Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1330 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Januar. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bv79s1md5d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ÀBONNEMENTSPR1JS ; Biiwwalar.tl (Etaptgeblsd uitgeaondwd), tr. S.7S per kwaiiaal. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) Mea wettde zich tôt de poiikantoren. V1RSCHIJNT 'S NA^SDDAGS met al de ochtendiolegrammen BEHEER EN PUBLÏCITËIT : 75, Anspachiaan, 75 (Beurs). KaaJoor te <SBNT : Gazet van Brussel AANKONDIGINGEN wordttt aangenomeo t 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warraoetberg. PabliciteitDE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Kieuwstraat, Brusiel. ————m'w vrm "rimir.iiinw '•■ » -t»- i i VERSCHIJNT 'S ftAHIIÛDÂGS met ai de ochtendtslsgram^sn. Elke medewerker is veraatwooidelijk voer het-gecn hij achrijft. Ongevrasgde stukken wordan in geval Yta filet ©pneming, enL-.I teruggezondfia zoo er het neodlgt porto ia bijgtroegd. HoofdLopstellar * Dr. K'èïté 013 Or^CtC(^. H£R V ORM1NGSFL A NNEN. VIL KO a DjC KWESTIE VAIx WOOBDSN ; KAAS. DADiEM. Al is de naarn » flamingant » geen sohimpwooïd, tooh j ia hij geeiiozins de gepas.» tenu waaraiede wij oaszei-reai hebben te bestpnpelcn. iîeeds laag bea ik tôt die meening gekomen en elkeui dag die verstrijkt, maafct haar tôt een vaste overtuigiag. Vooral ajden-s dea cor-log zîja talrijke stenunen uit de tegengelederea ons koonieu. wajarschuwen, dat nieuwe gevaren dreigea door bat feit diat wij eoas te iaeer niât het gepa-ste wcord gavonden hebben. Tn het begin van den ooriog heeft een fianskiiioasch giuipsûlirilt, handelend ©ver do weascbeiijkheid van een <i parti national », onder de Ylaabngen iitei w at ©ittroariiig verwekt. Sindsdie-n ixebben wij nog siechts te booi en £e gaas van die franskiljonsckooinen gcv hoo-rd, maar ik weat met de meest volkomen zekeraud, dat alleen vvordfc gewacht op betere tijdieu en dat vyij ailsdan een kersversche editie krijgea. En ik weet iiict Blinder sbeliig, da.t sedert maandea ijveaig wordt gt-wei'kt, oader de liefdarijke leidmg van een lioogge-plaatsiten prelaat, aan de vconbereiding van een nieuwe Ieittecr- en kurœtbeweging, die zich van de vorige ge-lijkaârdige endernemingen zol onderscbeiden doioir den naam « Ncmvelle Belgique ». Natuurlij'k is die neele baed niet alleen ais eeai u-'tolxdtend Fraasch ding opgt-vat, maair meer bepaaldelijk nog ads een snelwerkc.nd veTirarisehend weuku.»» Ue ontvvarpers wcndeai voor, naar eendraeht ondai- allie Londskindieren te stireven en, ails de zaken naar hun verwacbtingen tiloopen, zulie-n zij oaia na don oorlog patriotiscii-vadeiilandscn-nationaie wijzect 2dngeii van Meuwjaar toit Sylvestea-dag. In hct Witeniand liebben zij ook reeda hun baittearijen opge-Bbsld, naiar aJilien scbijn bat sterkst in Engetad onder de gedaante van een « Ligne des Patriotes » en wel onder de leidxng van dan Vlaamsebhater Clément Phi-Mppe.Mein neietmt zieli dus voor ons onder Lot niat&onalisme te versrtioien ; ons, de zuiver nationalistische etrevers! îiaar bebben wij in bot verschiet de straf voor cns nàxtek aian doorzieht, want sed'ert bijaia een_ eenw baddeii wij onszélven moeten n a t iona lis t en -titCtec. ou uOoi-t ttUMW». Da.t zîju wij inuaera toob en dat woord beioft een kra.cbt waaa'bij » geiijkheid » en « vrijheid » Let naïuweilijks konnen hajein. Hat nationalisme is bovendien geheol naai- de mode van den tijd. Om zijnantwii steken de staten zick tocb oveo- de ooi-ea in de sobulden ; do voir en worden tôt cpoffering van goed en bloed aangeanœdûgd en opgeiiùd,niet bloot <xm de oxiaibaiiikeilijk van bestaande kleine staten te beebendigen en to beveiîigen, maar tevens i>og om de ban den te slaken v.an_ allr^ kleine raties we&e, wil~ lona of onwilleai3, deol uitmakcn van een groot staats-veïband. Zulks beteekent de doordrijving van bet nationalisme toit de uitfrste konsekwentie : zoovcel na-ties, zooveel staten. Maar bet ongeluk wil, dat in onze_ raugen sonimigen over eau vreemd woord zouden stmikeleai; zij nebben liever aMefki uitdrukkingen van eigen makeJij. In he: buitenlajid, zoo in Zuid-Afrika aâa in Po'.en, neamt nten veiel minder aanstoot aan bet uitheemsche v/oord " lia--konaiiàst », al is mcii dasjr mis&okien ook niet bevrijd van godrocbtedijke inisbaksels in den aard van ons a wederlandsch, boû'kracbt » en a<ndei-e wansmakeiijk-beden.V/ilx-n wij èn door bet buiteniand èn door ons ciçftn voîk bordege begi-epen woiven en wenschen wij bovendien te voorkoanen dat onae tokortdoensis en vergui-2ors zacb met onizen reditmatigen naam tooieai, zoo !ieb-ban wij zondor verder talmen, in elke onistândigbaid, de betiteliing « nationalist » te voeren. îdaar ais daar-toe diajadw'Dt'kelij'k wordt overgo-.jaan, vîoei&n uit die bandeling beel wat nicîuwe verplicbtingen voorb. In de oorsie piaiats streeft een nationasistis-cbe partij J Btoeds naar een onbeperkto zolfstandigbeid. In ons ge-val bfengt zulks mede, dmt het franskiljonscb gare&l te emenmale wordt afgesdiud, maar dan niet om het; door. iestâ geiijkaai'digis t« veivangen. Cat' een nationailistisciie partij, op oeil gageven tijd-®tip, ondersteiuning van buiten kan benoevein -en aan-vaiardan, is oeil feit waarvan zeer talriike voorbeelden beetaaai. En het spreekl vanzeif, dat de nelpende partij, in mû! voor de bewezen diensitan, aanspraak kan ma-ken op voile en dinu-zanie vvaai-deering en erkomteilijk-beid, vooi'al waiineer zij een blijvend tegenwicht v.o/an «en vooi'bbestaand gevaar kan bieden. Maar een natio-naîistische groep, die uit ovea-dreven dankbaarheid ot uit kortz:clitigàeid aile zelfgevoei zou kwijtraken en wtîlike zich in den weddoaner feitelijk zou gaan verlie-uen, zou een onding wezen : bet ware een zelfweeirspi'fr-king en aelfveadoteaning. Een nadonaiiatisch streven, dat niet op onbeiperkie zelfstandigheid uit is, zou geen aan-dacbt wa,aird zijn en zou boeigenaanid geen natioi aie rechtea verdîesnen. iien moet zichzelven eei'cm om door «jiclorcin geôerd t<; kunnen worden. Met vroeinde bulp en inmenging zijn, c.eme eeaw Be;e-desn. Griokej-:'aiid en België geboron, later het veree-niga Italië. De bewonars van die landaa nebbcai i i ti-toa' aiet het laiatwte kraimeltte vrijheid uit de haaden van hun belpera oaitvangen; het niecïte werk ded&n zij zelf. De vreemde aangeweaide krachten wai-en siechts «en aanvulling. Evtowuo z&u bet tqegegaan àjsi met de Ieren toen zij ten tijde von bet Keizea-rijik (viwbAeloos) aispraafc met Napoleon pieegden en toen Oasement Toor oen pa<ar jaren met wàpens in zijn eiiand noogde te landea. Eea klassiek voorbeeld van een vordrukt volk zijn do beloten van het oudo Oriakemland. In al de gewes-ten, we«ke do krijgsbaîtigo Spartonen onder hun ge-biod krH^on, werd de bevo'king in de irfciat bemelter-gande lijfeigenacbap geidonken. Zoo kwamen de M'-s-«eniôrs onder bet weinig beiiljdbare juk van de tJpar-teien. Maar bet krijgsp'elulr blcr f dcnea niet etouwig u>e-l&ehen; er kwaan een oog°nblik, dat in den anders aeor middï-lmatigen staat Tbsbe e-eei genitei mari de lakling in hsvnden kroeg, ra&t name Epamicondas. Deze eic«K den Bpartancan babloede koppen, scheurdo Mos-■enie van hun rijk wedor af en richtte. het tôt den ktweit van weleer op. Da larrne beèotan, hat klassieke ,s!avenvc;lk, waren nog maris genoeg gebîeven om de vrijheid uit de han-den van Tbebe t® dui'von aanvaarden. Ja, zij waren bovencMen nog voMoende ki*uimig om de voihaj-dfT.de fcogingein der Tb&banen, die een blijvenden voet in )î<i8#nàë wilden houdeai, met vastberademheid, _ stand-WMrfàgbeid en ten ed-otte met goed geluk te veirijdelen. Son voorboeld voor de nationalisten -an aile latere do tweeds olaata xsxeug een xbatiomiistkcha M-i-tu niet hare algelieeiie aandacht aan taaiaangelegenheuen n wijdEin, maaa" zij moet zich atle takken en vakken van w h&t voiksl-evan aantrekken. "î\iet siechts aan kunsten en n wetenschappen iieeft zij hare teodere zorgeai te œste- e den, doch nog veel meer aan de viaagstukken welke d door banded. en mjverheid worden opgevoipen. De g, mefasoh moet immers eten voordat hij aaai spruken gaal s danken. _ f- Desw^ge zeg ik bot hiea- cnomwona-n, dat ik om de ï taal zc-iive g oen viager in de asch zou steikcn, als îli e met -toi in de zid doordrongen was van bet feit, dai, de we|vaai't van het, volk er mnig aan vastgekncopt ij. Mijn verteouwden weten noehtans met hoev^ed lieîde en vlijt ik ons Nederianseh pleeg te beoeîenen. Aiaar hoe voortreffelijk, woordiijk en imijdig ik onze zoete, ior&che moedea-iaal ook vind, toc-b zijn die deugden niot toereifcend om baar tôt een feiisj te maken. Wat a mij ajandrijft in de Beweging is uitsluitend liefde tôt , het g e z a m e n 1 ij k e volk. Hat is hitsr de plaats om te wijzen op tiot me est .j scbreeuwfctt:de gebiek van de gansone Vlaanasche Eawe-ging, jiameiijk op het feife, dat zij dieesa oogen heeit = gebad voor taalgiieven. Met zulk een niager ■ zooitjé . gaat bet bezwaai'lijk het gebeeie voik aan den • ki'ijgea. Oveial eideirs houden deïgedijfee par ^ tàj<^Fzich onledig inec vimagstuliten van stoifebjke = weivaait. Wij weten trouwens adlon, door bet iezetu \an « Neeirlandia », dat bat Algemieen Nedciioaidiach Vtr- 1 bond zich, b'tnoordcn Esschen ten zeesrste besnoeit met de belangen van 's lands handei en nijvea-heid. Het is , dan ook moeilijk te begrijpen, hoe het mogetbjk is, dat bet voorbeeld ten onzent niet is xiagevoigd. Onze ^ greûzeiooze eenzi-jdrgbeid konit, naar alleai seliijn, ook al op de refceuing van de grondleggeirs der Vlaamsehe % Beweging, die schier allan taal- en - tterkundigen waren! Een oude voei-man boort gaarne het ^iappen van de zweep; zoo laai het zioh bcigrijpen, dat de Wlooze c filodogeja, die elkaar in de loiding hebben bijgestaan of e opgevolgd, steeds den beaîen nadrak op do taalzijde -, van ons natioinaal vraagstuk bebben g-euegd. De kiaase t voorinê'onoinenbeid deir taaieeraars voor bun eigen \ak t werd door anderen steak govoeid, maar blijkbaar was î aile ar.edewarkinig mat _ de eersten a priori i.itg«slotcn, vermits isi de l^tste jaren eau gebeel zeif&tandig 2 « Handtiisv'arbond » is opgerickt. Dat was een ilinke schepping, een uaterst oppoit^une daadl locb dunkt îuij, dat net ilandielsvarbond ten voile tbuishoorde i- den eigen acboot der Vla-aimsche Beweging, vei*voIgens dat voel meer de algenieeaie kraabben er hadden meeten aan gawijd en dat ten skufcte — zul'ks zal weiiicht vei-wond&riîDg baren — bot Handeèsverbond zich nog vcei minder met taailiaangeleigenbeden had inoeten inlaten dan werkelijk gebeiurd is. Sterk exklusivisliseb-natio- 1 nalistiiscb mocht het vvezen. het moest tip-top Vlaamsch f zijn en zich van geen andere taal bedioaien maar die besîkte voorkeui- moest meer blijken uit dô behartigmg i deir Vlaamsehe belamgen dan uit bezorgdheid om de teal. Het komt mij voor, dat het volstaat , dat een wer- i . king Vîaainscb weze ,zonder dat anea x*œ& >yan.de î ke-tti boeft te verùondigein : ja, doôr bet al i.e aandiin- t g-erig aan-tooinen van de V l'arjniscbbed van esn iniieh- i fciing, wijst men onwiBekeurig op een uitzondering&boe- j stand. . < * Een nationalisbyngrocpeanng mag ook nooit u» het i oog vei'liozeu, dat iî'j gec-n rartij is ais elke andere; ; want, t'Trwijl eein gewone partij geheeî in zalfzmcht op-g-aat. lieeft zij te waken voor de "gezamanlijke belangen , van het géheele voèk. In ons gieval zou zij aile Vlaam- ; sohe bolamgen te bohartieen hobben, zij zou, b voorbeeld, evenzeer voor de beschai-ming van de vissçherij i fis voor de ontginjiinjj van de Kempiscbe heide in de : bres moeten staan ; z:J zou zïch de bevordetrjing' van de roeds gevesligde taibken van nijverbeid aan te t-ekken bebben t#. zich in te spannpo om nieuwe croncœi van arbeâd en broodwinning te sebeppen, opdat de lands- , kimderen niet buiten de grenzm gedreven wordoir om aidera een zuren botca-ham te gaan zoeken. Maar er is nog meer. Een de.rgeliike pairt.ij mag zoo weinig zicbzelf ontzien, dlat zij elk cogenbiiik bereid . moet weaen dm dood in te gaan voor 't wcdzijn »*aa 't pilgeraeen. Zulks gebeuit wannear zij op het pont staat haar doel te bereiken. Alsdan komt onvea-mijddij'c splitsing «n gaait 2ij in vea'sohilonde nieuwe takken op, die het voonnallg boofddoel mee? naar den acbtargrond duwen, naar ge'fung hetaelve stevi^er woartelt c-n dat do ; tâjtfeoaniteisKlâeboden nieuwe vKas^sbikken tôt oplosséa aànfoiedan. Di' zijn geen ijdel^ woorden, îiKimeli;': over de noodza.keli jkbeid cm bereid to zijn tôt zelfcpbeifing: want in de politick van voo-heon waren or heed.wat. nvacaen die de Vîaamsche kwestie op do b.n.T© bo«o schovc-n, met den be-wusten wil die voortreffeîifke \\ hj-pkunk zooking mogelijk bruikbaa.r te houden. Ilopelijk zulien hun vo^srelingcn in de toefcorast nte* langer met zich laten sollen. C. F. de BAD&LEUÏt. 7sr gaîe««ofceiid van Ni«HWjaaî verfiebijat de KAZET VA|r BaUSSEL morgen aiet. De Toestaod in Rusland. Fraascbe drijvcûien. SHnï-PETEBSBUBG, 28 December. — Een op 11 Deeember oodei'sehept teèegram aan de Franscbe mili-taive HLfisde aan bot Bœntue&scih front bevat ©m u.m-wijzing der. Ffaasehe rcgeeoiug, en nauwe verbinding met, éo lîada van. Oekrcuië te treden en deze met ai ter besohikkjsg staande middeien te steunen, nadat de Rada zieh bad verkiaard voor het bohoud eenea; goede orde eu het sluiten van een vrede nuit toeslemining dey bondganooten. De leden der Fransche militaire ndssio handelden in nauwe Bftmt.jiw-erkiiig met de lîada. De Fivmschea krogea ook opdracbt met aile mîddcden de plaaî-'.c'lijlce pclitklLO vercoaigingen te stsunen. en wel I û'Oaen die de atrijdkmcbt v;,n liet Bown-ecnscne front i poogden te behouden. De Franschen wifen door par > ineûW-ei'kbîg mot, de onlangs ingesoeide plaatseiijke be-! sturen aan het Bussische front den seshiju geven, den ; gedd^en wapen&ulstaiad niet lia te levon, om in het v&orjaai» do Duitecbe voouCereidiûgen voor eeui vôor-jaarsveldtodht aati het woatdijk front voor te zijn, i omdat daarna in hei, voorjaar de toestaqd vCor het sluiten van eein algeaneenwi vrede gunstiger zou w or-don. Naar de bfire.-.csinig der Franschen aullen de Oa-kreensebe troopea het Boomedische front an do gebie-den aan de Don bebouden. Er is een bijzondere zending, dia bestaat uit eenigé Frasnvjbe officior-it, daartoa aan-ge^tetd om, mot «ameaiwerking der piaatseiijke mili-3 taire regoeaing de voorziéîiing te waarboigon van het Bdameenschè miderfresat aan ko'en en ievenssniddelèaï en. in 't bijaondea: asui bet pi-ovianbbtireel van de Lo-aakkc,n 100,000 ï>oed graan le leveai-n. De Fiacsèbên i verzekeren, dat de Boemenen deai wapeaietdteband vol ievior toebreden, wai nc^maats bcvnbt, dot in bet ge-i heim. voor de verlvondeaien bij de Roesuenen pogingen worden «.angewmd, om tôt beapreking te taiden over i ten afzonderlijken vrede met DuitscbUind. Wat de Eiv.--; galsohen aa.igaiat, ontvangeai hunne ambulajitios en ge-i y.ondlieidsafdtelingan nu bepaa'idte aanduidâangen uit L<xrwle®, om zich tiemg te trekkeu en ons front te \cr-laten. Bijzonderbedoa werd an in he,t teèegram 805,'807 b wçgffelateh. Dat teiegrem bewijst dat niet allean de boodgeiiootjeo op uadrukkelijk» mttnier alla tegen den i vrade «n d« e<rbeid«r«orgaïiosajtseï| gt-riohta ondesrao- mingen steuneoi, maar ook dat de Kada onder voor-wandsel dar verdediging van de nationale vrijiiiedd (aie niemaiià waar oous bedàeigd hosfb.)HetJiOliegram. di'aagt er Loe bij de rede van de Oekreeasche soidaten als eea dea- argiiatigo drijvenjtn tegem ciea vrede te doien uit-schijnui. T.gen de onbeàcbaamdo aanvailan der Fransche geueraais zulien do stregigste iaaabrcgeie:n getrof-fen worden. De Fran&che mussie zal ondervinden dat Busiiand- niât Afrinka is. De Oorîog In Italië. De gsiieime ziUing. BASEL, 29 Deeeiûber. — Het Zwitsersch telegraai-ageniwciiap nieldt uit itonie: Vrijdagnanùddag, te a uur, begoii do ouste genèime zifcUïig in uen tienaat. Uni Us genuuikoùdiiig aar ondeananaeiingeia te waaa.borgen wuien zeer'savnge maaa'eg:wai genomen. Buiurn den gewoueo. veiligneidscUenst werden ahe îngaai^en nog fâijzontler bevvaakt. Alie ministars waren op cîo zitting tigenwooidig. Kort v oor ue opening was Urlando van bot hoofdkwamu' hier aangeîioaieui. De onderhandelin-g.en Uu'.uden vier uur en haxiduujn waarscàijulyk voot-nameiiji over ae oorlagsleiaing en de buitcuioiidsclie painivn. De bladen mo-gui over de behandeide onder-w.eipau nicxs opanbareai.- Door ongesbaldhedd was lît-toni vubindu'd i.arr ce zittmg deel te nenicn. iS'a een ko-rte openbare zitting worait Zoadag bet emde van dta zibtijd verwacht. Vandaag, Zatu-dag, zal een niinister-raaa plaabs bebbein voor bot opsteden der regeenngs-verklaring.Gioiitti vcor^pelt. ZIJB1CH, GO Deeember. — Toen Gîolitti van iiilaan over Tuiijn naar C>voux reisde, ba'itcbt de menigte bem een b^geeatoreiàde ovmie. Gîolitti riobtte daatep eenige woorden tôt ûe menscàiemaaisisa en zegde onder meer dat nceii voor deoi vrede noch voor een nieuw Italie IL-ans het uur geslag-an is. Beiden zulien terzeifdeitijtl kornea en met elkaar saman5îaaai, beiden zulien wij te-gcji Pasehen bebbeïi. Z BOÎTENLAND. EISLAMj) De o^albaikiîiikiield. ''STOCKHOLM, 29 Deeember. — (Xlededeeling van n&t Sveai&ka te-egraan bureol). De ieiuer dea- anaardi-ging vaa de i'insoho reg.ierxag, Gupeabcig, las, m iiaaJn u.r icgL-eiing, voor i a kon-ng een verkiaring, v.aarm het beet » De Fiouxhe ianduag en ae i'ie,scbe regeuring bi-b-ben Fiidand lot een viij en oiiafhaukeiijkua staat \er--k'"-ar."l v" '■ uit- do Li ioUo ge- sehapea vue aiLg^.g met iîiu-aua uitgeschakdid. Deze veieeuigiag wat dp g-jen ftakidp kulturcole of aisto-ïisoii©.-gjnlecsii •ciiap ge^iond. Tota noehtans de wereid-ooiiog latbru.;;, weiS een uitgobieid plan vaatpeab&ld ven o'e bocsgsLO avachi van hot keizerrijk om Finland ■ geheei tb ver-itus-en. Finland wendt zich tôt ce vr;je tita&éÉ vau de wereld met het voizoek, ais volkomen oaafhaàiceiiijk erke-nd te Worean en steunt zich op het aellbestemmingsx-eciil, dat ook de gereehbigbeid eiseht voor de kieine*" natles. » rTot slot zegde Uripenberg : « la naaai van etai meer daa diiizeadj-aàig'e geaaeen-zauit! ge ohiedenis is dit verzosk m de eerstC' plaats tôt Zv/tdea gu'ie'.t, ingevoige de poiitieke isoleenng, vvaarin iinlaad zich bevmdt. Door de aangehaaidè anarchies' in Rusland, den boagerenood die het laad be-dreigt eu ue noodzakdlij&hoîd do tuchteiooze Russische treepen, "die eea b j ,5ad gevaar voor ds orde zijn, te veirwijder.en, is de vervuliing vaa dczen weasdh een i hoogst dringeade zaak geworden. Fialand hoopt, dat Zweden de leèhiniatjgheid erkeat van den stap, door net Finschc volk geda .i.n om Finland tôt een onafban-l:x-Iijken t,taàt te verk3aien_ en dat.de regeering \an Zwedeia zal uxatenmaeïi, vrieùidsohapptlijke betrekkin* gen mot de Finscbo re-geeïiïig aan le knoopea. » i De koning aatwoorda aun d,è Finsahe afvaaa-diging : « Ik varzook mij en hai-belijkgten ciank^te aanvaarden voor de doo*' U gedana niededeehag. Ik schat het boog, en niot mij coi zeku- het gansche Zweed^he : vi<lk, dat go CJ oerafc toi Zweden geriebt habt, dat, ia-gc.olge do ho.,der,!jn.,;ge gemeenzame gwhiedrnis,cok i ïn iatarL tijdcn aifcijd de belangen van Finland varte-genWoorîSgtf boeh. Ik -verzakea' U. dat ik, ea niijne regee ing, met c.en garnie geaegenheid hct sbreven ; van F.ïdn.ul vb'g, ctn.zijne vaibomen ona.fhankoiijkheid te rx-krij, -en en ik dc.n^vurigsten weaisch koesbar, Fin-î nd als cavafiia-r&' lijken staat te kunnen _ erkennen. , Eea gev'eV'' pas^ in.galisel de kwesti© is nochtaHs de mog; , Jw M ;.ui n yerstandhouding tusschen Uw Tand n; Kua'rjxd Is^feb red. n om op een gunstig oinde van TTw sfton ~a bopttn. Het is vanzielEsprekeind dat ook do hoùdi « der jik' ;é lanslen in PAnmerking komt. Qe kunè ovértuigd zijn von mijae beste wen- schen' voev L^'en voor I..-t toekonistig weJzija van uw land. » f , PORTUGAL l_ v D^aiobilisaiie. PiARUS^O Decemb ■ . — De « Echo de- Paris » meldt uit Iieftabo- : Do démoli il :si%tie van bet Portugee^ebe 1-agar is den 18 Décerne.-r be@sonm.on. Allewn dà reeds ï or> h«t k.njgsveid verbîijvcad'e troepen warden dnar i ueîatea. • I V- f sfgBSfî 3 lî® oj5dô:rha-.idflia^«;i mat de Vere«»sigd« Staten. KQPENHi Gfiîf, 29 Djoeanbar. — Het « Eikstraola-d dot » nicbïi uit Btockhp.in: Naar de miaistea- vaa bui-1 teinland^scbe -jean med"edc.-elt, wentea d» oadarhaad»-lin^eti met ce Vei-ee-aig-Je Steit/» over den toevoer n&àr jïw.edén met tjen goedon uitslag bekroond. Zvi e-J dieîi Érijgt ,11.000 ton vu?ehfflende waren, waaronder 1 kofÉie, potmwie cm rr-(s=ni,jartifcelon. Voor midden Fe-bmari moe^ii d®- niet' verwacht v. irden. t GUATEMâLA iS.aïdbùTiag. i- WASHINGTON, 29 Décémber. — Volgecs hier too gefcomen bari.chW werd Guatemala door oen oardbe-' virg geibejsterd. Eai deel der &tad werd vernieid. Tal-i- rijîce manacherJf-votm ziia te betmu'en en duizenden t pèrsonieîi zijn do,kkx>a. D® dasur * varblijveude vroemde-n mtge^ssijn RW&d. r . Lmœmmî ckt W& !; i)ui,/soH3. Lt BERLIJN, G0 DeeCKibrr. — llericht van bedenmid- Ï7 ' ^ ' WESTELIJK -&RIJGSYKLD. e Leg«i« vaa krooapruî* lîvppre-oht v*a Jfeiwen : n In de bocht vaa Ieparen bon zuiden vaa de ^oM-po s- en o» d'ta oosteiiiken à -"b 'taktt* tjjdelijk. toe. Verkenumgsgevechten aan bet ^-ïgalsch^" iront on ia d© Argonaeu. OOSIFDUK KR1JGSVELD. Niets aieuwa. Macedonisch «iront : Te(n noordweiàten van Moaastir an aan het Doiraa moer aaan bet vuitr voorbijgaaad toe. Itaiiaan-sch krygsveid : Aan den weg vaa dea Tomba en bet gedoeite vaa de Piave, langs beide zyden van Pederobba, oatwik-keiden zich in den namiddag hevige geschut- ea mijn» weirpersgevechtea. FSAITSSH^. PARUS, 29 Dccoinbor. — Berioht van 3 uur 'a na-niiddags : V_aa dea nacht aicts te ntoldcn vaa onze fronten, af-geziea vaa œnig© botaingea tusacdien pati'oeijes tea aoordea vaa den Chemin des Daines en in de ricbUag van Sapigaeui. Viiegers. — la dea naoht vaa 28 op 29 Deoember wierpea onze vliegors bemmen op de stations vaa Me-zières, Metz an Thioir e eveaals op de vijandelijke hustellingen in de stre^.. vaa Vouziera ea Retbel. PARUS, 29 DecemibLi1. -— Buioht vaa 11 uur s aa-Uliddags : Midaolmatige geschutgeveoht op het gxootate deel van bet front, taiaelijk bevig ia de streek van Beau-mont (rechter Msasoever). Geen enkale aktie vaa het voetvolk. IÏALIAAKSOH. ROME, 28 Deeember. — Bcricht van den generalon shu : la bet dal van Judikariô en ia het dal van Lagaroae, hebben wij vijand'elijke verkeaningsafdeelingieii va'-strooid.Op de hoogvtakte vaa Asingo, tea westen van Uanova de. Batto, s.aagde een onzer afdeelngen er in een vijaa-dtlijkea post. te omsingelen on gevangen t? nem-en, ria-raclijk oen officier en 26 soldatein, bovendien a.aaktc zij ooa'logsmateriaa] huit. Tusschien Cesoena en Canova d-rongen onze moedige patroeljes in de vijandelijke finies ea maaktein een oîïcier en 38 soldatea gevangea. ïusschen de Brenta en de ku-st, siechts gesehuti'uur. Onze viiegetrs hebben de bocht van Tenson "bastookt, alsook vier bmggen do-or den vijand over dea etrooni aange'leg-d. Eî-TG-ELSCH. LONDEN, 29 Deeember. -— Bericbt van het loger ia iiet v.-esten : Ilot Duitsch seisehut was hed-a wed-erosn zeer la touw op _ versobiliende _ punt-en van bet front, namebjk bij Hangicourt, ten ziiiden en ten westen van Lens ^n trii noord-en van Iep-eren. uOBTa ZURICH, 29 Deeember. — De » Zuricheir Tagi'saa-zaiger » meldt uit Londen, dat de Engelsche reg"i-e-sr!ng de toelating weigert om den brier van Lan-sdowne m het Lagerhuis te b.spj'eken. GEMkNOD N1EUWS. S>ieiâtal ia een voediB|rsmaga&ia. — D*e\eia drongea ia oen magaz,jn vaa net voi>driiôkoiaibeit ea stoien er een groote haeveelheid vet, zeep, kakao ea aadere voe-diag3middeii:n.Sakksaïobarà. — Zaterdag werd teu aadeeie van dea beer G.. . hap.deîaar, zijn portefeuille met 3,700 franl gei'obberd. CMsnipt. — bedei t oemge dag^a wèiden verscluilcade diefstaileu gepiCe-gd m eea aiagaziin dfer Liverpooisbraat te Aaderlecab. Ongevear 1,200 biikkea doozea waren er verdwuièîi. Eea weikaïaa van het aiagazijo ive-rd van den diefstal vordaenb. Hij werd gokaipb be Elsenie, op het oogonblik dat bij eea deel der doozea verkoeht. Dissîtalkn. -— Tijden» do afwezigbeid der pacaiters J... lia Anderleobt, werd hunnie wonbig door dieven b&-zocht. Aii-es werd doorzoebt vaa onder tôt boven; geldr iinuen, bloem eu kleederea werden gerobberd. Ten uadeele van VVwe W., Dokstraat, weiden een dozija henaen, j.uweelea, schoeneia, oen bandtasohje met 40 frank en 33 marie gastolc-n. ^ — Zaterdagnacht drongea dieven in bet magazijn vaa den heer W., meester-kleeainaker, Zuicîlaan. Eein groote hoeveelliedd stof we-rd gerobberd. DAC1LUK8CH P&AATJE ' — -m —i ri f— I - - -11 - -Trmr nm— mt f? ^ieuwjaarswer.scheri. Dat waa-en eigtmlijk vrij ioevigc besobouwiugen over Oudejaarsavond, ia het vei-ig praabje; maar dat is mijn wniuld toeh niet. Die eeaige dfgea tussseben IverBimis en Hienw^aiar leenen zich erboe, nu za ^en^el aea overwegingen gewijd zijn, don, waaaeei* vroeger allerhande feesten wta-den op touw gezet om beit jaar. ta besluitea. Het be:dendoni had zijn saburnalen, da middoieauwea haddea hua Gefckuifeest, hua Ezelsleesb, hua Foe&t der Onnoozelen. Dat ailes was wel niet erg i siachfccod. en het vas zcker den mens eh «i zoo onwaar-dig als de Vasteaa.voaéL die van al die » eottemyea » overgebievea is; maar het deed de bu ia eea roes le-ven, on vergetea, dat zs aîweer een jaar ouder gewor-deu waren. Er i.s, ù*ouweus, een tijd gew&ast, toen heb nieuwe ji!,ar op Ker&tdag begon, zcoais er ook een tijd g-ewœst is, toen het met Pasehen of den eereben Ma art l-iieuwja&r was. Maar wat zeker i\ er wei'dea dien dag gescheaken gegeveu.... en gekregen. Mon iaaj?- zois r*sgr gea dat er ai de laatste jarta veel gestbenken g c- -vraagd werden, door naohtwakers, voeiihoden,etra.at-keerders, lantaa'eoontsU-kera ea moet andere autbjge me» dteburgers, die, altlians voor benzol ven, op den oers-tea dag vaa 't jaar het nubtige door het aangenaan-e vvisten te vervan^en. Al die lui warea de laatste dagea vaa bet jaar bij zondor vriendèlijk. De nachtwakers, tegeai hua giewoyiit.ô in, wisten u haaa-iin in te lichten over de weergeebôb bonis, en verzekerciea u met oen hoiagzceiten ghmiaçb - ' dat er nog anoe-uw in do lucht zat, in het zaiig vooruife-ziebt der nieuwjaaa-sfooi, die inen aan zulke viiende^ ! lijrke inedebuirgers ia geen geval weigerea kon. Ea dat was dan nog de geluksaiige tijd, da/t er pasmunt be-etond: dit jaar zuilen die nieuwjaaraweaschen wel ehib-bel zoo voerkomend zija, nu _ze weben dat bet minata wat we hun gevea kimaea bij gêbrek aan klcàa çel<^ een briiefje van één frstnk is, een ea onvCirdeelt>aaî zooak de'Fran-sohe Reipubiisk daa ookal heetea mag. Vronger btg er in dit aiiea nog ean zcïkere dosas poésie, want dan waren er nog volifftdicbbe.re, die ïnet pad van den te vroag ontaLapen Jeà Oasbc<le,ya be^vondef-dea; ea toc-n werden de nienwjaor&wenscèien van al de 1- fooitj«s-vnagers op rijjn gezet. Te Br-useol was tES g»-bruiâc oteemeen ; op last vaa de iaïUarenontsteSiers or van ds brieidragea-s besteeg een o£ ander génie dea bBrçr, waar de neg-en Musen onder elkaar zitben te kSr a kaien» en iedçr Bvussr,iam^-kr^eg den oohtend van 1 Ja? » a '» ©er. ' r.-i« mche kua«t. geaœt. om bi| âju ont-« S • 5* JAARGANQ. N« -1 PRIJS : . S C E N T i E M. . i HN8PA0 1 an WOEIf SDAft 2 JANUART1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume