Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

766 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 23 Juni. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 18 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mp4vh5dd0p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gazet van Brussel ! Voor Stam Ta al en Volk L- Qmdat ik Vlamin^ ben v— ■ i ■ i " "" J^eh* er en Publiciteit : ANSPACHLAAN, 75, BKUSSFX (Beurs) " "*" '_Z —1*"":—"" —rr"r "i' E)ke «nzender is reraotwoordeljjb voor ! et geen hii schrijft aaemmasatmet' mil m awM..fe'j3a««gBs«»ggB« & J A- A Kt^A NTC~. N v 157 W©ensda§ 23 Juni 1915 PRIJS : & CENTIEM PER NUMMER î ABONN E MENTSPRI3 S s i voor Bruesel en Vocsteden 1.25 fr. psr maand ^ ; Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspacfelaan, (Beurs) — 52, Warmoesberg. Bif des Hcer F. Ernest Gcossens, 51, Grevelingenstraat Offles de Publicité, S6, Nieuwsiraat — 2§, Grasmarkt, Brussel ,«■ , nr Tirnr ~ rm i i i ihmiii iwiwiiii'iiiiwi | naii— LEFS " VflNDAïïG IN DE GflZET VAN BRUSSEL: Albrecht Rodenhach. — Vlaamsche Kring in den Bosch. — Voor do Oostendsclie Vluchielingen. Dood van een ïielgischen Vliegenier. — De s-tcrkte der legers in 1815. — De Kleine Vlaamsche Vluch teingen. — Brief uit Luik. —Dagelijksch Praatje. -Doe vonrt. — In de Kampen. — Achtcr den Dijk. Albrecht Rodenbach f 23 Juni 1880 Het is heden vijfentwintig jaar dat die veeibelovende ionge dichter overleden is. Zijne beteekenis voor onze Vlaamsche herleving is zoo groot, dai wij dezen dc^ î i et onopgemerkt mogen laten voorbijgaan. Albrecht Rodenbach werd den 27n Oktober 1856 te Roeselare geboren. Hij was de zoon van Julius Rodenbach; deze was de neef van fllexander, lid van het Na-iionaal Kongres in 1830. De moeder van den djichter, Sîjlvia de la Hcultre, kwam uit Doornik, maar zij was te Roeselare opgevoed, zoodat zij vloeiend onze taal sprak. De familie Rodenbach was sedert de helft der ach-tiande eeuw te Roeselare gevesdgd; zij was Vun buit-sche afkomst. "Albrecht was steeds een weetgierige jongen geweest. Zijn grootste genoegen als kind was van naar zijne rr-oeder en tantes te luisteren, maar vooral waren de verteisels van de oude dienstmeid hem welkom. Hij kon dan mijmeren en droomen van 'de wonderbare dingen we/ke hij had gehoord. Daar hij vesl aanleg voor het t:ekenen had, beproefde hij vaak de boeiende verhaaltjts ii lijnen en trekken op een blad papier vast te leggen. Na de lagere school doorloopen te hebben, ging hij naar het Klein Seminarie zijner geboortestad; hij begon er zijne Humaniora in 1870. Hij was een merkwaardig student. Hij verlangde al-tljd meer te weten dan men hem leerde. Aile wetenschap wilde hij dieper ke men en gekee! bezitten. Het onderwijs van zijn tijd was door en door verfranscht. Maar ailes vvat Albrecht op school in heiFiansch had gehoord, leerde hij opnieuw in zijne moederiaal. Zoo was zijn o nken, zeggen en schrijven, ondanks ailes, zuiver Vlaamsch. In dat gesticht van Roeselare was Gezelle de baan-* breker, de levenwekker geweest. Hij had er het gevoel voor de Vlaamsche schoonheid gewekt. Hij had « de , steenen weggeschopt, die over de bronnen lagen ». De geest van Gezelle had ingang gevonden, want een rlugo Verriest onderging er zijn vollen invloed. Deze werd op zijne beurt de leermeester van den jongen Albrecht.Rodenbach kon de vernedering van Vlaanderen niet /erkroppen. Hij dacht altijd aan het groote Vlaanderen van voorheen. Krachtig zweepte hij zijne medestudenten op. 'Op een gegeven tijdstip was het schier revolutie in het verfranschte seminarie. Zijne krachhge gedich-ten staalden zijne makkers. Luister: ja knapen, 't hoofd omhoog, Onze oude vane omhoog, De zielen hoog! 't Verleden leeft in ons het Heden hoopt op ons de Toekomst straalt voor ons God zij met ons! De tegenstand der overheid was niet mfttder sterk ç.in (le wil der studenten, Doch, deze hadden den jeug- digen leeftijd en de geestdrift voor zich. Troost en moed vonden zij in de talrijke liederen en gedichten, welke Albrecht voor elken optocht of vergadering schreef. Rodenbach met zijne Blauwvoeterij was een drei-gend gevaar voor het franskiljonisme geworden. Het dreigde eene lawine te worden, die op een gegeven dag al de verbastering uit Vlaanderen zou wegvegen. On-gelukkiglijk mocht die droom niet verwezenlijkt worden. Albrecht werd ziek en moest in 1880 Leuven ver-laten, waar hij aan de hoogeschool stuJeerde, om te Roeselare te gaan wegkwijnen. Hij ontsliep er den 23n Juni van hetzeifde jaar. Hoeveel kracht in dien jongen man stak, blijki uit het volgende gedicht, dat hij weinige uren vôôr zijn verscheiden schreef: Ik moet er niet van weten, van die zuidsche vrouwen-» [zielen Die, voeiend het noodlottig leed hun longeren vernielen. Te midden het ontblad'ren van de boomen kneuteren gaan, Dat 't jammer is van he.i e.i va i hun ier en van deMaàn. Zij gij het die ik rochelen voel hier rond mijn hert, ver- [nieling? Zijt gij het? God verplette u, worm, die mijner jeugd [bezieling Verknagen moet! Het lijf wierp er mijn eigen roekloos- [heid, Doch, zier om zier, betrijde ik u den Geest, Noodlotiig- [heid! Gij G.1*: vondoiay dJ<;ii îifHPiitri î\uis*„îrL vc» vutiti «Bes»rptiï {rotheid, 0 licht, o warmte, o levenslust, bedanke u, vurige god- [heid I — Mijn zonnig land... mijn verten... mijn jong leven... [Kameraad, Nicht raisonniren... Weer u scherp, en eind als een sol- [daat! —. .rwa V fdsfag Uit beider kimme rolt een heir, ontelbaar ooiriogstij Elk legerhoofd rolt in den kop eene rejuzige schaakpartij. Eens morgens valt het spel aan bij het schettren der klaroenen en, is het schaakbord uren wijd, daar staan millioen pioenen. Dan'dondert elke verte. Een wolk sprêidt stlkkend over 't veid en duikt ihetgene een ijselik gerucht der wereld meldt, Soms scheurt de wolk. Een bende tiegt. Het hagelt uit te verten. De bende sluit, verdund, en stormt vooruit al lijken terdten. Ofwel nog schrikkeliker ; 't is een bots van schaar op schaar die blinde worsfcing samenwringt en smeiert op elkaar. Soms jaagt in wilde vlucht voorbij een aanval van schadronnen, of rolt al over 't daverend veld een droeve vracht kanonnen. 't Gerucht versterft. De wind verdrijft de kruitwolk, en daar strekt een uren wijde vlakte met verwoesting overdekt. Tôt gruwlik doof rumoer versmelt de klacht van duizend smerten, Uit 't Oosten rolt de kille nacht en 't laait in aile verten. Albrecht RODENBACH. Rodenbach's Staqdbeeld Allerlei onrustbarende geruchten gingen te Brussel rond, nopens het standbeeld van Rodenbach te Roeselare. Men vertelde dat een granaat het fraaie werk van beeldhouwer Julius Lagae leelijk had verminkt. Dat ging al degenen die destijds de onthulling hadden bij-gewoond zeer naar het hert. Ja, wie zal ooit de geest-driftige feesten van toen vergeten? Roeselaere was om te barsten van den overvloed van bezoekers. Ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaring ^n het afsterven van den begaafden dichter en strij^r, geeft de « Gazet van Brunei » heden een afbeeldsel van van Rodenbach's standbeeld. Wij zijn zoo gekikkiq *" i i i tevens aan onze lezers te kunnen mededeelen. dat het kunstwerk heden nog zoo gaa? îs aïs op den aagj dei< inhuldiging. Ten einde eene stellige rnededeeling fe kunnen doen, hebben v^ij onzen berichtgever van de streek verzocht ons zoo mogelijk een ambtelijk stuk omtrent den toestand van het standblad te sturen. In zijn ijver heeft onze berichtgever ons meer gezonden dan wij ver-langden. Wij hebben namelijk een half dozijn foto's van het monument ontvangen, dat van alie zijden werd opge-rtomen. Op de keerzijde staat eene verklaring van den fotograaf, van den burgemeester en van den komman-dant der plaais, waaruit bîijkt dat de îoto den 18n Juni is vervaardigd en dat het standbeeld geheel ongeschon-den is. Daar wij nu toch de afbeeldingen in ons bezit hebben, zullen wij ze op ons kantoor (Anspachlaan, 5) plaatsen, waar de belangstellenden ze kunnen komen zien. Vliegl de Blauwvoet? Storm op Zee! Het standbeeld van Albrecht Rodenbach stelt den jongeling voor als aanvoerder der « Biauwvoeterij », de machtige studentenbewegiirg van zijn tijd. De zwie-rige jonge man houdt den vogel op zijne rechterhand, op het oogenblik dat hij zijn, vlucht gaat nemen. Hierna geven wij een lied, gedicht door Rodenbach, waaruit de beteekenis en de strekking der Blc'.uwvoeterij duidelijk blijken: De Blauwvoet. Nu een lied van Vlaamsche zonen, Nu een dreunend kerelslied, Dat in wilde Noordertonen U>t het diepste ons herten schiet. Ei, het lied der Vlaamsche zonen Met zijn wilde Noordertonen, En het oude Vlaamsch: Hoezee! «Vliegt de Blauwvoet? Storm op zee!» 't Wierd gezeid dat Vlaanderen groot was, Groot scheen in der tijden wolk, Maar dat Vlaanderland nu dood was En het vrije kerelsvolk. Maar dan klonk een stemme krachtig, Over 't oude Noordzeestrand, En het stormde grootsch en machtig, In het doode Vlaanderland. En hier staan wij 't hoofd omhooge, Vuisten sidd'rend, kokend bloed, Vlam in st herte, vlam in de ooge, En ons naam ons trillen doet! Weg de bastaards, weg de lauwaarts! Ons, de Kerels, ons, de Klauwaarts, Leve God en Vlaanderland! Ons bâhoûi't het Noordêrstrand. DE OORLOG (Ambteiijka Berichten) DUITSCH BERLIjN, 21 Juni (Ambtelijk bericht van hedenmiddag): Westelijk Krijgsveld. Op het front benoorden Atrecht, liet de vijand hoofdzake-lijk zijn geschut aan het woord. Alleen benoorden Souchez volgde een infanterieaanval, dien wij afsloegen. E,en nach-telijke voorwaartsche beweging der Franschen naar onze stelling ten W. van Moulin-sous-Touvent, bewesten Sois-sons, mislukte. Aan den westrand der Argonnen gingen wij ten aanval over. Wurttembergsche en Noordduitsche land-weer bestormde over een frontbreedte van 2 kilometer, ver-schillende achter elkaar iiggende verdedigingslijnen en bracht de Franschen bij hunne vruehtelooze tegenaanvallen reusach-tige verliezen toe. In dit gevecht namen wij 6 officieren met 623 man gevangen en maakten 5 machiengeweren en 3 mijn-werpers buit. Op de Maashoogten ondernamen de Franschen 's avonds, 5 krachtdadige aanvallen op onze stelling bij Grand-Tranchée, bewesten Les Eparges; aile werden echter ten W. der straat door ons vuur gestuit. Beoosten de straat, geraakte de vijand op enkele punten in onze stelling; doch hij is er reeds gedeeltelijk uit verdreven en liet 70 gievan-genen in onze handen. Ten O. van Luneville, hebben wij onze voorposten, die voorbij Condrexon stand hielden, voor cen overmachtigen v'jjyjd-.naar ,hc>ofds.te|Hno, ten N.-O. van deze plaats doen wrimtiTi. Ali u e. v V^auviMKjm, . het Fechtdal en be^uiden hetzelve bioedig afgeslagen. 's Nachts hebben wij vrijwiliig Metzeral, dat door hfet Fransch geschut vernield is, ontruimd, ten einde nuttelooze offers te vermijden. Oosteli\k kriigsveld. In de streek ten N.-W. van Szawle en ten W. van de boven-Dubissa mislukten eenige Russische aanvallen, waar-van enkele met aanzienlijke krachten ondernomen werden. Zuid-Oostelijk Krijgsveld D>e legers van generaal von Mackensen zetten hun aan-valsbeweging op Lemberg en Zolkiew voort. Rawa-Ruska is in ons bezit. Duitsche troepen hebben gisteren den vijand bewesten Rawa-Ruska aangevallen en aôhteruitgeslagen. Op 19 en 20 Juni zijn op het slagveld tussch^n Janow en het N. van Magierow nagenoeg 9,500 Russen gevangen genomen, 8 kanonnen en 26 machiengeweren buit gemaakt, TUBKSCHE KONSTANTINOPEL, 20 Juni. — Het Hoofdkwartier deelt mede: Op het Kaukasisch front slagen onze troepen aanvallen af, waardoor de vijand zijn beginnenden aftocht dekte. Gedu-rende onze tegenaanvallen maakten wij gevangenen en ver-overden 3 machiengeweren. In de streek van O y maakten onze troepen vooruitgang, ten spijt van den verbitterden tegenstand der Russen. De vijand liet in deze gevechten 200 lijken op hfet slagveld liggen, waaronder eenige officieren; gevangenen, tal van geweren, tenten en uitrustingstuig vielen ook in onze handen. Op het D da nellenfront namen onze batterijen op 17 Juni de vijandelijke standplaaisen voor draadlooze tele-grafie en heli taten bij Ari Boerroe onder vuur. De m'eeste der aldaar werkzame vijandelijke soldaten werden gedood. Een onzer granaten bracht zware schade toe aan een vijandelijke torpedoboot. Op 18 Juni bombardeerde ons geschut met goed gevoig den vijandelijken linkervleugei, die aanzienlijke verliezen leed. Ten einde zich aan het moorddadig vuur onzer kustbatterijen te onttrekken, nam de vijand een andere stelling in. Doch ook hierheen slingerden de Duitsche batterijen weldra hun granaten. Het vijandelijk geschut, dat onze infanterie onder vuur nam, werd tôt zwijgen gebracht. Op de andere fronten is de toestand onveranderd. ITflLIflflNSCH 'ROME, 20 Juni. « Giornale d'Italia » meldt uit Kai-ro: Generaal dj'Amade werd bij eene landingspoging bij de Dardanelien, gewond. d'Amade bevond zich op het stoomschip «Savois» dat eene troepen landing moest ondersteunen Een granaat viel op de Savois en ent-plofte in de nabijheid van den generaal, die twee vin-gers van de rechterhand werd afgerukt. Bovendien werd hij in den rug gewond. FH&NSCHE PARIJS, 18 Juni. (Ambtelijk bericht van 15 uur). Er valt niets te voegen bij het bericht van gister-avond.PARIJS, 18 Juni (23 uur): In den -sektor ten N. van Atrecht, werd de dag ge-kenmerkt door een hevig artilleriegevecht. Ons front werd niet gewijzigd en wij behielden het veroverd terrein. In den Elzas versterkten wij de stellingen veroverd den 17n en gaan wij vooruit. Onze patroeljes bereikten 's avonds de boorden van Metzeral ;wij won-nen veld op de beide oevers der Fecht en wij houden onder het vuur onzer artillerie de verbindingen van den vijand tusschen Metzeral en Munster. rWij namen kr!jasgev?nre", mffcfeien§ewe?ÇR 2:1 ma-teriaal, namelijk yc-,. c\ kogels. ooris mets meiaen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume