De waarheid: socialistisch weekblad

1512 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 September. De waarheid: socialistisch weekblad. Konsultiert 13 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/t43hx17h5q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

11* laarcans. f'r QS Prfîs : !0 Chniiemeu ZonJag 1 September 1918 DE WAARHEID Orsaan van den " Vri]®n aocialistenbond ... Aile isriefwisselisiaan te zentien naar •: POL LE WITT, Vers ; yanstraat, IO, Ge«t, v'eras'stw®»rM®ii.iki» uitr- ver. De ToeKomstmaatschGppij Kollektivistische Dwalingen (Ie vervolq) Sinds de verschijr.ing van Das Kapital, schreef Tcherkesoff, zijn 30 jaar voorbijgc-gaan; sinds Ma-x deze wet brmuleerde, die moet werken « met deonvermijdelijkheid, die de gedaantenwisselingen der natuur be-heerscht », zijn voile vijftig jaren verloopen. Naar aile waarschijrîlijkheid raoest deze wet m insiens gerechtvaardigd worden door'eenige economische verschijnselen. Gedurende dieu tijd hebben de produktie en de ruil e*en onge-hoorde vlucht geliomen, de groote privaat-fortuinen, milliarden werden gevormd, kolos-sale maatschappijen ontwikkelden zicli... volgens deze wct moest hetr aantal kleine kap lalisten verminderd zijn. In e!k geval elke aangroei in het aantal moest "zijn buiten-gesloten... niet waar? Laat ons zien wat de statisiiek van Engeland leert. Ik bepaal mij toi dat land, omdat het be-kend is als het land der ksapitalistische produktie bij uitnemendheid en omdat Marx zelf al zijn dialektische bespiegeiingen op de ontleding van het ekonomisch leven in Engeland baseerde, zonder rekening te hou-den van de rest dër wereld. De nationale rijkdom van Engeland is sinds het begin dezer eeuw toegenomen als volgt : In millicenen guidons 1812 1840 1860 1888 Huizen 31871/2 3500 4375 5175 Spoorwegen — 2621/2 4350 108121/2 Vloot 1871/2 2871/2 550 1675 Koopwaren 625 775 2375 4300 Meubirls, weelde- artikelen enz. 1625 4625 7250 15150 Totaal: 5625 9450 18890 371121/2 D;ze cijfers wijzen ons duidelijk den waren oorsprong aan van de vorming der groote fortuintn. Nemen wij het toiaal van den rijkdom, zonder de waarde der huizen er bij te tellen, an zien wij dat de bescheiden som van 2437 1/2 miliioen in 1812 is gewprden tôt 31,937 1/2 in 1888 of met andere woor-den : de rijkdom is in onzen tijd 13.1 maal grooter dan die onzer grootouders, en is overmeesîerd door 158,600 families uit de rijke klasse en 730,5Q0 families uit .de mid-denklasse op 37,888,153 inwoners, die het VereenUd Koni.igrjk bevat. Dc.elfde toiiieming van rijkdom wordt waarg n omen in al) : besciiaafde landen. Wat Frat'kfijk betrtft os: cijfers zijn aldus volgens va i Fournier de Fleix en Yves Guyot : In millicenen suldens 1824 1840 1873 1888 Huizen 3875 9000 14475 21301 Spoorwegen — 125 3875 6650 Vloot .87 1 2 871/2 150 1621/2 Koopwaren 2371/2 2871/2,1500 19321/2 Meubels.weelde-artikelen enz. 3187 1/2 4500 84371/2 15650 Toiaal: 73871/2 140000 28437 1/2 45696 Om dewijze van verdeeling beter te ken-ner, moet men de cijfers k.-nnen van de suc-cesbelasting. Volgens de officieele rapporten over de jaren 1886 89 waren er in dat tijds-verloop : Klassen der Eigendom Algemeena som bezitters Aantal families per familia van bezit Millioenairs 700 21,750,000 14,962,000,000 Zeer rijken 9650 4,750.000 45,850,000,000 Rijken 141,250 622,500 98,200,000,000 Oemiddeld 730,500 80,000 58.400,000,000 Behoefdgen 2,008,000 8,500 14,000,000,000 De cijfers zijn zeer leerrijk: 882,100 families bezitten 217 milliard, terwijl 2,008,000 families van eigenaren met 8,500 bezit, slechts 14 milliard hebben. Maar laat ons voortgaan met onze be-schouwitig. Het is eene opsomming van de hederdaagsche verdeeling. Laat ons zien hoeveel de cijfers afgewis-seld zijn sinds 1845 50, dsn tijd waarin de wet van Marx is geformuleerd. Gemiddeld eigendom nagelaten per overledene 1837-40 2325 frank 1841-50 2475 » 1861-70 ■ 4000 » . 1871-80 5250 » 1881-85 6775 » De gemiddelne vermeerdering schattende op 125 fr. per jaar, vinden wij, dat elk onder-daan van hare majesteit dit jaar zou kunnei: beschikken over een gemiddeld fortuin var 7000 fr. ofelk arbeidersgezin over 38,503 fr En men zou ons willen overtuigen dat he in Engeland in onze dagen niet mogelijk i: hetwelzijn voorallen te verwezenlijken!... Maar laat ons terugkeeren tôt onze cijfers Volgens de opgaven der successiebelastinj hebben wij de volgende cijfers : Jaar Aantal Fo/tuinen boven de 125,000 fr, in 1840 1989 » » 1877 4478 » » » 2,500 fr. in 1840 17936 , » » » » » 1877 36438 Van 1877 af was de vermeerdering. de successiebelasting, even als die der inkom stenbelasting, aldus : Inkomsten van den Staat Jaren Erfenissen Inkomsten belaslin 1876-77 126 miliioen 125 miliioen 1880-81 151 > 251 1884-85 176 » 300 » 1890-91 165 » 331 » 1892-93 230 « 345 (Deze cijfers zijn een weinig beneden d werkelijkheid). Men moet riet vergeten dat de fortuine beneden de 100 p. sterl. inkomen (25 fr.) vr zijn van successiebelasting. De rijkdommen vernieerderden en du evenzeer de inkomsten van dçn Staat. Maar-welk een verandering ziet men in het aantal belastingschuldigen ! Wie zijn de bevoorrechten onzer moderne beschaving? Het schijnt de geheele burgerij. In 1840 betaalde 5.4 procent van de geheele bevolking300 fr. enmeer belastingper jaar. l i 1880 was dit aantal gesiegen tôt 14.5 procent. Sinds 1850 volgde de vermeerdering van het aantal belastingschuldigen mecr dan 5000 fr. per jaar betalende. met de navol-gende opklimming. {Wordt voortg.). ■ Sigaren « Monarca », Ed. De Looiê, Gent Fuchsiastraat, 104, (Rijhovelaan). PuurfeloesS^en Wanneer er in normalen tijd 100 kilo boter min ter markt gebracht wierden dan naarge-woonte, sloeg de bôter op in prijs. Wanneer er 100 kilo meer waren, dan sloeg zij af. 'Met vleesch, groenten en andere waren was dat juist het zelfde. 100 kilo boter min op de markt, waren dooreen genomen 100 huisgezinnen meer die zich die week moesten tevreden stellen met margarine of smout. Verminderde de aanvoer van boter nog, vele weken achtereen, dan vermeerderden het aantal gezinnen die geene meer mochten j eten, omdat er voor elk nietmeer genoeg was. Daar de prijs intusschen 40 % of nog meer verhoogd was, waren het de armsten uit, voor wie de nieuwe prijzen te hoog waren, die de boter moesten missen, iet, wat deze menschen op het gedacht bracht : indien zij meer geld hadderi, zij voorts boter zouden kunnen eten. En dit is waar, enkel zou het iekort zich op andere verplaatst hebben, want, waar geen boter genoeg voor allen aanwezig is, moeten er noodlottig zoovelen boter derven als er tekort is ; en geen geld kan daar iet aan verhelpsn, om de eenvou-dige reden dat men geld niet in boter kan veranderen. Deze kleine vergelijkenis met den huidi-gAs algemeenen toestand achten wij noodig, om de onbegrijpelijke dwaling die in zake ondersteuning aile klassen der bevolking aangetast heeft, bloot te leggen. Men wil nu het gebrek aan allerlei waren, dat de geheele wereld door heerscht, verhel-pen met geld, en nog wel met papieren geldl Eerst is het Hu'p- en Voecikigskomiteit gekomen met een duurtetoeslag voor zijne bedienden. Was dit nu bij deze beambten alleen ge-bleven, dan zouden i.Uze zich ietwat meer hebben ;:&sneri koopen dan anderen met minder inkomen, maar daar zij door hunnen duurtetoeslag het aantal koopers op de markt met eenige vermeereferden, moesten naiuur-lijk de prijzen in d'hoogte gaan. Maar het bleef bij deze niet. Het gouvernement, de Stad, allerlei patroons warerfwel-haast goed- of kwaadschiks gedwongen ook duurteîoeslagen te geven met geen anderge-volg dan dat de prijzen van allerhande waren meer en meer of fabelachtige wijze in de hoogte gingen, en men met duurtetoeslag weinig of niets meer kon koopen dan vôôr dien tijd, en dit weinige verkregen werd van hen die geen duurtetoeslag konden bekomen, als kleine burgers, van Iijfrent levenden, werkeloozenenz., die het moeten uitzweeten. Die kleine verbetering die de bedienden door den duurtetoeslag bekomen — als men het eene verbetering mag noemen — wordt slechts verkregen ten prijze van meerdere onlbering der armsten. Met al het geld van Rothschild, met al de schuldbrieven van al de gouvernementen te samen, zou men er in dezen oogenblik nog niet toe komen de voorraad levensmiddelen, kleeren en schoenen, met een honderdste te vermeerderen. Is dat zoo inoeilijk om te begrijpen ? Neen, maar te velen vinden h.et voor hunne politiek zeer raadzaam, de valsche begrippen die hierover onder het volk heerschen, te voeden. Volksbedriegers zijn, helaas, een ônsma-kelijk bijvoegsel der demokratie ! Huldebeioog aan den lieer Max Trenteseau Geen plaats was onbezet zondagl.l. in de ruime zaal van het Kon. Akademie van Schoone Kunsten. Ver-eerders, oud-leerlingen, leerlingen en gewone bezoe [ kers van het « Muziek onderwijs voor het Volk-> had' den er aan . gehouden den Heer Max Trenteseau eer ' blijk te geven, hoe hoog zij het werk, door hem ge sticht, waardeeren. . En bij het groot getal bezoekers kwamen vriendei r zich voegen. Maar welke vrienden ? Een uitgelezen schaar var kunstenaars. Hoe prachtig werden de verschillige nummers var den féestwijzer voorgedragen! Ook werden geene toe juichingen gespaard. We melden naast de werken van Wagner, Gevaert Opsomer enz., eenige goed gekozene liedekens, ge r toonzet door den gefeesten : Ge zijt me als 'n zonneije Fantansia, Vredewensch, Kon ik als het vogelijn, Wa zal ons manneke worden, gezongen dcor Mcvrouwei Schmid, Lucie Baert, de heeren De Munnyncfc,'Ferdi nande en Claessens, maar wat een bijzonder meidinj verdiend is « Bellotteken >, in tweezang omgewerkt, ei s waarin de jonge heer Marcel Trenteseau, (E«rste prij van het Kon. Conservatorium 1918) bewezen heei een voortreffelijk zanger, en veelbelovende speler t zijn ; heel goed was hij bijgestaan door jufïer De Vo (leerlinge), en M j Boelens (leerlinge). M. Hesselinck's vcordracht had veel bijval. Verder g werden 2an den gevierden geschenken, bloemen e een goed afgeweikt poitret geschoiiken, benevens ee guldeuboek met gedicht, door A. M rel-De Cuype ^ meesterlijk voorgedragen door J. Martens. Kortom ee ij goed geslaagd feest. s Leest en uerspfeïdt "De Waarheid, VAN ALLES WAT Andere tijden, andere dieven. — Men schnjft uii Mechelen : « Des nachts heeft men ten nadeele van Frans Goeyers.Bnisselschesteenweg, op zijn veld nabij de b'rugvan Homb ek niet min dan 550struiken aard-appelen uitgestoken en gestoler. Ook is men 's nachts ingebroken in de woning van Van Roest, Lierschensteenweg en heeît men er een zak met rardappelen gestolen. Uit Kortrijk: In 't magazijn der P. B. C. Savarystraat, werden 20 kilos bâter, en 60 kilos chicorij gestolen. — Bij d'heer advokaat Roelandts, Berdastraat, 90 fles-schen wijn. Van E. H. Bouckaert, in 't kollege, 17 kie-kens, van den landbouwer Christiaens, een koe. Ver-ders werden verscheidene velddiefsta len gepleegd. Zoo gaat het voort, en bijna e'ken d.-»g. De meeste menschen-lezen zulks en glijden er over, zondèL er een oogeiblik bij na te denken. Nochtans zijn zulke berichten zeer leerzaam. Zij zeggen ons dat er in deren tijd geen enkele stiel is die geen grondige verandering ondergaat, zelfs niet die van de ir.breker. Waarvoor bijvoorbeeld, werd er vroeger, in den goeden ouden tijd, ingebroken ? Om de coffre-fort teopenen of machtig te worden. Heden breekt men in voor eene heele of halvezak petaters, voor boter, chicorij enz. Enkel een ouderwetsche dief, als dien deurwaarder der Nationale bank te Brussel, die voor 250,000 fr. waarden stoôl,heeft 't nogopgeld geladen, maarlieden die van hunnen tijd zijn, hebben liever aardappelen, boter enz. \ Men is er heden ook betèr mee dan met geld. Kijpende teestanden. — De Bond der Bestuurders van Ymulde heeft aan den minister van Landbouw vol-gend telegram gezonden : «Wil seffens levensmiddelen zenden; er is niets meer te-verkrijgen : geen aardappelen, geen havermout, geen rijst, niets, volstrekt niets. Zoo er binnen de 24 uren geen levensmiddelen aangekomen zijn, zullen wij aile werk moeten stil leggen. De werklieden zulien van honger jn elkâar vallen. Stokeis van fabrieken, die zeer zwaren arbeid verrichten, staan reeds 24 uren zonder voedsel. Vrou-wen en kinderen 1 ij d en honger. Seffens maatregelen nemen is noodzakelijk. » Verschrikkelijk 1 En niet lang geleden kon men ons uit Holland nog kiekens, kalfs- en schaapvleesch, visch, witbrood enz., afst^an, en thans zit men daar nog erger beknepen en bekneld dan hier. Hoe komt dat, Hjlland voert toch geen oorlog? Neen, maar de menschen ^/orden hun schepen afge-nomen, en kunnen niet eens 'meer uit hunne koloniën, waai er rijst en andere levensmiddelen te veel zijn, niets meer halen. De oorlog heeft aile gevdel van recht en onrecht, aile deugden, aile schaamté gedood; als in de oer-ouden tijd, toen de eerste? menschen op aarde ver-schenen, zegt de groote broeder tôt den kleine: <geef mij en dien mij, opdat ik ù niet verslinde», en de kleine broêr beef^, maar gehoorzaamt. Het wild dier in den mer.sch is ontwaakt, en het floers van beschaving, broedermin en christelijke liefde dat men vroeger voorhing, heeft men als een hinderiijke lap maar afgeworpen. z Verraders. — Bij aile oorlogen en beroerten werd er gesproken van verraad en verraders, maar, misschicn, werd in geen enkelen oorlog vsn voorheen, er zoo ruimschoots gewag vàn ge:naakt. Waren er niet gan-sche voiken cîie an den eecjpn dag tôt de andere door hunne vrienden van gisteren tôt verraders werden .uitgeroepen. Op dit stuk van verraad, blijlten de Franschen, zoo als naar .gewoonte, zich niet op den achtergrond te zullen laten dringen. De ncderlaag van het eerste keizerrijk onder Napoléon I werd tocgeschrevcn aan het verraad van generaal Grouchy bij Waterloo. De val van het tweede keizerrijk onder Napoléon IÏI werd geweten aan het verraad van generaal Bazaine te Metz. Voor den corlog, was reeds sprake van het verraad van de < capitaine Dreyfus » welke de beruchte « affaire » van dien naam t^ wege bracht. Maar thans schijnt de < République > het van de keizerrijken ver af te winnen in verraad, te rekenen naar het aantal verraders, die reeds veroordeeld werden of nog terccht gesteld zullen worden. Inderdaad Duclaux, Almereyda, Bo!o. Zelfs onder ministers en senatoren schijnen «verraders» voor de hsnd te zijn. Immers nadat de oud-minister Malvy tôt verbannin» veroordeeld werd, zullen nu de oua-ministor Caillaux en ook de senator Humbert voor « verraad » zich voor het gerecht te verantwoorden hebben. 2touden de Franschen, die er stèeds aan hielden in de wereld yoor een groot en ridderlijk volk door te gaan, er missçhien nu op uit zijn om voortaan vooi een vjlk van verraders versletente worden? Koffie. — Wij lazen in een financieblad dat de stocks van koffie verzameld in de stapelhuizen van Rio-dt Janeiro (hoofd- en havenstad van Brazilie) einde Jum beliepen tôt 730,000 zakken, tegen 200,000 op het-zelfde tijdstip van verleden jaar; te Santos (andert havenplaats van genoemd land) bedroegen de stock* 2,750,000 zakken tegen 1,115,000 op oezelfde datems En zeggen dat ter wij! ginder de koffie wordt ooge stapeld, wij hier gebrande tarwe, rogge en gerst er nog wat moeten laten trekken om onze grove brood sntden binnen te krijgen. Wat dol troepje de mensclie gaaiën ! Zich aldus ondêrling te plagen om te kunnei zeggen : Iklee ben baas ! De Kinema. — Wij hebben leeds meer dan eens ge wezen op de onheilen welke wij van het huidig ge bruik dat van Edison's uitvinding gemaakt wordi voo het tegenwoordige en nog veel meer voor de toe komst voorzien. Wij lazen in de Nieuwe Gentsch Courant het volgende artikeltje dat onze zienswijz maar te zeer komt staven : « De gevaren der kinemas. — Het is gebeurd ii eene groote were dstad. Een lôjarige jongen heeft ee; 9jarig meisje vermoord, heel en al op dezelfde manie geiijk hij het gezien had in de kinema : het meisj ( .b nnengelokt, eenen slag op het hoofd gegeven e dan de keel toegenepen, zoolang en zoo hard totda i he' kleine schepseltje geen teeken van leven meer ga Hoe lang gaat men hier en elders onze kinderen i' ( de kinemas nog laten verbeesten? Het wordt mee dan tijd aan die ongehoorde kinder en jeugdverwoeî tingen een einde te stellen. Of gaat het beîang der kinemahouders boven ht ' v algemeen belang der samenleving?» , \ Heel juist gezegd. Maar men moet niet vergete t ] dat de kinemahouders een syndikaat gevormd hebbe i van beroepslieden die wel aaneen gesloten en samer gesteld uit «katten die niet zonder handschoenen kur t nen aangepakt worden », bovendien nog achter zic î de filmfabrikanten hebben, en ook hunne klantei s groot en klein, die meer prikkelend genot ondervinde t bij die verderfelijke filmvertoomngen dan bij deze va ^ leerzame schouwspelen. Het gaat hier ook als hi s gaan zoii in eene kinderschool waar de leerlinge hunne ondtrwijzers zouden mogen kiezen. Openbai s bestuurders, die tegen al die oorzaken van later ve i derf zouden willen ingaan, risk/;eren allicht van il varen als dergelijke schoolmeesters die veel schoc taak zouden willen opleggen en weinig speelurc n toestaan. De invloed van de kinema is natuurlijk veel gewe dig r dan deze van de school omdat hij een soort v< h aanschouweiijk onderrichtdaarstelt tegenover een bij: louter theoritisch. Nu, woorden wekken maar voe j beelden trekken. Wie of waar is de dwingeland die eens voor gjec tegen al die dingen zal durven ingrijpen ? ! BROODOVEN " LE MERVEILLEUX Bakt-brood braadt vleesch, bakt koek. Droogt vruchten, groenter en fruit, op gas- en kolenvuur. Huis Dutry Colson, Veidstraat, 12, Gent. — i i r i n i m STADSAAHGELEGEHHEDEÎl Qent, den 29 Oogst 1918. Lieve doditer, Dit biiefje om u het wonderbaarste, bel verrassendste, het zegevierendste, het verba-zends!r\ but ongehoordste, het zonderlingste, het buiten; ewôonste, het ongelooflijkste, liéi onverwachtste, het grootste, het kleinste, hei zeldïaatnsfe, het onbeduidendste, het schitte-rendste, het tôt op heden geheimste nïeuws mede te deeler, dat gij ooitin uw leven ver-nomen hebt. Een nieuws eindelijk, een nieuws dat ik u zoo op den man af niet kan vertellen. Kunt gii 'traden? Een, twee, drie, tien, hon-derd? Oeeft gij u over? Dan zal ik er maar toe besluiten hefvdor 11 te openbaren, omdat ge rnijn liefstc kind zijt wien ik ailes toever-trouw: In ûent, de hoofdplaats -.'an Vlaande-ren, de groote.Viaamsche stad waarvan Kei-zer Karel tegen François I reeds getuigde : je mettrai^ Paris dans mon... Chnd, is eene inrichting, eene oorlogsinstelling waarover niet alleen niet geklaagd, maar waarvan de lof einde en verre verkondigd wordt, zoodat hij ook tôt hier isdoorgedrongen. Ik kon geen oogenblik wachten u dit te laten weten. Oij krult de lippen. Gij glimlacht enschudt ongeloovig het hoofd. Is zoo iets wel mogelijk, vraagt gij u af ? Er zou geen spraak meer zijn van bedrog, woeker, misbruiken van alien aard? Geen lieve kinderen meer, geene verduisteringen, geen diefstal en 't rot je schuiven ongekend? Er zou iets tôt statid gekomen zijn niet om de merschen het leven nog onaangenamer, den strijd om. 't dage-lijksch brood nog bitterder te maken ; niet om 't volk te tergen maar het integendeel diens-lig te zijn en nuttigen voldoeningte geven ?... Ja, mijn kind. Wij staan deze maal voor eene proef die onmiddellijk burgerrecht ver-kreeg, waarvoor.ik daarbij des te meer eer-bied gevoel naar gelang de oorsprong n~de-riger was. H:t zijn een paar arme weriiieden geweest die dit achète wonder hebben v?rwezenlijkt. Zij haddîn daarvoor aanmoediging- noch steun noodig. Officieë'.e tusschenkomst werd geschuwd als de pest. N;en ! Mst eenige een-i .'n om eene zaal —_een gang ve^lèer — te httren, een stoomEetel te p' la'setî, tien machienen op wielekens te doen loope: ; e?ne dozij i kuipen te betalen,"de coede go-zel « Fien » als vuurmaker aan te stellen en twee vriendelijke maisjss voor de onvermij-delijke c-o-m-p-t-a-b-i-l-i-t-e-i-t, gehclpen door eene toewijding die alleen in dat. mid-den te vinden is, hebben zij daar, ergens langs den kant der Damp^ort, naar ik ver-neem, eene oper.bare wasscherij opgetim-merd die ik nietaarzel voor een deel der be-proefde bevolking als eene weldaad te be-stempelen.Honderde brave huismoeders worden daai wekelijks. in staa1 gesteld, in enkele uren, bijna zonder kosten, een wasch af te « s'.aan » waaraan zij thuis verscheidene dagen zouden besteden, ongerekend de wanorde die er dooi vermeden, de kolen die er door gespaard worden. En dan de voldoening die zij smaken, als het linnen blank als stieeuw te voorschijr komt, dank aan den waschpoeder Solvay er het Sodawater, 't welk naar goeddunken ts hunner besebikking gesteld met het uitmun-tend gereedschap welke gebruikt mag wor den ? 't Is prachtig, ik kati het niet genoeç herhalen, van een onschatbaar nut, thans da ailes wat daarvoor noodig is buiten het be reik vai den arbeider gehouden, thans da de reiniging van het ondergoed eene levens 1 vraag is waarvan de draagwijdte maar al t( veel uit het 00g verloren woirit. , Den 18 Maart met eèn zestigtal klantet begonnen, overtreft heden ten dage di vraag het aatibod, (493 deze week), de., administrateuts, een metaalbewerker, eei Wever, een spinner noodzakende wonderei van berekening te doen om elk zijne b urt ti ge ven : leur coup d'essai Ju.t un coup d maître. Ik .verheug mij er over als hadde i! medegeholpen aan de optichtingen de ham gehadin den ongemeenen bijval. Bis repetit placent. Wat hervraagd wordt moet goci zijn..: Wij kennen den werkersstand niet, lie kind. 't Is niet onze schul-1, overigens. E zijn te veel hebzuchtigen die er belang b hebben de kloof te verbreeden in plaats va ze te overbruggen, ze uit te diepen, in s(ed van pogingen aan te wenden om ze te vuller — Ziet toe wie zij waren en wat zij gewo: n den zijn, en gij hebt eene verklaring van hu optreden. !- De groote gedachten komen uit het har '■ beweerde Vauvenargues, eeneontboezemin j1 waarin volgens Voltaire, de jeugdige wij: n geer zich zelve teekende. De groote gedael n ten met de groote daden komen uit het ha :t des volks, herhaal ik achter hem, het welk " hoe laag gezonken ook, een rijkdom van t r. edelsle gevoelens in zich verbergt. Ongelu: e kig is 't een kind gebleven dat, na eéuwc '■ ontwikkeling, nog steeds bij de hand mo :n geleid en dus meestendeels misleid wordt. i. Dag kind. m Mw. de Sévigné navertel " ■ R'K- Errata, — Op 't einde van ons epistel d verleden week staat gedrukt « despotische » omschrijvingen. Het moest zijn diplomatische oinschrijvingen. —0— Schoenzolenen Hakken in" Oméga Veel sterker en goedkooper dan leder. Huis Dutry-Colson, Veldstraat, 12, Qent, PersoonlijRe urOheid on Algemeen sîemreclit Wij lazen dezer dagen in de nieuwsbladen het volgende bericht : « Naar dt San Francisco Examiner van 17 Juni meldt, zegde de leider der socialisten, Debs, in eene rede te Canton : De Ver. Staten worden autokratisch geregeerd. Dit is het eenige land» dat eene vrouw kan veroordeelen tôt 10 jaar gevang, omdat zij van haar recht van het vrije woord gebruik gemaakt heeft. Gdooft nu niet, dat aile jonckers sltch's in Duitschland leven. Men houdt ons altijd de jonckers van Berlijn voor oogen, opdat wij de jonkers in ons eigen land niet zouden zien. In dit 'and, dat voor het waarborgen der demokratie strijdt, is het thans gevaarlijk zijne eigen, eer-lijke meening uit te drukken. > Gezel Debs zou le er moeten astn toe-voegen hebben dat de Noord Amerikaan-sche.«Vereenigde Staten» nogthans mogen bogen op het bezit van het Algemeen siem-recht, waarvan gezel « Eedj» » nog dezer dagen in Vooruit zulke weldoende demo-cràtische gevolgen voorspelde, ja, het invoe-fen ervan deed dborgaan als eene onontbeer-lijke voorwaarde om ons land op' degelijke grondslagen met het cog-op de volkwel-vaart te kunnen herinrichten t a de oorlog. Laten wij eens even ragaar. wat de Fran-sçhe geleerde Dr G. Le Bon da«tiover zegt ? Wij vertalen uit zijn- boek La Psychologie des foules, bladz. 41 : « Het auioritàrisine en de onverdraag-zaamheid zijn voor de menigte van zelf spre-kende gevoelens',. welke zij gemakkelijk bevatten en welke zij zoo geTiakkelijk aan-nemen als toepsssen, van zoo haast menluar deze opiegt. D; menigten eerbiedigen zeer lijdelijk de macht, en zijn maar v/einig btïn-vloed door goedheid, welke zij meestal ver-warren met zwakheid. Hunne vereering ging nimmer naar goedzakkige meesters, maar naar dwingelanden die haar terdege ver-trappeld hebben. Deze laatsten bekwamen immerde hoogste standbeelden. Indien zij met genoegen den omvergeworpen alleen-heerscher onder de voeten tieedt, komt zulks omdat de menigte hem dan rekent bij de zwakkelingen, die men misprijst omdat men ze niet meer vreest. . Altijd bereid.om tegen een zwakke^egee-ring op te staan, buigt de menigte voor eene sterke autoriteit. » ^ Dit werd geschrcven tn tenissen welke :rt <!: gedurende deze dramatis<^^-^^^|^v^tt' zijn voorgekom :n, bewijzen zonnekla; r voor al degenen die een onbevatigtn, kalmen kijk op de dingen aebben ovcigehoudên, hoe diepziîir;ig de schriften van den geleerden franschman waren. Voor den aanhanger van dem&cratische gelijkbercchtigheid niet alleen in woorden tnâar ook in werken, is de slotsom treurig 1 AD0LF VAN DEN BREEN, papierhandelaar, Slacht-huislaan 17 en 18, Gent, verkoopt aan voordeelige prijzen emballeerpapier, Y/itte cassée, slachterspapier, perkament végétal voor melkerijen, pa'rafine papier, brouwerspapier, zijdepapier, ^lacépapier in aile kleu-ren, caissetten en ronden vror pasteibakkers, enz. Papieren zakken voor. koffie, thé, malt, suikerij, be-• schuiten, patatenbloera, soda, klakken, hoeden, modis-ten en aile andere bedrijven. Huis bestaande sedert 30 jaren. UIT KiFzOTHUIS Ik meen dat de geneesheeren de krank-zinnigheid — de erkende — in soorten of klassen verdeelen, althans menigmalen heb ik gehoord als een geneesheer geraadpieegd werd om eens de ^eeslvermogens van een persoon te onderzoeken, hij, na vernomen te f hebben wat den zieke zoo het meest in den bol speelde, wilde weten of er meer in de familie waren met die neiging behebt, of vader en moeder ook zoo waren, enz. Niets redelijker dan dat ; we weten toch allen dat er families zijn waarvan de meeste leden met een en dezelfde manie of tik zijn bedeeld. Zoo zijn er huisgezinnen en geheele families waarin men van vader tôt zoon aangedaan is van grootheids waanzin, anus-ren door vrek-kigheid enz., enz. Zoolang jde-ze lieden niet I gevaarlijk geacht worden voor zich zelve of anderen, springt hunne zôtternij ni.; rfn er in 1 { het oog dan die van ons allen. Enkel a's de I famiiiek'/aal bij het een of aader lid eenwei-f \ nig de gewore mr;at ovettr ( , en dii zich t j uit in buitensporigheden, wordt de kwaal i i duidelijk.. 1 S Met de volkeren gaat het eender als met de - . fumilies. • \ Simmigen zijn ook in moe'rd 'rhi id aange-I tast door de zelfde zotte kuren: De joden n . bijvoorbeeld, gelooven al vier duizerid j aai dat zij het uitverkoren volk des Heeren zijn 'i zonder daarvoor een enkel bewiis te bezitten S Chineezen en Japanners wanen zich zedelijP en geestelijk ver boven iiet blanke ras ver-heven, en de Europeescie naties over he' rt alsemeen achten zich elk beter en versian diger dan hunne buren. e Buiten deze aigemeene eigenschappen dif het geluk van aile volkeren uitmaken, omda n het plezierig iste gelooven dat men tôt eei hoogsiaand ras behoort, daar dit ongemeet onze ijdelheid streelt, kunnen we afzonder liik of gemeenschappeUjkdoor andere gekki k'walen aaneet; st worden die onaangenam 1 en ook wel voor sommit gevaarlijke ge volgen kunnen hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De waarheid: socialistisch weekblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1906 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume