Gazette van Gent

2890 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Januar. Gazette van Gent. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/222r49hm82/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

247° JAAR. — Nr 11. 5 CENTIEMEN WOENSDAG, 14 JANUAîlI 1914 GAZETTE VAN GENT llfSCHItXXTINOSPBIjrS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Tien jaar ft'- 53-îïG Een jaar ..... fr. 85-00 (5'maanden > ©"50 6 maanden » 7-75 ;; maanden » 8-50 3 maanden » Voor Hoïïand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD G s stic ht in 1667 •IEURZEN.COURANT). BESÏUl'R 12 N KEB ACTIE VELDSTRAAT, 60, GENT De burêeHen zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's avonds, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. NEDERLAND. ■ Nog h et bezoek van de groothertogin van Luxemburg. — Bij de aankomst d'ar feruoiSiortcgin in de statie Sa Den Haïag, j4 diem namiddag van _ d'en 20 dezer, zai 11. M. de koningin zich ter begroeting tan Ha-ar hcoge gast in het statiegabouw '.jbevUndeai, eîi ziillan daar varder aanwezig feijn die mSndsteTS, departementsboofdan, hooge biirgerliike en militaire overheûen Ksanede het gevolg dler koningin. alien in aiTibifcslkleediîi'g. ■ Ea:e compagnie van de brigade grenadiers esi jagers zal als eerew&cht met Sraiandeil en muziek de versehuldïgde ee<r-bëwijzen geven. ■ Konfcigi'ta Wilhelmina aal grootherto-gin Marie in rijtuig naar bat koninklijk pafedis hegeiieicten. W I>eis avionds, om haJf aeht, is ter eere ton de groothertogin een gala-maaJ/tijd, len Hove, waar aan ondër atoderen de fcj&oiidien de buitenlandschie gezantr>ehap-•pen 51a Den Haag mat bunne dames ge poodiigcf znlietn wardan, nadtat H. K. H. vooraf de lieden van het diplomaitieke Bcon-ps zal hebben aatvanigen. | H. M. de k-oningin-moedar vereenigt Ifo'emsdag, den 21 dazer, die koningin en idle procthe,rtogin aaTn een maaltijd, die geihifiefi in dam kring deir vorstelijke familie® gegieveai wordt da uit dfcen boofde gopaard gaat met een maarschalkstafel voor de dames en heeren van het weder-ïijdische gevolg. Na afflocp diaacvan begeven de varstc-Ijjk'O pereonran (behalve de koningin moe Hier, die dbor dien familierouw verhind'erd is), Zich naax het gabouw van Kunsten en Wateinschappen, tôt bijwoning van een concert .aangieiboden aan de koningin en die groothertogin door het sremeentebe-stuur dler residentl'ie en bastaande in -jen piiuaiekuitvoeriiîg dioor het iiesrd°nlie-arkast.De stichting van eene Academie van Intennationaal Recht. — Het uitvoerend feomiteit vaffli het In^tituut van intema-ticnaai! reeht, van Washington, en bet Nodlerlatiidsob uitvoç'rend comiteit voor ■sfcjçM.JnEr van eesns» ncademie, van in-tpmatioiiàail rwbt î,e 's Gravenbaioje, hsbbon in eene bjjee®koni&t, gehoud'em, to het Vredlesnailejai be&loten tôt sticbtin,? van eP'Tie Aca'diemie van internationa.al reeht in Den Ha-ag. FRAMKRIJK. De J£ Gloconde ,, : Er wordi gemeld dat de oud'beidlkoo-pcr, die heer Geri, van. Fiorencie, aan wie peruggia de " Gioconde" te koop boonî, du F>nœFche regeering to^t het vérîeeinen ■eener scliadeloosistelling zou betrekken^ In zijne citatie bieirinnert de heer Geri Be belioofde premiën aan de personen, jdiiie die schiî'derij deden ontd'ekken, ein verklaart in de eerste piaats uit eerlijk-Pé-d, imaar ook wel aangelokt door de geJdeâijke vooirdeeleii, diie er zouden uit ;.voortspTuiten, gehandieM te hebben. : De man zegit verdar diat de bel.oo.ning Svto dlen Franschien Staat di'mt in ver-îiOiLidl.'îig te zijn met die waarde der scbil derij. Hij vraiagt den Franschen Staat in den persoon. van den mini&ter van open-baar onderwijs en van schojne kunsten te iaogen betrefeken v66r die burgerlijke rechtbamk van Pnrijs en vra.agt eene ver-goedinig van 10 % der te schatten wiaardie van de schilderij en een voorschiot van ~'.,Tgrr i|7^r^CTa»7orcMU3C7<srwTrwrffTriP^fMïwn iuu.uuu ir<uuii£ op ue ue veruuiuw lin g. In het miinisteirie van Schoone Kumsten verfclaaffde xnen gisteren n.iet bekend te z.ijn omet bet verzoek van den heer Geri. Zoo 'het besttaur een verzoefcchrift ont-vangt, zal hiet dit met zijne advoea.ten béspreken. Er client opgamerkt te worden, dat de beer Geri als ibeloomnjg reeds 25 OfiO fr. kreeg en de rosette van officier van open-baar ondeirwijs. Een ministerraad. — Dinsdag werd een ministerraad ge'ho'uden, in het Blyseum, ondiex het voorzittarscbap van den présidant der repuibliieik. De ministar van flj'nanciën beaft een ontwerp van beiîasting op het kiapitaal naargelliegd, dat eenne aam-vui'iling is van bet wetsontwerp tôt ibe-llasting. op he>t inkcmein, in den Senaat naergallegd. De taks op den verworven rijkdom. — De taks op den verworven rijkdom, die de regeering voorstelt, zal niet toege-past worden, op het oogenblik van het overlijden van den bezitter maar wel bij-middel eener jaarlijksche taks die zal toepasselijk zijn op de netto fortuin van meer dan 30.000 frank, na afrekening vooraf van 5.00Q frank per kind, ten laste van den bezitter. De taks zal klimmen-der wijize toegepast worden, maar zal de 2.50 t. h. niet te boven gaan. Het Parlement. — De gewone zittijd van bet Franech Parlement is geopeind. De Sanaat, na eene korte zittinig, heeft ibeaLotéh morge.n dondardlag ie vargade-ren, voor de kiazing van zijn voorzitteir. In de Kamer werd de heer Deschanel andermaal tôt voorzitter gekozen met 379 stemmen tegen 405 stemmers en 388 uitgebrachte stemmen. Die uitslag werd warm toegejuicht. De heeren Etienne, Dron, abt Lemire en Augagneur werden tôt ondervoorzit-ters gekozen. De zaak Caillaux-Calmette. — Man vernremt op het laatste oogenblik d?jt er zich in deze zaak, die veel opzien baarde in de ï'ransche politieke wereld, een " coup de théâtre" zon voordoen en dat roen dan de werkelijke belanghebbenden in deze zaak kennen zou. De naîatenschap van Fragson. — Reeds , begjniiKVi er erfgena.ro^n van Fragson op te cBagen. M/en w«?et, d at de beikende liad-jesaainger, dlie d'ooir zijn cuden vader is doc'dtgesicbote.n, een groot fortuin na^-llaiat. Wiê zai1 heit erven 1 Niet d» vader, — temizdj de gezworenan hem niet schuï-dig vindlen. E/ni m/ein zeg.de, dat Fragson verder geen famil'ie bad, zoodat er kans zau bestaan, dat zijn op eanige mffittioe-nan fraaik geischatte nalatenscbap aain dtem Sitaiat zou toevallan. Maar diaaa- hebben zàch reeds arfgeniamen aaittgemelid1 : eeta sinid, Pot gebeieten, en zijne zujster, beweren. erfs^anaimen van Fragson te zi|n, wiieins faamœmaaim eveineens Pot was. De srnid Pot woont tie Arques-la-Bataille, zijne zmster te Aubin-Te-Cauf. EîfàGELÂMiD Het Home Rule. — In, Ierland zeîf ïs tbans eeme berwaging begonnen tqgan bet denkibeield tôt af&cheiding van (J'Ister bij invoeiringi vam home rule. Er wordt nu ter ondteirteekening een manifest ver-sp^aid, waairkn dit den'kbeeld wordt afge-wiaz.e;n, cmdiajt het de kiem in zich d'raagit van tailîiooize nieuwe moeilijfcbediem en waari.n als ovareen'komst in de bestaand'e moiair.'ijkbedeîii wordlt voorgesteld, aam de miinderhiaid (TJlster) een grootere verte-ganwooirdiging te geven in bet komende I'ar&cbe Parlement (bijvooirbeeld 70 van de 164 leden), al'thians voor de eerste ;j**xz3Knvï}}wrtir.x *tn Mi1WMXUOEifSXtXSSSWSStSttÊCt V J1CWCU.1, LliXIi. lil UC livjiiio 1U1IC-WCU wordt voorziian. Zoo zou de minderheid sterk ge.noeg zijn, om ondiordrukking door de meexderheid te voorkomein, en zou toch aan den wensch van de meeT-derbaid in Ierlamd naar een eigen Parlte-ment worden voldaan. Veiligheid ter zee. — De Interaiationaîe Conferemcie ovar de veiligheid ter zee, baeft bare vergaderingen bea-vat. De ver-sohilil.eiiide coanandssiën hebben bare be-raad'sliagiingien ten einde gebracb.t en haar Versî'agiem overgeliegd aan de Comimis&ie van Bedactie. Er bastaa,t nu aile kams d'at in dén ïoop der volgendie w.eek dat vers'.-ag der ge-noamidie comimissie in de algemieene ver-gadlering der Confarancie aan de orcîié ziai kumnan komen en al s dan nog in die week d'e Convertie tôt stand zai koiinm. Er wordt verwachit, dat de debaAtein in diie voltaMIige zitting zich alleen z:uilïen bepallieta tôt eenige verklaringan njana'ens de varschillendje bij de Conferencie var-tegenwoordigd'e lamden en gaein îngrij-pande veraindaringem in de besluiten d«r camimjissiën. noodig zullen zijn. Ontslagen. — Sylrvia Pankhnrst is te Londen uit de gevanganis ontslagen. Zij bad' ea* juist een w<eek gebongerd. De moord op een knaap. — Vaai dcsn fmioordtemaar Vaïi den 5jaï'igen William Starchfield is nog geen spoor gevondem. Eesn ItaiMiaaosch jongatje van 6 jaar, heeft verteld, bem d'onderdag met een andieirein jongon te hebben ziein loopan. William wias ,bij afwezighaid van zijne moedeir, door de huâsjuffroiurw udtgestuurd aer&t om brood te haleui, toen om een kaart met "faamer te hbuir", bij eaa boek- em papierbandelîiaar vlak bij. Hij was met een paair kaairten teinugigiekomen. De juffrouw bad er een uitgekozen en hem met de andere teruggeistuurd. Hij is echter nieit meer in dlera wilnfcal geweest. De kaart is niet bij bat lijk gevondan. Man zoeikt er nu iaveirig naïa.r. Het lijk sehijnt geen andar let&el tie vartooneai dan dat van bet touw om den haLs. Eehtscheidingsproces. — Bij het echt-sicheid'ing&hof te Lond'e® i© aanhangig een prooas van gravin de Gasquet James tegen beirtog Hendrik Borwin van Mecklan-burg^Sch-wierin. De g,rars4:in is een Oosten-rijikische. Haar eisch tôt echtscbeiding werpt de vraag op of het huwelijk, dat tuascfatea de tVAeiè partijan gesloten is, wiel gieldig wiasi De beirtog is de 28jiarige zoan van heirtog Paufl, Frediarik en prin-sas Mairie vain Windiseh-Gratz, een Roomisich-katholielke tak vain het gaslacht MacMectb urg-Schwariin. Eene heks. — Te Dîinajpur in- Britsch-Indie, hebben drie Indiers te recbt ge-staam, beschuldiard van moord op ©en oude vrouw. De liadan wardan tôt levenis-laaiige veirbanining veroordeeld'. De moord harinmert aan de oude tijden in Europa. Een dar drie beklaagdlen bad zijme vrouw verlioren en na dien tijd waretn d'e vro<u-wan der baide anderan, bnurlieden van den wiediuwjnaar. TijderLd1. De mammen scbreven die zâeikte vain hunne vrou-wen toe aam de toovarij van eem in de nabij-beid womeindte oude vroiuw en op zakaren dag miaakten zij zich vain deze otnigehnk-kige mieester, bondein baar en verbramd-den haar levend'. DUITSCHLAMD; Dynamietoniploffing in eene mijn In de mijn Mansfeld, dichtbij Bocbum, sprong er gisteren eene gansche kist d<y-namiet. Tal van huizen, in den omtrak der mijn gelegen,, werden zwaar bescha^ digd. Drie kaarevoerders en de zoon van een iiJLumt;! ïï'Ciuicn ycwuu cax iiuiiaic afgrijslijk verminkt. Men vreest dat er nog slachtoffers zijn. Opzoekingen worden gadaan. . Naar het voorbeeld van Gladstone. — Op raad izijner genee&baaren, verricht keiziar Wi'fflem sindis eenige dagen zwaren liandaorbeid, en zulks om zijne zenuwan verkloeken. Aile morgenden kan naen don keiz'ar zien in het Park van Zondeir-Zorg te Beriijn, met bijls'lagen van groote boomstronken klein bout maken. De sneeuw, ■— Gewaldige sneeuwstor-nieai woeden sdnds eenige dagen in Beie-iren. In zefcare streken, vooral in bat Fichtelgebergte, het Frank anwald, enz., liereâkt zij 3 mteters boogte. Heteelfdle betreft Tirolen. Aile varkear in velie ge-deeilltten van Oostanirijk is gestremd. He.fc-^ Ttlfde geldt voor Bosnie en Herzegowina. Yerschieridenie treinen zijn in de sniaettw bl'ijven stelken. Te Safern. — De gemeenteraad vain tiafenn haaft eene buitenge>wonie zitting geboudian. Er was kwestie voor bet ge-meentabestuiur zich aan te si uit an bij den oûdiar-preifect Mabl, wiens houdipg tijdens de laatste gebeuirtenissen door de militaire overbedd werd beknibbeld. Om 11 1/2 uire, na twee uren zitting, heeft de raad eene stamming van vertrouwen uât-gebracht ten voordeele van Mahl. De be-paalde bevroordingan van die stamming zullen heden worden vastgesteld. Naar een blad meldt, heeft geen van de officie.ren van het 99e régiment te Safern de huur van hunne wonling opgezqgd. Boven de daur van kolonel von Reuter baaigt een krans met het opschrift " Weî-kom". Daaruit mag men opmaken, dat bet 99e regiment naar Safern terugkeeirt. Het Pruisische Huis. — Het Huis van Aîgevaardigdien barkoos gisteren bet bu-reel, bij toejuichinig. Daarma werd de begroofcing aan die orde geistelid. Bij de eerste lezïng bield de Piuisische ministar-voorzitteT, von Betbmann-Holl-weg, eene redevoaring, waarin hij zag-df- : De practiscbe invoering van de ver-zakaring tegen we.rklooisbeid door het rijk is binnan alzie^lbaren tijd onmogalijk. Wat de Rijksbeïastihg-wetgevihg betreft, acbtte hij de verwerping van de erfenis-bf^Laflting voor afstammelingen steeds eein noodîêttig besihiit. Terechtstelling. — Gisteren morgend heeft men, in het gievang van Cottbus, de weduwe Minna Kœckaritz, die haair man met bijMagen doodde en zijn lijk daarna in, aen oven verbranddte, terecht-ge&teld.2WITSERLAND. Bank gesprongen. — De " Banco d e Gredlita Ficinase", te Locarno, wellkelr aandieelienkapitaal 3,300,000 fr. bedraagt, heeft bare betalingen gestaakt. Naar ver-luidt, moet van de deposito's 3,400,000 fr. yerloren zijn. De bestuuxder der Bank is gaVliucht. In Locarno en Lugano, waar de Bank een bijfcantoo'r beziit, heersnht groote opgewondenheid. Miet bet oog op vérwajchte onluisten, is om varsterking van dte policie gevraagd. NOORWEGEW 50 graden koud. — In het Zuiden van Noorwegen is het 50 graden koud1. De oudste inwoners berinmeren zich nieit ooit zulkie lage temparatuu'r beleefd te hebben .Niemaind waaigt zich op straat, zon-der er nood'zialïalijk toe gedwongen te zijn. ÏTALIEi De diefstal der " Gioconde". — Da heer Tairgetti, advocaat van dan aangebouden DE WERKSTAKINGEN IN DEN TRANSVAAL. Betooging voor het Paleis der Wetgeving te Pretoria. — De troepen houden de betoogers op afstand. I M» Il , ,|i ■ i, « .i.,., .11.II...— dief der "Giocondle", heeft verklaard dat Peruggia tôt n>u toe slechts driemaal on-diarvraiagd is geworden. De betichte bleef kalm en verkla^arde dlat hij ie " Gioconde" stal om Italie aen zijner schoonste schildierijen wieer te scheinken. Hij zagt ook dat de diafstal zondar moeite ge-pleegd werd. Peruggia kwiam '« morgends in het Louvre-muiseum binnen, haakte de schilderij va<n den wand af, sneed haar uit de omlij.stinig en varliet met zijn buit het muisieum, laogs de groote deur. Om die Wierkliedeii niet te ontmoetem, dK.e rond 8 ure in het muséum komen wer-ken, d'eed Pieiruiggia aen grooten omweg. Eana maand na den diefstal, ontving Peruggia beit beizoak van ©en policieop-zieiraer, die geetae buisizoekilng deed. Peruggia boudt hardliekkig staande dlaifc hij geane medap3i<:btïjjen bad. Mr. Targetti meent dat de zaak slechts voor de boetstiraffelijike rechtbank zal opge-roepen woirden. BULGARIE. In de Sobranje. — De heer Radoslavof las tica de Sobranje de regeering&verkla-ring voor. Daariin wordt vastgesteld, dat, daar niet ééne partij in de tegenwoordi-ge Sobiranje de meerderbaid heeft, bet kalbilnet voor de Kamer is verschenen in die boop dien noodigan steun te vinden, om de noodzakelijke maatregel'en te ne» mm, en de vredesvetrdiragen van Bucba-rest en Constantinoped te doen goedkeiu-ren.Bulgarie aanvaardt beit verdrag van Buligarie, onder voorbebouding, diat dit door twee groote mogendheden wordie ondap&taund1. De nieewe regeering onderstaunt beit initiatief ter zafce van 't installen van een parlementair onderzoek naar de. oarzaak van dte ralmpien, die over Bulgarie zijn neergebomen. Zij zal voorts verscHllende ontwerp en ibdSenen tôt betaling van door den Staat geëi&chte leveringen, Wiaarvoor eene leening van 250 mjilllioen zal moeten worden gesloten. Economisohe hervormingan diemen ter hand genomen te worden, om de Voorv brengst van be,t lland te vargrooten. Het spoorwegjnet zal, worden uitgebieid en nieuwie havenis zullen gebouwd1 wordien. D© diiploiniatiekie betirekkingen met de nab'U'rfge Staten zijn ber&teld, bebaltve met Grîekenland, dat die Bulgaairsicbe krijgsgavangenen, aikoxastig uit de aaa-gebeclite Mindstreken, nog niet wil los-liaten.ALBANIE De aanhoudingen te Mera. — ZieMer eanige bijzond'erh eden over het gevain-gennemen va<n de Turksche vrijbuiters aan boord van bet stoomschip " Mera" : Men wist, diait onder de 368 passagiiars der derde klas, die te Constantinopel waren inigascbaept, Allbaneesche soldaten wiaren, die uit Turkschen krijgsdienisit wairen onitslaigfen en naar buis gingen. De overviaart was zeer stormachtig, en den 6en kwam mien te Valona aan. Daa-rop liet de commandant van het Oostenrijk-sch© wacbtsiobip "Panteir" zich naar de " Mera" btrangen, om aan haar kapitein te zeggen, dlait de officieren der gendarmerie met gewapeaiden aan boord zour den komen, om een. onderzoek naïair die passagàers in te stell-ein, daair de 368 Tur-foen vardiacht werden loachi^bouzo'uiks te zijn, die die Turksche regeering gezondten had om een révolutionnaire beweging in Albanie te begifanan. Kort daarop kwa-mian Nedierliandsche officieren met gen-diarmen aan booTd, die de pasisagàelra aan een strang onderzoek ond'arwierpen. Er wierdan tairijke revolvers, mnnitie en handlgranaten gievomden. Yelle opvaren-dten lieten bet echter niet zoover komien, en wicrpen de wapens over boord. Tegelijkertijd werden alerlei betzwiaa-en-die papiaren in beslag genomen, waaruit bleek dat de aanslag door Bekir bey en Izziet apcha w:as ontworpem. Die het ©rgst beschuldigd1 waren, werdan aan land ge-bracht en te Valona opgesloten. Die overiigan mochten onder bewaking va® Ooistenrijbscbe soldaten aan boord blij-van an maar Tiriest varen, om van d'a&r weer naar ConstantinopeTte worden t©-ruisigeizionden., Ç® Tuirksche regeering en l>z.et pacha hebben goed loochenen iets met bat A3-banaascb compJot te maken te hebben i Feuilleton der Gazette van Gent. Voor hare Moeder I Zij voltooide den zin niet, maar het klonk alsof zij had willen zeggen : dat was immers mijn plicht — of : dat was immers heel natuurlijk. En toen stapte zij vrank en vrij naar den mgang van de kajuit. . 1 eer schreeuwden de passagiers : Hoe-ra! Zij glimlachte even. ; De moeder volgde hajir. En de ontroering was voorbij. atuuilijk draaiden de gesprekken nog lansr om het geval, en aan het avondeten ^™druchtig toe. leder vertelde, V X" K1'' ^evoeld had, alsof dit invloed had gena.d op het verloop der zaa.k. Er werd ^ii.aag<* naai' den toestand van het kind v e i.s ouders niet te voorschijn kwamen. T ■'?' ^aar zoi'gde de scheepstimmerman Jji'.liren voor. Die had van zulkè dingen meer verstand, dan honderd landdokters samen, verzekerde de kapitein, die zich een .vort poosje aan tafel vertoonde ; de seneepstiminermia^i Luhrenl had volgens zijn eigen bewering, wel drie dozijn drenkelmgen weer in het leven 'terugge-i oepen en al was er maar een vierde deel ^an w5f*r c'an was het al schoon ge-!'oef' ''A1 kleinen Frits ging het JV" , J vlierthee gedronken. om te t.vveeo.în, want m aile omstandigheden vas Luhren voor -zweeten en vlierthee. Ln wat hem — den kapitein — betrof, wPt -H Zfln ,.linkerarm gebroken had, rr , hren dien zoo prachtig gespalkt, < ■! •.!'? geneesheer bij de aankomnt in Ko- penhagen gezegd had, dat hij, de geneesheer, bij Liihren nog een lesje kon nemen. Maar vlierthee had-hij ook moeten drinken, dat behoorde er zoo bij. Dat is pomade voor de 'z-enuwen, had Liihren gezegd. Omtrent den toestand van de geredde kon men dus gerust zijn. En terwijl de opwinding van de passagiers zich nu door een eigenaardig geval oploste in prêt over de geneeswijze van Liihren — wat de voortreffelijke man later ook nog voldoende bespeurde aan het aanbieden van sigaren en grogjes — dacht Wigand zoo voortdurend aan de redster, dat hij een gevoel kreeg alsof hij de koorts had. Het was hem te moede, alsof hij de ge-heele zaak persoonlijk doorleefd had, en niet, als aile anderen aan boord, er slechts aïs deelnemend toeschouwer bij had gestaan. Volgens de passagierslijst heetten de ouders van den knaap Marti-ntick. Professor en mevrouw Martineck uit Beriijn. Uit Beriijn,? Zij zagen er zoo bekrompen, zoo kleinsteedsch uit. Maar Wigand wist het immers, dat niet de stad, doch meestal wel de nadere omge-ving en het beroep iemand tôt een bur-germannetje of tôt een man van de wereld maken. En de dames heetten La Motte. Mevrouw Dagmar La Motte. En mejuffer Veronika La Motte. De kapitein wist nog veel meer van hen ; van de Mar-tinecks wist hij enkel naarn en woonplaats. Mevrouw La Motte was een Ko-penhaagsche van gaboorte, ging ieder jaar haar familie daar bezoeken, en zij en haar dochter hadden reeds vaak de reis met de "Najade" gemaakt. Zij was zeker weduwe, want de kapitein had nog nooit van een echtgenoot gehoord. Dç familie in Kopenhagen kende de kapitein van hooren zeggen ; bet waren def tige, gezeten burgers ; Staatsraad Bag-gesen.Tamelijk onverschillig — neen toch niet. Uit die berichten vernam hij immers, dat de dames in Kopenhagen, of op een der zeebadplaatsen in de buuirt zouden logeeren. Ik moet kennis met hen maken, be-sloot hij. Hij voelde het: misschien hing zijn toekomst daarvan af. De opwinding waarin hij zich bevond, beschouwde hij als een voorteeken.Niet, dafc hij op het eerste gezicht op het meis-je verliefd geraakt was. Hoe zou dat mo-gelijk geweest zijn? Hij had haar niet eens recht aangezien, slechts' terloops, toen zij hem voorbijging met baar moeder. Nu meende hij ook te weten, waar-door zijn aandacht toen tôt haar werd ge trokken ; door de gezondheid en de na-tuurlijkheid van de twee vrouwenfigu-ren.En toen zag hij haar, terwijl zij de val-reep opklom— eng omsloten door halar natte kleederen, zoodat de schoonheid van haar gestalte zich aïs iets verhevens en goddelijks openbaarde. Doch zelfs deze indruk was meer her-innering. Het oogenblik was te verbij-sterend, te machtig geweest... Van haar gelaat wist hij zoo goed als niets. Het was heel bleek geweest, met een zonderlingen glimlach, en de oogen glinsterden — 't hoofd was klein en glad door het natte haar. Misschien gaf zulk een oogenblik aan iemand's trekken een geheel ibuitenge- ; wonen stempel — een gelaait, slecht één- l maal zoo gezien, werd een wonder — uit de geheime afgronden der ziel straal-de een licht, dat zich later nooit weer vertoonde — dat als ©en heiligdom slechts in vei'heven uren verschijnt. Neen, hij wist niet, hoe zij er eigen-lijk uitzag. Doch haar daad sprak tôt hem — juist tôt hem,— zoo verleidelijk, als nog nooit in z;jn leven iets tôt hem gesproken had. Hij was advocaat, nog jong, pas sinds drie jaar de gezel van zijn vader. En de. beroemde man, met werk overladen, droeg, om te beginnen al de kleine zaak-jes aan rijn zoon over. Wigand zag vaak met ontzetting, uit welke belachelijke Heinigheden de twis-ten bestonden van de menschen, die zich in haiat en nijd tegen elkander keerden. Hij wist het reeds : oneenigheid is als een lawine. En hij had zooveel gezien van familietwisten ! Van echtelieden, die vol ongeduld elkander wenschten. te ver-laten ! Hij wist ook : het meeste ongeluk ontstaat, door het hechten aan kleine, al-ledaagsche dingen. Uit zucht, om iets zwart te noemen, alleen omdat de ander het wit vindt. Hij had te doen gehad met vrouwen, die meester waren in het toe-brengen van kleine steken ; die liever de ellende waren tegemoetgegaan, dan het laatste woord aan de andere partij te la-ten ; die elk voorval en ieder woord zoo-lang herhaalden, totdat zij haar manneri stom en laf gemaakt hadctéh. Hoe was zijn eigen moeder geweest ? Lief en goed en zelfopofferend. Maar "dreinen" kon zij, dat 'zijn vader het soms niet langer kon uithouden, en hij de kamer uitliep en de deur hard achter zich dichtsloeg. De groote verontschuldiging was,dat moe der aan de gai had geleden. Maar Wigand, die genot in zijn leven wilde hebben,en meer hield van krachtig erop inslaan, dan van taaie debatten, had zich altijd voorgenomen: Ik blijf on-getrouwd, als ik geen flinke vrouw kan krijgen ! Gezond moest zij zijn, en geen, alle- daagsche vrouw. Een vrouw van wie hij vooruit wist, dat zij hun leven niet tôt een doorloopend gehaspel zou maken ; die over de kleinigheden heen kijkt, omdat zij te diep beneden haar liggen... En uit die tamelijke vage toekomstdroo men groeide de opwinding, die hem al meer en meer medesleepte. Hier was nu eene moedige vrouw. En hoe eenvoudig hadden moeder en dochter zich na het ongeval gedragen ! Zoo echt natuurlijk — zonder geraakt-heid of aanstellerij... Als hij van boord moest, zonder kennis met haar gemaakt te hebben... Het was alsof het lot dan iets zou verzuimen, dat nooit weer was goed te maken. Hij sprak met den kapitein. Aan de Deensche of Duitsche regeering, waar de; boot thuis behoorde, moest verslag gemaakt worden, mejuffer La Motte had de reddingsmedalie verdiend. En dan : of de dames het verdere ge-deelte van de reis in halar hut dachten te blijven ? De kapitein had reeds van de hofmees-teres vernomen, en deelde het nu in vertrouwen aan Wigand mede, dat de jonge dame een weinig rustte. Moeder en dochter zouden wat later eten. Wat zou Wigand doen? Hier in de eet-zaal blijven zitten, terwijl aile andere personen weggingen, en de hofmeesteres opnieuw voor twee personen dekte? Aan zulk een indringerigheid kon hij zich niet schuldig maken ! Hij ging naar boven. Het was nu geheel donker geworden. Het dek was door een paar electrische lampen verlicht, maar zoodra men buiten dien lichtkring was, zag men den sterrenhemel. Het was zoel in de lucht. Zacht en gelijkmatig l'uischte de zee. In de blamve duisternis schoot de boot vooruit, naar de sterren aan den horizont. Uren achtereen Iiep Wigand heen. en weer. Hij was geheel alleen. De nacht schoot op. Wigand besloob op te blijven, totdat het eiland Moen te zien kwam. Boven de grenslijn tusschen den blauw zwarten hemel en de blauwzwarte zee ging de maan op en wierp haar witten metaalglans als een geschubd lint over het donkere water. Wigand gin g op d© bank zitten, die langs de reeling liep en staarde over de zee-.Hij zag echter niet de door de ma/an verlichte zee, doch een prachtige gestalte, op een standbeeld gelijkend... Hoorde hij daar geen voetstappen? Hij sprong op. Zij — — — Mag ik u aanspreken 1 Mag ik u zeggen hoe gelukkig gij mij gemaakt hebt 1 is het geen geluk, een mensch, eene vrouw, een grootsche daad te zien vol-brengen ? — O, spreek daar toch niet van. Ik kon werkelijk niet anders doen dan in het water springen. Maar ik kan niet slapen. Het heeft mij tocli zeker een wei-nig te veel opgewonden. Een kluchtige goedige man kwam bij on,s, deed als een dokter en wilde mij vlierthee geven. Dat is pomade voor de zenuwen, zegde hij. Zij lachte even. ; — Ik had misschien, om hem niet te krenken, d© the© moeten opdrinken. Marna kan ook niet slapen, maar zij wil toch liever in de _ kooi blijven. Komt Moen haast? Ik| kijk altijd uit, als wij Moen passeeren. — Nog een uur. (Wordt voortgezet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazette van Gent gehört zu der Kategorie Culturele bladen, veröffentlicht in Gent von 1814 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume