Gazette van Gent

2113 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 30 Oktober. Gazette van Gent. Konsultiert 06 Juni 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pg1hh6gj4p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I &476 JAAft - 249. - B 5 CENTIEMES VRT.TDACt 30 OCTOBER 1914 GAZETTE VAN GENT IMCHRIJTIÎfGSPKlJS ï VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE Een jaar ...... fr. 12-00 Ben jaar fr. '5-0( 6 maanden .... » 6-50 6 maandei* » S maanden ..... » 3-50 3 maandei • • • . . » 4-OI Voor Rolland : r franî pei maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 pei '3 maanden. ~ S NIEUWS-, HANDELS- EN D Gesticht in T86? BBSXtrïJK EN RBDACTIB YELDSTRAAT, 60, GENT TELEFOOÏï N1 710 De bureelen zijn open van 7 ure 's worgends tôt 5 ure 's avoru De inschrijvers buiten de stad Gent moëten hun abonnemen nomATi ton nost,kantoore"hurmer woonplaats. in onze lezers Bepaald zullen talrijke onzer abonnenten en l«zers zich afgevraagd hebben, hoe het kwam, dat de "GAZETTE VAN GENT", die den 12 october, dag waarop de Duitschers te Gent zijn aangekomen, nog een volledig en nauw-keurig verslag gegeven had over de eerste on-derhandelingen en voorvallen, die bij dien in= tocht hadden plaats gegrepen, den dag daarna plotseling ophield te verschijnen, zonder de minste verwittiging, te meer daar er van wege de Duitsche kijgsoverheid, geen verbod was opgelegd. Maar onze lezers weten ook dat de "GAZETTE VAN GENT" de gewoonte heeft geene gebeurtenissen mede te deelen, die, ôf uit de lucht gegrepen, ôî erop berekend zijn een ze-ker "effect" op de massa te maken, en dat zij slechts leiten aanhaalt, waarvan zij wel de be-trouwbare bron kan aanhalen, en de echtheid kan verzekeren. En door de plotselinge inval der Duitschers in onze stad, waren ons in eens aile middelen tôt oîficieele inlichting afgesne-den. De post, die ons nog de verslagen onzer medewerkers van buiten de stad aanbracht, werd gesloten, en aile verkeerswegen werden gestremd. In die voorwaarden werd het zeer moeilijk een " degelijk" nieuwsblad uit te geven ; ook een paar dagen later werd het verschijnen van aile dagbladen van ambtswege verboden. Nu echter hebben de dagbladen yan de Duitsche " Commandantur" de machtiging verkre-gen, opnieuw te verschijnen, mits zich aan de censuur te onderwerpen. Wij moeten dus van den nood eene deugd maken en die voorwaarde aannemen, ten einde in de gelegenheid gesteld te worden onze lezers regelmatig te kunnen biijven inlichten, te meer daar ons de verzekering gegeven werd, dat wij aile " OFFICIEELE OORLOGSBE RICHTEN" zouden mogen afkondigen, uit ge* lijk welke bevoegde bron zij ook kwamen. Het is de eerste maal niet, dat de "GAZETTE VAN GENT", die steeds verkleefd was aan onze nationale en burgeriijke instellingen, tij-dens een vreemd juk verschijnt. Zoo moest ons blad van 20 januari 1809, tôt 9 îebruari 1814, tijdens de Fransche overheersching, verschijnen met den Franschen tekst nevens den Vlaamschen. Ook nu onderwerpen wij ons aan de Duitsche censuur, in de stellige hoop, dat wij weldra, evenals vroeger, in het Or.afhankeîijke Belgie, zonder den minsten dwang of beletsel de feitea onbewimpeld zullen mogen mededeelen. Intusschen zeggen wij tôt onze lezers : Har» ten hoog en hoop in de Toekomst. Algemeen overzicht Wij hernemen dus onze mededeelingen waar wij ze op 12 october hadden afgebroken. Onze lezers zullen echter begrijpen dat wij er vlug over heen stappen, om zoo spoedig mogelijk tôt het " tegenwoordige" te komen. DE DOORTOCHT DER DUITSCHERS. Maandag, dus 12 october, rond 2 ure, begon in onze stad de intocht der Duitsche troepen ; hij duurde bijna twee uren. De troepen defileerden voorbij het prqvin-ciaal gouvermentshotel, waar generaal Jung ze monsterde. Dadelijk werden de meeste sol-daten in de kazernen en in talrijke stedelijke gebouwen gelegerd terwijl de officieren bij bij-zonderen gehuisvest werden. Schildwachten werden kort daarna uitgezet, aan aile openbare gebouwen, ibruggen, enz. De Duitsche soldaten deden weldra talrijke inkoopen in verscheidene magazijnen, waar zi; ailes betaalden ; ook de koffiehuizen werden druk door hen bezocht. DE ONDERHANDELINGEN TEN STAD-HUIZE.De officieren die den maandag, 12 october 's morgends ten Stadhuize door het Schepener college ontvangen werden, hadden aangekon digd dat de generaal von Beseler in den na middag zou gekomen zijn om de andere voor waarden der Duitsche bezetting te bespreken Een adjudant kwam weldra den generaa verontschuldigen, die nog niet aangekomen was. In de Gemeentekas werd aangeslagen eem som van 18.820 frank ; de Duitsche ambtenaar vonden dat wel weinig, doch er werd hen ge antwoord dat zij ten aile tijde de confcroo niochten doen ; het geld is overigens later aai de stad teruggegeven. (De 18.820 frank werdei echter eenige dagen later in de Gemeenteka teruggebracht). DE OPEISCHINGEN. Tôt nu toe werd er niet gesproken over een oorlogstaks ; doch de opeischingen der Duil schers zijn nogal aanzienlijk en vermeerde l'en aile dagen. Om ite (beginnen vroeg men den eerste] dag : 16.000 brooden van 1 1/2 kilo, men toor de aan dat dit te Gent moeilijk zou weze aangezien hier het algemeen gebruik is, broc den van 1 kilo te bakken; de Duitschers ste den zich dus te vrede met 18.000 brooden va 1 kilo. Verder 4.COOI kilos rijst ; 400 kilos gebrand koffij ; 400 kilos zout ; 6.000 kilos vleesch 30.000 kilos haver. . Voor een ander legerkorps, gekantonneer m de nabijheid van Gent-, werd gevraagd. 18.000 kilos brood ; 5.000 kilos vleesch ; 100 kilos zout. 7.000 kilos rijst; 300 kilos gebrande koffij, en haver. Ailes kon spoedig geleverd worden, beha de haver. Deize werd echter later bezorg , «Verder zou de gtad moeten yoorzien in hi onderhoud der doortrekkende troepen alsook in de behoeften van het bestendig garnizoen, dat een 1200 manschappen bedraagt. DE VLUCHTELINGEN. De aankomst der Duitschers heeft eiene groote tegenwerking uitgeoefend op de dui-zenden vluchtelingen die sedert langen tijd te Gent verbleven. 'i'oen den maandag morgend, cte eerste tijding vernomen werd dat de Duitsche troepen op Gent in aantocht waren, trok-ken heele kolommen vluchtelingen, die tôt nu toe in onze stad verbleven, mannen vrouwen en kinderen, vooral deze van Aalst, in groe-pen uit onze stad weg ; weldra volgden die van Dendermonde en Meohelen. DE GIJZELAARS. Wij zegden in ons laatste nummer, dat de Duitsche bevelhëbber als gijzelaars had aan-geduid, buiten den heer burgemeester Braun, welke altijd te zijnen dienste moet wezen, de heeren schepenen Anseele en De Weert, de raadslëden Uasier, Coppieters, Vand&r Stegen, Siffer. In. den beginne was bepaald, dat allen hun initrek moesten nemen in het Proviinciaal Gtfuvernëmentshotel, waar de Duitsche staf zich vestigde, inaar daarna mochten zij naar hxds gaan, waar zij ten allen tijde zich ter be-schikking van de Duitsche overheid moesten houden. Toeai er echter op gewezen werd, dat er dan niet voldoeade voor de opeischingen en de bestuurlijke zaken zou 'kunnen gezorgd worden, kregen allen de toelating om hun huis le j verlaten, mits de plaats aan te duiden, waar men hen ten allen tijde ton viliden. IN DEN GEMEENTERAAD. Aile deze punten werden door den heer burgemeester ter kennis gebracht van den Ge-meenteraad, die den maandag, 12 october, om 5 ure namiddag, in gehekne zitting vergaderde. SCHERMUTSELINGEN EN GEVECHTEN. Den maandag en dinsdag hadden er in den oantrek onzer stad kleine ontmoetingen plaats, namelij'k in de omstreken van Drongen, Maria-kerke, Evergem. Dinsdag had nogal een eirn&tig gevecht plaats in' den oiritrek van Bellem, waar, naar men verzekerde, izeer vele Duitschers gedood werden. In aile geval werden er een aantal zeer erge gekwetsten te Gent aan-gebracht.Dp de Markten BEESTENMARKT. De bevoo'rrading der imarkt, de eerste dagen na de bezettinig, was maar schraal ; nochtans | werd ons van bevoegde zijde verzekerd, dat de aanvoer van vee steeds voldoende was voor de verbruiking. Virijdag laatst was het getal te koop gestelde dieien veel girooter dan den vorigen markt-dag.Ook de woenisdagmarkten werden redelijk bezocht. Door de Duitschers werd met het minste stuk vee aangeslagen. Woensdag, 28 october, is de commissie van vleeschhandel ten stedelijke slachthuize ver-gaderd, onder het voorzitterschap van den heer R. De Coninck, gezondheidsopzichter. Veekooplieden en beenhouwers waren aanwe-zig.De markt was voorzien van 467 stuks hoorn-vee, verdeeld als volgt : 158 ossen, 151 vaarzen, 63 koeien, 95 stieren. Het vee werd al® volgt verkocht : Ossen en vaarzen. — Eerste kwaliteit, fr. 1,05, levend gewogen, of fr. 1,85, geslacht vleesch; tweede kwal., fr. 0,95 levend gewogen, of fr. 1,70 geslacht vleesch; derde kwal., fr. 0,85 levend gewogen of fr. 1,60, geslacht vleesch. Koeien. — Eerste kwal., fr. 0,90 levend gewogen of fr. 1,70 geslacht vleesch ; tweede krwal., fr. 0,80 levend gewogen of fr. 1,60 geslacht vleesch; derde kwal. fr. 0,70 levend gewogen of fr. 1,30 geslacht vleesch. Stieren. —■ Eerste kwal. 1,00 fr. levend gewogen of fr. 1,70 geslacht vleesch ; tweede kwal., fr. 0,90 levend gewogen of fr. 1,55 geslacht vleesch; derde kwal., fr. 0,75 levend ge-i wogen of fr. 1,40 geslacht vleesch. Varkens. -— Eerste kwal. fr. 0,95 levend gewogen of fr. 1,25 geslacht vleesch ; tweede kwal. fr. 0,85 levend gewogen of fr. 1,12 geslacht vleesch ; derde kwal. fr. 0,75 levend ge-- wogen of fr. 1,10 geslacht vleesch. Schapen. — Geslacht vleesch : fr. 1.50, 1.70, 2,00 fr. Kalveren. — Eerste kwal., fr. 1,25 levend ge-5 woge(n of 2,00 fr., geslacht vleesch; tweede kwal., fr. 1,10 levend gewogen of fr. 1,85 ge-' slacht vleesch; derde kwal., fr. 0,90 levend ge 1 wogen of fr. 1,70 geslacht vleesch. 1 Zwijnen 532 stuks. 3 De Commissie van Vleeschhandel. BOTERMARKT. Den vrijdag, 16 october, waren er zeer wei-5 nig boterboeren naar de markt gekomen ; ook steeg de verfcoopprijs, die bij het openen der markt slechts 3 frank bedroeg, tôt 4, 5 fr. en zelfs mieer ; den vrijdag, 23 october, was er 1 echter zooveel boter ter markt gebracht, dat de prijzen eene gevoeiige daling onderging în n en de markt op zeker oogenblik tôt fr. 2,60 daalde. 1 VISCHMARKT. Door de stremming van het vervoer, was deze markt de laat&te dagen slechts karig be-voorraad ; ook was de aangevoerde visch (rog-' gen, tongen, schelvisch, makreelen), over het algemeen peperduur. GROENSELMARKT. Deze imarkt was, in het geheel genomen, steeds tzeer goed voorzien. POUILLEMARKT. 1_ Hier was de aanvo-er steeds zeer groot en de prijzen waren dan ook in het algemeen zeer it redelijk. De plakbrieven De volgende plakbrieven betrekking heb-bende op de Duitsche bezetting, werden sedert den 12 october in onze stad aangeplakt : UITBETALING VAN DE GELDCOUPONS DER STAD GENT. Het Stadsbestuur geeft ten stelligste verzekering dat hare coupons geldig zijn en biijven. Zij worden ontvangen en uitbetaald in de Gemeentekas zooals vroeger. Al wie coupons bezit, mag dus heel gerust zijn. De Burgemeester, E.BRAUN. Gent, den 13 october. DE DUITSCHE GELDMUNT. DE TERUGKEER. De Burgemeester : brengt ter kennis van de bevolking dat op bevel van den heer Commandant der plaats, generaal Jung : 1. De Duitsche geldmunt overal moet aan-vaard worden aan minstens fr. 1.25 per mark. 2. De bewoners van de streek, gelegèn naar het Oosten van Gent en bezet door de Duitsche liegers, zc nder h'indernis, tmaar zonder eenig wapen, huiswaarts mogen keeren. Gedaan ten Stadhuize van Gent, den 18 october 1914. De Burgemeiester, E. BRAUN. PROTESTEN. De door de verordening van 23 september 1914 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezet-te streken van Belgie, n. 4) tôt 31 october 1914 verlengde termijn voor protestverheffingen en andere tôt waaring van regres bestemde rechts handelingen wordt hierdoor tôt den 30 novëm-ber 1914 verlengd. Biussel, den 21 october 1914. De Gouverneur Generaal in Belgie, Vrijheer von der Goltz, Veldmaarschalk. BANKEN. De verordening des Konings der Belgen van 3 augusti 1914 betrekkelijk de terugtrekking van banktegoed blijft met de beperking, die zij door de verordening des Konings der Belgen van 6 augusti 1914 en met de uitbreiding, die zij door de verordening van 10 september 1914 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezet-bs streken van Belgie, n. 4) verkregen heeft, tôt 30 november 1914 in kracht. Brussel, den 21 october 1914. De Gouverneur Generaal in Belgie, Vrijheer von der Goltz, V eldmaarschalk. MORATORIUM. De Burgemeester : Brengt ter algemeene kennis dat het MORATORIUM verschoven wordt tôt op 1 december 1914, zooals het be-stond tôt 15 october laatstleden. Gent, den 21 october 1914. De Burgemeester, E. BRAUN. WAPENS. De Burgemeeseer : Op bevel van den heer generaal bevelhebber van Gent, Herinnert aan de bevolking dat al wie dra-ger van een wapen zal bevonden worden, zich blootstelt aan de zwaarste straffen, zelfs aan de doodstraf. GedaanHe Gent den 22 october 1914. E. BRAUN. aa«acaa)caarir«tirmff^MffgTVfiiiygv^iwi4 a 1 wyvrrfr'frii MHW in i»— DE SAMENSCHOLINGEN. De Burgemeester : Op bevel van den heer generaal Commandant van Gent, Brengt ter algemeene kennis dat aile samen-scholingen op den openbaren weg volstrekt verboden zijn. Het is strengelijk verboden op straten of openbare plaatsen stil te houden ; iedereen moet voorbij gaan zonder ergens te biijven staan. Wie dit verbod overtreedt stelt zich bloot aan zeer zware straffen. Gedaan te Gent den 22 october 1914. E. BRAUN. GEKWETSTEN. De 'Burgemeeser : ,Op bevel van den heer luitenant-generaal van het Marschkwartietr ; Beveelt aan al de bewoners van Gent en aanpalende gemeenten, die nog één of meer gekwetsten, toebehoorende aan Belgische of aan Duitsche troepen, zouden herbergen, daarvan kennis te geven, binnen de 24 uren, aan het Bevelheb-berschap (Commandantur) Kouter, 28, te Gent. Zij die zich aan dit bevel zouden onttrek-ken, stellen zich bloot aan de zwaarste straffen.Gedaan ten Stadhuize, den 26 october 1914. De burgemeester, E. BRAUN. TELEGRAAF- OF TELEFOONDRADEN. Zal door den kop geschoten worden, alwie draad of kabel van den telegraaf- o.f telefoon-dienst zal beschadigen of den plakbrief, dit die aankondigd, zou afrukken. Indien dergelijk misdrijf op het grondgebiec eener gemeente gepleegd wordt, zal deze, in dien de plichtdge niet aangehouden wordt, d( zwaarste weerwraak vinden. Het Groot Duitsch Generaal-kwartier. PETROOL. De prijs van den petrool, in het klein ver kocht, is fr. 0,23 per liter en het keukenzou fr. 0,15 den kilo. De Burgemeeeter, E. BRAUN. In de Bankén De bijzondere banken hebben voortdureni hare verrichtingen voortgezet'. De Nationale Bank bleef dagen lang geslc ten. Woensdag, werd zij echter geopend en ta! rijk waren de personen die geld op hun "spaa boekje" kwamen opnemen. Er werd echter niet meer betaald dan viji tig frank per boekje. Hetzelfde had heden plaats ; ongeveer ee vijftigtal personen bevonden zich in de ban om geld te ontvangen. H/efk der vluchtelingen De behoeftige Vluchtelingen die in onze sttad een toevlucht zoeken, worden thans onderge-bracht in net lokaal "Skating Rink", Bagat-tenstiraat, waar zij van 4 's namiddags toe-gelaten Vorden. Ambulancien Duitsche amibulanciën zijn ingericht in de volgende lokalen : Krijgsgasthuis ; Gent Palace Hôtel met de afhankelijkheden ; de lokalen der statie Gent-St-Pieters, het Feestpaleis met de beide restaurants; het z&ogezegde nieuw Justi-ciepaleis (Ketelbrug) en aanpalend postbureel. Het Duitsch uur Op al de gebouwen, door de Duitschers be-trofcken, is het Duitsche uur (55 minuten vôôr op het Greenwich uur), ingevoerd; zoo wijzen de uurwerken van den Middenpost en der sta-tiën het Duitsche uur aan. Oorlogsberichten De strijd in Zuid-Belgie ENGELSCHE LEZING. DUITSCHE LEZING. Uit Berlijn, dat 26 octobeir, wordt aangaande het gevecht officieel geineld : VVestelijk van het ïser-kanaal, tusschen Nieuwpooit en Diksmuide, welke plaatsen nog door den vijand bezet zijn, hebben onze troepen desa zich daar nog hardneHcig verdedigen-den vijand aanigevallen. Het Engelsche eska-der, dat aan den strijd deelnam, is door zwaar artillerieiVTUur tôt den terugtocht gedwongen. Drie schepen zijn getroffen ; het geheele eska-der is daaroni in den namiddag van 25 dezer buiten het gezicht tgebleven. Bij Ieperen is het gevecht tôt nog toe onbe-slisit gebléven. Zuidwestelijk van Ieperen en Westelijk en Zuidwestelijk van Rijsel hebben onze troepen bij den aaiwal voordeelen be-haald. Bij een verbitteiden strijd uit de hui-zen, hebben de Engelschen groote verliezen geledeni en -meer dan 500 gevangenen in onze handen gelaten. Ten Noorden van Atrecht if een hevige aanval der Franschen op ons vuur afgestuit. De vijand heeft zware verliezen ge leden. FRANSCHE LEZING. Het Fransch bericht van denzelfden datuir zegt : Gisteren hebben wij onze stellingen op hei front van Nieuwpoort en Diksmuide gehand haafd. De Duitsche troepen, die tusschen dez< ' twiee plaatsen de Yser zijn overgetrokken, heb ben geen vorderingen kunnen maken in d< streek tusschen Ieperen en Roeselare. Van een puint tusschen Armentières en Rijse over een, punt ten Westen van La Bassée ei ; verder van Lens tôt Atrecht, loopt thans di lijn van ons front, welke zich in Zuidelijk richtîôg vôortzèt. In de gevëchten der laatste dagen blijkt d vijand belangrijke verliezen te hebben geleden j UIT DUITSCHE BRON. Berlijn, 27 october. (Wolff). — Ambtelijk mededeeling uit het grocte hoofdkwartier : De gevècht'en aan het Yser-Ieperenkanaal r bij Ieperen en Zuidwestelijk van Rijsel, wordei met dézelfde hardnekkigheid voortgezet. D !- Duitsche troepen ihebben ook gisteren vords ringen gemaakt. a Op het overige gedeelte van het gevecht; k front in het Westen, geene gebeurtenissen va bet»ek«ni», UIT FRANSCHE BRON. Parijs, 26 october. (Reuter). — Officieel bericht van 11 ure 's avonds : Nieuwpoort is hevig bèschoten en de Duitschers gaan voort met hun k ac hts ontwikk el in g langs het front Nieuwpoort-Diksmuide, doch zij ischijnen daarmede nergens iets te hebben bereikt. Ons geheele front tusschen La Bassée en de Somme heeft eveneens hevige nachtelijke aan-vallen te doorstaan gehad, die echter allen werden afgeslagen. Van ihet overige front is niets te vermelden. UIT ENGELSCHE BRON. In Belgie De Wetgevende Kamers Angezien de Belgische regeering thans te Le Havre gevestigd is,denkt men eraan de Kamers en de Senaat, die regelmatig den tweeden dinsdag van november den Jaarlijkschen wet-gevenden zittijd openden, in deze Fransche stad te vergaderen.Al de Senatoren en Kamer-Tëden zouden dus naar Le Hâvre geroepen wor den. Overigens schijnen velen hunner de regeering in Frankrijk gevolgd te zijn. Onze Koningin Elisabeth In den " Temps" vertelt Rolajad de Marès hoe koningin Elisabeth haar taak van Lands-vrouwe vervult. Toen het ernst werd in Belgie, meende een ieder, dat zij met haar kinderen in Engeland zou biijven tôt rustiger tijden. Maar de bom-men, die in Antwerpen vielen schrikten deze moedige vrouw niet af. Na haar kinderen in veiligheid te hebben gebracht, keerde zij te-rug aan de zijde van haar gemaal : daar en nergens anders was haar plaats. En nog vertoeft zij met koning Albert te midden van de Belgische troepen. Zij gaat van dorp tôt dorp, van kamp tôt kamp, van loop-gi'aaf tôt loopgraaf. Zij brengt troost aan de soldaten, die sterven, en geeft den strijders nieuwen môed, zij glimlacht hen toe en ver-bindt hun wonden. Zij is een engel van zacht-heid en medegevoel tijdens deze donkere dagen in Vlaanderen. Zij is niet de gade van den koninklijken krijgsman, fier gaande aan zijn zijde bij de intocht in veroverde steden onder het gedonder van 't geschut en het geschetter van de trom-petten. Het lichtste zwaard zou te zwaar zijn voor haar teere hand ;zij veracht de praal van de koningsvrouw, die in uniform aan het hoofd van haar regiment paradeert. Zij verschijnt als het icanon zijn werk heeft gedaan. Zonder ge-leide of gevolg gaat deze nobelste der edel-vrouwen van gasthuis tôt gasthuis en helpt dappere mannen in het moeilijke stervensuur, — zij, de edelste, juist door haar eenvoud, haar moederlijk gevoel en haar menschlijk-heid.Elisabeth, koningin der Belgen die thans nog slechts regeert over eene verwoeste streek welke zich aan den duinvoet uitstrekt, draagt de schoonste der kronen. Zij biedt in een tijd, die twijfelen doet aan het bestaan van aile deugden, het verheven schouwspel >van een zwakke vrouw, die in haar groot karakter den moed vindt weerstand te bieden aan het wreedste noodlot. Verdre-ven koningin, maar koningin in de ware betee-kenis van het woord, is zij het symbool van het verminkte vaderland, dat niet sterven wil. Verre van trotsche verblijven en paleizen, be-geeft zij zich tôt de soldaten, die vielen onder het vijandelijk vuur en als zij tusschen hen doorschrijdt, dan heffen de stervenden nog eenmaal het hoofd op en welt een laatste traan in het brekend oog ; de van koorts : gloeiende handen strekken zich naar haar uit met een smeekende beweging en bleeke lippen ï murmelen het woord, dat aile menschelijke tee-derheid in zich sluit; het woord dat aile har-1 ten roert : moeder ! i : Het bombardement der stad Antwerpen Dit bombardement is begonnen den woensdag, 7 october, om 11 1/2 ure 's avonds, en is ; enke! geëindigd den vrijdag morgend, om 9 1/2 ure, nadat burgemeester De Vos met de Dult-, schers was gaan onderhandelen, de krijgsover-3 heid geheel en de troepen gedeeltelijk vertrok-e ken waren. Ziehi&r nu den bilan der verwoesting te Antwerpen : De heele groep huizen op de Schoenmarkt, n tusschen de Groenplaata en de Eiermarkt, ia vemield..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume