Het nieuws van den dag

1842 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 August. Het nieuws van den dag. Konsultiert 19 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pn8x922s66/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dsrffgsîe jaarg8tig $rS94 2 centiemen per nommer Smsseî5 Zaierdsg W Auguste î3t4 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEIV1ENTEN : Iss maandea-4 frant. ' 3 Pbujaaji. 8 iraak. Voor Bolland * • ^ ^ Voor de andero lanficn van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL : Zaadstraat, 16, Brussel TSLEï'OON A 171 "ICT'.tt.'U'I' .:i nw * ■w.mrg^r-ywgTag- \ DAGBLAD Gesticht door Jan EUYGHE BURHEL DER KLENE MNKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 nSBKSBBStSBiaœaE&aE^aœiSIKnSenHea AANKONDIGINGEN : Gevraagde en aangebedon piaatson. Gewoae, per kleine regel. .. 30a. In de week 60 c. 'sZondags. 75 c, Id„ 's Zondags iQc. voor 2 groote regeis. Jederen regel ma r ■ go ct week; ~ bladz., per regel. . 2 fr, en 3 fr. 40 c. 's Zondags. Reehlerlijkelieretell., prregel 2 fr. DE OORLOG IN BELGIE -= De geveeltten. — Aanzfenlifke duitsélie verliezen. IDIED DTJITSCHE FTJE/IE 9 DUITSCHLAND EN BELGIE De 8trijd tusschen Duitsoliland en België is de kamp tusschsn Goliath en 1 David. Niemand, voorzeker, zou ooit hebben ! durven droomen dat een landeken als het s onze zich zou liebben durven meten met ] den reus Goliath. Weliswaar, België werd < er, nieUegenstaande zijne vredelievendste 1 inzichten, alhoewel het niets vuriger ver- 1 langde dan kalmte en rust, toe gedwon- ! gen den ongelijken strijd aan te gaan. Maar toch, wie zou ooit hebben durven geloo- ] ven dat een land, zoo klein, de herku- < lische kraeht van den germaanchen ko- < lossus zou hebben durven trotseeren? < En nochtans 't is de werkelijkheid ! c Tersvijl heel de beschaafde wereld ver- 1 baasd stond aver zooveel stoutmoxligheid c en missohien eens medelijdend £,r.mlachte, K maakte David zich tôt den kamp gereed e en, met een kraohtigen zwaai, sloeg hij ^ den overweldiger achteruit. ' e Goliathj bedwelmd, neeïgeveld, overwon- ^ nen, sfeuitte zijne vaart-, keerde beschaamd "c naar zijn kamp terug en werd verplicht, i alvorens opnieuw den aanval te wagen, ] zijne zwaar getroffen krachten te gaaa i herstellen. i 't Is omdat Da/vid ihet' recht en de g rechtveeïdigheid voor zich heeft, terwijl ç Goliath zijn brutaal verraad slechts kan c bedekken met den mantel van de woord- t Verbreking, van den meineed. £ Onverwelkbare eer voot David! Eeuwige 1 iohande voor Goliath 1 Goliath heeft al zijne krachten verza- c meld en hij zal terug op David springen. i iWelke zal de uitslag zijn van dien krijg? \ Zulleh wij den valschen reus den ge- 1 trouwen David zien overwinnen, over zijn 1 lijb zien heenstappen en de wetten der gerechtigheid onder de voeten zien treden? £ God is daar! Met zijn opperma-chtigen j arm zal Hij den verdediger van het recht < een vertrouwen en een moed inboezemen t dien hij tôt hiertoe niet kende. Sterk door 1 de reohtveerdigheid zijner zaak, bezield t ûoor eene hoogere ingeving zal , David £ «?ûdianks de ong-elijkheid van het twee- ^ gevecht, zegevierend uit den strijd komen. ® Steunen w-ij, steunon wij uit a,l onze kracht den moedigen, den riddcrlijken Da- t vid. Geve God dat Goliath ditmaal zal l neergeveld worden om nimmer meer op t te staan ! i De overmoedige reus heeft zijn plecht.ig ^ woord verbroken, hij heeft zijne eer ver- beurd. Voor hem is het thans zaak: ster- ® ven of overwinnen, wanb heel de wereld ; soheidt zicli af van de meineedigen, heel y de wereld staat verontweerdigd tegenorver de gruweldaden door den overweldiger ge- r pleegd. Overwinnen zal .hij nooit; hij be- 1 reide zich dus om te sterven! ' 1 Hoe langer de strijd dunrt, hoe eervol- ® 1er hj wordt voor David. Het kleine Bel- • gië, dat vroeger i-eeds eene ,der eerste ^ plaatsen innam in de volkerenrei, staati nu voorzeker op het voorplan. Van overal s komen er eerbiedige blijken van bewoai- r dering ^ toe en wij mogen gerust zeggen g dat wij heel de eerlijke wereld aan onze 7'ijde hebben. België klimt voortdurend in J trootheid en zijn roem wo^dt overal luide Verkondigd. Heil David I ' ^ Een heilige geestdrift bezielt onze sol- t oaten, omdat zij de bewustheid hebben strijders te zijn voor eene heilige zaak. Hu.ii meed stijgt voortdurend, hun wil wordt meer en meer gestaald. Wee de- ^ genen die met onze leeuwen af te reke- t &en hebben ! Ilunne onversaagdheid, hunne S heldhaftigheid zullen bewerken dat aile' p R'evaar spoedig vaor onzen die.rba.ren Va^ J derlandsohen bodem afgekeerd worde. Dàt 1: Julien onze dapperen omdat Zij het willen 6 Çn op het woord der Belgen mag men betrouwen, omdat zij er nog nooit aan ^ gefaald^ hebben. ^ &od is met ons. God wil dat de macht z den overweldiger gebroken wordt. Wie 1] sicli verheft zal vernederd wordeîi. .*De ^laarheid van die spreuk is reeds ten ^ jij-'lve gebleken; zij zal eerlang nog meer Wijken als er zal vernomen woirdcn dat |ioliath geknakt, gebroken, zieltogcnd zal ^ uggen stuiptrekken in het bloedbad, waar- l Van bij, eu hij allean de grawelijke verr Bntvrccrdelijkheid te dra.gen heeft 1 fc Op het oorlogstooneel stooneel Op het slagveld Het slagveld van Haelen leverde donderda^ ■on akclig- en grnwelijk scliouwspel op. Aai Ion inkom van de gemeente Webbeoom wai >og eene ban-icade opgeworpen, die bewaaki verd door luitenajit du Bus, van het 2e gid en, en eenige ruiters. Voor die barricadi ag csne hooge stapel ronipen van gedoode Luitsohe peerden, en rondom was het bloed il ireede pûassen opengespreid. Een dikke zwern diegen en inseot-en was op het bloed en a< >eeidenrompen neergevallen. Wat verder, ii îet veld, waren eenige landlbouwers bszij; aet eenen grooten kuil te delven. Eondoii a,g het veld beaaaid met lijken van duitscht oldaiten en rompen van doodgescho-ten peer-[en. Meer dan 120 duitschers hadden daai tfize treepen aangevallen. Meer da.n 50 Mevei: Lood op het slagveld, waar de landbouwers iu bozig waren hun graf te delven. Tusscher Lie idooden lagen er vijftien officieren ; de looden waren deerlijk gesteld. De eenen liad-Len de borst of den buik opengereten dooi en lanssteek of een blajonetstoo>t; de andereu i-aren het hoofd vermorzeid door een houwjt-er of door mauserkogels, ena. Dta aangezicli-en waren venvrongen, de ledematen kramp-ohtig ineenoetrokkan, en de mond stond x-ei pen, alsof hij pas den laatsten lereet gcslaakt ad. Ds grond was doorweekt van het b-loed. te huizen in den orntrek waren verlaten, «rwoest en vernield. 't Was al dood en ver-reesting w<at men te zien kreeg. Veidorop naar Hœlen was 't ohouwspel van dood en vernieling. In de 'ra.ohten la.ngs de baaji lagen lijken van .uitsolie soldaten en peerdenrompen. Het wa.-er, dat in de grachlen stond, was rood everfd van 't bloed. In de groeven vond îen cok duitsche houwitsers, die niet ont-'loft zijn. Hier lag een peerd met de viei ooten in do lueht en daaronder het lijk van enen officier; daar was een jonge soldaat itgestrekt, de handen gekruist op de borst, raaruit eene breede streep bloed vloeide. Ver-er nog ontwaaxde men het eene lijk nevens iet a,ndsre en overal bioed ! Wat inoet de nederlaag der duitschers ver-chrikkelijk geweest zijn ! Het was reeds ver in den namiddag var ionderdag. Voor'bij het dorp Haelen lagen •nze troepen nog in hinderlaag. Twee \duch-ende uhlanen renden de baan op, dooh eens-:laps knalden eenige geweerseboten en de .uitschers stortten doodelijlc getroffen ter ronde, tenvijl de peerden in wilden rit dooi '.a veklen vluchtten over lijken en gekwet-ten heen. 't (.Wias gruwelijkl .Wa,t is de oorlog ooh wreed! Onze soldaten hebben als leeuwen gevoch-en en de zegepraal heeft hunnen moed be-Toond. In 't gevecht zijn onze jongen3 on-embaai, dooh wanneer de strijd uitgestreder s, neemt het medelijden en de menschlie-endheid voor d© arme gekvv-etsten weer de ovenliand. Welke tegenstelling met de duit-clie barbaren! Deze bloedhonden, razend ovei .unno nederlagen, gaan te werk als wilden, iij maken de gokwetsten af en koelen aldus .unne wraak op weerlooze slachtoffers. In een dorp rond Thienen, waar zij ir leerderheid waren, dreven zij heol de bevol-iug- sanien en verpliclitten die lieden gedu-ende Iangen tijd op de knieën en met de rmén in de hoagtê te blijven zitten. Ver-olgenj! staken die onmensclîen er eene hoeve a brand, onder voorwendsel dat er van uil io hoeve op hea' geschoten werd. Onder de belgische officiers te Haelen ge-neuveld, telt men m'ajoor Staequet, kom-îandant van der Go:ot en sergeant de Borch-rave de Thourout. Een onzer soldaten heeft gezien da.t de arbaren de belgische gekwetsten met hunne n.jcnnet afmaken. Sergeant-majoor D'IIondt. le in do handen der duitschers gevallen was, rerd door de woestaards met kolfslagen ge-ood.Te Kalea, aa den slag Ile fc slagveld te Halen-bij-Diest levert een ïhrikkclijk sehouwspel op. De loopgrachten ie onze soldaten gegraven hadden om zich 3 verschansen, liggen nu vol duitsche lijken. clirikwekkcnda worstelingen moeten daar laats gegrepen hebben. De duitschers wer-en met gansche rijen weggemaaid en liggen jngs beide kanteu van den steenweg op-ehoopt.La.ng3 aile kanten ziet men in het vèld la.tgebrande hoeven. Op de baan zelf kan îen uiterst moeilijk vooruit, daar zij vol coda peerden ligt. De soldaten hebbtti zich 3lf3 tijdens het gevecht achter de lijken-oopcn als aclitcr barrikaden verschanst. D\> belgische slacht-offera heeft men onmid-ellijk bêgraven. De geva-ngen duitschers zijn uitgehongerd n aiîg-cmat. Men zegt zelfs dat het beste îiddel om veel knjgsgevnngenen te nemen i; an do duitschers een koffiepot en een stuls rood to t-oonen. De vijanden, vooral de uhlanen, schijnen rg van da hitte to lijden; zij werpen hunne hoofddeksels weg om gezwinder te kunnen rijdein en vechten. ïo Halen zelfs heeft men de duit6che lijken ; in diepa leuilen langs beide kanten van de i oaan begravtn. Een gevecht to Geet-Beta ' Dionderdag namiddag, rond 5 lira 30, heeft , een gevecht plaats gehad te Geet-Betz-. E?ne ' kolom van 400 duitschers was vooruitgeruk*, dech het noodscin werd gegeven door de ' schildwâchten. De belgische troepen snelden | onmiddellijk toe en het gevecht begon. De duitschers vluchtten weldra^, vexschoidene doo-\ den ochterlatend. Ee huzarc-n ta Gelûenaskea. Een veertienta.l huzaren van het régiment van Schleswig-Holstein zijn woensda,^ mor-• gend rond 11 ure. in de statie van Geidenae-ken gedrongen. Zij richtten er nogal eenige vornicling aan. Daarna begaven zij zich bij den overste van de statie yan den buurttram en vroegen of de telefoon nog werkte en de trams nog reden. De statieoverste antwoordde onlkennerad. Vier gekwetste soldaten, ter verpleging in de gemeentescliool, kwamen te weet dat on-gewenschte bezoekers in de statie waren. Zij nainen hunne wa.peas, Inaderden de huzaren tôt op 200 meters en schotan er dan op doch zonder hen fce treffen. Ds huzaren vluchtten. Met «jêveeM van EqUezëe Woensdag namiddag, rond 4 ure, kwamen drie honderd duitsche ruiters, huzaren en uhlanen, vergezeld van 60 wielrijders en van eenige mitraljeuzen te Boneffe too en namen (béait van, het dorp. Zij vestigden zioh in de H/rachten ovea- achf. da-g-en door onze troapfin gegraven en die op ongeveer 500 meters van liet dorp, langs den kant van Eghezée ge-legen zijn. Deazelfden avond « koohten s zij een vaiken en gaven in betaling een bon van 120 fr., waar opst-ond « dat hij betaalbaar was door Frankrijk ». Do kolonel en eenige officiers stapten af in eene groote hoeve en braehten er den nacht door onder de bewaking van een uhlaan, die cp sehildwacht werd geplaatst. Doch te Namen zelf wist men nog woensdag avond waar de duitschers kampeerden. Donderdag mergend, rond ' 4 ure, werd aan kcoipanies wielrijders bevel gegeven er op af ta trekken. Elk der lcompanies bevatte 140 cian. Zij stonden onder het beval van den lui tenant Roger de Kerchova de Denterghem. Terzelfdertijd vertrok de kolonel Iweing aan het hoofd van een schadron lansiers. Do wielrijders trokken vanaf Eghezée, op vijf kilameters van Boneffe, voorzichtig vooruit. Toem zij voor de verschansingen kwamen. kropen zij 300 metera vooruit, zoodat zij zich neig op 200 meters bevonden. Dan open-den zij opeens een hevig geschut. Da duitschers wier aandacht getrokken was door een belgischen tweedekker, die boven hen zweefde, stonden verras t en poogden weer , te schieten. « Hadden wij te doen met goede scLutters, ztgde een officier na den slag, dan ware^n wij er allen aan ». Een duitscha luitenant loste op dertig meters afstand twee revolverschoten op den sergeant Georges Fontaine, zonder hem te treffen. De ondcrofficier schoot den officier ©en kog-el in het hoofd. De sergeant gedroeg zich ton andare zoo dapper, dat de luitenant hem n'a de vlucht der pruisen, voor al de manschappen, omhelsde. De luitenant had zich insgeltjks moedig gedragen. Hij was zijne maesebappen vijf en twintigi meters vooruit-ge trokken. Het gevecht begon om 7 1/2 ure en om 8 ure 15 joegen de lansiers de laatste duitsche ruiters langs den kant van Branchon en Wassciges op de vlucht. Van den kant der duitsohers waren er veertig dooden. Zij lieten een tiental gekwetsten achter. Onze troepen ontnamen hun een vijftigta-1 peerden, 25 rijwielen, twee mitraljeuzen en twee autos, welke de duitschers de belgen oatnomen hadden. Onze soldaten ver-nielden daarenboven een post. van draadloo-zen telegraaf, sedert 's avonds te voren in-gericht.In een der automobiels bevonden zich twee belgische krijgsgevangenen, een lansier en soldaat van het 8e linie, Dauvister genaamd. Beidcn wa-ran de voeten bijeengebonden. Bij het liooren van liet geschut, greep de lansier ©eno duitsche karabijn en schoot mee. Onzo verliezen beloopen twee dooden en vier gekwetsten, waar van er een korts nadien over-leden is. De belgen keerden dan met hunne trefons naar Namen terug. Zij werden on-derweg geestdriftig toegejuiclit. Da duitsche vluchtelingen kwamen terug ta zamen to Ambresin en aten er in eene hoeve. Zij haalden drie peerden uit eene hoeve en dwongen den pachter hunne ge-kwetslen Daar Marche-bij-IIoei to vervoeren. Zij vtrschansten zich in een bosch en ten 5 ura 30 's namiddags verrasteu zij eene kom-pa.nio bo'gische wielrijders. Deze kompanie heeft nogal eonige verliezen ondergaan. Om 4 uro bevonden zich 150 duitschers te Folx-lez-Gesves, waar duitsche renboden hen kwamen terugroepen. Het fort vaa Pontisse aangevallen De duitschers hehb^n woensdag eenen aan-val beproefd tegen hefc fort van Pontisse. Dit fort hindert hen in het overtrekken der Maas te Lixîie. Ook aarzelen zij niet honder-den manschappen op te offeren om het te bemachtigon. Die aanval begon tegen den avond, maar zeer kalm, doch ^te midden van den nacht was hij buitengewioon hevig. De duitsohers wilden profiteeren van den nacht. Zij kunden echter niet voorbdj de vestingwer-ken, waar zij met gansche drommen werden weggemaaid. Zij hoopten matrassen op om de grachten te vullen, maar konden er zich niet van bedienen. Het fort van Liers stond het fort va.n Pontisse dapper bij. Het is bliikbaar dat de duitschers de forten op den linkeroever der Maas willen bemachtigen. In onze handen zijn zij een gevaarlijk wapen tegen hen. In hunne handen daarentegen zou-den zij een schild zijn en hun aùs steun dienen als zij vooruitrukken naar het een ter Vian België. De duitsche furie Een ' apactienlepr Een brusselaar, die in do Kempen \voont, heeft acht vreeselijke diagen beleefd te midden der bevolking van 'Sint-Truide®, Hij is er in gelukt te ontvluchten en is nu per rij-wiel aangekomen te BrusseL Het verhaal door hem gedaan is merkweerdig genoeg om meege-deeld te worden. « Van den 5 tôt den 7 augustus, ztegt de ontsnapte, verschenen er duitsche patroeijes in de vslden, tusschen de steenwegen van Tongeren en van Luik, terwijl er tweemaal daag's, 's morgends en 's namiddags, duitsche vliegmachienen îjoven de streek zweef-den. Ben 7 augustus kwam eene dier patroeijes door Sint-Truiden. Zij was samenge-steld uit 6 man; zij gingen voorbij zonder dat iemand er aan dacht hen tegen te houden. Zaterdlag 8 augustus, trok een heel schadron, samengesteld uit twee pelotions kuras-siers en een peloton huzaren der docud door de velden rond Sint-Truiden, maar ze keerden spoedig terug. Zondag 9, rond 3 1/2 ure namiddag', toen er velen onzer soldaten langs de banen moesten, begonnen de duitsche verken-liers talrijk naiar Sint-Truiden op te komen. Ditmajal werden zij door de burgerwacht op goweervuur onthaaid en eenige hoogere officiers werden neergeschoten. Toen kwamen groepen voetvolk en ruiterij tusschen. 't Was eene vreeselijke beschieting; de duitschers schoten in de huizen en DOODDEIN 28 VOL-iKOîlEN onschadelijke burgers, en zulks zonder de minste reden. Bij voorkeur werden hunne kogels bestemd voor de jongelingen, die zouden kunnen soldaat zijn. M. Quinten, schepene, vei^ezeld vaa den policiekommissaris, ging dan naar de duitsohers met eene witte vlag, om de stad in jjunne handen over te geven. De vijand stelde als voorwaarde dat 's anderdaags, ten 8 ure, de burgerwacht gansch volledig, in uniform fcn ongewapend, naar den Tongerschen steen-'weg zou komen, om verschooning te vragen. Zooniet zou de stad beschoten woiden. Terwiil de soldaten in de kerken gingen slapen, legden de ruiters zich met hunne peerden te rust op de Groote Markfi, waar zij strooi opengespreid hadden. 's Anderdaags des morgends, ten 7 1/2 ure, waren de 160 bm* gerwachten van Sint-Truiden ep de aange- De duitschers waren er in groot getal en zij verklaarden dat al de burgerwaohten ge-\tiiigen waren; zij werden meegeleid nnar do vijandelkije kantonnementen. Uhlanen en huzaren, die in de vclden der sterek vemacht hadden, plunderden de boe-ronhuizen, staken er het vuur aan en zakten dan af naar de stad, op hunnen doortocht den schrik verspreidend. Zij DOODDEN VELE JONGELINGEN EN HINGEN TWEE PAS-TOOES OP DIE VOOR HUNNE PAROCHIA-NEN WILDEN TEN BESTE SPREKEN! Te Heers liielden de moordenaars drïe jongelingen tegen, te Loncin een viorde en leid-den hen naar Brusthem. DAAR WERDEN DE VIER ONGELUKKIGEN TEGEN DEN MUUR GEPLAATST VAN EEN HUIS, DAT VOOR-AF IN BRAND GESTOKEN WAS, EN WERDEN NEERGESCHOTEN. EN OP BEVEL IIUNNER OFFICIEREN MOESTEN DE SOLDATEN MET KASSSIEN DE NOG WAltME LIJKEN STEENIGEN. Negen boeien, die ook gevangen genomen waren, werden door de soldaten met de g-e-weerkolven geslagen en gedwongen JÎAIS TE ETEN WAAR DRE® TUSSCHEN GEMENGD WAS ! 's Morgçnds moesten do nogon onge-lukkigen met de troepen mode. Een luitenant der uhlanen, een braaf man, gaf de g'cvangenen eten en drinken. Te Lincent, kwam do bevelhobber, die zich eenigon tijd verv.'ij-dord ge.houden had, opnieuw don troep vor-vo " jïon ; hij gaf bevel de negen boeren boven do vcrsohànsiiigen te plaatsen opdat zij zoudon bloctg rteld zijii aan het vuur der belgische forten. Gelukkig was de wilde, die den troep aanvoerde, weer heengegaan en de mensch» liavende luitenant liet de boeren toe in de /graoht ta liggem. Na het gevecht werden zijl voor den generaal gebracht die, bevindend dat zij zich niet van wapens hediend hadden,, [hefn deed in vrijheid stellen. Al de huizen zijn geplunderd; het vee werd den buik opengereten, het al op bevel dexi officiers, want men moet weten dat de sol-t daten zelf walgen van hetgeen men hen doetj verrichten. Allen geven zich onmiddellijk over„ wanneer er geen officier bij is. Zoo kwameni ' vier uhlanen bij de boeren burgerkleedereni vra$en, «om te ontsnappen aan dien vreesen lijken oorlog. » Een soldaat zegde: « indien; gij onzen bevelbebber kondet dooden — hoo-i ger gemeld zwijn — heel ons schadron zouj zich overgeven. » Ddnsdag trokken uhlanen en huzarea ini dolle vlucht aj; naar ®ongeren; zij hadfleiS reeds eene eprste nederiaag geleden te lirn cent, 's Avonds kwaimen ze weer terug', maaa rond 3 1/2 ure 's morgends rukten ze weea af. Woensdag ten 11 ure, zag men in denl omtrek van St-Truiden nog> slechts zes uhla-i nen>, die met hunne vermoeîdo peerden sfaapj voor stap voortreden. Om een gedaoht te geven der wreedheidi •vlan de duitschers, weze aangebaald dat er londerofficiers waren die de kiekeœs levendi den kop afhafctsn en het ruwe vanne bloedl opslsrpten. Niets kan een gedacht geven d-œn blarbaarsche wreedheid van de duitsche offin cieps en onderofficiers. De bevelhebber, waarn vUn hseger spnaak, kon niet het minste bevel i geven zonder zijne manschappen woedend en met geweld met het plat van den satoel ojv het hoofd oi op de sohouders ta slaan. Onder de oogeai hunner officiers en onder) den loop hunner revolvers rukken de soîdaitea) op, miaar eens aan zich zelven overg-elaten,. hebben zij nog slecht-s ééne bekorprifiring j aiest meer vechten en zich overgeven, Wi'aakroepand Eôn lansier vertelt het volgende gruwelrjk f eit waarvan hij ooggetuige was : — Een karafoinier-wielrijder werd in den* wmtrek van Haelen door ulilanen gevangen) genomen. De Barbaren hingen hem met koor-den Eian een boom en schoten den ongelukkige daai verscheidene kqgels door 't lijf. Daais do karabinier, hunsdunkens, noig niet rs.pi ge-noeg stierf, reten de woestaards zijnen buik open en trokken er de ingewa&iden uit! 't Is wraakroepend I Nog een staaltje van de bandietenstrek'eaj vôor en tijdens het gevecht bij Hh<elen gei pleegd. Woensujag morgend, rond 9 ure, wee-< den duitsche ruiters gemeld, en al de mwon ners van 't doip schuilden in hunne kelders^ Eenig-e stonden later drongen de schurkenj in huis tom al de bewoners ervan op straait) ta jagen, onder voorwencbel dat zq zinnensf waren op de duitsche troepen te schieten.. Talrqke mannen, onder dewelke een 82jarige> ouderling moesten d'an vôôr den vijand tegen; de belgen oprukken. 't Valt licht te begrijpea dat de belgen met een zekeren tegenzin aan hunne beulen geheorzaamden, doch zij moes-i ten, zooniet werden zij onmiddellijke doodge-t schoten. Zoo werden de gemaaanien L. Seve-< rijns, G. Michiels en A. Volders door de meori idenaars godoo-d. M. C. Loosen, schepene aen gemeente, werd door een kogel San de knie getroffen. M. Y. Van Bergen kreeg een ko- fel door de borst. Eene moeder en haaE indje dat zy1 op den arm droeg werden; beide door den.zelfden kogel gedoif^l, : Selden?!? Da duitsche barbaren schamen1 zich' ook niet hunne kanons af te vuren op dorpen,. waar slechts weerlooze en vreedzame men^ schen verblijven. Aldus hebben die bloedhon» den Wommerson, bij Thienen, beschoten. Zij hadden het gemunt op de kerk en de pastorij,-doch deze gebouwen bleven gespaard. Verscheidene huizen werden vernield. Gelukkijj werd niemand gekwetst. De duitschers te Hasseit Wij hebben den inval der duitschers tet Hasseit gemeld, waar zij zich als gemeena dieven on roovers aangesteld hebben. Talrijka officiers en soldaten, met den revolver in de vuist, bezetten de straton, terwijl hunne troepen door da stad trokken in da richting van Diest. _ Tijdens dezen optocht zegde een der officiers, dat zij regelreclit na?.r Brussel trokkenl en van daar naar Parijs. En die -man sclicen vast overtuigd, dat dit maar een plezier-reisje ging zijn. Hij beweerde dat al de forten van Luik ingenomen en vernield waren; dat da'\ belgen, da franschen en de engolschea gingen verplettercf worden ; dat #o russen geen goedo soldaten zijn, en dat Oostenrijk en wel zou meo afrekenen. Hij wees dato in den legerstaX, die voorbijreed, den generaal aan. een oude krijqsman * mpfc grijze knevels, en twee jonge luitenanten, de nevcnsvan den keôzor. Dnitsehîand. zegde hij, stuurt maar altijd hulptrc -pon af naar. BcHg'ië. In d stad HasseU zelf lieb.bsn de duitschers niemand kwaad gâdnan. In !i t st.'"llnà-j hebben zij do waiienâ. de:' biu'gerv.'aeht vernield, ovenals al de wapens, dio in d" vapenviukels vcôrhœndeji- waren. Al de wielrijdci'3, die zij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume