Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1836 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 03 März. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 12 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/416sx64x93/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

»• JAARGANG. N,6t PRIJS r % AO CENTIEM. ZOttDAG 3 MA MIT 1§18 AB0NNEMENTSPRU3 ; Blnnenland (Etapegebied uitgezonOerd), fr. 3.75 per kv/aitaal. (ALLE KOSTLN INBEGREPEN) Men wende zich toi de posikanioren. VERSCHUNT 'S NAMIDDAGS " met al de ochtendtelegrammen. BEHEEU EN PUBLICITFJT : 75, Anspachlaan, 75 (Sears). Kantoor te OÇNT : Gazet van Brussel AANKONDIGINGEN worden aangenemen : 7b, Anspachlaan (Beurs). — 52, Wajpieesberg. Publiciteit DE CERF, 54-56,de Bfouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat. BrusseL VERSCKSJNT 'S NAKHDSAGS met al de ochtendtelegrammen. Elke medewerkcr is verantwoordelljk voor heî-geen hîj schrijft. Otigevraagde stukken worden in geval van niet opnemîng, enWteruggezonden zoo cr het noodige porto is bijgt*oegd. liootd«*pstcil«r t 'Or. ené DU CLrBKCCJ. Staattundig WeetarzicM. Mec Cu.i iJSULi ip, VOOt» tifKli 13 de voikeren op de voiwekkiiig van imn noocûot. Niemand achijnt nog te geiooven, dat ternge niensahiiij'k© matai Si steCait is de katastiof», die pp' het pirnt is ios te briin-«ben en vveer eens om.m<ï;C!lijkw eehatten vagi net tooh sdeds zoo verarmde menschdom te veraietigen, van de wercld af te wenden. De vrettodgedachtè rijpt — ze rijpt haast ziende-r-•ogen, maar toch is zo nog niet ver geroeg gercxrderd, •m mis tien ophanclen gewtddigea titaïienstrijd taeseheu de fevvee ko-llossaalste légers, die ooit worden gesàen, le sparén. De Entente voelt zioh ta sterk cm op den grondslag «ter huidigc oorlogska-a rt vrede te sluiten. Zij bout, oui door te zetten, nog immer den *rdeii}ken rugge&teiun van de xnéeste gezaghabbende leiders in >_,.ar onderscneiden laud-H. Nog deze Wt,ek s tel ri© de intergoallieea de soeta-listcnkonleientie to Loneien vredesdoeLCinden op, vvaar-van de venvezenlijking door geen erostig men&cn thans kan verhoopl worden. De Entente wil nog geon vrede. Zij is nog al tijd overUiigd, dat haar positie voor verbe-■ tering vatbaams. Men voelt w-e-t, dat ook ia de Entente iets veranderd is. Men tknkt er natunrfijk niet nteer aan de Sikhs en de Goerkas bokk espr oagen » Un ter «en Lin-den » te Berlijn te lateu uitvotirei^ nœh den keizer van 'Dutisclnand naar Sie-lLhna te verbannen. Maar toch KeigorL men mot de Midd'tnrijken te 'OmdeiJiaadraea, omeiat doze thans een moierl en mateiieei overwiehtiiun-ni'ii boeken, dat lien ;,ek f als de zegevierendeai nit den "Btiijd zon laten te voorMshijn treden. _ , Maar wat vftrwacht dan tte Entente eigeniijk aog van eten \oortzttting van den oorlag '! lloopt zij dit j&sur, ge-ma.kkeiijk r daa de vorige drie jarea, Dmtsciuand te vern:'et;gen 1 Of msent zij eiadeJijk tle Mid'deai-ijkea oa-der da uit.putting te zi en bezwijken 1 Men aon zeggea, dat de kan' en daaxop eer vesjaindesrd dan vermeeixieril zijn. Dt Eafce te weet zoo' goed ais ieonand, dat itasdand als ooiiogvooivnde bondgenoot is uitgesclxakeld en dat gobée! het Centrale leger vooi- het v^esten zal fceschik-baair kom'en, vôordai de ma=sa's vaai het An.^riikaansciie lcger zaUea ovMgokomen zijn. En dat in Oe'krajiia vu Eouneaië rijke schafrten vooriiaudea zijn is noch te Pa-i js. noe-h te Lond-n een geh^im. Wat hoopt de Entente dan, als toch haar zoowel als elk mensch duidetijk moet zijn,. dat de k an s en eenev overwiaming voor dit jaar goring^r zijn dau vroeger 7 Bokent zij op het bûoote toevai, dat i uurlijk ook aet minst dei kfeane kan mog< i jk maken 1 01 is.zij -van sans ■ilen oorlog cok nog na dit jaar te rokken î Dit.zoa, hij d^n steeds wassende vredesstroom, weâ t!«38 gevaa.n'ijke politiek kunnen bliji;en. • En toch is er in de Entente aog g een vi edessteniming v.aav te neûien. M^n voelt er zioh te sterk oui zich een de.' moedigenJeai vrecîe te la.en oj icggen, al is rneai gr ook' te zvvak oui er zelf een *>p ie ie^gen. ÎH «uScen to«stônd--ii-î ■< • ;i popring tert vttr?oc«Mjg d<?r. '!pi, tç... Isti .Ai inkki.iiift ijj .er ja.) ue voor de '■' lisnw itH lijlk r j ts'feiTO-e is nie; Çiilgeslot®a, *da~<ïe staateli' den der Entente zicii met dat ftwfeeeid g€-leidcîjjk bc^irnen te verzoenen. In hain jvngate uitiatin-gea valt daarvan ontegensprekelijk reede ieta te bespea-rej?-. De vorm der redevoea*ing«n idinkt fiterk getemp^ril en ook in den inhoud woiden toeiiaderingspunten vo»l ba.ar. AVaarom dan niet ficrstond, alvoresis nog een nieuwe vwwoestii:g van wa&rden en meïiseïfcalevesw aan te ri dit î®, een vergelijk gezocht, als mien dan tooh meerd ' daar een raàl to moéten te© ovrgaan ? Vennoed 'ijk hoopt de Entente, dat ook deze geweldige strijd oabe-•slist zal blfjven en dat zij daardcor in een sleiker 7ed#-lijké positie vredesocdeifoajidtlûvgen zal kuroien aan-• knoojK-ni. Weike gissing ook moge juisfc zijn, duidolijk is het dat, b'j de huiciige- stenmiing in de Entente aJî© hoop op een onnjidd-fâliiken vrede dient opgeçoveai. Zoo oor-de&lt e-' dau ook de, Daifcsehe rijicEkanselier von Hertlirg over. Deze sprak deze week een rede over de builens laïukehe politiek uit, die als <vn groote stap vooruit op d'en s\ùg naar de verdnidelijkjng der standpuinteaa rang begchouwd worden. Blijkbaar lieeft de rijkakans©-îier, aan den vooravond der groote worstding, zijn ^-o!k du-delijk willen rnak1 r, dat, zoo het nog we©r zware of-fea's zal te brengen habbm, dit niet is te wijten aam de on verzoeiiî ijkhaia der Duitsehe regtering. In zijn vorige r' de had de rijkckanselier reeds over h?i hf :«:ol van- Bcigië ge?proken, in zoodaaiige tennen, dai aan het vo( rtbe-.a' a van liet kleioc rijk seJ.ier geer\ twijfel mee.r beatond. Daar deae- kwestie voor den vrede in het wèst; n evenwel van p.-imOj dl'aal belamg is, wensch-ten zelfs in l>tùtsdhland veler, dat over tleze aajigele-gtavheid cea nog duidelijker ve:klaring zoxi s?eschied©n. Ditmaal ma^g men zeggen, dat aile vaagheid is op«-£>he-vi' :« We' denkeo er niet aan, zoiâe Hertling, -Bedgië te behonden of den Belgischen siaat tôt c&n bostanddeei v;ui het Du.irsehe.rijk te roak-ep. » Elke volledige of gf-d c*ï Jijke annexâtie van Be3gië~ is hierdoor uitgeajofccu. Tooh Vergt d? Divteehe regeering vanzeâfcpnefceiMie waarbo ..en dat het land, waaiTnode het m vrede ea vriendschap wil levea, zieh niet kea© tôt vreemde kui-perij- n tègen hatiir. In welke ricliting daze waarborgen te vinden zijn ml men-beat naga.an in de poiitiiek, welke in Ba'gië grvoc-rd Word t. en di;1 streaft naar het &chej> p:,n van eau V1 :lamsoh-Germaaa«ch tegenwieht t.eg'cn de nieér tôt Fraakrijfc oveAe^èaide gezmdheden der hui-dige Belgische gezag".-oerd©rs en der Waalsehi© bevol-king en riaa\- een daarait voortspruitende veiizwakking «Ur Fmoco-BeHgische centralisa-ia. De Dui^feche regee-ring verklaart zioh vexder bereid over voorstelleai der Havwsohe regéerùr' onvcrbintelijk© bespre-kingen met deze aan te gaan. Het is echter, wegens tic oazeifstan-dige stuhng der B igische regeeiing ten opzâchte van de Entente, niet derfkbaar, dat op die viiigerwijzing zc« inpregaan worden. Nope s do verdere -vraagstakkfe in het westen. blteî Hertiing onverzoenlijk wat Pi 1 zas-Lotharingeai b'euvH't, al du s de woordea va.n Kùhlaaanji bevestigend, dat dez? kwestie de eeaige is, die den vrede in het weisten belern-mert.Verder nam Hertling een uiterst tepcmoetkomeiide houdiu^ jegens Wilson aaa. Met de meest© pumten vao dieiis jorgste rede kon de rijkskamselier in théorie jn-steniincn. Maar het zou éerst rootlig ziijn, dat ook de andere staten der Entente hun ingteoiming m-t Wil-eon's programma betuiydea. I>at theoretkche inste!#-m ng nog niet ailes is, hefeben ona echter de vroegere viedesoaderhandelingen te Brest-Litofsk bewezen. x x x In het oosteri hceft Duifcsehlands taktiek orimidden jk tetbare gevolgen gdhad. Waar de bolsjewiki met zacht-heid mot tôt rcdabjkheid te bewegeu wareti, zijn /.' piotse^ing tôt ail© inscnikke^tjkheid te bewegen gewevst. aïs hun het vuur aaji de .vchetien werd geilegd. Dat zou ec i in a,--ch ;U cens doen nadenken alvoreàs eo-"-eenia-ti«ci te zijn! Too-n dus de Duiteelva legpfs met bebwamai »potd df door hou beoogd© doelemden begonnén na te «rtwver-, begoanon ook do «ovjota ea- over 0* bei'aadBiagen. wsu »ea begenover d«n daardooa* ge«chsspen torotaid siioast J 133 tf'fK1 8S «teeaiiieai bij 26 oatâjomliascu .Wsira «osloten de ûuitscho vredfesvoorwaarsiipo, dis aiôt meor deze van Brest-Litofsîk zijn, on v oo r waardcl i j k aai te nom en. Trot'zki, Lt-nin en Iran golooi-sgenooten ms den terstona natu Breat-Litoîsb om het vredesverdraj te onderteôkenen. Iloe zeer is de toestand thans ten na-doele vaai IîusJaad veranderd 'l Hadde Trotatei in Brest lâtofsk maar eemge mschikkelijldieid betooiiid, dai hadde hij mot zijn oabegoasprfkeiij'ke diplomatiscln vaardighead zich voordeelen weten te varwarveoi, wcar van lia y.elîs gôe.n aisempje ia het Duitsebe ulumatnn mew te bespeuren is. Door het aavaardeîi van dit uki nwuuni kapituleert Buslaind heelernaat en de vred©, du gaslc-cf n woixh is een wnzijdig Diviiecdio vrede. Dat iicb bon de bofejewiki met hun 11akaet&rrigheid bereikt. JtLei weza een les voor aitidemn. Koerlacid, L'.jflatid, Eetland Litaïuen, l'olen, .Ookfajina worden Busland ontnoanen, ov•Cll• het. lot dier ianden wordfc door do Central© ma gendheden volgetus hu>a belcng beechikfc. Uit Hertiing'i rode bîeek eohter, dat een aanhechting van eenig lands gedeelte niet is beoagd. Finland wordt onafhankeki^ JNlet Oknyma, sluu. Busilaiid vrede. tarkije knijgt zijl O oat a: ■ a 1 ol i se h e provinciën terug en Busland erkent d< aisehaffing der Tiufcsehe kapitelaties. Dit zijn wel voorwaaraen y;ùi een overwinnaar. Indier Buslaiiid deize aangencmen heeft biijkt hoe dicht hei T&as-^aitiijk den afgroad rabij'waa. Het. heeft nu feiteJijf opgehouden te bastaan. Zijn toekomst .in Eui'opa is g© broketn. Waar het vroegtr oen koLOS, ha.ast zonder adem halirgsoiganen was, wordt dit nu nog veel ersor. Hei verliest al zijn gewiehtige zeôhaveas ea zal zich verdei bij het sluibtn van eoa handelsverdrag nog wel 'me® verp»ichting©n moeten laten welgevall'Cn. Tôt daar hebben de bols.jewikii hun land gebracht mcl al hun mooiklinkende beginseien en hun over 't hoolt zien van aÛ© werkelijkhcid. x x x " Hierrjiede beheerscht Duitschland feitelijk den geheo len toestand in hît oosten en moet uit dezeai ooi'log .-*a: gehoel m.uw evenWjCht de' EuiQpeoseh machten groeiiîd Er blijft rog a'ileem Bofmenië. Als dit land niet insehik k-tlijk is, zal hst_ zeker van hetzei/do l.aken een broei krijgen. Ten opzielue vaai de Boeincniërs is de bevçi-kîng der Centrale rijken begrijpfilijk'erwjjze uiterst ver' bitterd. Indien d:œe huiohelaars onge.stï'aft mocihter: blijven, dan zc-u hat rech.tvaaA>digheidsgovo©l der men-schen en zeer gesehokt ziju, te meer daar men zich eteri genoeg voelt cm wraak tic neanesn. Men gewaagt van eee oorlogsbcûaisting in èén of and ien va;m ea in Hioiîgai-ijt eàscht men mat ltlem ©eo déel van het Boeme-ensch grondgebied. De o.nderha .delingen te Bo-skarest gobeu-pen thans geheim. Met de opef<baarheid heeft men ©er te sleiohte ondervinding o-pgedaan. X x x De kiearech&omjnisesk' in het Pi'uisiseh Hais van Afge-vaardtgdein lieeft het regeeringfcontwerp over het kkïswcnt afg ikets't -en mot 20 tegen 15 Bteramcn «ea voorstel tôt meervoudi^ kiasrecht aangcnoîiiea-Hierin! , là ce «ter . og beieiki. Do rfgeeiaii^ i»rvr.pt bfito- Ipi:* .«,!]>. i.T ifitflj ~ '-V".> goWiao? voïs-stel; waaiw or"zij weet do ov«groote mèe.r ckorhitid van hei land aan haai* «jdé te hebben, kortwej te brefcssi. Otk de vics kanïe^er von Payer, verfcla^irdj in zijn menkwaardige- an-'uckK-speeeh dezer we*k d«t di kk.sre.chthervOnrB.ng in Pruiaen cr komt. Zijn bniten-gewoon libéral©-verklaaringeu verwekfcen heitig mkno*-gen in het behoudsgeziuicle ,kamp. X x x Te Lcfiideo liebben «le Entente-socialisten gtkonf®- reerd. De basprekingen W& on gehetm. De Eraneclw aiinderheids-sociaiis !en haddm geen paaeen gekregen en aan de ItaLaar.sxbo otificioeiiea had Cieenenceaai de door rei« vtarbdàsn. Bat ziet ea in Frankrijfc tcgea'woordig met de viijheâd fef uit. Di© meoschcn dun'en van het reaktioiiaaire DuitÊ.«hland spixien ! Het dfeiijds btkend-sema»kto mémorandum, dier Enga'scho arbeideisparlii dieudo als groadslag wqr do btiapreking c-n i,s dan ook prooter.dcels terug te viud^n in de rosoluties van h<1 intpr-gcallieerd kongree. Aie eeivto territorial© eisch komt er in voor heroiei vai> het. lieigië aana©d;iJiie on-l'ocht, omler toezioht van een international© Kommissie. Voor ®'za«-Lofâiaringen wordt het zeifbcerhikkingsreeh! 1er bevolking gevraagd. D© v^lkestcnsnixag zcm ingerioht worden door (}sn voikerenbond, die het vredesveidrag aïoet waasboiigen. Voor Italie wordt het recht op aan-li-tMîhting van Itaîiaansch gebied bedongen en veirzoe-aing met de .Toego-Slaven bfpieit. Aan het Balkan-wes-pc, aeBfc dioif mon blijkbaar niet roeien. Het bleef dan aok bij een piineipieole verklaiing. Verder wordt ge-fraagd voor Polen stâatkundig© onafliankeiijkheid met >en uitweg naar de zeei, dat Palestina een onaihankelijke Fodenstaat zou worden, dat Arménie, Mesopotamië ©n Arabie aan Turkije zouden ontnomen wordêîi. dat de Dardanellen g-<'n- utraliseerd worden, dat de Oostearijk-sche Sîaven zich kunt'iOa vrij maken. Verder worden nog princip'éel© verfdaringen in soeialistischen zân afgeJegd aopeais d© koîoniën, d© ©konomische betreikkingcn tus-iehen d© stat©n en het stichten van e©n inteaiiationaal ionds voor herstel. Do resolutie eindigt met het verlangen naar ©en inter-îationaJ© socialistische konferentie. Dit laatste punt is vennoedeilijk het gewioht^ste. Het is duidelij'rc dat al de eenzijdi^© eisehen van h©t door le Entertistisch© propagaiwla beïnvloode memorandun] -reen ba/ds voor erns-lig© vrodeisbesprekingen kan worden,. Bij r©n international© vergadering zal dit woi ;auw blijken. Dat de Entente-Eocialisten zich tharis daar-Lo© bfu'eàd \ieiklaren, beteekent ©en groot© koatoim^ in de gedachten en ©en verblijdend voorteéken voor de tocmaderiiig tussehen de volkeren. Aan de taaio wiLs-biaeht vaai Kam:el Huysmans is dit resultaat zeker groo-jelijfes te danken. Ditmaal is het nauwelijto desakbaar dat men d© paasen nog zou durven weigeren. xxx Naar het sohijnt hoeft d© annexe bij het vredesver-irag met Oekrajina de Polaa w©er milder gestemd. Men sohijnt in Oostenrijk eerdgszinfi gerust geworden no-pe.ii.c, de houding van de leden der Polenklub in den Bijks-laad.X x x Zoowafc overaâ wordéa redevoeringen galiouden oir tefc gewcten der volkeren aan dan vooravond van den jewiohtiigeii &lag'te su.'seen. De Btaatsleiden wenacheii te v'erdnidetij'kein Vvaaicm es' rnu eenma.al roeta anders op lit dan vooi-'t te vechten, zoo men op zijn ©igenwaarde blijft prij<s stellen. Dit bewijst wel hoe d© oorlogsj«oe iieid hand o;v©i- hand toenoamt. In Engeland spralk Mil-aer, in Italie was het Soimino. Niuvr verluiidt za-j Cl© mcncean ook voor zijn niannetjes spreken. En alletn or t© zeggen dat m geen imperialitifche doeleintleu Leoo-[yfm, maar dat ze tech mo-eten doorvechtein om dirigea Le bereiktn, die echter in het oog van ©'k kiaarzicnd ncn^l» op mipei-ialiKtn<e vvondervol geliijken ! x x x n ®fn ©konosnisch® overeesikorost, waaniied-' uroot-Briûaimië «a d» audero geaHieérden insteanmen. ». bwtài taeechoa 4a Yereeeigdo-Ststen en Noo4'wc: De vc«rTraa.réaa wordan ni&fc gapublioêoîd. Aatv.iM? aïoldd© cas dc&© w©®k. VèSt'-.-'e^gçtjd h fuoawa nkrtl D1K81K, oe Tegenprepaganda, Het Ç. Y. P. de«it ined* : Als e©n bewij» t© m-^r «teut. de Broquevnl© ©n aanihan-g©iB voor a» ©©wtçing «ter Vlaamscii© axtivisteai mol langer nuiiacntuia u© scsionaers xiuiineli opnait-n, mo-goa wij vi»'i.BLe*iCii AU, zij ai de groote propagnnaamia-ueien, een Denogeaoot oer iint<-nce bt'cfonjeaen ican, geoiuic», om net atavisme ats een îla-uwe grap aan u» w«r*du roor le SLClien De propo^aa(kmido«v«n tiw Haversche regeeiTOg zijn indt'raaAsi jueer groov: hj neaft nare gevodunacni-igiae g<=-r.finu.n Pi j asi de jnogeniJh-caen van nèei de. i\ ereid, n© mfbocid «cr ccnu-^icu a«teen uitgssûOffldBrd ; zij neeti ©en v©in.«g©nwoo«iig« bij dm n. oiooi ont àiai© opvat-wng ùtr ijeigîpcn© awe&ti» tnj net nougst© kemeipjK g©-zag te uotti k^-tien; zij eeacniift over oen net van rrajiisetie, i.ngciecn© en Anif-nkaanscne telegiaa&abets, over u© ayontêiC-jAppen Hiivas, rieuter, Astoeiaiou fross ; zij iieert m litrei e ©-n « Bureau u© doeunienta-tion », m Hoi.atid ten « Oîtice .Btjg© m Zwitserland, Dej©mark«i, Zwotttai en hioorwtgen ©en ieger van pro-pagaiiuitïL«n. jtLeei die brewïv©rtai£i.e orgauisati'©, inge-riont met, nao uoor Engciana ©n i' rankrijn aan (te iiee-fen van Havere geteenae g«*d, waaivan a© bevolking in Bilgie ti^cjc do zvrare Kitroest-eo esi ailcortingen zaït neb-ben te ara^^n, aient nu u 11 s 1 u 11 © n d om de V la<am-"sch© navioiuL. «sti-ecn© bewiigirsg m d© oogen van do w© reid te kainproiililUe.ren. En aA die ma©nba<uict©ien blijktn Eiog niet voldoende. Ton slo^te he&otn de néeren va.« den Bcigischen kroon-raad bedotea ooiit liot suvion voor draaotooze teicgia-phie te Lyon voor huime rektniaig te laten werken, op-oa<? men io©n tôt m u© veui*.© noeken der vijf werelo-deeleii verneanen zou, dat dt oncterneming der aktmsten mets t© beieeK.en.ea heeit. Zoo weraen op 221 r ebruan oen paar lange dra.tuj-.ooi© tei-cgranmion te Lyon' ver-zonden, waa: ,n de Boigi&cne regeering t«onitantelijk laat veikondigeo, oat op een onzer wijKmeotmgs in de mai M .'iijoom, te Brussi.1, elechta tien toeinoorders aan-wozig vvaren, die teefcis^roaCh werden door een agent in Duitsenen dienet, en uu de grooie veagaderisg in het-Alhambra doUi ge«n 3:003, do cm sleoliu» uoor tj07 pei'-tonen werd bij^e ■> oono, me zicli beietdigd voelden ..oor (hetgeeu Bonns vooriae uit de goscnrnten van Jules Ii)©s-ti^Se, Edmond Picard, Yictor Hugo en Mu-oeau bet»ef-fend© d© middelinai^heid der Brusielsoiic bavo-iking. Zoi der zucn daju voor t© fx--aamen, kunnen de Vianiin-gen grrcoaelijic tcegeven dat zij tegen dien veidtocht van ia&ter <n kugço nie. t»pg©Wâ®seu zijn. Wij aoiii.en het dan ook miUeiOes' oie flauwe prantjes oén voor eén te w-terieg^en. De t-ege» SoeLing tusst-ncn de pon-tiek der heeim van Haveu© en odzon nationalistis-oaen litiijd voor d© zslfstaadvheid, he&tt met al die kleine metigheden zt*!1 wemig te m. ke-n en w.ij knnnen ons nist laten Ter.ok"^«*i otu onzeu kcstbaren tijil eu oi.ze kraoht te ver»pai©n a*u «en diikussie oict oelangloozsf k t-i-ighedot-i w«i£o shehu» de aaadacht nui de wirt.id m ■ •' <" "i i; ";"XTJBty •M'k«sàcii' t*stferht dur voiktn. Vitirioeet men vaï'^-ielt dat, ri»i sAcon «e b adeu ia dtn diiOtist der •Saiteate, doeh ock de pei* <!•&' nesut-raai gebieven ianden voor waju.- ««aive^mt he^eea ©e haerea van Havere naar Toc-rikotKitâi u® j;*i ,oc ti, ©aa is 'men g©ncs»gil zieai a£ te vragen of wjj wer^siijk m ©en vemocide wetreiu 1*-rcn. Wat tooh tu het geval t De BeJgieciie regeering gaai bij het begin van A«»u«iui 1614 m oeiiog, au, naar zij zetv© bewftcrt, ha^r rocht dp onzijdiglieiti en de on-seliendbaaiiiend van hot. Bagisçh " gro^'Ltge.oiod te doeâ eta'biedigcn. Aangegrefpau door ' éen ooriogèneiurosé die lien wétetra tôt ©ciieo : van extaze, van waaE'In-nige vervoenng bre gt, vvijken de Broquevïlle on zijne handlacgefa spoedjf af rsji de baan ©e_er zuivere po i-tk*k di© alleen mec Be,gië's b© ang eu (-rit rokeming te houden. Zij ver ,adher<eu de gewaarborgde neutrauùlei» van België en Bin^e. eea militair bonagciiootscnap met do Entente; zjj ti©tUn de bi'slûjtea der ekonoauaciio konfereatie van Parijs bij, waaidoor zij het inzictit te kennen goven cm oo-i na het su.uit©a van den vrede d© Centrale mogendheuen ala vijandcn te beàiandeien; zij hinden zieh a zoo mut handen eu voeten aan een© aim-Duitecho koalitie en aijn cia-:.rdoor de oor%aak dat de gexnatigde eJe-meatc-n m de Centrale rijken steeds meet en meer zouaen moeten wijkôii voor de partij oer an-wxionisten, oie, met de aigiimenien door de Broque-ville zeiv© aan de hiintl gedaan, bij het Duitsche vo^k de indr-uk kunnen we&kiiu : oat het voortbestaan. van een België, dat zich poiitkk heeiemaal naar het zuiden en naar het westen orie. teert, een bestendig gevaar zal vormen voor do mee^i. kwetèbar© gou-wen van hat Dcnt-scho njk en het dernaive noocug wordt dat Dait&ehland, rwn zijn eigen le>>uis»bciangen te- waarborgen, het tsel-gisoh gobied hendt bin en de sfter van zijn poiitieken, ©konoinoisoacn en nnlitaiien invioed. Maar door het evenvvteht te hersted-en tusfehem beide vclksstammen die het Bdgisch grondgebied befwo.en, worden door dejiktivisten aan al de groote mogendhe-den van westeiijk Europa ae zedelijke waarborgen g©-goven, dat hier voortaan geen eenzijdfige, doch ten loyale, onzijdige politieife zat worden gevoerd en aizoo wordt de annexati© van ons grondgebied overbodig ge-maakt. Wanneer grac.f Hertling voor de zooveedst© ma-al d© verklaiing kan afleggen dat d© verantwoordolijke leiders der Duitsche poliaek ©r niet aan de;dt©n Belge te behoudeai of den Bttgischen staat tôt een bestanddeel van het Duitsche rijk te maken, dan is dit hooftlzake-lijk aan de akao dâr Ylaauis.ciigezinden te danken. Zij tooh hobbei; er voor gezorgd dat nu, nieti egenstaaiKU' de waanzitiiiigo pali ti&lc Tan het Havenseli kabinet. d© noodige faktoron aanwtszig zijn, die den grondelag kun-nt<n vormen van een vrsde door vcrgeùjk, om een© voor aile partajen b«vredigendo oploising der Beigiftche kwes-ti© tôt stand te brengin. Uit naam van hun Bclgisch patriotisme aoliten de BroquevfJl© Hymana en konsoorten het nootîig, de wer-king der VJ.aanij.che najoaialisten aan de wereld als nleusbeduidend voor te stelleJi, en in hun blinden îjver uchijc.erj zij met te bemerken dat Oike verawakking van h©t vertronwem in de kraoht der Vlaamsch© nationali-teit, het bt»taan van Bolgië meâv ©n meer in gevaar bi"ûgt. Want op dit oogecbiik, nu d© vrede met Oekrajina is gadoten, nu d? iîussische regeering oavoorwaar-delijk de vred©svoorwas.rdtai der Ccntralen aanvaardt, nu ook lîoamen.ë met of tegen dank *ich génoodzaakr-aai zien eoo spoedig' mogelijk vrede te sàuii©n, en nu do Duitseh© soldâtes! ait het. westerfroat in honnen mg de réserves vwien die ait het oosten worden aange-voerd, nu nug men ee«gen dat wanneer d© Vlaanische at Ifstandigheid, under het verxot • van een fransklljon-aoîto mnaorhaid, die over een uitgobreid© ma«iit in bet lard ba„ch-ikt, on on der don veidtocht vaii het Haverech kaibv©,,, mut leitgen en laster tegen het leYensreeht van ht?- Vlaoïnscshe volk gevo. rd, rnôcst oodetgaan, ook het lo van Bcli-ië vooi- goed zou nijn beaegetd, omrlat de zedelijkc waaiborgeai, di© alleen een zeifsfandig Vlaan-deien aan a,Ude groote mogendiheden bieden kan, niec niBUr voorh ind'.n zoud-eai aija. Het oogen blik is nu t© gewichig «tu de w ereid bezig (ejiouden mct/lanwo praa,t|'as «ver xoo^eM^de misluk'r wijkmeetings d-or aktiiviaten m gué «e protesten die door ©en haaidvol fraMkiljou:->-iM> a«itokEii4.«i aan d» boa-r«sn des- gem&antei-adcQ va» Vlasttiiefae plaite land ter ©rvdert&tiiTiiag wsixlt* vc&ig®i»gd. De regasring van HatTea^e nu positio Q.ç5Heai : aaj x&o&t i^gcn^vcx hoel de wcreld verklar-en of zij de voor aîle partijen bavredigerude oplossl.g der Belgus-che kwesti© aanvaardt, eloor di; aktivusiten, in ov ereci i&teinming ni-et het zs±f-bf^itkkingsrech t, der volken en het ree'ht der fcleane nœtionali(|fiten, aan do hand gedaan, 't is te aeggm of zij Vlaatdosen'B zelfstandttgéK id erkent eu te vinden is om de vei'houding tnssohen Walionië en Vlaancfcren door het Waakch© en Vlaaanj©4ie volk ©eiieiKij;ia en de vrede.-kenferonti© andorzijds te lat'ai regeîen en vast-stellen. Ofvvel moet zij er ro. duit me© voor den dag ko-nien, dat zij vast bliift houdtn aan liar© eenzfijtbee politiek, di© niet naar het hetnstel van een oneijebg Beigiô st.re.eft, doeh die België bivngen wil binxiwi de politiek©, f.kononiisehe eu milfrtair© invloed.ssfeer van Lon-den en Parijs, en di© koning Albreoht wil maken, niet tôt ©en vorst die over twe© vrij© en zetfstanciige volken regeert, doch tôt een koning die in zijn eigen land sleedits do bevoEgdheid béait ton zon, van een preftkî;, .van een Eransch département of van oen gouverneur eener Engelsche kolonie. Wat ook het antwooard moge zijn van het Haverseii kabiinet, op_ deze ze©r dnidefijk gestelde vraag,d© Ylaam-sohe aktivisten zullen voor»gaan op de baan die hun door hun Vlacmoch gewei<£« wortlt taitig-ewea'o, in o& vaste overini/ciog dat zij alleen door getroaw t© blijven aan hun Vlaaimscihe volk hun plicht vervullen tegen-ovçr het Land. Vredesonderhandelingen. De onderhandelingen in Brest-Litofsk. BBEST-LITCFSK, 1 Maaa-t. — Vo^gens een voorbe-spveking der voo-riitters der afvaardi-ging van he-tt vier-verbo d met dtn voorzitter der Buss.scne aivaardiging werd overeengekomen, dat do vredesonderhandelingen morgen voormiddag, t© 11 uur, met do beiieg^.© olle zitting zuben beginnen. De Toestand in Rusîand. De paniek ta SintrPetexsburg. FRAiNKFUiïT, 1 Maart. — De « Corriore deJla Sera n medcl'l, naar d© " Frantfcftnier Zeitung » beiiicht, dat de maximakstisehe rege-ei-mg ieeds het pian overwœgt ba-Petsrsburg te ver.aten. Uo locten dea- regeersiig toowîn zich ook voor hun pereoon met veiiig en heitoen het Sint-PeU«sburgseii gaianzocai vG-or het grootste dael in het btnneiulaind sainiengetrokkan. LUGAiNO, Àiaai-L. — Vo.ger.s etn ntolding van de ii Coraere délia, Sera » hittlaen eeoiige a£aeëikngiea van het PreobiasMsuiki rcgïmcn.t die t© B,nt-l'et;: ver- t-rekken, op het sta^on \ eocgauering, waai\n weid .vastgesb. i<f da' het getbect verhoagerdo loger niet meer voe 1 > Le a kan. Men b-j-slo-oi r c. i,. , ,-^m maB.» -t> Verkla'rinp dt,r ocajâigzeid van ISslusacL BERiM, 1 Aiaar . — De « .Kt a Korrespeattenas » nw"! dt uit Bi'it, Pctej-sfenrg : Vorgane etn tae^wm ni* Bova(, heeit ket gemeen-ttbeetunr van Beval een kojrrssgfTii'g gedaan, die de ona&anfcelij'khedd van fcsulsuud ve«atkaxt. De k©niîiag*ving verklaart Es:land ©en neminlie n,ati«s. Geen burger va.i EsJflnd zat aaa den l)uitaeii-mu«aisciien oorieg dedlncnien. Do dco-j de bolsjewiki in baaiaggeîio-nieii gcederi n worden aaa -d© siger:«uu te t£mg®egeTon. De in Btieaseiie regimcnten ctrijd-nd© soldatefi vaa Est-tttind worden teiugi0erc©pen <n indien ae geoa gevoig aan don oj.roep g©vea.i, afe wegloopiers aanger-efceBd. Lit Sinù-PettfeE-jburg tvordt verdor gcmcid, dat de Didtschere,' toen ze tôt op ongeroeer z©v n uni- van Jtf.oval opgewikt xvaren, par,ement aire zonden, die veiklaaiden ton a-anzien der o.-afhar.ikehjikheid van Estland niât als veroveaaars, maar ails gaste-n te komen. Het vertrek der gesanten. KEULEN, 1 Maart. — JSTaar dt; « Kokiische Zeituog n uit Amsterdam verneemt, zijn d© Fransche en de En-gel-aeh© gerzant met hun perso:©el uit Sini-Pet&rabuig ver-trokkon.Japaa en Sibeiië. AMSTERDAM, 1 Maart. — Volgeajs een berioht van de « Associated Press » tut Washington, weadde Japan zich tôt d© Yereenigde-Staten en de l^nitejite-landen en stelde voor gemeon^chaopthjk in Sibérie miitair© voor-bcreidseleta to tiei'îen. Japan-, zoo wordt gezeg'd, zou ook bereid zijn alleen op U treden, maar- zou echter lie-ver hébbea dat Amesikaanoch© en ander© Entente^troe^ peu er deel aan nemen. Het gaat er om d© groote voor- . radnn van allcn aard, welke longs den Stiberischen spoor-w©g opge,it!ip©ld zijn, in veiligheid te brengen. De re-goering der Verecnisde-Staten zoa het met het Japarasch v-oorstel niet g;li©el en ganseh eens—zijn, maar zai er, misschien tijdons de ondeahaadeling n iicg: in toestem-men. B enter spreekt terzelfder tijd v;an cen bespreking, wdke Bal four met den Japaitischen gezant.had. Volgens e©n te logea ni van Pekt:ng aan de » Times » wil Japan door zijn ingrijpen eerst en voora-1 d© in Siberië voor-haanden zijndc 500.000 ton munîti© in veiligheid brengen. AM RTE R DAM, 1 Maart. -— D© « Morning Post » meldt uit Sjang'haï, volgens d© _ Chineesehe Haden: Japau roept a'jn troepen oj) om in Siberi© binnen te valîen. China zal er met vier aldeelingen deel aan nemen. BUITENLAND. duitschlakd Be»pi6iang6«i in Berliin. BERLIJN, 1 Maart. — Het « Berliner Tagebiatt >t meldt- uit Munehen: Vandaag, VHjdag, zal -onder voor-zittersehap van den mioistei-vorirzitter van Beieren, v, pandl in _ Berlijn een zitting plaats hebben van het bondskomiteit, voor buitenland«h© zaken. Met dit aoeî vertrekt v. Dandl naar Berlijn. fKAimRIJS De poliUek. GENEVE, i] M-'.uir.. — De Panjsohe bladen ineideai : Een roeks kiders <kr repnblikeiiiisch© afgevaai-'digtk'n, entier hen D^ibi-ez, Pourei, eu Violet, beitgt voor Ijpn-derelagnamiddag oen mje mtspraaJc der aoeialistischo en fioeiaal-radi kal© kainergroepen, die vooren zal tôt -ren a-»ns uit;ng' voor het bestrijden uer anti-re-publikeùisel)Q pi'opaganda. U-h-'iEY E, 3 Maart. lîaar de Parijache biadœn mel-den, breidde de komsmksio-van d© staaùàrochtback bet onutTzoek in de zaak MaJvy uit over de geheede amfbta-leui-ag van uen vi©jg, .ia nniuster van bmaatuiuicteehfl zaken. UieasToigLia st 1 het geding nkt voor Mei bt-haadeid worden. Vr«de£fcetoogiii£en. GEKEYE. 28 Februari. — De « Feuille » ■ van Geneve, verneemt uit berronwbarf bron: In Bourges h»bben vôôr eetiigen tijd "2,000 *i'.o«idars m *4 b-wieteters me. aroo|e Tredeebetec^iag- voor. hefc stadshui# ingesioi*. Men riep: i Onmideltijk vrede! Weg mat den oorlog! » Yrouwe-u dioegen een gvooU plaitaat weik© Clemenceau in eea «ee van Vloed v©i"beeIdd©A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume