Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

582493 0
30 Juli 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 30 Juli. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qn5z60d914/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

GAZET VAN MEGHELEN AANKONDIGINGEN 4« bladzijde p' kleine regel fr. 0,3( Financiéele aankondigia» gen, per kleine regel 0,5' Beklamen de ragel i,0i Stadnieims - 2,0* Bografociebariciit S,0 KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EU ARRONDISSEMENT JLH& bvi&veu, A&n&ondiginffen 012 xnecle&eeliii&en xnoeton g-nzon&ozz wos"d.@D aas het bllFOi [ • 13, RAVEN BERGSTRAAT. 'S 3 ilMSCSIUJVIWeBN ■ Een jttr ft. 8,00 9 maanden 6.0G 6 maande» 4.0A 3 matBdtB 3,09 0 ostenrijk- Hongariê heeft Servië officieel den ©orlog verklaard De twee vijandelijke legers. — De eerste oorlogsdaden. — Eene gtewfstoflendo nota van Rusland. — België's maatregelen. De Duitsche Gezant te Bel&rédo zou vermoord zijn. Be Teerling is geworpen Alea jacta est! Ze kwam ons gisteren toe, in den vooravond, de tijding dat alle hoop op vreedzame oplossing verzwonden was. De ©©rioig as vepkBasürd I — en een half uurTlaarua weergalmde dooide stad die akelige kreet, honderdvoudig herhaald in iedere hoofdstraat, op ieder kruispunt door dagblad uil venters, die verkochten, verkochten, als deelden zijlhun gazetten gratis uit. Het volk was gejaagd, angstig. Geen kwinkslagen. Het begreep maar al te wel dat er nare dagen in aantocht zijn. Wat kan zoo'11 oorlog al niet uitbroeien ! t Is al erg indien de vijandelijkheden ieperkt blijven tusschen de Oostenrijkers en de Serviors. De zaken die al 200 slecht gaan, zullen er niet door Verbeteren, integendeel. Maar ieder beseft dat hei soms van eau klein incident, van een nietigheid afhangt om heel Europa in vuur ea vlam te zetten, Wel verzekert Rusland dat het den algemeenen vrede zoekt i..e behouden, dat het buiten den strijd wil blijven ; maar dat zijn woorden ; niemand kan zekere omstandigheden voorzien, en in beroerde tijden is een genster voldoende om een onai'zitnbaren, een onbluschbaren brand te veroorzaken. Hopen wij dat liet verlaugen, welk men Rusland toeschrijft, gemeend zij, en dat hei al het mogelijke doe om buiten den strijd te blijven. Zijn verantwoordelijkheid, ten andere, is reeds zwaar genoeg. Rusland toch, door zijn pan-Slaviache kuiperijen, heeft den wantoestand verwekt, die ten lange laatste voor Oostenrijk-Hongarië onuitstaanbaar is geworden. Men weet dat de Üostenrjksche monarchie samengesteld is uit allerlei volkeren en rassen. Zij is een mengelmoes van Duitschers, Magyaren, Cze-keu, Galliciërs, Croaten, Dalmatiërs ; onder die volkeren zijn er ook vele die behooren tot het ras der Slavonen, waartoe ook de Russen behooren en de Serviërs. Servië speelde immer in de kaart van Rusland, dat al de volkeren van Slavonischen oorsprong zooniet onder zijne onmiddellijke heerschappij, dan toch onder zijnen politieken invloed wil brengön. Tot beloonuig voor t vervullen van die rol van gedienstigheid, steunt Rusland, zooniet openlijk, dan toch heimelijk, de grenzenlooze eerzucht van Servië, dat droomt van een Groot-Servië, welk omvatten zou ai de Slavonische stammen uit het Bal kangebied, waarbij gevoegd eenige brokken van het huidige Rijk van dei: stokouden Franz-Jozef. Ha ! hoelang reeds speculeeren dt vijanden van Oostenrijk op liet overlijden van den ouden, eerbiedweerdi-gen Kaiser ! Intusschen werd niet; verwaarloosd, van de zijde dier vijan don, om overal 't gedacht te doei indringen dat, eens Franz-] ozef dood de monarchie uiteen zal brokkelen onvermijdelijk. En met het vooruitzicht op dat ver brokkelen, worden de volkeren vai Slavonischen oorsprong, die het Kei zerrijk bewonen, bewerkt door d agenten welke het Fan-Slavisme i: a dienst heeft. Die volkeren worden opgeruid tegen de Oostenrijkers, tegen de Hongaren, en stilaan, maar stolsel-matig gericht met hun gelaat naar het Noord-Oosten, waar een nieuwe zon 3- moet rijzen, die een tijdperk van ongo-ig kende macht en welvaart aankondigt ig voor al de volkeren van Slavonischen stam. — Aartshertog Franz - Ferdinand, de )r troonopvolger van den ouden Kaiser, t- ging dien Slavonischen droom verijdeld Ier,. Het bleek dat zijn hoofd, zijn arm, t- zijn prestige krachtig genoeg waren n» om,ook 11a de dood van den Kaiser, het t- Rijk ongeschonden te behouden. En g- daarom moest die hinderpaal uit den ir weg geruimd. ■i" Hij werd laffëlijk, verraderlijk ver-al moord te Sarajewo. Niet de jonge ellendelingen die zijn 3U bloed vergoten, zijn de grootste schul-n- digen ; de verantwoordelijkheid moet al hooger gezocht, en Oostenrijk weet ov zeer goed wie de handen der moordeer naars wapende, en voor wier rekening in de moord gepleegd werd. gt Die Godtergende misdaad heeft de te lont aan 't kruit gestoken. Oostenrijk beseft dat het, om zijn Rijk te redden, en een grooten slag moet slaan nog tijdens n, do korte dagen welke de oude Kaiser 1 ; te leven heeft. Het moet het Pan-au Slavisme voor zijn, zoouiet is zijn in vonnis geteekend >1- Denkelijk heeft het de omstandig-on heden gunstig geacht om dien slag te ■n. slaan. Vandaar zijn ultimatum, van-Ik daar zijne oorlogsverklaring. Maar, ij- ïiogeens, niet Oostenrijk-Hongarië >m draagt de zwaarste verantwoordelijkheid ; het bevindt zich min of meer -u- in staat van wettige zelfverdediging, nd Geve God dat de strijd zoo kort >e- mogelijk dure, zoo weinig mogelijk vt, bloed verge ! k — . # ' £ De Oorlogsverklaring el" Uit Weenen seint men : ie- s ; De « Official », in esne bijzondere iie uitgaaf, kondigt den tekst der oorlogs-5a> verklaring af, welke is opgesteld als eu volgt: art «De Koninklijke Regeering van Servië, an niet op voldoende wijze hebbende geant-'CI' woord op da nota, baar bestsld door ^1} den Gosienrijksehen gezant t3 Belgrado, er- in dato van 23 Juli I3!4, ziet de Kei-id, serlijke en Koninklijke Regeering zich lan verplicht zelf te waken op de vrijwaring er~ harer rechten &n te dien einda da hulp ;ej| der wapenen in te roepen. Oostenrijk a'i- beschouwt zich dus als zijnde op voet igé van oorlog met Servië. lü" » De minister van buiteniandsche zaken t|o van Oostsfirijk-Hungarië orC » (get.) BEIÏCHTOLO. » 3e oapSog zow osit © wre 's snorgensj jn5 Dinsdag, sïjn uerfe.aard >en Men bericht uit betrouwbare bron dat de oorlog om 6 ure, Dinsdag uior-Ptt' gen, zou verklaard zijn, Eerste fcuisïmg ;er. Berlijn, 23. — De " Vossische Zeitung" ...... meldt uit Weenen, dat gevechten plaats ; gi-epcn op de Drina-rivier, van de grens, lC1" tuss hen Oostenrijk en Servië. Servischs de vrijwilligers kwamen op verschillende 1 in puntert over de rivier. De Oostenrijksche c\ /. • » / * r" # ƒ r* » ■ 'i IJK. troepen vuurden hunne wapens af. — Het bericht voegt er bij, dat de mobilisatie van 't Servische leger zeer snel Ivanderhand gaat. Men meldt groote troepenbeweging in 't sandjak van Novi-Ba-zar.Koning Nicolaaa van Montenegro, is met de regeering naar Bogoritza. De Dostenrijlkeps nemen een i}S- Servisch sêoomsohatJ En beslag lis Uit Nisch meldt men : Hot Servisch stoomschip " Deligrad ", is met de passagiers te Orohava weerhouden. r|ë, De Oostenrijkers hebben hunne vlag gehesehen en de Servische .deuren op de schouw door Öostenrijksoh-Hongaar-, )0r sche kleuren vervangen. Een Oosten-jjg rijksclie sleepcr bracht reeds het Ser-■' v-isch schip " Horava " en verscheidene ®*~ sloepen in de haven binnen. Be owersSe wan des? Ssrwtscïien ste* ing fasgeeaï zich Kaa.' Kiscïs Ulp Uit Budapesth meldt men: Generaal P\i_t-.jji. nik, overste van den algeanecnen staf, is *' per bijzonderen trein, om 11 ti. 50, uit Budapesth vertrokken, om zich naar Nisch te begeven. De policie heeft de noodige maatrege-(etl len genomen. .Een officier van den stat i heeft hem tot aan de grens vergezeld. n Oe oorïofjseen'kSaB'ÏBsg aan de Bïïcgösteüüaestesi oiisrcjeïïSEakS nss De Oostenrijksche minister van buiten-iandsche zaken heeft aan do vreemde di-ren plömatische zendingen te Weenen, inon-10i-. deling de bepaalde oorlogsverklaring r.aa Servië medegedeeld. Oostenrijk-Hongarië zou zich gedragen naar de bepalingen der conferencie van ng" Den Haag, van 18 October 11|07, alsook lats volgens de verklaring van Ijprden, dag-ens, teekenende van 26 December 1909. Men ;chs verwacht, tijdens de vijandelijkheden; Ook :nde zulk© houding van Servië, voegt de *>nta sche er hii. ff«r?lTWrj=F?'ig-TiTi1VBBht fAMVJ—— De legaties zijn verzocht het bericht 5- zoo gauw mogelijk aan hunne gouver-el nementen over te maken. Eene vingerwijzing voor Bulgarië El~ Deze twee landen hebben te Sofia ia-is ten weten dat zij geène inbreuk zullen toelaten op het tractaat van Bucharest. Oe gemoedsstemming in iS Oostenrijk-Hongarië a Zondag avond reeds, toen bekend ge-s" maakt werd, dat het antwoord van Servië onvoldoende was en er dus oorlog komen zou, schrijft de Weensehe corres-'P pondent van de _\. B. O-, zag men r- overal opgeruimde gezichten, in het voor-uitlicht dat Servië gestraft zou worden, r- Zelfs in Praag werden de officieren in ie triomf rondgedragen. In de Weensehe lokalen van publieke vermakelijkheid, in aj de koffiehuizen, in de muziektenten werd " het Gott erhalte en de mooie ruitermarch van prins Eugcnius, toen hij Belgrado iy veroverde, gespeeld en meegezongen. En V* het is wel ' -n t.vphch _ staaltje van de ll" geestesrichting dor Strviüvs, dat een Ser-"r viseh student_ onder die fel bewogen menigte den moed had om "Leve Servië '." i;c'r te roepen, vrat voor den schreeuwer een 'a' paar stompen en vuistslagen ten gevolge had. In de Volksgarten, waar eiken avond militaire muziek is, werd door het 5.5 deftige publiek het volkslied cpontaan aangeheven. Later vormde zich een stoet, n- om een ovatie te brengen» aan den Duit-li- sehen gezant. De menigte riep hoezee ter n- eere van keizer Wilhelm en van Frans au Jozef. Toen ging de menigte naar het minist.ro van oorlog, waar het standen bo.ld van BadeUk, staat,waarbij iemand an voor het beeld va 1 dien popularen held ok eene kleirtè toespraak hield. En vandaar tg- king men naar het standbeeld van Ma-en ria, de - dappere keizerin, die zoo'd ok eereplaats in 's lands geschiedenis be-ïta kleedt. Eén Groatfech student, met zwart-gele vlag, sprak iu gloejer.de taal tot het '■ • volk en herhaalde de historische woorden, die de Hongaren aan Maria The-resia hadden toegeroepen, toen zij ia haar nood om hulp smeekte. Goed en Woed voor keizer en koning, goed èn bloed voor het vadeTland. Onder de Polen ook is de geestdrifx zeer groot. In Krokau en Lemberg hebben stormachtige demonstraties voor Oostenrijk on tegen Rusland plaats. Ook uit Praag, Agram, Loibach, waar de Zuid Slaven wonen, hebben, volgens de be. richten, vaderlandslievende betoogingea plaate gehad voor keizer en rijk. Óp hel oogenblik waait er een wind van geest drift door het groote Halsburgsehe riik Zelrs de socialistische " Arjjelters-Zel tung" zegt dat Oostenrijk in hoofdzaai gelijk heeft, omdat Servië niet opgehou den heeft tegen de rust en de veiligheid van de monarchie te complcteeren, en vereenigingen begunstigd heeft, die Bosri? van het rijk wilden afscheuren en onrust stoken in Dalmatüë en Croatie. Servië heeft jarenlang tegen de monarchie f •-zondigd, haar als een zwak besje behandeld, heeft practijken t-gen haar uitge. h.iAld, zoonis de comitadchi's tegen T-ur-b;je, darbij vergetend da^ de niónarebie haar machtig; leger en eene bevolking van 53 millioen zieien, nu juist geen Tur-'kijs is. En nu, boaluit "net socialistisch blad, nu door het gerechterlijk onderzoek bewezen is, dat de moord op den troonopvolger in Belgrado is beraamd, dat Servische ambtenaren bij die samenzwering betrokken waren en zij aan de moordenaars zelf onderwiis in het schieten hebben gegeven, is Oo3tenrijk niet alleen gerechtigd bsstraffns: te vorderen, maar ook om stevige waarborgen te verlangen voor de toekom=t. nu Servi^ ziin nlechtige belofte van 1909 niet hoeft gehouden.Het Oosteiirijksch-Siongaarsch leger Bij het Oostenrljkscli-llongaai sche leger moet men onderscheid maken tusschen het gemeenschappelijk leger, (die Oostenrijksche) landweer en de honved (Kongaarsche landweer) . De landweer ^ is geen troep van de tweede 0' ut-rde li-icht ^e' maar behoort tot de cerite Unie en ,-er- 's dus even goed een actieve troep als het gemeenschappelijk legei;. Zij bestaat uit vredestroepen met eigen aanvulling en recrutenopleiding, eu is gevormd en , ia,, uitgerust als het leger. Ook de dienst-lien bij beiden dezelfde. Het voor- es^ naamste verschil ligt op rechterlijk gebied. Een tweede linie, zooals men dia in andere landen heeft, is er in Oosten-arië rijlc niet. De derde linie is samengesteld ge. uit de landstorm. De vredessterkte van ger. hc-t leger bedraagt 25,800 officieren en rlog 306,000 man, bij de Oostenrijksche land-•res- weor 4400 officieren en 42,000 man, bij men Hongaarsche landweer 3500 officieren oor_ en 25,500 man, bij de troepen ia Bosnië dcn. en Hcrzegowina 4S0 ofCeioren en 67(!0 jn man, te samen 31,000 oificbren, 3SO,OCO sclie man met 80,000 paarden. Het totaal aan jn militairen is dus 411,000 koppen. ■■erd De oorlogssterkte bedraagt zo"der land-11-cb storm en aanvullingsreserve 0111 en bij rado °e 2 millioen. In vredestijd is het leger verdeeld in de 16 legerkoriosen, met 49 voetvolk-divi-ger. sieö, waarvan 33 tot het leger, f1 tot dc cl0. Oostenrijksche en 8 tot de IloUgaarschf lt; j« landweer behooren, en 10 ruit^rij-divi-eeu sies ; deze zijn onderverdeeld in.i^3 ba-0i<re taijons voetvolk en jagers, 353 schadrons, lken 216 bergbatterijen, 28 zware liou-c het witsersbatterijen, 92 cómpagniën vet5-aan- lingarlillerie, 32 cómpagniën pioneurs,43 toet, cómpagniën sappeur», 115 trein-eskadrons 3uit- en verder verkeers- en hospitaaltroepen, e ter Een legerkorps bestaat uit drie divi-rans sies, waarvan er twee tot het leger cv het een tot de landweer behoort and- Een voetvolk-divisie bestaat in tiorrna jand le formatie uit twee brigaden voetvolk, held met aaruen 12—"16 bataljons, 2 tot 3 daar schadrons, de divisie-artillerie en do ko-Ma- lonnes 011 trein. De divisie-artillerie om-oo'n vat 5 gewone batterijen veldartilleriö (30 be- stukken) en 2 batterijen houwitsers (12 rart- stukken, kaliber 15 c.ru.). Bovendien het zün aan §}k legerkorps twee hatteriiftn 91 1 t nn I..K ini ji O <r» VttoJiïVMnM 19® Jaargs anq I7£

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Mechelen von 1896 bis 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung