De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem

976 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem. Konsultiert 24 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tm71v5ch2p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 2. Door de krijgsoverheid toegelaten. De Wevelgheiiisclie Eerels! door en voor de oud-strijders van Wevelghëm. Aan de oud-strijders! » Op aanvraag van vele vrienden hebben we' besloten de voornaamste feiten die op onze ge-meente voorgevallen zijn sedert Augustus 14, onze oorlogsstatistieken, het verslag van de werking onzer Heldenhulde... enz. in enkele bladzijden te verzamelen en die mede te deelen aan aile oud-strijders der gemeente. Zoo handelende woi'den de vriendschapsban-den die ons aan de boorden van den Yzer veree-nigd hebben bevestigd en reiken we tevens de hand uit naar de vrienden die in Holland of Duitsch-land als geïnterneerden of krijgsïrevangenen van ons verwijderd waren. Nu het einde van ons sol-datenleven nabij is moeten we getuigen dat aile Wevelghemsche soldaten als broeders overeenge-komen zijn en wij verhop m dat 'ij inni^e vrienden znllen blijven vvanneer '.<» h »! -^Id'tonjvakje zullen afgelegd hebben. In afwachting dat we allen dien gwlukkigen dag zullen beleefd hebben, is het wenschelijk dat we eensgezind blijven en ook getrouw aan hft land, het volk en de taal waarvoor we zooveel geleden en gestreden hebben. Ons België, dat we ten prijze van ons goed en bloed verdedigd hebben blijve voor ons het groote huisgezin waar twee farniliën samenwonen. Vlaiyingen en Walen kunnen in één land broederlijk samengaan, er evenveel aandéel hebben in de administratie en er tôt de volledigste ontluiking hunner eigene ga-ven komen zoo hunne wederzijdsche belangen er-kend en evenzeer ter hart genomen worden. Nu het land verlost is van den dwingeland is het oogenblik aangekomen waarop feiten moeten daar-gesteld worden ten einde ons, soldaten, te over-tuigen dat de strijd gewonnen is niet alleen voor België, maar ook voor Vlaanderen. lntusschen houden we de oogen gericht naar onze eigene gemeente. Wevelghem! hoe dikwijls hebben we gedurende den vierjarigen oorlog op u gedacht en over u gesproken! 'tWas alsof uw beeld onophoudend voor onze oogen getooverd werd, alsof we door u geleid en gesterkt werden in den strijd. Thans voelen we ons meer dan ge-lukkig omdat we bij u mogen terugkeeren, hopen- de dat we bij u dezelfde gevoelens zullen vinden als deze die ons bezieien: gevoelens van eendracht, van wederzijdsche genegenheid en ondersteuning, gevoelens van liefde ,\Joor iederen enkeling, voor Vlaanderen en zijn taal, voor ailes wat recht en edel is. - « Nu denken we vooral aan dezen onder ons die door het moorddadig tuig van den vijand ge-troffen werden en thans verminkt en ongelukkig zijn. Slachtoffers zijnde van de offervaardigheid ■ n den moed die zij aan den dag legden geduren-d" iiitoefening hunner vaderlandsche plichten, hebben zij recht op de dankbaarheid van eenieder. We hopen dat het Vaderland zijne dankbaarheid jegens hen door daden bewijzen za.1; maar wat ook gebeure, die jongens verdienen immers hulp en genegenheid en we hopen dat die bewijzen van erkentenis te Wevelghem niet zullen ontbreken. fir wann.ppr'we op ons dorp zn!]pn terngge-keerd zijn mogen we ook hen, die sneuvelden op het eereveld niet vergeten. Langs den Yzer waren we onze vaderlandsche martelaren indachtig door gebeden en sacrificiën en brachten wij hulde aan hunnen heldenmoed door het versieren hunner graven met bloemen en zerken. Als bewijs onzer diepe genegenheid en bewondering voor de ge-s euvelde helden moet " Heldenhulde „ haar werking blijven voortzetten, vooral nu daar nog menig vriendengraf eenzaam en verlaten ligt onder de puinen der vernielde genieenten of midden het verwoeste veld. Met die enkele beschouwingen komt ons dorps-bladje voor de tweede maal den vriendengroet brengen aan de lezers van wege al hunne oorlogs-broeders.J. V. Het leven is geen vrede alhier Geen wapenstilstand vragen, Het leven is de krijgsbannier Kloekmoedig voorwaarts dragen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1918 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume