONDER Orgaan van den 11 Liberalen Volksbond " Antwerpen. in 1 890 Ondcr Kenspreuk ♦/ WI^LEN IS KUNN&N -4^ Eere-Voorzitter : Advokaat PAUL BAELDE. Gemeenteraadslid. Voorzitter : de Heer RAYM. de YEEESCHOUWER. — Tooneelbestuurder : de Heer JOS. YINCK. Aile tnededeelingen voor het orgaan moeten vracJitvrij verzoMen worden aa-n dru behecrraad, KicrUstraat, 47. Handschriften worden niet weergrgeven. ZOIVDAG S AUGU8TI 1914 Waterreis naar Vfissingen Met de moderne, nieuvv ingerichten salonboot " ADMH\!ISTRA.TEUR UEBADT8 hebbende 2 dekken, een wandéldek, rookzaal, leeszaal, verschillige kabienen. Electrische verlichting. Yertrek aan de Vlotbrug van de Suikerrui om 7 ure 's morgens. De terugkomst te Antwerpen rond 8 ure 's avonds PRIJS PER PERSOON : i.5o ir. voor het Lid en zijne Dame. Boventallige kaarten 2.5o fr. Kaartcn van heden af te bekomen ten lokale. Verzorgd buftet en muziek aan boord. HET GEVAAR. Iedereen weet dat het getal stemmen behaald door de katholieken in de provinciën waar er dees jaar kiezing wa?, gerekend met hetgene van 1912, waar er nu geen kiezing was, dat geven wij nog toe, (alhoewel zij in 1912 ten zeerste begunstigd waren) hen in minderheid stellen tegenover de stemmen behaald door de oppositie en dat ze toch meer zetels in de kamers bezitten, gestolen zetels ! Dientoestand is oproerwekkend. Dat woord is op verschillige wijzen uitgelegd en is het nog. Wij zullen onzen tijd niet verliezen met de aanmerkingen te bespreken waarvan het het voorwerp is. Dat ze gunstig of ongunstig zijn, zij zijn be-langhebbend. Wij houden staan wat wij hierboven geschreven hebben. Gansch ons politiek gebouw is gesticht is een vertegenwoordigheidsregiem, en het vertegenwoordigheidsregiem is een lokvogel als het niet oprecht is. De verplichtende kracht van de wetten, hunnen onschendbaren aard komen voort waarom zij de uitdrukking zijn van de meerderheid der burgers. Het is wat het geweten stil laat van degenen die ze maken en het hart in vrede laat van degenen die ze onderstaan. Dat is het echt sociaal kontrakt van de heden-daagsche natiës dus, den dag, dat het vertegenwoordigheidsregiem ophoudt van oprecht te zijn, is het sociaal kontrakt in het princiep geschokt en dat den dag dat die geschoktheid klaar- blijkelijk wordt voor de oogen van het grootste getal, zijn de gewetens niet meer stil en de liarten niet meer in vrede. En men mag dan uitroepen met Ham-let « Er is er iets rot in het koninkrijk ! » Het magistraat gelast met de wet toe te passen als hetaanschouwd dat de wet het werk niet is van de meerderheid zal het twijfel en aarzeling kennen. Eenieder hetzij met welken titel en welken graad 00k hij bekleed is van een gedeelte van het openbaar gezag, zal dezefde gevoelens kennen. En welke gedachten van gramschap en oproer zullen niet ontstaan in de harten van degenen, die dank aan de macht, eene wet onderstaan, dat ze weten bedorven te zijn in hare natuur ? Twijfel, aarzeling ter eenere zijde, gramschap en opstand ter andere zijde ; zulke gevoelens als zij in den geest van de massa verspreidtworden,eindigen met eenen gevaarlijken toestand te verwekken en te onderhouden voor de bestendigheid onzer instellingen : Dat heeten wij eenen staat van uitbroeiende oproer. Paardenvleesch is goed genoey vsor arme menschen Hoe dikwijls hoort men menschen van jaren zeggen : « in onzen tijd was het gemak-kelijker dan nu om deftig door het leveri te komen; ailes was goedkooper en dé menschen hadden zooveel behoeften niet als nu », Ge glimlacht dan en zegt bij uw zclven : ja, ja, wat voorbij is schijnt aitijd schooner en beter dan wat nu is, Ge gelooft die nîetfsch'eït niet omdat ge zelf de ondervinding van wat ze vertellen, niet hebt opgedaan. Maar wat iedereen kan vaststellen, vooral die welke een groot huishouden hebben, is dat op weinige maauden tijd een crisis van levensduurte is îugelreden, die voor vele pijnlijk is. De goede onde tijd is nog zoo lang niet geleden... Eén rijk mau, een burger die er goed inzit, iemand die een goede betrekking heeft kan de duurte van den tijd al licht dragen. Moeder de vrouW moppert wel eens als zij twee frank moet betalen, waar zij vroeger maar éénen moest uitçeven, maar, waar er geen gebrek lieerscht. waar zelfs overvloed is doet men zicli niet te kort. Voor den werkman echter, voor den kleinen bediende is de duurte van den tijd een ware ramp ; wie met drie frank per dag, met dertig frank in de week, met honderd vijf eu twintig frank in de uiaand ziju huishouden den kost moet geven, is er maar erg aan toe. En het is een f'eit dat de loonen niet gestegen zijn in verliouding van den oplsag der levens-middelen.Het ware voorzeker onzinnig te beweren dat het gouvernement alléén schuld heeft aan de thans heerschende krisis. Maar wat men wel kan beweeren en met bewijzen staven dat is dat het gouvernement niets heeft gedaan 0111 de minder begoede bevolking in de gelegenheid te stellen de duurte van den tijd eeni zins te keer te gaan. Fit het débat over de duurte van het leven dat in de Kamers plaats had is ten overvloede gebleken dat de bezorgdheid van de huidige regeering voor de minder begoede nul is. Men herinnert zich de woorden van Woeste : hij zei : als de werkman niet met zijn werkgeld kan rond komen, dat hij dan maar wat mindei verteere en spaarzamer weze » ; en dat is vrijwel de meening van al de klerikalen. Is het niet pijnlijk dergelijke hoonende woorden uit den

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De volksbonder: orgaan van den Liberale Volksbond, Antwerpen gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1905 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume