Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1332 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 Juni. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4t6f18t52t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Bdejaargang. — N. 164, ï*rij« : 6 Centiem ^aterdag « Jurai 1018 Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), tt. 4.50 per kwartaai. (ALLE KOSTEN INBEQREPEN1 W«n «vende zicb tôt de postkantoren. Ongevraegfia stukkcs «rorden lu f»ev»l va:] alet- opneniing enkel teruggeionden 200 ei bel ooodlge poito 11 btieevoeffd. HooîdopsIeJïer! Or îfêersé De Ciercq BEHEER EN KEDAKT1E : I 4 Ruysdselstraat, 9, Anderiecht. 1 PUBLICITEIT: ' 75, AnspachEaan (Ëeurcj ' Clfce tnedewerfcex <s verantwoordelijk *00» tsetgeen hij schrijft AANKOND1G1NGEN worden aangenomea i 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publicitelt DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. LAATSTE TIJDINGEN De Duitsche dui^booten a an de Amerik?ansch" kusten. AMSTERDAM, 7 ^uni. — Keuter meldfc \hans dat de voigende vier Amerikaansché ceiischepen in den grond werden geb-oord : * Hutters Buna », •« Haïuppage », d Col » en « Edna ». Wii&HlNGTON, 7 Juni. — jtieit Noorsoiie etooinsoùip « Eidavold » werd verlad-en Diad-dag in den grond gahoord door een Duutr actbe duikboot. De beinanning werd gered. LQMDiJN, 7 Junc. — De bladeii melden uit Washington dat een Duitsohe duikboot het Nooracne stoomsonip « Gibbs » baseihote-n on in den grond geboord heett. De beiman-ning werd gered. EO.ND.LjN, 7 Jum. — Uit de beriohten van de geredde bema.nningen yan de aan de Amerikaansone kust m den grond gaboorde whepen bujkt dat de bemannl;ng der duiic-booten 76 koppen teit. .NiEU W-ivyj.uv, 7 juin. — Eaai aamea-ding van den du;l£boot-aa.nval wordt nog ge-meid clat er 58 personen oang&i.oim.en zijn ai vernuat worden Uit Lewis seint m mi dat er zeatien vaa de 35 personen, waliie de « A.a-.r^liaa ■■> in een s-torcoût Veriieteh, door "tet emslagen vàn de boot verdroaiken. De indruk in Amerika. A M.BTElt l>Am, 7 o am.— uGentral JMewe» rnaldt uit Washington, dat de m>ar ne-sekie-taris ook de sluiting van Boston, i hultuiei-pùia en andere liavens aan de A.TIT'ocne sust heeft bevolen. BOTTijii\DA-i»i,_7 Juni. — De » Daily T® iegrapli » nuvat uit -Nieuw-York ,d.d. Thns-dag : l>e torpedeennges habben weinig mvioeu op de geidmarkt; sleahts eenigen tijd voelde men de teiugwerk.ng bijzonder op de zee-■waarden.\V AoiiLNGTOJ^, 7 Jum. — iiet Aaneri-taanscin ministerie van zeewezen deeilt mode dat unjnvegers aan de kosteii van den At-lantAschen Oeeaan een aan tai inijnen vau Duitsche afkomst onçrevisoht hebben, weike daar door Duitsche duikbooten geiload werden. AMbi'EiîDAM, 7 Jsrn. Voùgens een p!aai-eeiijk blad meldt de « Finano.ai Times » :n sijj Ameirikaansoh beiurso'verzioht, dat er luahtaanva len op (Te Vereenigde S ta.ten pliaats badden. OORLOOSBERICH fEN. î « DUITSCHE LEGEEBSEICHTBN. BEELUK, 7 Juni. — Ambteiijk beriotit van hedenmiddag : WJiCiXiiMJK KKIJUoVELa Legergroep kroonprins Kuppre-oht : Tu'ssêthenpoozeiiid levendiger « orde.nde ge-sdhutstrijd.Levendiige verkennmgs.bedrijrigihexd. Bij een aanvai in ■; Fransohe linie ten westea van KemmeJ aamen wij tvree off--cieren en 50 man gevangeri. Legergroeip Duitsohea kroonprins : • 9p. ? et slag-veld bieef de gaveolit&ben.tnj-vigheid tôt piaatseiij'ke gevecihten bepefkt. Ten noorden van d° Aisne en ten noorden van Ohâteau-Thierry werden gedeeiteJijKe aaaivallen van doc vijand afffësilagS-i. Ten zmidoosten van SarÇy riamen wij na hev ge gesohutvoorbereiding de vijandfeti.o.e laies laogs beide kanten van de Ardre. Wij maak-ten 300 gevangenen. BEKLUM, 7 Juni. — Ambtelijk berioht : In de Middeil'andsehe Zee boorden Duit-scàe en Oostenrijksoh-iiongaarsehe ^ auk-booten vijf stoornschepen en zes zeilsohepen van samen over de 20.000 ton m den grond. De stooimsahepen werden uit goed besenenn-de konvooien weggeschoten ; eui van hen was een oorlogsmaterieelvervoersoh p. BERLIJÎn, 6 Juni. — Amibtelijlk benoht vam hedenavond : Op het geveohtsfront piaa.iselijke geveoii-tem ten noordweaten van Château-Thierry en aan de Ardre. OOSTEUKIJXSCH. WEEKEis, 6 Jum. — Ambtedank benoht : Op liet Tiroolscth- en het Eiavairont voorfc-durende goschtugeveohten. BULGAABSOH. SOEIA, 5 Juin. — Ambteiij'k beriohl : Aan iveersikanten van liet Ochritia-meer leeide het gesohutvuur bij tussehenpooizen op. Ueoostea het meér versitroacle ons vuur éen Fransohe aaovau&aideeiing. liij Bratm-dol en op versoheidene punten aan den oos-bedijken loop van de Ozerna tôt aan den Dobropoije, verwoede. vuurwisseliing. 'ien zuuden van Hoema. over en wéer tneitervuur. Beoosteii de VVardar iraohUe een sterke En-gelaohe pa/troeije onze stelimgen bij Eres-taili aan te tasien, maar ze moest voor ons vuur berug. in het dai va*i. de totroema heD-ben aideelingen onzer uiianterie versoliei-dene Enereil'&eiien gervangen genomen. Van beade zijoen boven de daien van fcjtroema en Wardar levendige luohtbedrgivigheid f^ANSCHE. PARIJS, 5 Jun. — Ambtalàjk benicht van 3 uur -s namiddags : G'.steiavoaid en vannaoht heibben de plaat-seiijke aanivaiien aan de noordeiijke & ionien van het bosoh van (Janeponl voori^e-diuurd. Onze inaxihinegeweren nebben tweie vijaiidelijke aanva.iieu tôt stdsiaud gcbra'cnc. Andere pogmgen in de stieeJr van Aulrgches ' (ten ziuitloo-Wen van Motftin-soas-l'ottyeni)» beoosten Dominiers en 111 de riohting van Oorcy zijn insgeiijks miageioopen. Ten noorden van Uorey neeJ:t een aideeiing mlanterie met, stoun van aaiivadswagens oas m de ge-legenneid' gesteid om onze lime aan de bosonranden ai te rond en. Ten suiden van de Ourcq heeft de vijand verwoede aaiivaidea tegen onezy en ten zuid-oo&ien van die p.aats gerioht. Onze troepec fnuiktem aile aauvaden en teisterden uen tegenstander ernstig. ïleit gesehut bijxt benoorden de Aisne ea in de streed? vau Hcims zeer levendig aan het woord. EAiiiJb, 5 Juni. — Amlbtieli -- benoht van 11 uur s avonds : Ln den loop van den dag heeft de v Ad op verschihende pua ten van het front zijn inspaiiniingen verstenst om zijn vooruitgang uit te breiden. AJerwggen werd h j teiug-gestlagen. ernstage veriiezen li.jd&ade Een poging van heau om de Oise m de rioh-tmg van den lVlout-à-Eagaohe over te steiken, is totaal inisiukt. Benoorden de Aisne hebben onze tegen-aa;.valien ons weer ten voile in het bezit ge-ste'ld van het terrein, dat de vijand tijdielijK had be'zet. Bj VnigrO met uanie hebben wij nieer dan 150 gevangenen geuiomen en macïiiaege-weren veroverd. In de stréek vain Eongpont is de vijand, die er aanvankeLjik in was geslaagd om ter hoogte der hoeve van Obavigay eenige vor-deriiigen te maken, teruggeworôen.Hij over-liet ons meer dan 50 gevangenen. Over ai eders heoben wi) onze stellingea genandhaafd. Onze viiegei-s warea zeér bedrrjvig in al de gevecht3vaikken. Op 4 Jum. tajdens een dubbele tocihl gedureade den dag, n tiet dal van de Sairère, hebben o.nzt eskaders meer dan 17 ton ontploi'bare stoiien op vij-ande-lijke troepenverzainelixigen geworpen, j welke U'iteengejaagd werdea. in den naebt s van 4 op 5 Juni werden er ongeveer 14 ton ontpâcibare stoâen t, de stations van i- -s-mes. Eère-en-Tardenois, Jioye en lioham ge-J worpen. Er werden vier vijand«iijke .Vlieg-j twgen af^e«choten,alsook twee kab ». ballons. ; Een vi.iandeiijk toestel van zeer groot mo-( deâ, mat vier mo-toren .werd bnvendiea n den naoht vitn 1 op 2 Juni in de streek van ^anteuil-ie-HauaoLi neer^ehaald ; de be-manmiiz, na - ijk acht man. werd gevangen genomen. ITAL1AANSCH. ROME, 5 Juni. — Ambtei.jk berioht : Over Behcs! het froni boperkie geechut-; beidrijvig'ha d. à' au w keui'ig g cri oh te sd»ot® • { onzer batterijen veroorzaaikten hier en 'asaae. i in de vijundedijke t linies braaden en ont-| ploflingeii e.i braohten op de^ i-nkeroever van de Piave oea kabeT*/;d'îco ni vlainmen , naar omlaag. In de stré&k van den Ôrapr>a i voor oas gunstige patroeiijeisreveèilïteii ; bij ; Koriciaazo werd een vijandelij'k detachement j met gov.'eervuui van de vonrooston v<vrir<*. ven. In den avorad van den 3 Juni zijn vser vijandelijke vliegtuigen gevelû. ENGELSCH. EONDEiSf, 5 Juni. — Amibtelijik beric<ht : Vanaaciht habben onze troepen enkeie ge-vaiigenen genomen bij geslaafrde overrom-pelingen in de buurt van Eems en ten zui-den van het Ea Baseée-kanaal Een overrom-pediag, die de vijand vanoahtend vroeg, on-der dcJkkiug van een hevige besoliietang, ten zuidweaten van Merlancourfc bepi-oefde,werd afgesiagen, waarbtij gevangenen in onze banden bleven. Het vijandciijik wesohut was vannacdit ten noorden van de Searpo en Leue en in de viaiiiken van Merry en het kanaal leperen-E cm en bearijvig. Tengevolge van eén overvail, dien de vijand hedenoohtend vroog in de nabijlbeid van Morlaneooirt poogde te ondernemen, hebbeu wij 21 gevangenen genomen en drie maohi-ncgeweren vermeesterd. Bethalve de gewome wederzijd&ohe gesohutwei'kzaamheijd, valt er verder niets van het Britsohe front te melden. ALLhKhAMiJE BËRiÇHTËN. lie vufi wù Éîniâïer ù8 «j^ipevîile. ** ^aar aanitîiding van uo verauuviing m liet Beiigiecb mindstene van Havere schnjit de « Bedgisciher Eurier » : i Het aftreden van den Belgischen minnster-voorzitter t^arei de Broquevidê en zijn ver-va^ging door den vroegeren vooizituer der Eamer en vroegeren atgevaardigde voor Oent, Gérard Cooreman, wordt in Bedgie druk besproken. Eniteiie L>uiLjohe biaoen heibben onmidued-iijk gioote noop aan deze verander.ng ge-< hodit. Wij, hier in Belgie, moomen ujït re-den onzer, naar wij meenen, diepere ke^nis vaa menschen en din^en, ni et zoo ver gaan. Voorai weet men nog met vveike bijao..deie get>eiLU'te.nis aanieuding tôt deai vai van de Broquevnie gai' in ©l'k. gevaî was zijn poil tieike vrijheid reeds seuert aaudernaU jaar ungeput en steciits daardocfr xu.eiki bij de maoni. in handen, dat liij zijn po.itieke te" ger.&trevers, weike een nog inindei ontziend oorlogspoJitiek wdden, voeren dan bij, in zijm mm steriti opnam, terwi.jl hij gemaLigde po'litieke personen, gélijk namelijK de vioe-gere Beilgiscn-e gazant m Herbjn, baixi-n Beyens, uit het kaoïnet verwijderde. Twee kwe.sties soluji^en hexn m d'eai jong-sten tijd veel onaa/ngunaamnede-n bemkkend te heboen : de toeà-omstige euionoaiiisone polit eÉ. van Beigië en de natianaJiteiienkwes-tie. iNaai aanleidiiig van de ekonom-sene toe-komsi. vax. Be.gie sobijn't hij verPiiKenisseii met Engeland, geujk wij voor eenigen tijd nader uil^n^ezet hab^tn, îeeds vast ge-SiOttn te hebben. îerbij is hij echter waar son jn'iijk ou den weersuand van eenige zij-ner kolJegas gestooten en mis&cinen oo'k op de toonaan^eivende Betgisoiie nijverneida-knngen. Znn strijd met dei* Beigiseben mi-nister van kolon ën Benkin zou namelijk een bepliiising van uen koning noodizaikeli jk ge-maakt nebben. Deze heeit dan een persoons-veraader'./ig bewerkstédigd, missahien met zoo zéer daarom, omdat inj een verandermg yan systeem wenisoiite, als omdat h^j aai; het hooid van het miniterie een man vvensohte te s en .viens karakter-eigeneonap-pen hemi ganson bijzonder dienen um be-staacd.î gesahilien onde^.- de BeJgisohe par-tijcn on binnen i t mpiisterie uit de werd d te help-cn. Htër OooiCœ."..-' zaïi dus eerst en voorai de man der sohukking of regeding ! zijn, op wien de zwai^e taak valt den oauen | burgerâvredc, welke men op 4 Augustus 1914 j ook m de Bekàsohe Eamer gezwoxen heett ' en welke bij'.a gohéei verdwenen is, weder i om lot een nieuw eâ kraditig ieven op te ! wokken. | De nationa-liteibenfovestie héeîb de Bro-; queville op.nl jk watte iicht genomen. Wan-' neer de V lauimgen zioh beKOiinen te bewe-gen, meende hij de.-e icitea te doen ophou-| don, met lien ai. de ravlood van eenige ideo-logen, indien niet van làndverradeirs aan te I duiden. [ Later, toeu de oowciging aiinp-roHade, kwam ' hij weder mc-i ho[ al-geneesmidded », dat ; n. BeJgie rei is zooveel gebruikt werd, wan-1 -4«e.r de oude rassenstrijd vôôr de veitae- zingen ontbrandde, en predikte hefc grondb ginseil der tweetaUgheid. Dat ging, zooian de in JMederland levende Vlamingen ond( de leiding van den AntwerpsabCn afgevaa. digde Erans Van (Jauweiaert passi-et bli ven. Thans eohter hebben ooà deze z-oh moi dig, indaen oouc met éen gematigd prograai ma, op den bodtm van hat alktivisme siteiid. Op dit ooganbiïk kon de Begeering j Havere met meer werkedoos blijven. I ra; V an (Jauweiaert vertrok n<aar Havere e werd door den komng ontvangen. Hij zc nu bevol gakregen habben, m Zwitserlan het iederalisti-eone systeem grondig te b studeerua. Alzoo sahijnt de meérdemeid va het Balgisohe kaibinet tooh van meening i zijn, dat het Beigië « een en onvardeeiibaar aan het veiîadan toebeihoort. Voor een ua geiijicen vooruitigang, zou héer de Broqu-ville eén wezenli.jke hiiwierpaal geweest ziiji Hij rerdwijat daaroun bhans van de polittieÈ tribune. Dat w:i eohter nog niet zeggen d< bhans reeds het morgenrood van een mai wen tijd ia Haivere r 'oort. Iintegendeel! Mi soin en is huer Cooraman ais de gesohiiki « danser » uitgekozen om de hoop, weii door Irans Van Oauwalaert in het Ieven g< roepen werd, ten grave te brengen. Van de oorlogspoUtiejK van de BroqueivitLl. van zijn invloediijken roi als « airicihter bhans en vôôr den oo^-log, boeft hier ni< geidiproken be worden. Lieze roi as beikend. D balast nem voor allé tijden met den haa lielsie jn._Augu.stus «n iaeptemoer 1914 iioh zinnig aan de zijde der intente gedreven 1 habuen. Daarmede neeit hij die naiiona toetiionist van Beilguë op het speti geaat € geiijii de toestand op het westeltijib iront b( tnans aan die aigetooivig'Stan toont, erg j gevaar gebraoht. Cooremau was vooradter van de gruweilea kooiuniisisie, weitke zien in den loop der oo lo^sjaien b^j aile onzijdigen beiaoheilijik g* maajit neelt. Voor ongeveer vijiuen jaar w £ nij minister van nij/erihad en aroeid, i iyi3 was hij voorzitter der wereïdtentooi si/euuig van Oent en werd -toen lid van lit Destuur der toociété Oéneraie. In de kier kaie partij werd nij onder die gematigde gerakend. Aan p-éen enkele kwestîé va groot baiang neei't h:j zooveei de«l gename ais de BroquevuLle. Daaiom koos men hea ja oois tôt voorzitter oer Eamerj want toe reeds bad hij tôt taak « koniitkban te n gden ». iken ai et dus dat er altthans van éen ve; aiidexmg vau systeem nog geen spraak Ea zijn. lien mirus^erie, waai-m de Broqueivilil met aterke zenuwen vei-vangen worat doc den sCii kiienaen oooreman, Kan sieonts da zijai poiitieik programma veranderen, iniche ooiii de hoofuimedevv erkers verdwijnen, m melijk (Jarton de 'Viart, Pouilet, Hymans e Vanderveide. Uit Havere. HAVERE, 5 Juni. — Minjister-presider Oooieman heeft hed&n de eei'ste bijeenikoans van den ministerraad geleid. De Broquevnie zaï lùa'terdiag Ste-Adress (Havere) veriaten voor éen zoanarverbiijf j Erankrijk. Seùeîlandseiie stem over de laatste geveenten. KOTTEBUAiii, Jum. — De Berlijixscla berieshitgever van de «j\ienw,e Botterdamscih Courant » schiijft : ^ondag en Maaiidag heib i!k het geibiad tu; seben den Chemin des Dames en de Jiiari] oazocht. Merkwaardig was het, waar te m men, hoe vôtkomen de l^ranscinen overron pald zijn. De Eransehen handen géea ilau' vainioedeu van wat hen bovein liet hooi hinfj; en besohi.ikten in den bedreigden sai tor slechts over zvvakke kraoliten. due in de eerstea aanloop voisiagen onder den voet g( loopen werden. Daaiiia was ellke tegenstan tegen den snallen opi^jarsoh naar de VesJ omnogalij'k. Deze opmarsah heeft, aifgezie van de meerendeeils zwaar gebeisterde 'r^aai &en, geeai spoor adhtergelatein. Op de kc renvetden is bijna eeen voet geaet. Van vei iiazen kan daarbij nauweiij'ks sprake ziji f 'ransohe oûioieren beve&tugden nnj, dat hu de tijd ontibrofoen had om bioedige verlueze toe te brengen of zali te 1 jden. Bioedige ge vechten ontsponnen zicih pas in het Iaatst stadium van. den opmarscii teigen de Marn en voorai bij de zijwaartsehe verbreedin van de doorbraakp!aatsen. Men had den iii druk dat aao de Marne zioh een aienwe atei linifcstriid ontplooit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume