De werkman

971 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 30 März. De werkman. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0r9m32p235/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Werkman 45e JAARGANG N° 2307 30 Maart 1917 w Hoofdopsteller : Volksvejtegenw. DÀENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER Uit de Passic-Christ V. Op het lirais, De ruwe wilie stoet golft door de nauwe «trateH, En hoog slaat spat^eroep, doliinnig en verwaten... En Jésus sleurt x'n Kruii, Hij sleurt het hooger op, Hij sukkelt bloedtnd voort naar den Caivarietop. En niemand durft etn woord t«r /.ijner redding spreken, Of niemand doet «en schreê om 't kruisvonnis te breken ; Den schand iood diep in 't hart, gthoond door 't boos gespuis, Bereikt hij Qolgotha met 't «rare zwarti Kruis... „ Men jfooit het hout Hem af : D« martelweg i§ t' ende ! Dan ploft men Jésus ntêr, bij 't juich«n van de bende ; Men gpijkert 't lillend vleesch met lomp» nagels vast, Wijl 't godlijk-reine bloed zwaar-drnpl#nd nederplast. Dtar hangt nu Qod den Mensch z'n laatste zucht te looien... Te fal deed Hij ds m«e»ter» om hua onrecht blozta, Z'n zeeg'nend Lieideweord had 't Volk te diep geraakt. Ontroert «taar ik op 't Kruis bij krijg en onweer»wolken.., Naast d'arme, reine God.zie 'k d'arme, reine Volken : Miljoenen op het kruis... miljoenea afgemaakt ! Bert Van den Bruele. ONDERHANDELINGEN — m ttusiana s Ja, ja, in Rusland ! — Wat îs dat daar nu eigentlyk ? — Ben Revolutle per •lektriek. Op eenige dagen den Tsaar of Keizer wetj, zijn Ministers weg, al znn aanhangers we^, een nieuwe Regeering de Douma of Volkskamer versterkt, het zuiver algemeen Stemivcht in aantocht. — H>e is dat gekomen ? Door den Honger ? — Gedeeltelijk, en orndat de Czaar een soort van simme-ken 'fras, een suikeren dosjken; hij had de nastasie, de val-lende ziekte, den tritto;.. rnaar leefde Advokaat De Backer nog, hij zou schrijven : 't Is gekomen door de onweerstaan-bare krach' van den Vooruitgang in de Samenleving. Apostel Eaulus verstond dit ook, want hij schreef aan d'Eerste Chris-tenen : Weest tverat mannen van uwtn tijd ! Despoten, Alleen-heerschers. Ottokraten, Diktateurs mogen overal hun mat-ten oprollen.. Aan 't Volk komt de macht, gelijk de oude Volks-Kardinaal Manning uitdrukkelijk schreef. — Is 't waar ? Is er tegen-Revolutie in Rusland ? — Eigentlijk niet; concedo, 't is waar dat slepdragers mouwvagerS, muilentrekkers, schoeffelaars, plannentrek-kers, zouttelders, gulzige opslokkers, vetlesjgers, lintwormen, dat de die lange l'ippen iaten hangen, gramoesjkes maken, - doch eigentiijfe tegen-revolutie mag of kan het niet genoemd worden. I8 De tegenstribbelingen der Socialisten: met te rap te wil len rijden, kan de wagen breken; 2e het t chikkadorismus in rerscneide Goevernementen o. a. in Koersk Oral et- Bessura-bië, waar veel sul-en snulachtig Volk woont. Ge weet toch, geiiefde meusch'en, dat in Rusland de Tsuar de Paus is van den Griekschen Godsdienst ja een soort van God; aan de Rus-sische Kinderen leert men bidden : Ons Vaderken, den Tzaar, 't Is zot, zult ge zeggen; ja, maar zien we niet altijd en over al dat d'Alleenheerschers zich een goddelijke macht wil! n toeeigenen? leert het ©udeTestam nt ons niet datKoni. g ib iiodorus in Gods Tempel naar den Outaar trok om aldaar te heerschappijen ? En nadat d'Apostelen en d'Eerste Christe-nen hun bloed gestort hadden voor 't Geloof, zien we niet da de Katholieke Keizers en hun Eêlmans hun vuil trotse en gulzige perten spelen in de Christenheid ?. Is 't zoo niet ? - Ja, en den Oorlog ? Er is nieuws ? — Groot nieuws: aan de Somme,in 'twesten, zijn de Bond-genooten vooruitgegaan op een front van 140 kilom. breedte op 25 diepte, aan de gansche streek tusschen de Aisne, de Oise en d'Aillatte; maar de Duitschers schrijven dat ze vrij-willig achteruitgasn als defensief, om korts ne- ien in offen sief te verander- n; ingeheel aie streek wordt ailes vernield en verwoest. i — Wat denkt gij ? Wat is uw gedacht ? — Zien en afwachten, gelijk den biinden ; ééne zaak is ze-ker duar is nen stap vooruit ge iaaa voor de bondge-nooten, of ze nu ook nog nen. tweeden stap zullen kunnen doen, dat moeten wij weerom eens afwachten. 't Wach-ten en mag ons in dezén O u'log niet vprdrieten,neen 't zuiie ! Zondag Tiepen de geruchten dat Saint Quentin in vlam en vuur stond. ) !&$•' ill\*C • în Aalst erbarmelijk, er wordt » vi-'i A*- • yeei Honger enKoudegeleden; . laat ons Eerbied en Medelijden hebben met de Slachteîfers | van den Oorlog ; als ge peistdat een Brood zonder Bor 1,70 be-taald moet worden. Op vael plaatsen komt Brood uit HOLLAND; — Brussel is £oed voorziets van Tarwe, tôt half April; er is ont-dekt dat in de "Bons voor Brood veel Misbruiken waren ; overle-dene en weggereisd» Personen bleven op de Lijsten; desalniette-min hebben de Behoeftigen ail* 14 dagen een buitengewoneuit-deeiing van 1,25 Levensmiddelen... Over't Brood van Brussel wordt gestoeft.' — Te GENT is 't Rantsoen Aardappels 1 halve ! kilo per noofd, voor de Winkeliers aan 18 centkmen, om za le : verkoopen aan 20 ; de Nieuwe Regeering van RUSLAND doet j al de Levensmiddelen verkoopen door de Neeringdoenders. Tp naaste v/eek verschijni ons nieuw mengelwprk : Een nieuwe Doitoor dramsriek leerzaam Verhaal ft « I QT Pijnlijke dagen ! - Na den Oorlog! /laLO I i- Een goed schrift in 't Fransch (!) Turbata Natura. Na 't sluiten der 7 VERWARM E ZALEN, die onzegbaar goed deden aan de werkende Bevolking, v/aarover dank, de onkost was 1000 fr. per week, dan is de Winter teruggekeerd, bot en on-verwacht, tôt gmotlijden en verdriet van ontelbare mcnschea, thuisîonder brandstof, op straat zoo koud als ijs; slecht gevoed ! siecht gekleed ! zonder schui! plaats. Aan de Gaz wordt opgeschoven van 5 urs 's morgends en rond 8 ure waren er die wegmoesten zonder een arm lieterken Coke te kunnen keopen. — De afval van Coke, vroeger van niemand gewiid, nu duur verkocht wordt. — Beleefdheid is schoon, goed, aangenaam en kost niets. Iernand die zaterdag naar Moorsel ging, deelde ons meê dat in die bijtende koude de Spx>rbaan op Antwerpen wemelde van Volk, jong en oud. dat met pollepels en krabberkes den afva! van Coke van tusschen de biijs kwamen halen. — Wil men îater na den Oorlog Vrede hebben, om het Oorlogswee te herstellen, dan moet men be-ginnen van nu af.. Sint Antenius à Padua preêkte zoo dik^/ijls : Geen Vrede zonder Rechtvaardigheid... Het woord van Staats-Ministar Beernaert was : Geen Rechtvaardigheid zonder Evenredigheid.. Mijn hert doet zeer van spijt als ik hoor en zie dat drij rijke groote Huizen Duikmrk hebben, om er riik bij te worden, terwiji kleine Boekdrukkers met 6 à 10 kinderen bijna niets te drukken krijgen.. Is 't niet om te roepen : O ladri, o assassini; op mijn voorstel is in Hulp en Troost é&nparig vastgesteld dat het weinig drukwerk dat daar is, zal gaan naar de klein mis-kende drukkerijkea ; — op vraag der Dames van 't werk der Zwakke Kinderen heeft heer Doktor De Bolle de 1072 kinderen, die dagelijks ter noenmaal komen, onderzocht, éen veor éen, dit werk duurde 17 dagen; er werd vastgesteld dat veel kinderen ver-zwaki zijn. Het besluit is : Hulp, Steuq, uiîbreiding van ditv/erk want, zoo zegt dit Schrift : « \V*t in de twet Vltandsren voorvltl na den Hongersneod van 1847, namelijk dat ttg lange jaren naditn de openbare gezOnéheid er do»r geschekt bluf, zal nu nog mesr gebmren, als nen geen krach-tlge vQoriorgtn neemt ; het getal verzwah te en blotdarme Kixiersn betzemt als noedgischrei, de zwartste vaoruitzichten voor de gezondheid der toekomende FamlUe-Msedêrs. Werklieden en Am-bashtsmans. » Droeve belangrijke waarheden . Elke Aalstenaar zou dit Scbri t moeten ïezen.. Hoe spijtig dat het in 't Fransch is.. Hee< Doktor De Bolle, onder taalopzicht gaat uwe horlogie 44 jaar ten achter, want in l873 rs door den Gemeenteraad het Vlaamsch als onze. Staûstaal uitgeroepen ; en in Aalst. waar Doktor' Bauwens zijn volledig Geneeskundig Woorder-boek schrijft, zaltoch niemand durvendenken dat 't Vlaamsch of NeSrlands arm is in feneeskundige woorden.. Een ander bemerking op bl. 6, hoofdstuk III, blijft voor ons volgend Nr. DAENS. .. ■■■ M - ni Woensdag vroeg ik aan UviUdlyliyviu Schepene en Senaleur Coppie-ters of de 70 of 80 franken nu mogen afgehouden worden door de verhooging van 't Soldatengeld. NE EN, zegde hij, DÎT MAG NIET ! ïn plaats van 80 fr. zouden die vrouwen van Solda* ten Siaatswerklieden nu MIN DAN VROEGER hebben ! ? DONDERDA G. — Ik ben vandaag wetr bij M. Coppietcrs geweest. De zaak wordt merstlg onderzocht. In aile geval de soldatenvrouwen mogen geen geld weigeren, zelfs als zij min trekken als vroeger. ■Vfîtst » tar(tappefs - Socialisten In lalstzijn d'Aardappels bu terkoop dan in Gent. De niet bpho -fCigen.zapdèt provisie.voar 4 personen 8 kil 4 0 gr aan 11 e. De behoeftigen kilos voor 4 man, kosteîoos, en wat ze nog meer willén aan 25 c de. kilo. — Oe kopstukken der Soci alisten van Aals. gaan voort met in « Vooruit » tegen de De-mocraten te dondçren. Hun gedonder is, och arme ! zirsken pl ten lawaai en daardoor wilïen zy ontsnappen aan de vra&en die hen d(>or de Demoeraten gesteld werdsn over en-keieweken. Maar zie, lezprs.de SociàSi.sten zijn mannen met vele, v le-, vele princiepen.en eene van die princiepen zegt ook: Al- men u dingen vraagt, waarop gij niet antwoorden kunt.sla dan maar links naar den bal... 1IV A y I" Il -■ M A Amerika is te New-York 01 ' aangekomen ^en Afgezant uit Californie, die gelast was te ?.;-g~en dat West Amerika met VoorzUter Wilson is tegen den Oorlog. maar hem in aile geval zal volgejl.. Voorzitter Wilson is als echte Amerikaan voor de Vereer.igde Staten, doch acht de menschbeid boven aile Vaderlande'n; nu hoo •!. hij hulp te vi- den in 't nienwe i Rusland voor zijn gedacht van algeneenen vasten Vrede. fi;» Iî.icI.jjwI zijndezware echte Berichten : Bin-| «JÏ5. nen de3 maanden kiezingen met al- | gemeen zuiver Stemrecht, ook voor de Soldaten:; "de voorîoo-pige Regeering is s.terk vereenigd met de Doema of Kamer; er is algemeene p iitieke kwijt, cheldirg: afgevaardi^den der Doema zijn naar alie Russiscbe Goever ementen; voldoende lerensmiddelen komen in aile steden en worden gegeven aan de kleinhandelaars die ze voortverkoopen. Nieuws. Ongeluk op d'Hoogivesten t'Aaist, maandrg achternoen is vrouw Nette De Raedt, door 't instuiken der vout in den beirput gevallen en verdronken. Moord te Haillet, bij Hoei Mevrouw Servais Tilleux, van Haillot, een Parochie bij Hoei 88 jaar, een weduwe die al-leen woonde, 's avonas gaat zij in de Gebuur-te, bij zekere madame Peters, rond 9 ure was ze naar huis gegaan, 's morgends zag men de voordeur open, allés Isg in wanorde: de ou e Weduwe lagverwurgd < p h ar bed;die Vrouw had de naam eeniggeld te hebben; dit geld sselen is de rede der Jnffe misdaad geweest. St Joost-ten-Noode — Valschmunterij. In de Poststraat werd eene valschmunterij ontd°kt. Eene vrouw, Marie T.., dia daar met een sleeht befaamden kerel te zamen woonde, werd aangehouden. Het materieel is aange-slagen. Het diende om stukjes van 25 centie-men te vervaardigen. Jette bij-Brassel. — A&nhouding van nachtridders In den laatsten tijdwerden te Jetie, Gans-horen en Koekelberg vele nachteliike diefstal-len van pluimgedierfe en andere hofdieren gepleegd. De policie van Jette besloat, nacht-waakdiensteu in te richten, waardoor men er in gelukte eene bende van drij nachtridders in handen te krijoen.Die vasten deden beken-tenis van menigvuldige diefstallen, onder ineer eene diefte van 8000 frank vleesch. f! jj-dens hunne pogingen tôt vluchten, wierpen zij breekijzers, revolvers en eea gansch in-brekersgérief weg. Brussel. — Belangrijke diefte Bij den heer Sauweine, Antwerpschensteen> weg. werd uit zijn magazijn eene belangrijke hoeveelheid stoffen gestôlen. Men schat de waarde op meer dan 20,000 frank. — De voordeur van de woning van M. S., Lang Levenstraat, was bly ven openstaan. Een kerel heeft van de gelegenheid gebruik ge-maakt om de kleederen te stelen die aan den kapstok in den ffang waren blijven hangen. Spring nooit van de tram Jufrr. S. Q.. 2i jaar, kwam van- Saventhem met de bmirtspoortram van Haacht. Op den steenweg van Haecht, op ongeveer 100 meters afstand van den tramstilstand, wilde zij van de tram springen. Zij bleef aan de treeplank haugen en ze werdi op ongeveer 40 meters mederesleept. Toen de tram kon stilhouden, stelde men vast dat het slachtoffer beide bee* n*n vermotzeld had. Zij is naar St Janshospi-taal gebracht, waar men haar de beide beenen moest afzetten. Op treins en trams, wees toch voorzichtig en spring nooit af, vooraleer hij stilstaat. Akeligen toestand b:0mijlen van de Sàilly Eiianden, kwam den Zwéedschen Schooner Dag in gevaar. De Kapitein, zijn Vrouw en 8 Personen der be-manning moesten op een boot, want hun schip ging zinken. Vier dagen en 3 nachten bleef de Boot, bij siecht weer en met zeer ge ■ ringen YOorraadi Eindelijk werden ze door een Scbip opgenomen. De Vrouw va» deu Kapitein ligt aoodelijk ziek; a'ien gingen sterven van honger. In Aa!st is verschènen tn te koop aan 75 c. ten profijte der verminkte soldaten : Het 'Begijnhof v-n Aalst ef de volledige genchiedenis van hetoudste gesticht der stad, tpgezocht en beschreven van d'eerste tijden af en tôt in de minste bijzenderheden, door Petrus Van Nuf-fel. 96 bl. Geen Aalstenaar die kan lezen of hij zou dit merkweerdig boekje moeten in huis hebben. ^ i\'t s-ave? Aan cle K~'1gsgevangenen onzer stad werd 1 a \ u s i weer eens 25Ç)i gi fr opgezonden. Het ge-zamentlijke bedrag beloopt nu toi de globale som van 18.117,80 fr. — Op2" Paaschdag, 9 April, groot Too-neel en Kunstfeest in den Keizer. Voorzitter M. Joief De Clerq, Eerevoorzitter Burgemeester Behn. ❖ — — Hc» r» «r n c v &f Eers te en tweede Paaschdag groote tHuLîiMiH Tconeelfeesten in de zaal « De Kletser. » Zondag volledig program. ■—— » — IVipnfwc In de M»ltn»traat voor ^^55.8 UlcUWS. de vitrien Van M. Roosen staat een nieuw sehilderwerk van onxen stadsgtnett M. P. Van Nuffil : MET MOEDER NAAR 'T HOSPI-TAAL. Ze wordt druk bezichtigd. — Uit Oostkamp is ien nitULwen vtorraad boeken gekomen om fransch te leeren zonder meester aan 3 fr. en 3,50 fr. Annoncen De partijdighdd heeft de dood gezworen aan onze Annoncen. Doch als men hoort het verbazend getal Werkmans die verkocht en geiezen wordt, elk zegt : Geen enkel ge£et zoo geschiktvoor deruchtbaaiheid als De Werk-| man. Annoncen van 5 à 6 regels, lmaal 0.7ô fr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume