Gazet van Gysegem: nieuws en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde

534 0
14 Juni 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Juni. Gazet van Gysegem: nieuws en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/125q815q7b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

GAZET VAN GYSEGEM. » » Weekblad voor aile Sporten, Nieuwsjes en Aankondigingen, verschijnende iederen Zondag. lnschrijvingsprijs voor de gemeente 2,50 fr. per jaar, voorop § betaalbaar ; voor de andere gemeenten het port daarboven. S Het recht annoncen en artikelen te weigeren is voorbehouden. I Aile toezendingen moeten onderteekend en vôôr Vrijdag middag | besteld worden. Annoncenrecht onverpacht. | UITGEVER-EIGENAAR : Robert 3RACKE Kapellestraat, 35, DENDERBELLE Anoncen 0,15fr. per regel. Reklamen 0.40 fr. per regel. Handschrif-ten van niet opgenomen anoncen of artikels zijn niet eischbaar door den inzender. Voor anoncen en finantiën, zichwenden naarons Bureel of tôt M. Jules Van Godtsenhove, BId du Nord, 67-69, Brussel; Agence Havas, 8, place des Martyres, id. ; Office de Publicité, 46, rue de la - Madeleine, id. ; M. Serwy, rue de Venise, 96, id. ; Agence Réclame, Lierre en M. Jos. De Vynck, 19, rue Ch.L.Dierick, Gand-Akkergem. m Het Wisselkantoor Alfred MORTIER IS Gevestigd sinds 1909 te GENT, 37, Slijpstraat " heeft nu sedert Nieuwjaar een Zorgvuldige inlichtingen. Bijhuis geopend te Gent, 8, Koestraat, 8, Gent Eerlijke bediening De Sînxendagen. Ze zijn voorbij, partenza, vervlogen zonder kwade stoornis, in vreugd en genoegen, zoo-als hetbehoort en eene aangename heri"nering achterlatende. Bellekensinxen, ge zijt wijd en zijd bekend en jaarlijks ziet men uwe bezoekers aangroei-en. Verleden jaar bestatigde men een getal dat nog r.ooit was bereikt geweest en dit jaar verzekert men dat de toeloop nog heeft aange-wonnen. Insgelijks ziet men de aautrekkelijk-heden met het jaar vermeerderen en de dorpsplaats, is ondanks de vergrooting van 1912, reeds ontoereikend geworden. De eerste dag had het vveder zijn zomer-kleed aan en was het gewoel van volk en rijtuigen, om zoo te zeggen onbeschrijfelijk. Ook had men het er op gemunt, om 's ander-daags eens ter dege te kermissen, maar 's avonds begon er nat te vallen en 't regende tôt den maandag noen. Nogtans, ondanks de slechte gang en de gure noorderwind, was men het eens, om des namiddags vast te stellen dat er veel volk was en goede zwang onder de menigte, want was het geen Kermis-weer, 't was zegde men, tocli boerenweder. daar de langverwachte regen n u toch gekomen was en dit gaf moed. Degenen die gerekend hadden op den acht-sten dag, moesten het opgeven, want het regende van 's morgends tôt 's namiddags. Ook hebben de aar.wezige muzieken, niet in 't vuur maar in 't water geëxerceerd, zoodat er natuurlijk weinig vreemd volk opgekomen was. Dit belette niet, dat d'uitvoeringen op het kiosk, puik en heerlijk waren en dat de deelnemers niet enkel om hunne kranigheid, maar tevens ook om hunne behendigheid, aile lof verdienen. Die tegenslag had voor gevolg dat er den negenden dag nog ongemeen veel beweging mM3BaMBaaw»aiaaBwaiMiMBiwi mi ■mmimi i■ i■ i ■ n n 11n ■ i i i iiigrnrgra» in de gemeente was en dat deze een echt Kertnisuitzicht hadgekregen, want men komt toch naar hier in 't vroeg of in 't laat. Laat ons fier zijn en gelukkig, over den vooruilgang en den bijval die Denderbelle tegenwoordig geniet en die belooft nog te vermeerderen Dat men al de noodzakelijke verbeteringen en verfraaiingen die men goed-dunkt op de gemeente trachtte uit te voeren en telken jare, al ware 't maar enkel iets vooruitga. Zoo begroeten wij de tegen Sinxen nieuw-geplaatste grillie aan 't nieuw K^Hdiof, die eenieder lief en statig vind en die aan de vereerde rustplaats, een nadrukwekkend uit-zicht verschaft Goede gemeenschapswegen, welgeschikte straten en pleinen, deftige vermakelijkheden, alsmede onzichtige onderhoud en orde ge-paard met minzamen omgang der bevolking, dat ailes kan tôt de vooruitgang en de verhef-fing der gemeente, veel bijdragen. Land- enTuinbouw Werkzaamheden in Juni Door het zomerweder van April hebben al de landbouwgewassen veel gewonnen ; ongelukkig-lijk hebben de eerste Meidagen wat kwaad gedaan aan de jonge planten, voomamelijk aan de vroege aardappelen, waarvan de groeze bijna heel vervro-zen is. De klavers staan bijzonderlijk schoon en in eerste reek de inkarnaat, die veel voeder zal ver-schaffen. Al de winterplanten beloven wel ; de haver groeit struisch op. De weiden zullen waarschijnlijk genoeg opbren-gen, het hooi schijnt van eerste hoedanigheid te zijn. In de boomgaarden zullen de krieke-, pruim-, perzik- en abrikozeboomen eenen rijken oogst bijbrengen. De appelen gaan tamelijk wel, terwijl de peren min laten verhopen, om reden dat de vorst de bevruchting gehinderd heeft. Om de voedermassa te vergrooten en van eerste hoedanigheid te maken, is het voordeelig van 3 tôt 3 weken voedermaïs te zaaien. Het legeren is hier niet te vreezen, dus is eene sterke bemesting geheel aangeduid : per hectare gebruike men 40,000 kg. stalmest en daarbij een mengsel van 150 kg. ammoniaksulfaat, 50 kg. sodanitraat, 100 kg. chloorpotasch en 400 kg. superfosfaat. De tabak wordt tôt half-Juni geplant. Geeft als voltooiende bemesting 5 kg. superfosfaat, 2 tôt 2,5 kg. potaschsufaat en 1,5 tôt 2 kg. ammoniaksulfaat.ledereen weet dat 3 tôt 4 kg. ammoniaksulfaat bij het bloeien aangewend de lupulingehalte der bellen doet stijgen. Indien de haver door wilde mostaard (herik) overweldigd is, strooie men 's morgens uit 250 kg. ijzersulfaat. Een besproeiing met 10 p. c. zwavelzuur aan 65° is ook raadzaam. In eene proef door de provinciale Landbouw-school van Thienen ingericht, heeft de gemalen kaïniet in hoeveelheid gebruikt van 1000 kg. per Ha. de herik geheel en gansch verdedigd. Die kaïniet brengt daarenboven potasch bij die aan de volgende plant zal voordeelig zijn. De kaïniet moet gebruikt worden wanneer de herik niet meer dan twee blaadjes toont en voor het verdwijnen van den dauw. Gustaaf GILLEKENS, Landbouw-ingenieur. VEE V OEDIN G. De klachten zijn algemeen. Het slechte, koude, schrale weder, waarme-de ons de maand Mei geplaagd heeft, is oor-zaak dat de voeders der hoeve onbeduidend iAilil bij aile goede Yelomata Yerkrijgbaar ! BRUSSEI/ Grensstraat, SO zijn, en dat ons vee, in den waren zin des woords, armoede en gebrek begint te lijden. De klachten zijn algemeen. Als een natuurlijk gevolg van dezen droevigen toestand, hebben wij het klimmen der handelsvoeders. Lijnkoeken, katoenmeel, haver en andere meelsoorten zijn buitengewoon duur, de land-bouwer beieeftzekereen spannend oogenblik. Hij zoekt dus naar besparingen in de dage-lijksche uitgaven. Daarin moet hij zonder twijfel gelukken, wilt hij hetvolgende beproe-ven : 1. Voor eengewoon trekpaard vervangt hij dagelijks twee kilos haver door twee kilos Sucrema. 2. Voor de melkkoeien geeft hij per kop en per dag twee à drie kilos Sucrema N° 1, in vervanging van lijnmeel, katoenmeel, kokos-koek of andere voeders. Op dezelfde wijze gaat hij te werk voor de vetbeesten. Verstandige veehouders hebben tôt hun profijt dit welgekend suikervoeder reeds sedert lang op hunne hoeve ingevoerd. Dit krachtvoeder uiterst voordeelig in prijs, geeft rijke melk en vaste boter, veerkracht en vlug-heid bij het paard, vleesch van eerste hoe- I m.,,—..-- inrm-r—TiHii m ■ m MENGELWERK 6 Een Zeemanshuisgezin. door Hendrik Conscience. « Maar, Rozeken, waarom blijft gij zoolang weg ? 1k geloof het wel dat gij honger hebt Zit neer kinderen, gij gaat uw avondeten krijgen. » Zij trad in de andere kamer en keerde even ras weder met een roggebrood en een groen potje. Terwijl gretige blikken en bevende handen tôt haar opgeheven waren, sneed zij van het brood twee zware kanten, bestreek deze met een weinig gesmolten vet, streek deze met een weinig gesmol-ten vet, strooide er eenige korrels zout over en reikte ze den kinderen toe. Met den glans van innigste genot in de oogen begonnen de meisjes het zwarte brood te verslin-den. Zij schenen de gansche wereld te hebben ver-geten ; want hoe hunne moeder ook poogde hunne drift te matigen en lien waarschuwde, dat zij' zich zouden verslikken, zij hoorden haar in den eerste niet. Sleehts toen hun honger een weinig was gestild, vertraagden hunne bewegingen en aten zij wat rustiger. Daar het bijna donker was geworden, ontstak de weduweeen klein petroleumlampken en hernam haren arbeid, onderwijl met zelfvoldoening op hare twee meisjes starende. Mieken, het oudste, was, blond als hare moeder ; Rozeken was een zwarte krullebol als haar vader zaliger. Op beider gelaa* was de armoede onmachtig gebleven : zij bloosden frisch, en warm bloed sierde hare lipjes met het koraal der gezondheid. Nauwelijk hadden de kinderen hun avondtnaal genuttigd, of Mieken haalde uit eenen hoek eenige einden touw en begon deze uiteen te trekken, om tôt pluk (werk) voor de kalfateraars te dienen. Daarmede kon men ook al eenige centen in de week verdienen. Rozeken hielp haar aan het werk ; maar van tijd tôt tijd nam zij iets van eene vormelooze pop van den grond en drukte deze gedaante, onder het mumelen van stille liefdewoorden, menigen kus op het voorhoofd. Eensklaps rees er een twist tusschen de kinde ren op ; maar dewijlzij zeerzachtspraken, verstond hunne moeder niet waarover zij dus aan het kra-keelen waren. « Nu, nu, wat beteekent dit ? Gij gaat toch niet boos op elkander worden ? » zeide de weduwe. « Zusterkens moeten elkander altijd gaame zien. » « Het is niet waar, moeder ! » riep Rozeken met verontwaardiging. « Wat is er niet waar, kind ? » « Wel, moeder, Mieken zegt, dat vader in het vagevuur zou kunnen zijn. De menschen die daar zoo leelijk branden, hebben kwaad gedaan en vader heeft nitnmer nooit kwaad gedaan, moeder ? » « Kwaad ? » mompelde de weduwe, de schou-ders ophalende. « Aile menschen zondigen nu en dan. God alleen weet het, kind. » « Ja, maar, moeder, zoo moogt ge niet spreken ! » riep Rozeken verstoord. « Vader is in den hemel ! Gij hebt het zelf wel honderdmaal gezegd. » « Zeker, ik geloof het ook, kind : want hij was toch zoo goed van harte en hij beminde ons als licht zijner oogen : maar » « Daar hoor ik onzen Jan ! » zeide Mieken. « Ha, hij zal weer vertelsels vertellen ! » juichte f Rozeken. Van den Kabauterberg en van het be-tooverd schip ! » In den gang weerklonken de galmen van een lied, en men kon tôt in de kamer de woorden er van verstaan : « Onvermoeibaar sterk, Altijd moedig aan 't werk 't Zij op zee of aan wal Vroolijk overal En drinkend een glaasje jenever of bier, Vol plezier, Dat zijn de jcngens van 't Schipperskwartier ! » Een jongen van ongeveer vijftien jaar, maar tamelijk struisch voor zijnen ouderdom, kwam jui-chend in de kamer getreden. Hij had een Schot-sche muts op, droeg een blauw vest met koperen kijoopen en eene zeildoeken broek vol vlekken van teer en pik, zoodat hij geheel het voorkomen had van een jongen matroos. Wordt voorfgezet. 14 Juni 1914 5 centieinen per nummer Vierde Jaargang. Nr 24

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Gysegem: nieuws en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Denderbelle von 1911 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume