De werkman

743 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 24 März. De werkman. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xd0qr4pv6v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

•S 0) ** 2 a ty)ss o a "2 "S =» _ S g « v 2 -3 s. jï a "• , 8 s « ' © -S «rs g v-^ w èé-oa _. a I o a Xi g y ><* p nj-^ £-<3 5» _> d . rS S«j __ c "O •r" -: « « O •-" -A ^ I^O S "3*3 oï 5-o-S ~ o .g ^ 1) ï cï ^ ce ? sa -t; « o. _ _ o. ne Û-= 5 E a 2 S 2 u o o> 33 SïWo Iioofdopstetîer ; Volksvertegenw. DAENS. De Werkman Drtjkkcrs-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. raaBgro«A.um^Ti^i|^Trti4y»a^g5tcy|raref"wii.vtfMMy^r.^gCTt»pmi.v'r«--^7r-TYT|ig| iHiiiii m niii iiiiiiM—i m —— -t ttteWV.«V" r* '' 1 -. Goedhartig -- Ôooshartig (Etrste Arttkel') 0ns Vlaamsche Taal heeft schoon krachtige woor-den... Goedhartig, goed zijn, hartelijk, met Jiefde, niet door woorden, maar docr werken. Rechtvaardigheid raoet goedhartigheid zijn, anders is 't valschheid. Gelukkigen gezegend, die waarlijk goedhertig zijn in dézen tijd, dat de Werkende Volke-ren zoo bitter en zoo cnverdiend lijden... Het zijn bijna uitsiuitelijk hunne Zoons die als Slachtoffers valîen ; de Familiën van Arbeiders, van kleine Burgers, van kleine Landbouwers en kleine Staatsbedienden zijn al 2 jaar zonder broodgewin ; weinig of niets hebben ze kunnen sparen; ze zitten zonder geîd, met versle-ten kleeren; hun leven is vernedering, bittere armoe-de, groot verdriet, ze zijn verscheurd van angst en af-gebeuld van honger, de beminnenswaardige Werklie-aen, gelijk de Pater Jesuiet Stracke ze noemde op den Preêkstoel in ons Sint Martenskerk. ***** * Ik overweeg : Ons Heer weende als Hij zag dat de menigte van 't Volk die hem volgie, honger bad en geen eten... Ons Heer deed een Mirakel, dat Volk was niet uitge-put, gelijk nu ; de openbare Gezondheid werd niet bedreigd, in 't mérg der beenderen gelijk nu ; en Ons Heer weende als hij 't Volk zag honger en gebrek lijden..Na zijne Leering verspreid te hebben en ?ijne God-heid getoond door dip Goddelijke Leering en door on-telbare Mirakelen, Ons Heer stierî naakt en uitgeraer-geld aan een Kruis, om de menschen te verlossen uit de SLAVERNIJ. Uit de Slavernij der HONGERLOONEN, een dood-zonde, die in d'Huishoudens brengt: Twist, Wanorde, Zedebedeif, miskenning der Huwelijksplicht, twijfel op Gods Goedheid, Wanhoop. Over 25 jaar was de toestand zoo wreed in 't arm Vlaanderen, dat Paus Léo XIII erover weende in zijnen Wereldbrief en ver-klaarde : Het leven van een ontelbare menigte is bijna zoo slecht als dat der Slaven van 't Heidendom. In ons volgend Nr zal ik de woorden aanhalen van Pater Stracke.' Die wreede toestand is eenigermate verbe-terd, dank aan de vrije werkzame Vereeniging der Arbeiders.. En die toestand moet nog verbete-ren in 't arme Vlaanderen. Ons Heer, dearmen uitgestrcktop zijn Kruis, lijdt en sterft om zijn Menschelijk Geslacht le verlossen uit de bloedige Slavernij van den OORLOG, die een krapuleuze DOODZONDE is en zijnen oorsprong heeft in den gouddorst en de heerschzuchi, niet van 't Volk, maar van de Regserders der Aarde.. Daarorn de innigste vereeniging met den Gekruisten God is de Goedhertigheid in dezen verschrikkelijken Oorlogs-dag. P' DAENS. Van links en van rochts /kSjT r; à? ,fi a Aan den Dender, vermaard vûo:\d'Handschoea-V? s* 3 j î* S j JMi » makerij en de profijtige verstandige klappers, een Vat PETROL daar waarachtig aangekomen is voor dt Ondersteunden, aan 75 e. den liter. Bona fortuna ! De heilige Communie trekt van het kwaad af en geeft krach-tcH voor het goçd. PAUVRES POKIO.VS. t« Palisoles lussehen de vvagonskes dood gepletterd, Wat gij den Armen weigert, v/eigert gij aan God. (August Snieders, in zijn Bloemengraf, volledig verTiaal aan 12 c.) RRIT^Fi Ik heb een pasport voor één dag--- Welke ^vreugd de Vrienden terug te zien !... 1t Is nu maaudag ; Morgen trek ik op, met Vriend Jan, van voor 7 ure per trein.. per trein ? — Ja, 't is noodi^, want de eerste Tram blijft opgescliorst ; met tweeden tram, 't is n«en als men aan de Beurs is... krieus om eens d'Hoofdstad te zien... Men zegt dat een Schip graan, neen verscheide schepen Graan uit Manitoba zijn aangekomen ; men vraagt daar ook de verhooging van 't rantsoer. Niêts dat haat, nijd of wraakzucht is, komtdsn Hemel bin-ntn. (Uit Maria van Brabant, een der hertroerendste Verhalen die ooit geschreven zljtu 't Was aitgeput, maar nog EENIGE afdrak-sels b.'ijven over, ik siel ze te koop aan 20 c., Oorlogsprijs. 8-0ÏFJ1& pn 0pde Sneeusvda2en zijn t,.Kn Kïi A ai d'Eiers te Luik gestegen tôt 5,20 en 5,40 de 25... 't Is verjipt 11 cens 't stuk... Aan Huisgezinnen, die geen ander liaht hebben, is de Petrol te Luik en te Bergen en te Sint Gillis-Brussel verkocht aan 55 c. den liter... En de prijs op veel plaatsen is 3 fr. en 3 fr. 2o... Zal rnen het latertijd kunnen gelooven. . In AALST, niets l niets ! De Gaz, voor 30 jaar afgestaan aan een Anonieme Socie-te.it, is dugr en slecht. Toï TrOOST EIV OiVi)ERRICHTI\G van't ©ngelukkig menschelijk Geslacht, 't Leven van Priester Daens, een boek bijna zoo groot als 'ne Misboek, op dik kloek papier,het portret vaa Priester Daens, zijn fac-similé ef zijn geschritt, aan 50 centiemen. j ONS PS5NSIOEOTjE^SgîàSSSSri?! î gaat het niet komen ? Och, 't was beloofd voor Kerstdag en we zijn bijna Passie-Zondag, Eerste Communie, Palm-Zondag, de Goei Week en Pa-! sohen... Geliefde Ouderlingen en l'amilie... Van over 6 weken men be-gon uit te deelen in Brussel, 2000 kwitantiën lagen gereed... Zou 't arm Vlaanderen van achterna komen... Juist had ik Zaterdag 'ne Pass gekre-] gen voor Brussel, Dijnsdag 21 Maart trekt de oudé Daens op ; en juist : komt een Brief uit Temsche aan Schelde, een expres, 5 dagen onderweg geweest (12-18 Maart). In dien Brief staat dat 't Pensioen reeds uitge-deeld is te Temsche... Ik lees in 't Leven van Priester Daens, bl. 125, 26 Juni 1896 ; Op vraag van Priester Daens wordt in de Kamer een dag-orde gestemd alsvolgt : De Kamer rekenende op de werkzaamheid van 't Ministerie om in den loop des volgenden zittijds het vraagstuk der j Werkmans-Pensioenen op te lossen, gaat over tôt de dagorde. i S? II SFI IH' ^J De Stad heeft een tekort van 3 millioen | »ra - u en half, en gaat een eerste leening doen van ; 600,000 fr. bij't Gemeente-krediet... Niets kostelijker dan procedeeren | en oorlogen. | Bien faire fait tain — Wetdoen verkrijgt, dat elkeen zwijgt. ! EEN IIOÏDi-'RDJ.RIGE. gevierd van 100 jaar, en nu dood... Al wat eindigt, is kort. Wanneer komt ge, Vriend Baude ? In 't eerste van de naaste week, vrijdag of zaterdag. — Goeden moed in tegenspoed, is ook zijn woqrd. Bono corragi», SCHIP BREIJK. va" het «rootBte Hollandsche Zee- schip, genaamd Tubantia ; woens-dag avond ten 6 ure was het vertrokken uit Beunos-Ayres met 290 man Scheepsvolk en 83 passagiers. Ten 3 ure 's nachts kwam te Scheveningen een Telegram dat de Tubantia aan 't zinken was. Aanstonds kwam hulp van aile kanten ; maar 't Schip is ge-zonken, maar niemand is verdronken. 't Schip was 8 millioen kroonen weerd en kon 2000 Passagiers opnemen. Den 17 Maart is de stoomboot Breda in de Nieuwe Waterweg aangekomen met 200 man en den Kapitein van de Tubantia. Een der geredde zegt dat 't Zeeschip getroffen werd rond 2 ure des nachts ; 't was ^eer donker en woelig op zee... Is 't Schip getor-piljeerd of verongelukt op een mijn ? De Amerikaansche Consul, M. Schellink,'was er op met zijn Vrouw en hun Dochter, als ook M. Voga, Minister van Bolivia, met zijn Vrouw en zijn 3 Doch-ters, hij heeft voor 150,000 guldens verloren. Er ligtal iets in de diepte der Zee. Brussel-f>ijnscïag r ZwaAdd'r en ^kelregen.... J t* Geen Aardappels voor de Voe- ding : Boonen en Rijst. De Boter8fr.; d'Eiers 20 c. â 21; den Koffij 6,50.. 2 ure in 't Ministeria Tan Arbeid met Vriend Jan De Neve. 't Werkmans-Pensioen Zaturdag waren al 120,000 kwitantiën verzonden. En AALST? De algemeene Overste, M. Dubois, doet de Dienstoverste der Pensioenen komen en zegt : M. Sterck, ik bad aan M. Daens beloofd eerst voor Aalst te zorgen. Hoe is dit niet gedaan ? — M. de Direkteur, de lijsten waren niet compleet; nu zijn er nog tien ten achter. — Welnu, ondanks die 10, zorg direkt voor Aalst | \ /Vit JTlHj I 1 fi ^ Uit de Kreuz-Zeitung, in Ber- De Briefwisselaar van een • Zweedsch Dagblad is onlangs in Verdun geweest met verschei-dene Fransehe Officiers en schrijft wonderheden over het Onderaardsche Verdun. Eerst kwam hij op een breede vestingop welke deoude gebou-wen der Stad staan, met al de vensters gestopt door zakken met \ zand ; dan daalt men neêr langs een trap ; in een lange breede | zaal met sterke vout, zit de Staf der Officiers, met schrljfmachie-i nen. tafels voor Landkaarten, Telefoons en ailes wat noodig is ; voor militaire studie. Hier is men beschut fegen het sterkste geschut ; eerst zijn boven u verscheidene meters grond, dan een tweede vout, waarbovea nog grond en dit ailes bedekt door gras ; neveis die onderaardsche stad is het al ondermijnd. De Stad zelve is zeer groot, er zijn breede straten in en straat-jes zonder einde ; een Tram w'jdt erin ; men heeft er slaapzalen, oefeningspleinen, keukens, magazijnen met bloem en "ander le-vensmiddelen, bakkerijen, herbergen, kantienen, stapelhuizen, ailes goed verlucht en verlicht door den elektriek, daarbij 2 mo-lens, een hospitaal, kortom 't is een volledige stad, diep in den grend. Elke Soldaat slaapt er in een ijzeren beddeken. Met geweld kan die Stad niet ingenomen worden ; ook deor de honger niet ; want er is eten in ec drank voor vele maanden. Ooriog ! Den Oorîog ! Koken kost geld... En de Ooriog kost niet alleen geld, grouwe-lijk veel geld, maar ook veel, veel bloed, onschuldig menschen-bloed Uit Lion wordt geschreven dat daar den donderdag voor 19 Maart zijn doorgereden, 22 Treinen met gekwetsten.. En zoo is 't ook langs den anderen kant. In den Duitsche Rijksdag is verklaard dat de Ooriog' verleden jaar elke maand 2 milliards franken heeft gekost, rnaar sedert Nieuwjaar is het iets min. — Gedurig, gedurig aanvallen en ge-vechten rond Verdun, d'ander week deden de Duitschers 5 kanon-neeringen en aanvaller tegen de sterkte Vaux. In Rusland ge-weldige bloedige aânvallen op het front Drywjatymeer, Posta-wy, alsook aan het Naroczmeer, bloedige aanvallen door de Rus-sen gedaan. De Duitschers spreken van meer dan 9000 gesneu-veldeRussen. De Rus zegt dat de Duitschers aanvallen aan het Wygonowskomeer. — De Italianen hebben cok vreeselijk ge-vochten aan de Isonzo. Geen avans ook. Nu bombardeeren ^ze weerom, voor den zooveelsten keerdestad Gorz. Handelden al de menschen aitijd volgens Gods bevelen en raden, hoe wel zou het gaan in de wereld. Nu integendeel wordt er, door de fouten van de menschen, dikwijls veel onheil gebrouwd. De ooriog is zulk een onheil. We spreke» er tver i» een velgend artikel. (Uit 't VOLK van Weensdag). ^iltiîig van den Gëtaieenleraad i 9 Maart 5 ure. Afwezig : Schepene Bauwens, Raadsheeren Dr Clercq en Valkeneer. 't Publiek bestaat uit M. Van Stalle en M. Spitaels, als reporter van den Aankondiger. 1. Gemeente-rekenschap en ontleening. — Schepene Moeyersoen geeft een uitgebreid Verslag; hij belooft de | cijffers meê te deelen; zaterdag ging ik zien naar 't Sé-| kretariaat; de Secretaris lag thuis met de Flawenzia. De | Voeding heeft tôt I eden gekost 75,000; er wordt gevraafd I de Voeding te verbeteren; wat zijn moet, moet.. Er wordt ; ook bemerkt dat ten allen piijzede openbare Gezondheid | moet behouden worden.. Is ze niet reeds gekrenkt door j de slechte Voeding ? 2. De ontworpene Lanen. Al de onteigeningen liggen ter inzage, (blijft voor ons volg. Nr.) Er wordt gevraagë welk hulpgeld de Staat beloofd heeft voor die Lanen ? — Schepene Moeyersoen zegt :Vier Honderd Duizend îrank, doch ik twijfel of er staat mag op gemaakt worden ?.. Ja wel, vermits de Staatsingenieur de werken bestuurt. — Schepene De Wolf vreest dat de Kerkhofbaan zal Tir-laagd worden. Hij wordt gepraamd zich daar tegen te • verzetten. Er zijn al veel te veel kernels in Aalst. 3. Oud-Kerkhof. — Verkoop aan de Fabrieken rao den Tragel voor 46,000 fr. Aangenomen. 4. Staats-Middelbare Scholen. Nijverheidsschool. Re-kening 14, begrooting 16. Goedgekeurd. In antw. ep een vraag over de Scholen, zegt Schepene De Hert dat 't ge-tal Leeilingen vermeerderd is mef 625. Al de Avondscho-len zullen hun lessen hernemen met 1 Mei. Geheime Zitting : De kleine Burgemeester doet de zaal ontruimen en de Raad treedt in geheime zitting. De Gaz brandt slecht; wat ceeft dat ? Men kan zoowel rede-kavelen zonder licht als met licht. De 3 à 5 Personen die de markt vervullen, spreken zoo luidruchtig cver de Zit-ting, dat aan de Policie bevolen wordt de Gemeente-plaats te doen ontruimeri, waartoe de hulp der Garée-civik wordt gevraagd. & « I cf Kaatsspel. — Brood. - Patat-^ s ^ L terschellen. - Ajuin. - Cumularis Zondagis't Kaatsspel voor 1316 geopend op de Var-kensmarkt, er is wonderschcon gespeeld, met onverge-lijkbare kamping. — 't BROOD uit de Centrale Bakkerjf, er wordt schromelijk geklaagd, dat het sommige dagea oneetbaar is... Om waarheidswil moet er bijgevoegd dat Brusse! en Gent ook klagen over 't Meel; Nieuwerkerke» deed mij maandag ook bittere klachten; doch rechtzipnle gesproken : Zou 't niet beter zijn EEN SOORT BROO® te gev*ea ? Zooveel monden, zooveel smaken, indien men elk liet gaan naar zijn Bakkerij, zou 't niet honderdmaa! beter gaan voor de Voeding en voor al de Bakkers ? Zoo is de wil en vraag der Bevolking; koppigheid is hier een slechte Raadgeefster. — Die geen patatters krijgt, kan hij patatterschellen leveren ? Neen, zegt elk; 't schijnt dat een Bediende zeer lomp zegde, ja, en zelfs wei'gerde geld te geven dat hij moest geven. — Ajuin en Ajuinzaad staan elk 100 fr.; in deze maand moet ÂJUIN gezaaid. — In Aalst is eilaas ! Cumularis in 't drukwerk.. Is er ook Cumularis in de plaatsen der Voeding. Zijn er die meer dan 200 fr. hebben per maand ? Ailes wordt nanwkea-rig opgezocht en komt in de Gazet. i%aisi — W er k I oozeu- Fo n ds. Iets dat de ouders bijzonder moeten onthouden, 't is de datum van geboorte hunner kinderen. Van zoobaast zij gaan 16 jaar worden, moeten zij een Certifikaat vai Werkloosheid gaan halen naar 't Bûreel en het terug dra-gen en er kennis van geven, zoo zullen zij voor deze ki«-deren dan ook 3 fr. in de week kunnen geniettn in »laate van 0,50 fr. Voor ailes wat 't Werkloozen-fonds betreft, kan aiei zich ten allen tijde wenden tôt Jan De Neve, 24, Lanje * Zoutstraat, die aile inliehtingen zal geven en ook aie î klaehten zal onderzoeken. ( °Pde Veetnarkt van Vrijdag was oet i ' groote nul O,geen koebeesten,geen koop- mans, geen boeren.. Is 't al gebeurd, sedert dat Gent be-' staat ? — De Gentenaars zijn in dubbinatie orer de liO !grarnmen vleesch per kop en per week . Hoe krijg®» ze dat op ? -©a. m.,, Naamlooze Vennootschap tôt bereîding van l Melkprodukten « II O L L A N DU » Bergemeerschestraat, 20, Aalst ?verlng aan buis twee maal daags van Melk, Boter en Eieren I iepasteurizeerde voile Melk in verzegeïde flesschen. i Bijzonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken, Flescb 1 Liter fr. 0,30 » ' 1/2 » < 0,15 Qepasteurizeerde mile Melk pei liter uitgemetea 0,24 » 1/2 liter ' ► 0,12 Roomboter, fijnsie kwaliteit !n pakjes van 1/2 kilo ) » » » 1/4 » > IAUe dagen versche Eieren. Onze artikelen zijn gegararideerd : zuiver, verscb en *a* prima kwaliteit. Wtj maken er u attent op, dat al onze Melk gepasteurizeenl ; is, dat wiî zeggen, behandeld volgens de metbode van den |pr | kenden Dokteur Pasteur, waardoor aile schadeli|ke rnicroboo | en bakterlen vernietigd worden. 44* «laargang. 24 Maart 1916. N° 22S4.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume