De werkman

703 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 28 Juli. De werkman. Konsultiert 02 Oktober 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/348gf0nq12/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

•5. — * ^ b ^ â § C C: v, <3 £ e« r~r> Çj •i; »"--» ***■«• £ §4 X *»-*» w v+~~» f-4 ^ C: s- De Werkman ç § s. § £> lr § ^ S 3 ^ ^ s -. ï«r » S" es «S. R« Si. S "=> ri -~ ïs- * ^ § 3. 44ejaargang j\° 2273. 4 Oogst 1916 x lioofdopsteller ; Volksvertegenw. DAENS Drukkers-Uitjrevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. Jonge Dochters,jongelingen, nu is het de be-kwame en geschikte tijd om u te verrijken met i kennissenen wetenschappen. Ze is ongelooflijk de voldoening in 't hert als men eenige uren der lange dagen nuttig overbrengt. « Men koopt het geiuk niet gelijk eene koopwaar ; t wordt enkel gegeven aan die het weten te ver-dienen. » « Er zijn weinig gaven met welk men in 't Familie-leven zooveel goed kan doen, dan met eenvoudige vroolijkheid. » Waar de nood het ergste is, kan men de hulp nabtl achten. A m e r i k a en Me x i k o zijn in onderhandeiing om hun geschil te vereffenen zonder Oorlog. In aile geval een Oorlog daar niet lang zou dur en; het stelsel der Gewapende Natie daar niet bestaande, gelukkiglijk Pourparlé a Wat is dat eigentlijk ? Heeft ohs Stad Oilstj nu 5 Burgemees-ters ? — Och ja, ik ga ze numeroteeren, nummer 1 Burgemeester Van den Bergh, in begin October 2 jaar, fortis ad patiendum, moedig en omzichtig; nummer 2, den Burgemeester door zijn eigen benoemd rechtover de Pupillen in de Watering ; nummer 3 't klein Burgemeesterken Staaf ; nummer 4, den ouden Burgemeester, weggeloopen over 2 jaar, zoodra hij de Duitschers zag afkomen, weggeloopen en weggebleven, niet meer naar zijn Stad omzien, alsof er geen Aalst bestond; nummer 5, d'ander week op den Tram benoemd in spe, bij algemeen Stemrecht ; een felle man, zoo taai als slasjleer, moedig en verstandig, viril et sapien-tia, onlangs kwam hij nog te voet van Deinze naar Aalst, 8 ure, nooit heeft hij maagpijn; op zijn programma staat : De Champet-ters één fr. daags meer, onmiddelijk; d'Officiers van Policie be-ginnen aan 2400 fr., onmiddelijke afbraak der doodkotjes; eerlijke verdeeling van aile Drukwerken van Stad, Komiteiten en Ameri-kaanschen Winkel, aile klein straatjes kalseien gelijk Roozema-rijn- en Sluierstraat. — En als er zijn die spreken van hun ontslag te geven ? — El marchu, ze mogen gaan; elk kan sterven en elk moet kunnen gemist worden. pn de vijf-cens-Gaz ? Breken ze nog compteurs af ? ^ —Het schijnt ja en neen. — Mogen ze dat doen ? — Dat is problematiek.. Het Handteeken verplicht, maar 't is Oorlogstijd!.. Wie is de werkende Familie die nu kan 5 fr. Gaz per week verbruiken ?.. Degroote schuld is den AFSTAND DER GAZ voor 30 jaar aan een Naamlooze Maatschappij van Auri sacra famés. — Ori...ori... Sakker... — 't Is het woord van Apostel Paulus, door Priester Daens aangehaald : DE VERVLOEKTE ZUCHT NAAR 'T GOUD. De Gaz een Goudmijn was voor de arme Stad Aalst. — Waarlijk îlnderdaad? — Zonder eenigen twijfel: Burgemeester Raemdonck mij ver-zekerd heeft dat in Lokeren de Stad verlicht is door den Gaz, c giorno, dat in bijna aile Werkmanshuizen op de Gaz gekooki wordt, en dat Lokeren jaarlijks 38,000 aan die Gaz wint. Dii werd aangehaald als de afstand der Gaz voor Aalst-Gemeenteraac stond ; maar 't was, gelijk bij Pilatus : Scripsit, wat beslist is; blijft beslist... In Aalst werd het Stadsbelang gekruist. Hoe is 't met de Vruchten ? — Met de Vruchten der aarde, de eenige middelen van Voe-ding, ik geloof dat een Vriend op Mijlbeek den nagel op den kof sloeg: Als elk in het lang regen-sesoen lammanteerde naar warm te en hitte ; wacht, zegde hij, 't is beter voor de Vruchten dat d< groote hitte langzamerhand komt... — Hoe zijn d'Eerdappels, de Patakkers ? — Hm, hm... De vroege, niet slecht van smaak, maar kleir van opbrengst, den helft van vroeger, aan den Blok-Borremar hoorde ik over 8 dagen van een Werkelooze Fabriekwerker dit op 6 roeden patatters maar 3 klein potiekes had ; op Mijlbeefc in de diepte waar vroeger 't Appelken stond, had een Vriend var mij bijna nietsop een groote partij Patatteren... Droef. In natt< lage Landen staan de Graansels armtierig, vol spurt of spro van onkruid en graantjes zoo klein als vogelbekskes. v) imilmmi T v menscnen> zonaer orooagewin àus arm. d/s t/u *** Werkman, wat zult gij doer Jf jp JZJJ ■ met Schepene De Wolf, g« Jj gaat dat toch alzoo niet laten : —— Kunnen wij, geliefde Menschen ? Als in den Gemeeriteraad zelfs M. Achille Eeman moord en brand riep op de doodkotjes van Fabriekplaats en Kat, toen zegde Schepene De Wolf : Heeren waarom hebt gij mij niei verwittigd als men aan 't opbouwen was... Nu Daens verwit tigt op voorhand over de werken aan 't Kerkhof, en diezelfdt Schepene De Wolf sprak woorden zoo boos als een spin, zoe valsch als 'ne kater, zoo bot als een rasp en zoo lomp als eer padde. — Inderdaad, zoo is't ! Zijn beste Vrienden die hem anders bewonderen voor zijnen lever, gelijk elk, hier hadden ze spijt ovei zijn houding... Wat gaat ge doen, Daens ? — 't Proces-Verbaal der Zitting afwachten, immers woorden vliegen en kunnen veranderd worden of gelooehend... — Welnu, watzegt dit Proces-Verbaal ? — Ik ben eaan zien op 't Stadhuis... Het was nog niet opge-maakt. . Aan elk den vriendelijken goeden dag. — Vansgelijken, Werkman. VLIEGENDE NIEUWS. Den 3 Oogst is .t'AMSTERDAM geopend | een Internationaal VREDE-CONGRES, non est pax impiis... Oorlog een gbddeloos bedrijf 1 is. — Te Dendermonde is een komiteit van Advokaten benoeme om de Plans op te maken va h een nieuw Justiciepaleis. 't Ouc was een rattekot, met schooJi fassade, un trou aux rats à bellt figure. — BRAZIL1Ë zal detes jaar 10 à 11 millioen balen kafft kunnen leveren, dat is nog «1 al een boontje ; de opbrengst kaff< der gansche Wereld wordt gescha t-rx/l op 70 millioen 770 balen... Hoe Ml veel taskes kan men daarmeê op gieten ?... De Werkman stelt dis Jkvraag als prijskamp en hoopt be ^" *er te varen als met de vraag : ^at is de kortste weg van Aalst t Groote Markt naar Dendermonde Mijn âchtbare Sekretaris JACO "'%} "* BUS nog geen enkel antwoori ontvangen heeft. — De Belastinj op d'OORLOGSWINSTEN zal in Noorwegen opbrengen 40 mil lioen kroonen. — TeGENT levert de Stad Aardappels aan 20 c den kilo, een halve kilo perhoofd, voor de winkeliers aan 18 c. Hier in Aalst is de prijs 9 cens... 9 cens voor 1 kiloken !... Di menagie tegenwoordig een pijnbank is. — Al d'IJzeren wegen de , Wereld hebben een/weerde van 125 à 150 milliard... En dan is d< Statie van ERPE, zan Gentschen Steenweg, er nog niet bij. -, Over Kaffé sprekende, de Onderwijzer vroeg aan 't klein Jefken Noem eens de vierElementen ?— Water, vuur, lucht en, en... -Denkeens goed, Jefken ? — En... en kaffé, Meesier. — Kaffé , — Ja, Meester, als mijn Metjen thuis een goed heetpotje kaffé o, y tafel zet met een klonkje kandij, dan zegi ze : Nu ben ik in mij, ; element. • — Die in AMERIKA neerstig is en deftig werkt, kan er zee j gevoegrijk leven, zelfs met vele kinderen ; maandag zag ik in eei . Werkmansgezin de photographie van een Vlaamsch Huisgezin il [ Amerika, Vader, Moeder, 6 â 7 Kinderen, allen wel gekleed ei wel te pas, en levenslustig. Zoo moet het gaan in Amerika, 't i ^3 S NN 8!-ssr&:j I- ' - ^ § S ^ ^ 0» C, o >5 ^ Og 3 m S § - §Sg a. a c? S !n. S5 g ^ § § » *3 g a o, Z § 5lS » g. a 1^ 3: » te n ^ ^ ' Ce V# ^ S 00 j s iF11 <«' s 5 «s v o ; i ? 1 NQ s'hl tu g. gv- CL A CTQ Û3 > t o ~So 3 œ< r T ! § < S =• S =• O /"^v S go < ? r1 r I) ni ° 5 crQ o a. i >i J.3-2 » " w ! SB s 1 ^ ^ =s ÎS o z S Sn.- es cra O . 1 f S » o* s: a- r1 M C" < °S ^ v V 1 i^g-gg-S *3 r" Ci ^ s S <D ï?0 §Pjg PLS 3 Î3. «S! D. » Il O. 5" CD W S" >-a w — s 2 tTi ? 3 r % 3 ■§• z S 1 ï S'ils || 8 S m " CD » 5 3 (î A 3 M i-L co ^ ! « p g i g s s ? | o"§ E 3 ^ SU 3 CTQ t— ^ y. PO du»»." o B <— ^ % f ^ § .=• ê a s s s | s." JSfS'l O M 3 .'î 5. < • S K, O f» <*> O 0^3 3 g O C K3 g-{ 3 • ï> u) O K a> a & s i § | ir S. a ! S3 s-53 » • (î W I wt *'m m

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume