Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

934 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 März. Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jm23b5x70m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

IN DE KAMERS. Vraag van de heeren F. Goethals, Reynaert en Peel, aan den ïieer minister van IJzerwegen : Het weze ons toegelaten uwe aandacht te ves-tigen op het feit dat jaarlijks rond dit tijdstip tôt tegen de maand April, veel werklieden abon-nemenen die van Harelbeke, Cuerne, Bisseghem en Kortrijk naar Moèscroen en Frankrijk gaan werken, geen plaats vinden op den trein n1' 2593 die om 6 u. 37 te Moescroen stopt. Tegenwoor-dig zijn er 4 rijtuigen ter beschikking van deze reizigers en, dagelijks zijn er 38 tôt 40 werklieden per rijtuigen die verplicht zijn in den wagen recht te staan. Binnen enkele weken, zooals het jaarlijks ge-beurt, zal de toestand vanzelf verbeteren, daar de reizigers ten deele vroeger zullen vertrekken vermits op dit seizoen het werk reeds om 6 u. zal aanvangen. Ondertusschen bidden wij den heer minister te willen nazien of er geen middel ware voor eenige weken een vijfde rijtuig ter beschikking der reizigers met trein n1' 2593 te stellen. Antwoord van den Heer minister : Ik heb den betrokken dienstbestuurder ver-zocht op dien trein bijzonder te letten en, des-noods, maatregelen te treffen om den door de geachte leden aangeklaagden toestand te ver-helpen.* * * Dinsdag was er eene interpellatie van Galopin en Debunne tegen Minister Vande-vyvere.De Minister Vandevyvere had overtijd Citoyen Renier afgesteld als spoorwegbediende te 1 Kortrijk. Renier was voorzitter van den bond der socialistische stokers en machinisten. De minister had drie beschuldigingen tegen hem ingebracht : 1 0 om deelgenomen te hebben aan de meeting te Kortrijk in 1912, ingericht om te protesteeren tegen eene beslissing van het bestuur; 2° om eene onregelmatige afwezigheid in November 1 9 1 2 ; 3° om deelgenomen te hebben aan de meeting, ingericht door het parle-r mentair comiteit van de socialistische partij, in 1913. Niettegenstaande de herhaalde vermaningen van den minister was Renier steeds koppig ge-bleven en laatst afgesteld : omdat het règlement uitdrukkelijk spreekt. Debunne, Demblon, tôt Vandervelde toe spraken ten voordeele van dien becfiende die weerspannig was en tegenstand bood aan zijne oversten : Schoone wetgevers! Vandevyvere handelde fijn : het is onbetwist-baar, zei hij, dat het règlement overtreden wierd; het socialistisch blad « La Tribune », schold al die niet meededen in de ophitsing tôt de alge-meene werkstaking uit voor verraders en ge-knechten. Moesten wij handelen tegen sommige werklieden, het is de schuld van de ophitsingen der socialisten. Anseele was hierover verontweerdigd. Demblon loochende dat de socialisten ooit 't volk van den spoorweg aldus opgehitst hadden Vandevyver antwoordde met bewijzen in de hand : den 20n April, stond de volgende oproep tôt de werklieden van het spoor in de « Voie Ferrée. » : « En wij, arbeiders van het spoor, wij, die, voor de wet, als aile arbeiders. Belgische burgers zijn, wij, die onderschat, miskend, uitgebuit en verdrukt worden als de anderen, misschien erger dan zij onze broeders; — zouden wij onverschil-lig blijven tegenover die reusachtige poging tôt heropbeuring. » Wij zullen onze broeders te hulp komen. wij zullen met hen strijden. Wij kunnen dat door zoovele beslissende, onweerstaanbare middelen. Door de staking van het werk, indien er geen lauwen, geen bevreesden en lammelingen waren, zoo allen mannen waren, zoo wij bij een groot getal van onze makkers de noodige wilskracht vonden... Zoo weerstond de minister met ware veerdig-heid geheel het korps der socialistische oproer-makers. Hij heeft wel gehandeld met krachtda-dig die opruiers op het spoorwegnet weg te cij-feren.* * * Woensdag werd de bespreking voortgezet en geëindigt van de wet op de U Katholiek Volksgezind Weekblad 1 VUlilV/ll ViV V w » VWJ IV7 * Vt Tiende jaargang. — JNf 1) Zondag ln Maart 1914 •' w w ... . ixscimu virvci t in stad, 2.50 fr. i in stad, 1.50 fr. Voor een jaar , . , „ r Voor een half jaar {■ I buiten stad, 3 fr. I buiten stad, 1.75 fr. Pr^s per numiner : 5 cent. Gesticht BOEK- & STEENDRUKKERIJ a Gewone en Praehtuitgaven J. VERMAUT, drukker-uitgever in 1852 Langesteenstraat, 28, Kortrijk. — Tel. 204 Gewone aankondigingen : 30 cent, de reke. Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke. Groote en langdurende aankondigingen volgens overeenkomst. 'oor de aankondigingen buiten de twee Vlaanders, zich wenden tôt Agence Havas, Yïartelaarsplaats, 8, Brussel — Beursplaats, 8, Parijs — Çheapside, 113, Londen In ons volgend nummer geven wij een prachti Ireurspel. 't 1s een naklank van Die sobere avonturen van 9 en baie vlas Die baie vlas met haar sobere avonturen hee zoo een buitengewone bijval bekomen, dat wij or zullen verplicht gevoelen er eene nieuwe uitgave va te doen. Wij zullen het laten verschijnen in een boel samen met nog andere werken van denzelfden schri ver. DE VEERTIGDAAGSCHE VASTEN. Heden zijn we den zesden Zondag vôôr Paschei die sinds eeuwen caput quadragesimae of het begi der quadragesima, van den veertigdaagschen vastei genoemd wordt. lnderdaad, van dezen Zondag af t< aan goeden Vrijdag, het begin der Paaschdagei soms Kruispaschen genoemd, verloopen juist getelc veertig dagen. Dit veertigdaagsche tijdperk is een tijdstip van h kerkelijk jaar; we moeten het wat van naderbij lei ren kennen. * * * 1. Het kerkelijk jaar. Vele menschen hebben geen gedacht van het ke kelijk jaar. Wel hebben ze een gedacht van het bu gerlijk jaar: ze weten dat dit met Nieuwjaar de lnJanuari begint; dat het verdeeld is in 12 maandei 52 weken. Maar, van het kerkelijk jaar weten ï doorgaans niets. Nogthans de Kerk, de geestelijke maatschapp heeft hare jaarrekening evenwel als de burgerlijk maatschappij, de Staat. Doch het kerkelijk jaar bi gint niet met Nieuwjaar; maar wel met den Adven dit is het tiidperk dat de komst van Christus c Kerstdag vooraf gaat. De eerste Zondag van de Advent valt steeds den laatsten Zondag van Noven ber of den eersten Zondag van December. * * * In haar kerkelijk jaar, leeft de Kerk eenvoudig h< leven mee van haren goddelijken stichter, Christui In den tijd van den Advent verlangt ze, met al hi goede volk van het Oud Testament, naar de koms van Christus op Kerstdag, en ze bereidt zich vô( tôt die groote gebeurtenis. Op Kerstdag dan, viert zij die gebeurtenis. En van af dien dag aan, volgt ze trouw, stap vôc stap, den goddelijken Zaligmaker, door het levei lnderdaad: slaan we de kerkelijke plechtighede gade, danzien we de herders die den verlosser kome aanbidden (herdersmis op Kerstdag)-. de drie konii gen die ook Jezus komen aanbidden (Dertienda£ feest der drie Koningen.) We zien Heiodus na; Bethleem stormen en, terwijl het goddelijk kind we^ vluchtte, de andere kinders van Bethleem vermoo den (feest der H. Onnoozele kinderen). We zien naderhand Jezus, uit Egypte teruggekeer opgroeien in het huisje van Nazareth; op twaalfjar gen ouderdom meegaan naar den tempel te Jerusalen vandaar terug keeren, en opgroeien in het huisje 1 Nazareth, aan Jozef en Maria onderdanig (eerste Zondag na Drie Koningen); op dertigjarigen oude dom zien we Hem van huis wegtrekken om zij zending als Leeraar en Verlosser te vervullen, e tijdens zijn doopsel in den Jordaan verheerlijkt woi den (octaaf van Drie Koningen); we zien Hem n zijne wonderen uitwerken : de verandering van wat« in wijn op do bruifoft van Cana (tweede Zondag n Drie Koningen); de genezing van de melaatsche e van den zoon van den honderdman -(derden Zonda na Drie Koningen); het stillen van den storm (vierde Zondag na Drie Koningen). Door zijn mirakels aangelokt, zien we het vol rond Jezus toestroomen. En zien wij Hem leere (vijfden en zesden Zondag na Drie Koningen); d goedgestelde menschen komen tôt Jezus over e worden zijne leerlingen ; de kwaadgestelden integer deel beginnen zich tegen Hem keeren, Hem tegen t kanten. Hier is dus de overgang. Jezus waarschuwt dat ht nog tijd is, om ook op de elfde uur binnen te gaa in zijnen wijngaard {Zondag van Septuagesima) velen niettemin luisteren nog niet: Jezus waarschuw hen het goede zaad niet te laten verloren gaan (Zon dag van Sexagesima). Helaasl voor velen blijft dez laatste waarschuwing even vruchteloos : integendeel ze ergert hen, en meer en meer stoken ze kwaad tege: Jezus. Jezus voorspelt zijne dood (Zondag van Qain quagesima). Voor de rijzende vijandelijkheid gaat Hij nogthan uit zijnen weg niet. De strijd, de groote strijd begint 't Is de tijd van Quadragesima. 2. In den tijd van Quadragesima of den veertigdaagschen Vasten, herdenkt de Kerk dus, en leeft meê, den grooten strijd van Jezus tegen zijne vijanden, den reuzeneindstrijd voor onze verlossing. * * * 3. Hoe moeten wij dien strijd medeleven? a) Met hem te volgen. In onze lezingen, in de vastensermoenen, en vooral in het volgen dergodde-lijke diensten, bijzonder den Zondag, moeten we, stap voor stap, Jezus zien vooruitgaan op zijn strijd-gebied: uitstralende eerst zijn godheid in de gedaan-teverandering op den Thaborberg (2" Zondag van den Vasten), maar dan al vast (3" Zondag van den Vasten), voor Beelzebub uitgegeven; daarna de instelling van het H.._ Sacrament voorafbeeldende in de vermenigvuldiging van de brooden (4n Zondag van den Vasten), dan weer volop in strijd met zijn vijanden (op Passie Zondag); verder in triomf Jeru-, salem binnengevoerd (PalmenZondag); eindelijk t door zijne vijanden overvallen en ter dood geleid (Goede Week); niettemin, op Witten Donderdag zijn H. Sacrament instellende, om, spijts zijn afscheiden door de dood, toch bij ons te kunnen blijven. We moeten aldus dien strijd volgen... b) We moeten hem ook mede strijden : namelijk met kamp te voeren tegen onze kwade lusten, met kamp te voeren voor een deugdzamer, godsdiensti-ger ^leven. « Het doel dezer dagen » zei Paus Léo den Groote, eischt dat heel ons onderhouden der wet Gods verbe-terd worde... Allen moeten we... van datgeen waar-toe we reeds gekomen zijn, met vrome gretigheid voortijlen naar hetgeen we nog niet beschikt hebben en bij de maat onzer gewone oefeningen de noodige vermeerdering voègen. Want hij toont, dat hij op anderen tijd weinig godsdienstig is, die in deze dagen niet godsdienstiger wordt bevonden. » Zeer van pas heeft dus in onze ooren weerklon- I ken de lezing der apostolische prediking, die zegl : ' « Ziet, nu is het de gunstige tijd, ziet nu zijn het de dagen van zaligheid ». .... Waarom nu de dagen van zaligheid? Omdat, zooals dezelfde Paus verklaart,nu met meer ijver dan ooit « de oorlog dient te worden verklaard aan de ondeugden, en den vooruitgang aller deugden bevor-derd »... * * * Welaan dan, lezers, volgen we binstden tijd van vasten den strijd van Christus ; en trachten we hem, al eveneens strijdende, mede te leven. Leven we ten andere altijd trouw het kerkelijk jaar mee! Leven we met Christus mee volgens het kerkelijk jaar! 111CI V/llI lollib 111CC VUigCilb IlCl K.CIK.C11JK. Jcltll I 91 Programma der Vrij denkerij. Gij zijt vrij te denken al wat ge wilt... uitgenomer in zake godsdienst. Gij zijt vrij ailes te lezen... uitgenomen het Evan gelie en de klerikale bladen. Gij zijt vrij te kiezen voor wien gij wilt... uitgenomen natuurlijk voor een klerikaal. Gij zijt vrij te trouwen... uitgenomen voor de Kerk. Gij zijt vrij uw kinderen te laten doopen... uitgenomen door de pastoors. Gij zijt vrij uw kinderen op te voeden in gelijk welke school... uitgenomen in de katholieke. Gij zijt vrij u te laten verzorgen gelijk ge wilt ah geziek zijt... uitgenomen door nonnekens, tenzij als ge président eener republiek of volksvertegenwoor-diger zijt. Gij zijt vrij u te laten begraven gelijk ge wilt... uitgenomen godsdienstig natuurlijk. De wet op de G0EDK00PE WONINGEN. Walen - en Vlamingen Ter gelegenheid der nieuwe wet op de goedkoope woningen, beschouwen we eens den uitslag der oude wet ; (van 1889), eenerzijds in de Waalsche, ander-zijds in d2 Vlaamsche provincien. Helaas ! onze Vlaamsche werklieden hebben er schrikkelijk veel min profijt uitgetrokken dan de Waalsche. lnderdaad, voor het bouwen van goedkoope woningen, werd volgens'tlaatst verschenen jaarverslag aan de spaarkas ontleend : I. In de Vlaamsche provincien. Limburg (280.ooo inwoners) : 5.614.ooo fr. Antwerpen (1.ooo.ooo » ) : 5.446.ooo » Oost.-Vlaand. (1.125.ooo » ) : 5.109.ooo » West.-Vlaand. (875.ooo » ) : 3.557.ooo » samen 19.726.ooo fr. ti II. In de Waalsche provincien. Heneg. (1.250.ooo inwoners) : 58.630.ooo fr. d Luik (900.ooo » ) : 27.545.ooo » 'd Namen (370.ooo » ) : 19. I74.ooo » Luxemb. (900.ooo » ) : 8.976.ooo » t samen 114.315.000 fr. je In de-Vlaamsche provincien : 19.726.000 fr. e_ In de Waalsche integendeel : 114.315.000 fr. e, Dus : is de bekomen uitslag in de eerste, zesmaal 3- kleiner dan in deze laatste. Dus hebben onze Vlaam-n- sche werklieden zes maal min profijt getrokken uit in die wet dan de Waalsche. ?/z * * * le Bij nader toezicht is dat verschil nog grooter. Vérin gelijk b. v. Namen en Oost-Vlaanderen. ig De bevolking van Namen is 3 maal kleiner dan jn deze van Oost-Vlaanderen. En toch is de uitslag in u- Namen bekomen 4 maal grooter dan deze bekomen jkS in Oost-Vaanderen. Dus, ware de bevolking dezelfde, id onze Oost-Vlaamsche werklieden zouden 3 maal 4 jn is 12 keers min van de wet geprofiteerd dan hebben în de Waalsche uit Namen. Welk is de reden hiervan ? Zijn ook de Vlaamsche werklieden misschien geen jk liefhebbers van eigen huisje ? Zouden zij er ook geen et deugd, geen genot in hebben ? ti- Gewis is dat de reden niet, waarom zij er zich geen zoeken aan te schaffen. e, De redenen zijn de volgende ; /) Onze Vlaamsche werkmenschen hebben vol-r~ strekt genomen, en dan ook betrekkelijk genomen ic' (hun last van famille inziende) doorgaans min in-2n komsten dan de Waalsche. Waorom ?... Omdat alhier min nijverheid bestaat. ■'P Vooral, omdat ze bij gebrek aan vakbekwaamheid, sn overal het grofste werk moeten doen. Het gémis aan | vakbekwaamheid, aan algemeene en bijzonder oplei-n~ ding door eigen taal, ontsteelt jaarlijks aan ons volk I • millioenen franken. 1e Nogthans is deze reden van min gewin niet de eenige, zelfs niet de voornaamste. Immers in Limburg lt' en Luxemburg waarhet gewin ook niet overgroot is, în zijn de uitslagen niet het slechtst. Een tweede groote reden, waarom onze Vlaamsche II " werklieden, min dan de waalsche aan eigen huisje geraken, is in 2) dat ze te veelgeld nutteloos verteren, in luxe of tli verderfuitgaven. i în Velen onzer Vlaamsche werkmenschen geven te ve veel geld uit in bier, en nu in de laatste tijden ook in sport en cinéma. m Velen besteden er een derde deel van hun loon aan. Wilden ze hunne uitgaven voor genot tôt het rede-jm lijke beperken velen zouden mettertijd wel geraken tôt een eigen huisje. Nu hebben ze dikwijls liever anderen rijk te maken en rijk te logeeren, terwijl zij zelf in een gehuurcf huis, soms in de krotte, wonen. ★ * * o- De groote, en ten slotte de hoofdreden waarom niet meer onzer werkmenschen aan eigen huisje je geraken, is. 3) Omdat ze niet ernstiggenoeg zijn opgeleid. e- Door gémis aan opleiding, hebben ze geen deug-delijk, geen hooger genot in 't leven ; zegrijpen dus jk naar laag genot. Ze nemen 't leven zelf niet hooger, niet ernstig op, ls en spannen zich dienvolgens niet in om een trapken ls hooger te geraken. r- Ze kennen, verstaan het nut niet van de inrichtin-gen van vooruilzicht, ja houden er dikwijls den zot meê. Van hen die ijveren voor vakvereeniging, pen-sioenkas, ziekenbond, werkmanswoningen enz. zeg-— gen ze nijdig spottend : ja, ze weten zij wel waar-voor ze 't doen ; hadden ze er geen profijt aan, ze zouden zich dat niet aantrekken !... |. En zoo, laten ze 't voordeel van al die inrichtingen voor anderen. Als men dat ailes overweegt, verstaat men dan }e eindelijk niet beter hoe doodnoodig het is, ons arm vervallen Vlaamsch volk op te beuren, stevig op te leiden. door eieen taal ? LEEST op de vijfde bladzijde het artikel : — De short-time in de vlasnijverheid der Leiestreek. — Kunstnieuws. — Buitenlandsch overzicht : Eene rare parochie. Leest en verspreidt ons blad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Kortrijk von 1905 bis 1936.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume