Het nieuws van den dag

518475 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 22 Juli. Het nieuws van den dag. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/416sx65926/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Bertlgste jaargang Kir 173 2 centiemen per nummer £ SB BrusseS, Woensdag 22 Juli 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEN I US maanden • 4 irank. 0 Pek jaab. 8 tamk. loorHoUand » . 11 — jour de andere landen van het postverbond ». S 0 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TBLBFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HtTSTG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN : Gsvraagda en aangebodon plaatsen. Gewone, per kleine regel... Î88. [n de week . 60 e. 's Zondags. 75 c. Id„'s Zondags ; 40 c. voor 2 groote regels. Tederen regel meer : 30 c. in de week; ^ bladz-> Per regel. . 2 fr. en 3 fr. 40 c. 's Zondags. Rechterlijkeherstell., pr regel 2fr. GEVAARLIJKE DROOMERIJEN ledereen kent het fabeltje van den kik-torscli die zoo dik wilde worden als een os net geweld traclitte hij aan het zwellen to gaan ; en hij zwol zoodanig op dat hij berstte. Ken kleine mag niet doen lijk een wco'.e; anders sehiet hij er zijn leven bij iâi In ons klein Belgiè zijn er eenige hseren. ilie door grootheidswaan schijnen aange-tastte zijn, ^n deze klare waarheid niet be-«ijpen: in plaats van tering naar nering te schikken, willen zij in het groot; wer-kén, zonder te vragen of wij er toe be-kiraam zijn, en geen gevaar loo'pen van. telijk de kikvorsch een droevig lot op te 'oopen. Te veel opzwellen deugt niet ; en ket ra.lt ook hoegenaanad niet in den smaak jer belgische burgers en belastingbetar lers, dis rnen tegen hunnen dank niet bui-tensporig opblazen mag. In dien aard be-ieeren wij geen verdere proef te onder-itean.Wij zeggen zulks, omdat wij in de l&atste tijden — biizonderiijk na het bezoek dat de toning van Denemarken aan onzen vorst ie BruSsël afgelegd heeft — iets hebber iooren ronken over een mogelijk verbonc fesschen al de mindere staten van Europa, om door eene gemeenzame verstandhouding ialkaar te kunnen verdedigen tegen de eene of de andere groote mogendheid, dis het op hun onafhankelijk bestaan zou geint hebben. Deze politielcers, die voor-seker in de rnaan, maar stellig op de aardf niet leven, spraken al van een verbonc tusschen Zweden, Noorwegen, Denemarken Holland, Griekenland, Zwitserland, Bum-e-nié. Servië en Bulgarië. Voor het oogen-blik lieten zij België nog gerust, orndait wij onzijdig zijn en eeuwig onzijdig moe-ten blijvén ; maar het is klaar te zien dai iij die onzijdigheid als een groot ongelui Kischouwen, en van ongeduid stampvoe-ten om ze weg te moffelen, en aan Belgii eene roi in de groote politielc van Europî te doen spelen. In de beleefde woorden, die koning AL bert aan den deenschen vorst toestuurds of enla.ngs nog aan den voorzitter van de witsersche 'gewestea hooren liet, zien zr uatuurlijk eene "aaninoeiiging in "hunnér frootheidswaan. Het is niet moeilijk tf raden waar zij henen willen. Om een ver-bond met iemand te kunnen sluiten, moel Hen immers zoo machtig mogelijk zijr tm voordeelige voorwaarden en bepalin-gea te bekomen. Bijgevolg, het allereerste tt er te doen valt, is de krijgslasten nog te yeiz waren, den dienst op twee jarer te brengen, het jaarlijksch kontingent, da1 net de rekbare legervvet gemakkelijk kai »ermeerderd worden, altijd hooger en hoo ?er te brengen, missehien ook eenige oor bgschepen te bouwen, enz. Sedert verschil lige maanden voeren de libéral e blader rené vurige propaganda in dien zin; ei niettegenstaande de herhaalde logenstraf frngen van den heer de Broqueville, mi Sister van oorlog, gaan zij voort in hunni teheid. Moesten zij lukken, dan zoudei 4 in tijd van kiezing, geheel het spel no{ «ns tegen de katholieke regeering Tiitbui ta; en wij vragen ons af, of er wel iet; toders in al hunne diepzinnige politieki kerekeningen schuilen zouî In aile geval, het verbond tussohen di Heine staten van Europa is de uitzinnigsti iroomerij die wij ooit gehoord hebben P® balkansche landen, Bulgarië, Grieken jMd, Servie en Rumenië staan tegen mal «nder lijk kat en hond, en zijn hondert ®en verre van een algemeen verbond t^ *illen sluiten : Zwitserland is een kleij Mdeken, da-t tusschen zijne reusachtigi i&bnren ingesloten ligt : van wien ter we Kld zou het in geval van oorlog ooit hul] iSrnnen verwachten? En aan welk kleii pd zou het ooit hulp kunnen verleenen (ioezouden de kleine landen van het Noor jlen hunne soldaten of hunne vloot kunnei "'zenden om Hclland, bij voorbeeld, te |®lp te snellen? En wat hebben zij me [oervië en andere Balkanstaten gemeens te zamen, hebben de kleine landen va: '®opa omtrent 50 miljoen inwoners : ho het mogelijk dat zij, verdeeld en vei j'trooid langs aile kanten, tegen het Drie JWjond (Duitschland, Oostenrijk en lia ™) of tegen de Driedubbele verstandhou J'ig (Engeland, Rusland, Trankrijk) zou kunnen opwegen? Het is al te onnoc jel- Alleenlijk het ka.n voor sommige on ""tige geesten a.ls voorwendsel dienen or ®s n0g dieper in het militarism te doe: ttzmken; en bij ondervinding weten w liboralen en socialisten altijd geem ® troebol water visschen. ™6t al die gevaarlijke droomerijen dien kort spel gemaa.kt te w-orden, en w &gen ze aan, opdat niemand zich zou la ® versehalken. Wij hebben voorwaar n nieer dan genoeg, en de « groote poli ; e^.;> staat ons schro-melijk duur. hebben al een groot, een zeer groc o'r. da-t loodzwaar op ons budjet weeg: W beiastingen veroorzaakt heeft, e ^'hjks scliier al onze jo-ngens, die twir jaar oud zijn, van hunnen arbeid weg ew. Als wij er niet meer uit konden, zoe s fflen het bij hoog en laa.g beweer heeft, welnu! in Gods naam, het weze zoo, alhcewel de zaak ons niet helderklaar schijnt. Maar dan moet men ook begrij-pen dat wij al moeite genoeg hebben om die pil in te slikken zonder nog met iets anders lastig gevallen te worden. Wij hebben ook eene groote, eene on-eindige Kolonie in het verre Afrika; en dit is wel de bitterste ontgooeheling vdie wij met de «groote politiek» in de laatste jaren beleefd hebben. Hetgeen wij over zes of zeven jaren voorzien en voorspeld hadden, is eilaas ! letterlijk waar gewor-den : buitenlandsche zwarigheden, bin-nenlandsche moeilijkheden, en in plaats van de gulden droomen, waarmede men ons in slaap wiegde, een vreeselijk te kort in de congoleesche kas, en de zekerheid van schatten geld, honderden miljoenen, in Congo te moeten uitgeven zonder er in lange jaren de minste winst op te doen ! Zelfs onder zedelijk en godsdienstig op-zicht is er schromelijk veel te zeggen; en de knevelarijen die onze heldhaftige mis-sionarissen daar verduurd hebben, en de eerlooze leugen en laster, waar zij de slachtoffers van zijn, werpen een treurig licht op onze « groote koloniale politiek ». En toch is er niets meer aan te doen : wij staan er voor, en moeten er door, want in de oogen van de andere landen zijn wij, Belgen, verantwoordelijk over Congo. Laat • ons ten minste hopen da-t wij eens, veel la-; ter, de vruchten zullen inooigsten van het-! geen wij nu zaaien : zeker is het echter niet. Iets da,t evenwel zeker is en niet Iran betwijfeld worden, is dat wij nu onze han-den vol hebben en op niets anders denken moeten. Onze « politieke roi » in de we-reld is groot genoeg en kost ons ooik duur genoeg om ze niet te vergrootenr De gel-delijke inkomsten van ons iand kunnen i en moeten voor iets anders dienen, en eerst en vooral tôt den voorspoed van Bel-; gië zelf, tôt het opbeuren van landbouw, : handel en nijverheid, tôt het welzijn van de burgerij en van den werkersstand, tôt ; het aa.nmoedigen van allen bijzonderen ar-, beid, en tôt den zedelijken en stoffelijken vooruitgang van België. Dit is geen ijdele . droomerij, maai- pralîtische werkelijkheid. HIER EN DAAR De leoninklijka familie. — De. koning, de ko-ningin en hunne kinderen zdjn maandag ; avond, t&n 6 1/2 ure, uit Oosten.de naar Brussel teruggekeerd. Zij waren vergezeld van de prins©3 von Hohenzollern, moei van den | koning. De koninklijke familie zal na de ; nationale feesten naar Oostende terugkeeren. Se îneuwe biaschop van Brada- — MgT - Ho'fraans, vioaris-g'eneraal, is benoemd tôt L bissohop van Bredia, in vervanging' van Mgr ■ Leyten, overleden. De nieuwe bissohop ver- ■ wierf in 1893 aan de katholieke Hoogeschool . van Leuven den giaad van baccalaureaat in L godgeleerdheid. 1 OuderdoïMpeîisioeïien, — Er is kwestie dat het onderzoeken der aanvragen tôt het ouderdomsponsioen. voortaan niet meer zal ! gedaan worden door het Beschermingsko->■ miteit der werkma.nswoningen. In het mi-j nisterie van nijverheid ,en arbeid bestudeert . men de stichting eener nieuwe inriohting, 3 welke met dat werk zou gelast worden. Nieuwe prijs Bastin. — De stad Brussel heeft, door koninklijk besluit, machtiging ver-3 kregen eene som van 10,000 fr. te aan-3 veerden, haaj- geschonken door M. Adolf Bas- • tin. De rente ervan moet dienen voor het - stichten van eenen prijs, jaarlijks toe te - kejinen aan de in Brussel of voorsteden be-1 hoeiftige cuders, die zich de meeste opoffe-3 ringeu zullen, getroost hebben voor de op-j voeding hunneir kinderen. 5 Iîulpuitdseling. — De Voorzienings- en " Hulplcas ten voordeele der slachtoffers van > den arbeid, heeft in hare zitting van 16 i juli laatst uitgedeeld: 1,155 fr. aan 28 fa- ? milies met te zamen 91 kinderen; 255 fr. aan . 6 kinderlooze families ; 50 fr. aan 2 kinder- , loozje families ; 270 fr. aan 8 ongehuwde per-r sonen. Totaal : 1,730 fr. Magere nitvlucht, — Wil men weten • ho© het komt dat het rood « petitionne-1 ment > zoo weinig bijval heeft? 't Is omdat s men niet over een genoegziaam getal man- - nen beschikt om handteekens in te zamelen. - Zoo toch werd er zondag verteld in eene vergadering, gehouden in het « Maison du Peuple », te Brussel. Men ziet dat de dood toch altijd eene oorzaak heeft! Het landelijk komit'eit der roode partij is nu gelast een bijzonderen oproep te doen aan de rnanda- " tarissen en aan de tafelspringers en haantjcs-a vooru.it, om hen aan te zetten de 700 000 i handteekens op te halen die nog aan het ij voorgestelde getal ontbreken. Als wij ons e niet vergissen werden de mandatarissen reeds van over maanden gelast de volkswijken ai a te loopen om handteekens in te zamelen. Zou-.. den di© heeren het toen vergeten hebben 1 1 't Moet wel zijn, want anders zou men hen " nu niet moeten verplichten in de arme wijker u. af te dalen om te gaan doen wat zij reeds - vroeger konden gedaan hebben. Wat moeter de roodjes het zich beklagen dat zij met die handteekenbedelarij begonnen zijn ! Ze hebben zich daar iets over het hoofd ge- '' haald dat wemelt van muiaennesten. Tocl zouden de wereldhervormers met' dat ailes nog zooveel niet inzitten, omdat zij gewooi '■ geworden zijn aan ontgooohelingen, maar 't is ►- dat laohen wat er op hunne kap gedaar i wordt. Dat is « ambetant ! _» Ds Hationale Schietbaan. — Zaterdag namiddag, ten 2 ure, zal de pleohtige her-opening plaats hebben van de Nationale Schietbaan. De minister van binnenlandsche zaken zal vertegenwoordigd zijn door M. D'Hauve, algemeen© bestuurder in het mi-nisterie. , p Door de schuld der dwarsdrijvers. — Binnen kort zal aan de leden der Karner van volksvertegenwoordigers de lijst uitge deeld worden der wetsvoorstellen en ont-werpen, die neergelegd werden in voorgaande zit tijden en waarvan de bespreking nog niet begonnen werd. Verleden jaar waren er een honderdtal; dat getal zal nu aanzienlijk ge-klommen zijn. Tussohen die ontwerpen en voorstellen zijn er zeer belangrijke, waarvan de stemming reeds lang vrachteloos ge-vraagd wordt. Dit al is de sohuld van de roode en blauwe dwarsdrijvers. die de be-langen van het algemeen slachtofferen aan hunne domme politieke dwaxsdrijversgrillen. Be Nationale feesten te Brussel VV Dinsdag morgend werd de opening van de Nationale feesten aangekondigd door een en twintig Icanonschoten, door de artillerie van he'tJ leger in het Park van Brussel gelost. De hoofdstad is in vollen feesttooi. Op de toren van Ste-Gudulakerk, aan al de open-bare gebouwen en aan honderde bijzondere woningen wapperden de nationale ldeur^n Bij-zionder in de Koningstraat en op de midden-en buitenlanen was de bevlagging algemeen. Plechtige uitdeeling van de Nijyarheidsdgcoraties Ten 10 ure haid in de groote hall van het Jubeljaarpark de plechtige uitreiking plaats van de n^verheids- en larudbouwdecoraties en van de bijzondere deoorabies van onderlin-gen liijstand. Die groote hall was letterlijk volzeti, gaanderijen inbegrepen. Men mocht gerust het getfaJ. personen op 12,000 schatten. Op een prachtig verhoiog, bezijden den ko-ninklijken troon van watergroen fluweel, om-ringd van plantien en bloemen, waren de ta-fels, met 'fiuweelen tapijten bedekt, voor de hooge amb'tlenaars van het ministierie van nijverheid en arbeid en voor de leden der Druk-pers gepla&tst. Die versiering der reusachtige zaal was, zooals altijd, eenvoudig en toch schoon; de algemeene aanblik was indrukwek-kend.Aan de fàafel links von den troon nam M. Hubert, minister van nijverheid en arbeid, plaats, en aan de tafel rechts M. Helleputte, minister van landbouw, omringd door hunne hooge beambten: MM. Stevens en Ma vaux, algemeene bestuurders, Lambin, kabinets-overste van minister Helleputte ; Dubois, se-kretaris \ian minister Hubert; Liebaert, kabi-neteoverste idem ; Schrijvers, afdeelingsover-ste; Ver Ilees, bestuurder, Bastenier, idem; Mommaert en Disjardin, algemeene bestuur-dens ; Van Baemdonok, bestuurder ; enz., als-ook M. graaf 't Kint de Roodenbeke, voorzitter van het Verbond der Mutualiteiten. Al deze personagi©s waren in groot uniform. Redevoering van W3. Hubert M. Hubert, minister van nijverheid en arbeid opende de plechtigheid met eene fran-sch© redevoering waarin hij hulde bracht aan d© nijverheidswerklieden, en aan de mutua-listen en stioht'ers van werken ten bate van de wei'kende klas die gekomen waren om hunne welverdiende belooning te ontvangen. De achtbare minister deed uitsohijnen dat er door verblinden zoovee-1 gedaan wordt, om werklieden en bazen tie verdeelen, terwijl aile krachten eenisgezind moesten aangewend worden om het kapitaa.1 en den arbeid nader bij-©en tls> brengen en zulks in een geest van rech'tveerdigheid en broederlijkheid. Men spreekt den werkman veel van rechten en niât altijd genoeg van zijne plichten; men poogt den werkman te misleiden, terwijl baas ©n werkman door hunne samenwerking de waren bewerkers van den maatsohappelijken vrede moeten z.ijn.De minister eindigde met de mutualiteit te huldigen die den werkman in staat stelt voorzorgen te nemen tegen de ziek-te, de vroegtijdige onbekwaamheid tôt werken en den oudexdom, en besloot met den kreet: « Leve de koning! » Gansch de zaal herhaalde, geestdriftig toe-juiohend, de-zen kreet. Aankomst des konings Ten 10 ure 20 werd de komst des koninjgs laangekondigd. Twee hofkoetsen van groot-giala, voorafgereden door twee pikeurs, hiel-den voor ûen inkom der bail stil. De koning vergezeld van HH. KK. HH. de prinsen Leo-pcld en ICarel, stapten uit de eerste koets, en uit de tweede: graaf de Merode, groot-maarsohaik van 't Hof; adjudant-generaal Jungbiuth, overste van het Militair Huis des konings en majoor de Jongh© d'Ardoyei, staf-officier.Dltior de ministers en de hooge ambtenaaars verwelkomd werden Zijne Majesteit en Hunne Koninklijke Hooglieden naar den troon geleid. Wanneer zij in de hall verschenen brak er eene gee«tdriftige ovatie los, men wuifde met hoe-den en zakdoeken, terwijl het muziek van het 9e linieregiment de « Brabançonne » speelde. Redevoering van M. Helleputte Wanneer de koning en de prinsen onder het prachtig baldekijn plaats genomen hadden nield M. Helleputte, minister van landbouw, d© volgencfe vlaamsche redevoering: Sire, Mevrouwen en Mijhheeren, Het Vaderland dankt zijn voorspoed aan de kriachtinspanning, die iedereen in het werk stelt in de uitoefening van z^n dageiijksche taak. Het heeft den plioht zijn danlcbaarheid : te betuigen aan degenen die het krachtigstci medewerken om ons economisch leven buiten het bereik te stellen van omwentelingen, die i zulk een schadelijken invloed uitoefenen op het bestaan der samenleving. Die dankbaar-s heid komt bijzonder toe aan de arbeiders die, . door de geregeldheid van hun leven, door de wlharding die zij aan den dag stellen om zich gewetensvol te kwijten van hunne taak, aan hunne evenmenschen onophoudelijk het voorbeeld der kostelijkste burgerlijke deugden ge-ven.Men erkent vooral gaarne de verdiensten der meest bescheidenen^ van hen die er zich gswoonlijk in moeten schikken dla.t ze hun arbeid niet beloond zien in verhouding van hun kracktinspanning. Dioor omstandigheden, waarop de menschelijke wil hoegenaamd geen invloed heeft, hebben zij soms geen andere •lansporing dan den wensch getrouw den plicht te vervullen jegens zichzelven en jegens anderen. Zulks is dikwijls het geval der landbouw wÉrklieden. Men denkt niet genoeg na over de eigen-schappen die iemand moet bezitten om een goed ondergeschikte te zijn. Onze geest van onafhankelijkheid is weinig in overeenkomst met de verplichting onze medemenschen te dienen. Niet altijd doen wat men goed oor-deielt te doen, zich buigeh voor de eischen van anderen, zelfs wanneer men deze niet gerechtvaardigd vindt, dit schijnt bij den eeirsten aanbiik niet vereenigbaar met de uitoefening der vrijbeid. Er is ©en prijzenswaardige uitspanning van den geest en een niet minder prijzenswaardige zelfverloochaning noodig om toe te geven, dat de vrijheid van ieder onder ons niet daarin bestaan kan, dat men in ail© omstandigheden zijn meening en zijn wil boven die van anderen stelt, en dat men slechts dat doet wat men wenscht te doen. ledereen begrijpt niet dat een dus opgevatte vrijheid juist een gebrek aan tucht is,een han-deloosheid die een oorzaak is van onbeha-gelijkheid en ondergang van de samenleving. Ondergeschikt zijn met waardighedd, zich niet vei'laagd gevoelen omdat men voor den wil van anderen moet buigen, de meesters eerbiedigen zonder hun gebreken te beoor-deelen, niets doen wat de goede verstand-houding tusschen meest-ers en ondergeschik-ten zou kunnen verbreken, ziedaar wat de landbouwarbeiders, die wij heden beloonen, gedureinde minstens 25 jaren verricht hebben. Het kleinood dat wij hun heden schenken dien© als getuigenis dat zij daardoor naar d© mat© van hun krachten voor het welzijn van het vaderland hebben gearbeid. Wij brengen heden ook hulde aan de burgers die hun werkzaamheia meer bijzonder ten dienste hebben gesteld van hun medemenschen door te arbedden aan de oprichting en de ontwikkeling der landelijke "vereenigin-gen van allen aard. Deze vereenigingen ma-ken het voor de kleine landbouwers mogelijk de verbeteringen te verwezentlijken welke vroeger nog besckouwd werden als het uit-sluitend voorrecht van den grooten landbouw.Dank aan de toewijding dezer mannen ziet men het oogenblik naderen, waarop geen enkel© belgische landbouwer meer aan zijn eigen krachten zal zijn overgelaten in den strijd om het leven. Het oogenblik waarop allen zullen vereenigd zijn om gemeenschap-pelijk de belangen te verdedigen, die men alleen onmogelijk kan behartigen. De veree-niging, toch, gaat voortdurend vooruit. In 1912 bestonden er 1384 onderling© maatschap-pijen voor de verzekering tegen de sterfte der runddieren. Deze maatechappijen, voor het meerendeel in krachtige bonden vereenigd, verzekerden 331,603 stuks vee, een waarde ver-tegenwoordigtnde van 123,384,459 fr. Aile vooruitgangen, die de belgische 'landbouw in de laatste kwarteeuw heeft gemaakt en die onze statistieken zoo duidelijk in het licht stellen, hebben huD oorsprong in de meierdsr© volmaking der techniek. Deze volmaking is op hare beurt te danken aan de verbreiding der landbouwwetenschappen. Het is dus billijk dat wij dezen dag eene belooning schenken aan de landbouwleeraars. Na de moeilijkheden te hebben overwonnen, die hun taak in het begin aanbood, hebben zij gedurende minstens 20 jaren vol-hard om onder de landbouwers de kundig-heden te verspreiden, die huij hebben toe-gela.ten d© hevige krisis te boven te komen, waardoor hun bedrijf was getroffen. Niet minder wettig is de hulde die wij hier brengen aan de verdiensten van degenen die ieverig hebben medegewerkb aian de inriohting van tentoonstellingen en landbouw-wedstrijden. De geest van onderlingen wed-ijver, die daardoor onder de landbouwers in stand gehoiuden wordt, oefent inderdajad den gunstigsten invloed uit op den vooruitgang. Sire, Uwe Majesteit kon aan de gedeooreerden van dezen dag geen greoter eer bewijzen, g-een grootere voldoening verschaffen dan door aan deze plechtigheid door Uwe doorluchtige tegenwoordigheid een hoogeren luis ter te verleenen. Dit bewijs van buitengewone welwil-lendheid zal in aller harte de gevoelens van dankbaarheid en eerbi^dige genegenheid voor hunne Vorsten nogf versterken. Ik ben hun aller tolk wanneer ik den wenstoh 'uitspreek: Dat God besoherme en lang1 beware in de liefde van het belgisch volk den koning, de koningin en de koninklijke familie. Een storm van toejuichingen beaamde dezen vaderlandschen wensch. De decoraties Onmiddellijk dàarna begon de plechtige uitreiking van de decoraties. Werden uitgedeeld: mutualiteitendecoraties, 220 van eerste en 1290 van tweede klas; Vooruitzichbdecoratiesj 17 van eerste en 27 van tweede klas ; dekora-ties voor samenwerking, 5 van eerste en 40 van tweede klas; decoraties van beroepsver-eenigingen, 3 van eerste en 76 van tweede klas ; bijzondere landbouwdecoraties 540, waarvan 140 van eerste klas j Werklieden-landbo'uw-deooraties 410, waarvan 160 van eerste klas ; Nijverheidsdecoraties : 633 voor bedienden; 774 eerste klas voor werklieden, 4329 van tweede klas idem, en 338 voor d'ienstbioden, in 't geheel 8702 decoraties. Hebben eene bijzondere eerste klas Mutua-liteitsdecoratie ontvangen: de gravin de Lie-dekerke, mevr. Verplancke (Gent) ; mevr. Diel-haize ; mevr. de Colen (Antwerpen) ; MM. de senators Battiaille en Legy en MM. de v;olks- vertegenwoordigers Behagel, Cocq, de Kerck}-hove d'Exaerde en P. de Liedekerake. 1 Tusschen d© nijverheidsgedekoreerden bë* vindt zich M. Oscar Ingels, sinds 25 jaar Ieti terzetter te ôfnzer drukkerg. Wij bieden hem1 bij deze gelegenheid onze hartelijke gelukweni-sclien.Van 10 1/2 tôt 12 1/4 defileerden de duizenj-. den gedekoreeiden, terwijl het muziek een puik concert uitvoerde, voorbij den troon, Vie ministers en ambtenaars, uit wier handen zij hun eereteeken ontvingen. Tusschen de gede-koreerden bevonaen zich talrijke priesters^ Ten 12 ure 20 liep d© plechtigheid ten eiede en keerden de koningl, de prinsen en gevclg, te midden van eene nieuwe scluer eindelooze ovatie, naar het Paleis van {Brussel terug. t , Regatten Ten 10 ure 's morgends hadden is; de voor'haven van Brussel de internationale regatten voor zeil- en motorbooten plaats, in-gericlit door « Bruxelles Royal Yacht-Olub » ) veel volk woond© deza belapigrijka Jtoersen bq. , , _ _ Het Ta Deum Van af 1 nur 's nainiddags was het eene groote beweging in den omsrek van de Sintie-Gudulaplaats, waar, ondanks de drukkende en stikkende hit-te, eene talrijke menigte zich achter de Nadarbarreelen verdrong. De koet-sen van de groo't© staa-tskorpsem, door soha-drons lansiers begeleid, braolitén de over-heden naiar de aloude en statige hoofdkerk, waiar het pleohtig Te Deum ging plaats hebben.Stilaan kwamen de nuncius van Z. H. den Paus en de leden van het diplomatisch korps^ de voorzitters der Kjanier en de afveerdigingea van het Parlement, meestial de ministers, ver-scheidene staatsministers, de hooge ambte-Joaars van de verschillende ministeries, ds voorzitters en leden van het Verbrekingshof, Eiekenkamer, beroepshof, Krijgshof en Mqnen-raad; de generaal-bevelhebber der burger-wacht, de generaal-bevelhebber der provin-cie; de leden der Koninklijke Akademie viaa België, de officieren-generaal van de burger-wacht en het leger, de korpeoversten der burgerwacht en des legers, de gepensionneer-de officiers, enz. Hun intreden in de kark werd door trom> geroffel aangekondigd, versohillend van HooB volgens den graad dien zij bekleede». Het hoogkoor en de middenbeuk waren 'fen 13/4 ui'e gevuld meti de overheden. De met! goudbestikte uniformen en de roode 'ttoga<< der hooge rechtierlijke overheden vormden eene .onbesoli^flijke schoone pchalreering .van kleu-ren.Die ©eredienslb binnen de kerk, waarvan de zijbeuken voor het publiek toegankelijk waren ©n dan oofc volzeti, werd gedaan door eene afdeeling grenadiers en een© afdeeling der artillerie van de burgerwachfî. Ten 2 ure werd de koninklijk'e familie aangekondigd. De koninklijke stioet bestaande uitl vijf gala-koeitisen en begeleid door twee scha-drons lansiers met regimentvaandel, werd op de Sinte-Gudulaplaats door eea geestdriftig gejuich begroet. Daiar werd de krijgseer bewezen door een pikets carabiniers en een pikefc jagers-verken-ners der bmgerwachtl. Die boy-scouts van Biruissel met hunne vlaggen, trompettera en Jlrommelaïaiis .vloirmden 0.e haag. Met hunne hoe-den op hunne stlokken deden de boy-scouts een dyiemaal herhaald « houra.h! » weergal-men, wiat door het publiek, dat îii geest-drift niet wilde oniderdoen, met nog meer gejuich beajamd werd. Die koning, de koningin, de prinsien Dso'-polid en Karel en het allerliefst prinsesje Mar riai-José werden binnen het porta&l der kerk! door Mgr Evrard, pastoor-deken, de pastoors van de verschillende parochies der hoofd-s'tiad1, de laigeveerdigden van de verschillende kloosterordens en eene talrijke geestelijkheidi ontvangen. Mgr Evrard' ri'chtltfe lot Hnnne Majesteïten den gebruikelijben welkomgroet en de uit'-drukking der vaderlandsche gevoelens van_de brusselsch© geestelijkheid, waarop de Jooningj eenige woorden van dank uitsprak. Hunne Majesteiten en Hunne Koninklij'kd Hoogheden werden vervolgens processiegewijs naar het hoogkoor geleid, terwijl de trommelS roffelden en de soldaten en burgerwachten de wapens boden. De koninklijke familie nam plaats onder den troon, redits vian het hoogi-altaar opgericht. Het « Te Deumi », door Mgr Evrard aange-heven begon. Het gevolg Hunner Majesteiten en Koninklijke Hoogheden, dat vooraan op het hoagkoor plaats nam, bestond uit: graaf Jan de Merode, grootmaarschalk van het Hof; adjudant-generaal Jungbiuth, overste van het Militair Huis des konings ; commandant Pru-hommei, ordonnancieofficier ; kapitein D&-nève, leermeester van de prinsen; de gravin , d© Grimne, groct-meesteres van het Huis der koningin; gravin Elisabeth d'Oultremont, gravin dei Caraman Chiniay, en gravin van den Steen de Jehay, eeredainen. De koningin, die er zeer gozond nitzîBt^ droeg een heerlijk toile t: een kleed van liber ty-zil ver, overdekt met een lichten man-tel van zwarten kant; een hoed van zwarte tulle met zwarte « aigrette, ». Ten 2 1/2 ure liep de indrukwekkenda plechtigheid ten ©inde, nadat de « Brabançonne », door het orgel en het kerkmuziek, op 't hoogzaal, op meiesterlijk© en waarlijk statige wijzc uitgevoerd was. Mut het zelfde ceremonieel als bg de aankomst werd de koninklijk© familie door de geestelijkheid uitgeleide gedaan. De koning en de koningin nam,en op zeer vriendelijke wijzei afscheid van Mgr Evrard en drukten hem, alsook verscheidene andere geestelij-ken, de hand. Terwijl de koning, de koningin ©n de ko-ningskinderen in de eerste berlien plaats namen, generaal Maes, bevelhebber van het! eeregeleide en kolonel Cumont, overste van het geleide lansiers, beiden te peerd, bezijden de portels post vatteii, en de koninklijkei

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung