De werkman

805 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 29 September. De werkman. Konsultiert 25 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bk16m3429g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Werkman 44e JAARGANG N° 2281 29 September 1916 Hoofdopsteller : Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. —■.. i ; ■ ■ m i H ni l - Philosophie aan de Waschkuio M. Siska. — Sara, welk permen-tig schoon weêr!. Slska. — Och, och Gottekes ! Siska. — Ziet eens dat zonne-ken blikkeren en flikkeren 1 Sara. — Oei, oei, mijn hert, mijn ziel ! Siska. —Zij-de niet wel, Sara ? Sara. — Siska.wie is er wel, segewoordig ? Siska. — Ge zicht, Sara, rr'hoKf rrûrffû7ûti f g hebt gegrezen ! Sara. — Och ja, Siska, mijn hert zit opgepropt van dolorum, as ik peis op over twee jaar, den zaterdag avond, den zondag, als 't Volk uit de Kerken moest loopen. Siska. — En as wij allen de Stad moesten uitloopen, met Aver-lingen en met Zieken, met de Kinjeren, platte en andere, g'heel den Gentschen Steenweg tôt aan Oordegem was strijkende vol. Sara. — Wreê strikses waren 't, Sara. Sara. — Och heere.och erremen, Siska, ik zie ons daar nog op-mareheeren.Siska. — Gelijk vlichtende Saldoten uit Moskou. Sara. — Geladen als Ezels.. Siska. — Gelijk 't Ezelken van Saffelare, dat zoo .verstandig sprekt met oazen Donsj. Sara. — Siska, ik zie ons te Gentj, in 't Feestpaleis en eenige dogen loter teZulte, te Kortrijk, bij dat braaf goedhertig Volk. Siska. — Sara, dat mag gezegd zijn, we zijn wij rond Sottegem geweest; den Onderpastoor, die brave ziel,liep zijn beenenaf, om ens goed eten aan te brengen.. Sara. — Dank en glorie zij hem, Siska, en allen die ons, errem doolaars, geholpen en bijgestaan hebben.. Siska. — En sedertdien, Sara, op die twee jaar ? Sara. — Och zwijgt ervan, Siska, as ik daar mijn zinnen op zet, ik kan zitten grijzen als een Genoveva van Brabant : Dat elk stillekes begost on zijn brooiken te komen; en na met dien ver-dopimelijken Oorlog.... Siska. — Wel gezeid, Sara. Sara.—Zonder prée zijn, al twee jaar lang, zonder prée van den man en van de jonge lieden. Siska — En ons jongens, al twee jaar weg van huis! Sara. — En veel jonge mans ook, Siska; wij zijn ongerust ; maar zij, aan de Fronten, in de Kamoen. daar od bivak staande. hun gedachten zijn hier. Siska. — Sara, wreê tij-den beleven wij... Sara. — Siska, ze spre-ken van molsters, van tie-gers ; maar is er een mol-ster, een tieger, een hiëna zoo wreed als dien Oorlog ?.... Zeg, Siska, is het zoo, ja of neen ? Nieuws Uit Gent Niet éen Bakker heeft er zijn Broodgewin verloren, elke Bakkerij krijgt meel volgens de kalanten die bij hem koopen; niemand klaagtte Gent over 't Brood, er is concurrentie om 't beste Brood; — nu, wat d'Aardappels aangaat, Gent moet een groote provisie hebben voor 't Komiteit en voor al 't ander Volk, elke Inwoner is gerationneerd 1 kilo per persoon aan 19 c. de kilo; men kan Aardappels koopen bij 387 Winke-liers in Stad Gent, bij 30 van Ledeberg; 24 van Gent-brugge en 27 van Sint Amandsberg.. Dat is eerste klas van goed. — Het Prov. Komiteit stelt te koop : Zout, zooveel men wil, aan 0,10; rijst 250 gr. per hoofd aan 66 c.; vet 250 gr.per hoofd aan 2,30; suiker 2,20. Kppkplilk IVipUW^J De heilige Pastoor van Ars, J x vereerd inde Kerk van Aalst- Mijlbeek, dat uitgemergeld wezen, die goedhertige klare diepe oogen treffen en ontroeren; die Pastoor kwam op een Parochie met veel ongeloovig Volk en na eenigé jaren ging elk er naar de Kerk; aanhoudend was hij bekommerd met de lijdende, bedrukte en arme menschen; zeer zelden zag men hem in de rijke huizen; hij muntte ujt door ootmoedigheid en eenvoudigheid : « Paro-chianen, zoo preêkte hij meermaais, de Godsdienst is de kost-baarste schat; hij troost den mensch in het ongeluk en mengt eene hemelsche zoetheid tusschen de bitterheden des levens. » OCTOBER, de maand van den Roozenkrans ; in de Nav. Christi stast : Ons Heer deelt licht en sterkte meê aan d'eenvou-digeZielen. De Roozenkrans is het schoonste aller gebeden, eenvoudig, in schijn arm, maar rijk aan troost, moed en genade. — Sint Antonius â Padua zijn woord was : Strijdt voor de Recht-veerdigheid en bemint uw Parochiekerk. Hij preêkte liefst [in Pa-rochiekerkan.rivoi* <rïan (TàAï«lnrr Seen doorslaande Nieuws ! De vieil str.jd blj.ft geweIdig aan de Somme en Verdun... Aan den IJzer, geen verandering. Erbestaat geen ware vreugde onder de zon, dan die van een rein hart ; geen ware aardsche zaligheid, dan die van een goed geweten. Zalig de reinen van hart. HET KANON een dichtstuk door Bert Van den Bruele. Meer dan vijfhonderd exemph renzijn reeds verkocht. Nog een honderdtal stuks zijn voorhander Prijs': 0,15'c. Te bekomen bij onze Uitverkoopers. Oorlogs-winsten De verliezen zijn schromelijk, onherstelbaar, bij Burgers en Werklieden. Van den anderen kant worden groote winsten ge-daan, bijz. in onzijdige Landen; zoo is uitgertkend over DENEMARKEN : In de 9 Banken van Kopenhagen is van 1 Juli 1914 tôt 1 Juli 1916 de som van 1,170,420,128 kroonen, te-gen vroeger 568,102,607. Nijverheids Aktiën die in 1914 stonden 121 kroonen, zijn geklommen tôt 1480. De Scandia, een Soc. van Zeevaardij, stond 103 kroonen voor den Oorlog; nu 930; op éen enkele dag zijn aktiën van 50 tôt 100 geklommen; de Zeevaardij Gefion heeft de 6 eerste maanden 1,172,000 kroonen meer winst gedaan dan in 1915, met een kapitaal van 1,150,000 kroonen. In ons Land, behalve eenige uitzonderingen, ligt de Nijverheid gekraakt. Doch de opbrengst van den Landbouw moet verbazend meer zijn dan voor den oorlog; en die opbrengst komtveeldeels bij de Grond-eigenaars door meer waardevan hun Eigendommen, goede betaling van Pacht en betaling van achterstel- î Ûft ien.. d'Ouderlinger Eert, acht den ouden Man, En God zal het u Ioonen. Nu bijzonderlijk. In Aalst hebben d'oude Mannekes groot verdriet, omdat de goede Zusters weg zijn. Vele Ouderlingen hebben bittere tranen gestort.. Dankbaar zijn, is toch niet verboden.. Sprekende van Ouderlingen, veel oude menschen worden disparaat : « Och, vroegen er dees week, zou er apprencie zijn uv-vu *v ovyu v/i uj^pi viiviv dat ons betje Pensioen nog zal komen ? — Apprencie, menschen, wees gerust, het zal komen, daar isgeen de minste twijfel aan ; te Brussel en omstreken is 't al 3 weken afgeleverd en de beurt van Aalst Stad, Kanton en Arrondissement gaat komen, zoo ze-ker als wij de maand October gaan hebben.. Voor ailes is tegen-woordig veel patience van doen. WlViJg V pu V-Vx Y «II UUUJ. Pouroarlé Werkman, ge spreekt niet meer over 't Park van Vrede, zit het scheef met u ? — Och neen, neen, geliefde menschen, dit Park in mijn hert geschreven blijft.. Het verbetert gedurig; nu zijn de W. C. bijna opgebouwd. ■— Haaaaa, de W. C. — Dit Park, op éen jaar, door Werkvolk uit Aalst, op een goed Plan, onder een goed Bestuur, elk bemint en bewondert het.. En îond 't Park, die werkmanstuinen, d'Aardbe-werkers van Aalst die Hoveniers geworden • • _j î : ~ 1 u u zijn; op uorre grunuvui sieeugruis, iieuuen ze goed Qroensel gewonnen en Aardappels, er zijn er van 2 à 3 zakke Aardappels... En wat zal't zijn op den SPINAGIE-BOLVAAR ? mec dan 200 Huishoudens hebben daar elk 10 vierkante meters grond; 't i daar een wemeling van Werkvolk, jong en oud, vrouwvolk en mans volk... 't Is mervilloso ! Eenige der droeve dagen vliegen voorbij, i leven en be.weging.. Ook, in dankbaarheid voor M. Miserez, dat mag e JIJLV/W UUUl Voor de Kinderei Schoon en goed, lofweerdig en be-wonderensweerdig is 't volgende : De Amerikaansche millionnair John Rock-feller, heeft 380,000 fr. naar Zwitser-Iand gezonden, om Belgische, Servi-sche en Poolsche kinderen te onder-houden, zoolang de Oorlog duurt... Reeds zijn 500 Belgische Kinderen naar « , r r i n •« r- r\ r\ « « * y • £ t Kanton rreiourg ; ouu t^ooiscne Kinderen en ouu 1; Servisehe Kinderen zijn naar ander kantons. De mil- > dadige Amerikaan zegt : Is er te weinig, ik zal nog t- geven, ? HONOR ET GLORIA VnlIrA mA(ïû« fîîl/ TÎÎM ; iijrv i j i j • s ■ Zondag l October, IXpdSV. markt, Aalst ; kamping tusschen Aalst-Herdersem en Hofstade, om 2 1/2 ure stipt (Torenklok). Prijzen : •çfp mna hnntpn O 10 • twppdp mnar hnnVpti pn a- Hofstade, om 2 1/2 ure stipt (Torenklok). Prijzen: Stoelen 0,15 ; eerste rang, banken 0,10 ; tweede rang, banken en wa-gens 0,05. )e /%'llst Spinagie-Bolvaar, nevens 't Park, luisterrijk onr le zien- llinctifkipn î'în versch, van elk geacht, door Meester jjiuaacicu Vlassr.hflprt aancrphrarht ^choone Boekjes aan O îO fr. De Kleine Kabinet-Sekretaris. — 225 allerschoenste Raadsels. — Het Waarzeggersboekje. — Het Droomboekje. — Het Lollekensboekje. — Het Goochelboekje. — Duimken. — Vlaamsch-Engelsch. — Koning Welbe-mind. — Vlaamsch-Fransch. — De Schaduwbeelden. — De Kaartspeler. — Règlement van het Grave-Jassen. — Bloemenspraak. — Ezelsvel. — Stekjesboek. — Gnnoozele grapjes. — Die zoekt vindt, of beeld-raadsels. — Roz« van Tannenburg. — Boeken om Fransch te leeren zonder Meester. Nieuws. Bloemdieven in Brussel Sinds lang had men vermoedens van Bloemdieven met valsche bons. De Policie geraakte • eindelijk op goed speur en de voornaamste plich-[ tige is gevonden te Sint Gillis, in een geheime bergplaats zijn gevonden 2500 kilos Bloem.. 't Is de moeite weerd.. — Een gazet Idea Nationale '• van Napels voorzegt Aardbeving en Vuurspu-wing van den Vesuvio in October aanstaande... Wie zou niet beven, bij de slachting van Volk die wij beleven ? — In d'Hooge Pyrenëen van Frankrijk-Spanje zijn benden grijze wilde BEE-REN.. Reeds zijn 40 Schapen verslonden. De ■ Berglanders vormen kloppartiien, en te Gent, 1 Brabantdam, zijn nog altijd aangemeld 100,000 : hemden; z'hangen allen 100,000 aan een koorde- ken... BRUSSEL. — Een bedriegster ging in een winkel 100 eieren koopen aan 0,33 fr. 't stuk. Als ailes ingepakt was, maakt de bedriegster aan de winkelvrouw wijs dat ze heur geld vergeten heeft en ze vraagt of heur dochterken mag inee-gaan om 't geld. De winkelvrouw stemt toe, en zendt heur kind meê. Onderweggaan ze een her-berg binnen ; de bedriegster gaat naar den koer, neemt de eiers mee en laat 't meisje der winkel-vrouwe in de herberg zitten schilderen. Zij was langs den koer weggevlucht. Voorwaar, men hoort in d'oorlogsdagen Van niets dan van bedrog gewagen. SCHAARBEEK. — De wisselagent C... zat op den tram met 900 fr. bankbriefjes bij zich. Het was geweten door nen pick pocket en op min als een kwartierken was den wisselagent zijn briefkes kwijt. LOKEREN. — Vrouw Bonaerens, had nog petrol te veel om er heur stoof meê te ontsteken. De stoof ontploft, de kleederen der vrouw vatten vuuren steken ze in brand. Heur echtgenoot springt toe en met veel moeite kan hij de vlam-men uitdooven. Doch de vrouw is heel erg ver-brand. En — 't schoonste van dal geval — de , vrouw had 1000 fr. bankbrieven in den zak die : ook verbrand zijn. ' GENT. — Pas is de Benzol onder het volk gekend of d'er zijn al malheuren meê. Te Gent de vrouw van Dist Pieter giet Benzol op heur stoof, het vuur ontploft, vat de kleederen der vrouw, die zoo erg verbrand werd dat zij dees week overleden is. Gevaarlijk, voorzeker, 't gebruik van Petrol, Gevaarlijker nog is 't gebruik van Benzol. GENT. — De genaamde van Driessche werd door een zware karre overreden in den omtrek der Ster. De ongelukkige werd zoo zwaar toege-takeld dat hij 's avonds overleden is. Het slachtoffer was een echtgenoot met tal van kinderen. 't Is ook een miserie als men zoo aan zijn dood moet geraken. BERLAERE. — In Berlaere ook een vrouw , verbrand met petrol op de stoof te gieten. 't Is - de genaamde Serafiena Beurms; de sukkel is er i van gestorven. Is er om de liefde Gods dan toch geen ander middel om de stoof te ontsteken dan i altijd dien petrol, petrol en nog petrol, al staat i hij 5 à 6 fr. de ljter. ANTWERPEN. — Nen grooten hotelhouder van Antwerpen werd geknipt onder de verden-king van 2000 meters elastiek en kantwerk gesto* len te hebben.. 't Bedrag beloopt meer dan 2000 fr. GENTBRUGGE. — Den 13 October 1916 wordt Julia Impens, wed. van Charles Colman 101 jaar.Men gaater een plechtig feestop vieren, FRANKRIJK. — De stad Reims telt loo,oo» inwoners ; daarvan zijn er nu nog 15,ooo iu de stad Al de anderen zijn gevlucht. Die 15,ooo menschen wonen in de groote, ruime Champagne kelders, twintig, dertig, veertig voet diep. Daar 1 wordt er geleefd zoo goed het gaat. Men leest er mis, doet school, geeft concert, cinéma, enz.. Boven in de stad ontploffen aanhoudend de bom-men. Ailes in puin. Geen trams rijden nog, geen verkeer in de straten, gras, distels en netels groeien te midden der verwoesting. De Duit-schers liggen slechts op 2 mijlen van daar. ZWITSERLAND. — 5oo Belgische kinderen zullen in Geneve een onderkomen vinden. Schoo-I ne, brave daad voor de Belgische bloeikes ! ! ENGELAND. — De kleinzoon van den be-roemden Engelschen schrijver Dickens, is ook - gesneuveld in den oorlog. 1TALIË. — De vuurberg, den Vesuvius, is ■ met geweld beginnen te werken. Hij slingert zijn gloeiende lava hemelhoog de lucht in. De bevol-king in den omtrek is met schrik bevangen. CHINA-JAPAN. — Men weet dat het spookt . tusschen die twee landen. Tusschen Chineesche en Japaansche soldaten ontstond een conflikt. Japan sprong daarop te peerde en stelde vele t eischen en vorderingen aan China. Het sehijnt nu t dat China al die eischen formeel gaat van de hand wijzen. Jorgens, jongens toch, er is nog • geen ruzie genoeg in Europa ?.. Gf zijn de gele " menschen een beetje jaloersch over den dooden- dans der blanken ? In aile geval, de lucht steekt overal vol donder en onweêr !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume