Gazet van Ranst: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende

227 0
04 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 Januar. Gazet van Ranst: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende. Konsultiert 09 April 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/c53dz0465p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vlaamsch Katholiek Weekblad voor die geme ente en om.liggend.e chijvingsprijs 2,50 fr, per jaar. — Aankondigingen 10 centiemen de regel. Drukker-Uitgever, Modest AUGUSTYNEN, Bouchout. ile!«bch krediet. De kiezingon naderen en de libe-ialen zijn op den uilkijk naar mid-delen om het Gouvernement omver te werpen. Zekere geuzenbladen moenen dal het behendig* zou zijn te roepen en le schreeuwen over het dalen der Bel-gische rente. En wat zouden de menscben <lan moeten koopen in de plaals ? Nijverheidswaarden, misschien ? maar men wordt meer en meer ge-waar dat er slapte komlin de nijver-heid en de nijverheidswaarden leveren dus de gewensch'e waarborgen niet meer op. Fransche rente dan ? Ja maar, zie, daar is ten Fransche financier, die, zegt men, er v^rsland van heeft en die heefteene stalistiek opgemaakt, waaruit blijkt dal de Fransche rente,in 1<;13 bel meest van al is gedaald, dat is 4 franken of punten. Zij is zelfs meer gedaald dan de Bulgaarsche rent,hcewel Bulgarië er zeer slechl heeft voorgestaan. De Belgische rent is maar 2/10 fr. ge îaald, hetzij de helft minder dan de Fransche, De geuzenbladen willen dus de menschen die Belgische rente be-zitten, den schrik op hetlijf jngen. Welnu, do Belgische rente slaat even hoog en zelfs iets hooger dan de Hollandscbe, Duitsche, Engel che. En indien de nij ver heid meer moest. slabakken, de Belgisilie renie zou onvermijdelijk slijgen. Slechte uitvlucht Eene reden, waaromde schoolvvel nu niet zou piogen gestemd worden is omdat het land niet geraadpleegd is nopens die kwestie, zeggen de geuzenbladen. Wilt gij nu weten wat het liberale blad La Gazette van Brussel schreef op 7 Mei 1912, dus min dan eene maand voor de kiezing. Lees dan het volgende : « Hel is zeer klaar, schreef La Gazette, de heer de Brocqueville en de heele rechterzijde willen hardnek-kig het princiep van het schoolwets-ontwerp Schollaert doordrijven, het onderwijsaan de klooslers overleve-ren en deze methulpgeldenoverladen, » Het ontwerp de Broqueville is het ontwerp Schollaert. De gewezen minister en zijn opvolger zijn t'ak-koord om de gedachten van den eerste (M. Schollaert) te verwezen-lijken, indien zij aan het bewind blijven ; die gedachten zijn de gedachten van geheel de rechterzijde, van geheel de klerikale partij. » Het opperste werk dal deze partij wil verwezenlîijkon en waarvoorhij nu strijdt op dezen oogenblik met de kracht der wanhoop, is het werk dal de heer Schollaert voorbereidde. » La Gazette heeft alzoo wel duide-lijk gezegd dat de schoolwet de inzet was van de kiezing van 1912 en de andere geuzenbladen spraken even-zoo er over. Kieskronijk. DE AANSTAANDE WETGEVENDE KIEZINGEN. — In de maand Mei aan-staar.de zullen er wetgevende kiezingen plaats hebben in de volgende provinciën en arrondissementen ; Oost-Vlaanderen : arrondissementen j Aalst, Audenaerde, Gent-Eekloo, Sint-Niklaas en Dendermonde. Henegouw : Gharleroi. Bergen, Zin-nik, Doornik Ath en Thuin. Lutk : Hoei-Borgworm, Luik, Ver viers Limburo : Hqsselt en Tongeren-Maes-i eyck. Er zijn 88 uittredende volksvertegen-woordigers, 43 kafholieken en 45 libera-len of socialisten. Men weet dat in net meerendeel der opgenoemde arrondisse-, menten het Cartel verbroken is. Voor den Scnaat hebben we dees j-aar geene kiezingen. TE NIJVEL. — Uitsocialistische bron < wordt gemeld, dat M. Allard, die uit liootde van eene hartziekte niet meer aan de politieke worsteling kan deel nemen, > geene vernieuwing van zijn mandaat [ aanneemt. , Zijn vermoedelijke opvolger is M. > Gheude, lid van de bestendige deputatie " van Brabant. f 3 Het gerechteischtden der-den socialistischen volks-i veiiegenwoordiger, IDe Voorzitter der kamer, heeft officieel de aanvraag van het gerecht ontvangen, waarbij oorlof wordt gevraagd om heer Bologne, socialisthch volksvertegen t woordiger van Namen, rectiterlijk te e vervolgen. Gezel Bologne wordt vervolgd voor medeplichtigheid aan overspel. .[ Nochtans, het misdrijf behoort tôt deze ' ' reeks, waarbij enkel vervolging en ver-oordeeling kan worden uitgesproken dan op eene aanklacht en « op het behoud » derzelve. Moest nu, vôôr de bijeenroeping der sectien, de belanghebbehde zij ne klacht >t inge'rokkea hebben, dan zou de Kamer n zich met de s'aak niet meer te bemoeien d hebben. e Uitgoede bron wordt aan de «XXe Siècle» gemeld, dat aile krachten en in-e vloeden worden aangewend om het te-if rugtrekken der aanklacht te bekomen. Dat is de derde aar.klacht op een jaar ® tijd. Vooreerst een tegen den fameuzen Furi.émont. dan ten tweede, eene tegen spuwer Hubin, en ten derde, eene tegen a gezel Bologne. n ][ Roode of sociaïistische î- député, l' 'k Was vroeger maar een arme zak, 8 Mijn teen stak door mijne schoen, n Mijn haar kwam kiiken door mijn klak ; > 'k Wist waarlijk 'niet wat doen. n l- Ik kwam dan in den Proletaar, d Daar wist ik wel wat doen ! Dra dekte een nieuwen hoed mijn haar, » 'k Proeg schoenen van fatsoen. :• 'k At fijn diners, dronk lekkere wijn, lA En rookte een goei sigaar. Ik vond krediet bij groot er. klein, e En bracht fortuin tegaar. il Al was 'k dat leven gauw gewend, > Toch was ik niet te vreê ! it 'k Beloofde aan 't werkvolk mijn talent : e Zoo werd ik député, 1 En sinds ben ik een groot menheer, Gekend door alleman, Men slaat den hoed voor mij ter neer ; Hoe iets veranderen kan ! E > De werkman lijdt aan lijt en ziel, n Daar lach ik hartelijk meê ; In Ik vaag hem detlig aan mijn hiel, « 'k Ben roode député. buitemla.no Frank*»i|k Een meteoor. — Zaterdagavond om- j streeks hait negen is er in de buurt van Tours een meteoorsteen ontplolt ; het geluid der ontpioffîtig heeft de bevolking zeer verschrikù Een vurige schijf, wit als een acetyleenvlam. werd waargeno-l men aan den hemel, zich van het oosten naar het westen verplaatsende. Het he-mellichaam liet een lichtende streep van . belle kleuren tegen den hemel achter. Plotseling doofde de vurige schijf ait en enkele oogenblikken later had de ont-■y plotfing plaats. De bevohdng van Tours I liep verschrikt destrater. op ; men dacht -j eerst, dat de poeierfabriek van Ripault in de lucht gevlogen was. Te Thouars is { de meteoor eveneens waargenomon, men heet't er zware ontploffingen gehoord. — Twintio jaar opgesloten. — In e een klein plaatsje nabij Orléans, bevin- den zich sedert 27 december een zekere vrouw Adelaïde Robriclion-Buru met haar zoon Léon, inhechtenis. Zij worden er van beschuldigd, hun stiefdochter en " half zuster Marie Joséphine gedurende twintig jaren van haar vrijheid te hebben beroofd. Vroeger had men al eens eenig vermoeden gehad en was een rechterhjk , or.dcrzDek ingesteld.maar zonder gevolg. Duor een toeval is nu aan het licht ge-]' komen, dat dit vermoeden juist is ge-îr weest. Een handelsreiziger kwam bij ^ vrouw Buruom met haarzaken te doen. ^ Daar bij niemand zag, liep liij door naar ' een schuurtje, datdienst deed als keuken en waar bij de vrouw des huizes dacht !f le zullen vinden. Hij zag ech:er een oud r" vrouwtje, geheel ontkleed en met een n lai ge ketting vastgeklonken aan een " grooten blok bout De ketting was be-vestigd aan den rechter arm van de on-gelukkige vrouw en de kwelgeesten had- II den de voorzorg genomen, tusschen de 3r schakels vai> de ketting en de huid lap-:n pen te winden, opdat geen litteeken zouden achterblijven. De handelsreiziger maakte dadelijk mekling van hetgeen hij gezien had en e" de justicie stelde een onderzoek in, Men vermoedt dat het tweetal te doen ir was om het geld van hun slachtofler, dat in etn klein ertenisje van haar moeder be- III zat. in — zonderlinge adv0gaat. — De Pa-rijsche balie is in rep en roer over het volgende : Het is uitgelekt, dat een jong advocaat spreekuur hield in een kolfiehuis nabij het paleis van justicie. Per advies reken-de hij 3 frank, maar zijne klien^en had-den recht op een borrel. De tuchtraad v^ardigde drie leden af, ; ; om een onderzoek in te stellen. Toen zij de kroeg biinnentraden, en naar djn ad vocaat vroegen, werd hu . inderdaad dadelijk een stoel en een glas sterken dra n k aangeboden, met ver^oek een oogenblik te willen wachten. Het slot van de zaak was, dat de jeug dige advocaat er af kwam met eene be-risping en schorsing gedurende veertien dagen. ischrikkelijke wraak. van een 15 jarig meisje — De 15jarige Eliza Barbe, wonende met hare ouders in de Albrand-straat, 38, te Marseille, verbitterd wegens de slechte behar.deling harer moeder en t : de, volgens haar, onverdiende verwijtse-len, besloot zich te wreken. ! Terwijl haie moeder in eene aanpalen-de kamer was, begaf de dochter zich naar de keuken, waar zij eentn ketel met olie gevuld deed koken, Vervolgens wierp zij eensklaps de deur der kamer open en goot den koker.den inhoud over hare moeder. De geburen die op de noodkreten toei snelden, vonden deongeiukkige ten proot aan de verschrikkelijkste pijnen. He- I 1 11 111 11 slachtofïer lag zich op den grond te kren kelen van de vreeselijke brartdwoiid^r welke zij over gansch het li--rn ! bekomen. Vrouw B irbeti w i s toestand naar tiet ga&lhu • jonge helleveeg werd a a getiou-ii-.- Sp s- i« Familiedrama in Spanje. — Dinsdag namiddag had te Berbegal, provincie Huesca een schrikkelijk familiedrama p'aats In de gemeente Berbegal, wôont de familie Palacias, zeer rijke grondeige-naars. De vader was eenige dagvh 'gèle den gestorven, aan zijnen jongsten /-ov Francisco h t «rooiste d''el zijner i iu eene som van drie roiljoen ac' t' De oudste zoon ,\iai m woeletid omdat hij ziji à niet had bekomen. zocht i wi&t monder, broeder en zûstér. Deze laatsten, om ahe m >• • te voor ko men, waren 't akkooi deel, daar hij dacht recht op te u<-> >, , aftestaan. Mariano Palacios wilde daar niet van weten, werd al langs om woedender en ten slot^edoodde hij met zijnen revolver, , zijne moeder, broeder er. zuster. Vervol-[ gens verbrijzelde de moordenaar zich de . hersenpan en viel als doodgebliksemd : nevens zijne drie slachtoffers. Het vreeselijk drama heeft ondtr de be"olking eene groote ontroering veroor-zaakt, daar de Palacios zeer hoog geacht : werpen. De fortuin van M. Palacios zal 1 aan de Staat overgaan. Italië i Een Rubens gestolen. — Toen de t pastoor van Suse, dinsdag morgend in 1 zijne kerk kwam stelde hij vast, dat een i zéer kostbare schilderij van Rubens, de : «Aanbiddii g der Wijzen», veidwenen - was. De policie werd verwittigd en open- - de aanstonds een onderzoek. Buiten de - kerk stond er nog een ladd^r tegen den 3 muur. De dieven zijn dus hoogst waar- - schijnlijk langs een venster in de kerJk - binnengedrongen. De gestolen schilderij is een der kunstgewrochten welke keizer i Napoléon in 1813 aan den overste van i het gest cht op den Génistberg ten ge-schenke gaf. 1 Ruftland t Dorpen onder ds sneeuw begraven. — Honderd vijftjlg doouen. - Tijdens de laatste dagen heeft een geweldig - sneeuwtempeest over St-Pe*ersburg en t het midden van Rusland gewoed, zooals men er zich geen meer sinds 25 jaar lier-t innert. j Volgens berichten uit de verschillende - provinciën toegekomen, zouden 150 per- - sonen zijn omgekomen, en een groot aantal dorpen en hoeven liggen gansch ', onder de sneeuw bedolven.Op vele plaat-j son is aile verkeer onderbroken, Het geweld van het tempeest was zoo i erg, dat twee wagens va r: een koopwaren :i trein werden omgeworpen. Uveral is> de a schade zeer groot. Qongo Hitte in Congo. — In een brief uit !" Congo, wordt gewezen op de buitenge-3 wone warmte welke thans Congo teis-tert. mag men zeggen. Ni m mer, volgens 5 in Congo gewonnen en geboren inlan-ders beweeren, was December zoo warm .- als die van 1913. Een thermometer. voor s een oogenblik aan de zonneschichten Q blootgesteld, stijgt oogenblikkelijk tôt i- 43°. JSa zekeren tijd rijst het kwi'kzilvf-r aanzieidijk. Welnu het lommer i» zehi - zaam in Afrika, en deBlaiik^n die tiuil -b moeten werken zien schrikkelijk ai it Andere jaren kwamen ov^i vl,>e=; 0 s vlagen verfrissching brengen en de r warmte was dragelijk. Maar thans is dat r zoo niet meer. Sinds een tientd dagen snakken zij daar naar een onweder, dat ii allernoodzâkelijkst wordt. Zelfs de moo-it i ren leden van 't zweet. î- [ « Och, zoo eindigt de brief, zendt ons EERSTE JAAR NUMMER 1 — ZONDAQ 4 JANUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Ranst: Vlaamsch katholiek weekblad voor die gemeente en omliggende gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Boechout von 1914 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume