Het nieuws van den dag

801 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 30 Januar. Het nieuws van den dag. Konsultiert 18 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gq6qz23p45/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen : ÎHBaasto 4 îranfc Piïjaar. 8 frank. Voor ilolland * 11 — ïoor it «adere iaaiJsn van het postverbond ». 80 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Qestlcht door Jan mu ïGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN : Gsvraagdo en aattgeboden plaatsan. i' bladz., rer Heine regel .. 38 e. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. i<j >s Zondags ; <0 e. voor 2 groote regels. , , .. „ Tedtren regel meer : 30 c. in de week ; 2 bladz- Per re£el 2 £r. en 3 fr. 40 c.'s Zondags. Rechterlijkeherstell., prregel !fr. Opgepast il. I Het is nooit aan te prijzen, het! is altijd min oî meer [ jrevaarlijk, aan gelijk wélken beursman, uw geld of nwe bcurstitels toe te verferouwon of in bewaring te réveil. Men weet nooit wat er gebeuren kan. Ben storm op de Beurs kan de machtigste geldmannen plotselings omverwerpen. Daarom volstrekt nooit nocli geld noch titels dio u toebehooren in de handen van gelijk wel'kcn Iboursman laten zitten. Altoos aile voltrokken beurs-verliandtlingen onmiddelijk, zonder uitstel vercffenen: I ijiv o-eld tegen levering der gekochte beursweerdén stor-bO, .en uwe verkochte titels tegen komptmt geld ih-leverea. Altijd zorgen dat niets van uw goed, noch geld, I noch titels, bij uwen beursman blijft vertosven, opdat, in crevai een ongèlok hem onverhoeds treft, gii nooit | onder de slaclito'ffer? zoudt bsvonden worden. Wanneer I een wisselagent met zijn eigen geld de antvangan beurs-I bsvelen niet kan uitvoeren, als bij van wege zijne I talsnten, het geld tôt den aankoop, en de titels tôt den I verkoop moet in handen hebben vooraleer de bevolen I keursverhandelingen te kunnen uitvoeren, laa,t aanstonds I dien amen Job zitten, trek er van ondex en wend u I tôt een zijner ainbtgenooten die er wat meer warmties j iazit en voor zulkdanige verhandelingen over eigen geld-I mWdolen ruimschoots bsschikt. Weet gij niet waar of hoe uw geld of uwe titels ber-I g®, pacht hever eene brandkas of kofferfort in een I Umkhuis ; mits 10 à 12 frank 's jaars te beialen zullen I pfe weeràen daar in volslagen veiligheid tegen alla Iincgflijke gevaren bewaard blijven; de sleutel is in uwe I feriden en dagelijks moogt gij uwen schat gaan nazien. | Zolko veiligheid is de beste. I G»n betrouwen schenken aan dezan die u aanzet.ten Ihoven uwe besehikbare geldmiddelen aankoopen te doen, I zooals vijf titels aankoopon mits onmiddellijke beta-|ling van één dezer vijf titels. Nooit koopen hetgeen |gij met onmiddellrjk 'kunt betalen tôt den laatsten Icsaùm, zooniet zult gij, bij den minsten tegenslag, I vsel yan uwe pluimen in de handen va.n dezen zoo Idienstveordigen geldverschieter achterlaten. i , Luister nooit naar de beloften, de voorspellingen en do verzekeringen van deze kluchtspelers dio beweren I u titels ter hand te stellen, die 10, 15 of 20 t. h. zul-! lén opbrc-ngen.Zulks is meestal eene geldlclopperij waaxbij | zoo talrijke spaarders zich laten verblinden. Zulke voorspellingen zijn gewoonlijk eene goudmijn voor de valsche [œursprofeten die eigen profijt beoogen, en eenft ramp voor de lichtgeloovige snullen die daara«m gehoor ver-[ taen. t'De voorziclitigheid in het aankoopon va.n beursweer-|9çn kan niet genoegzaam worden aangeprezein. Licht-jïinnigheid, stoutmoedigheid, overhaasting brengen den Ispmder onveiinijdeLijk op den jammerlijken weg van | verlies en ondergang. Gecn titels koopon vooraleer mot I JÉ| overleg de waarborg en de vasthoid van deza | "ferêpapièrai oriîèrzoofit en bestatigd te hebben. Kat-| tffl in zakken koopen op de Beurs, blindelings en gocd-I kome-het-uit zijn zuurgewonnen spaargelden wegwerpein | op titels die men noch van ver noch van bij kent, B enkel op het aanraden van bsursvogels even onbekend I en dikwijls voor geen liaar te betrouwen, zulks is uit-! Einmriioid en weenîig van de kostgatngers van ean | sBuikzimiigîngesticht. Kunt gij door uw zelven niet I oordeelea ôver de deugdelijbheid van de door u baoogde I wirsaantoopen, wend u dan, niet na, rnaar vôôr uwen I ^sncoop, tôt een vertrouwbaren, ervaren beursman, sedert I TOe jarçn in de B^urs verkeerend en lalom bskend Ias een ernstig, welst-ellend en voorziohtig mah, die I deftiga 2akea doet, en waarvan zijne talrijke kalanten I net lof en eer spreken. .Jonge springsis. vejrschbakkoni jelneters, boff&rs en stoffere. grootsprekers en groot» I oelovers zijn in beurszalsen wçinig of geen vertrouwen I ireerdig, I Hoe kkar aien ook door zijne oogen ziat, hoe goed ook oplette, men - lsan nog mislukken em in zijna I erwaehùngen teleurgesteld en bedrogen worden, want | jte vclslagen zekerheid, de onfaalbaarheid bestaat niet llt,e?i5ff'ken' ea financier,. hoe fijn en geslepen isot, kan deze volslagen waarborgea. J"3?1 u,nooit vangen noch verleiden door omzend-■ msven, beursbladen, schriften, e*n vooral door rond-IE aafPrijzers> die wondcren beloven en ailer-|»™ejWeerden 200 Prac-'^tig voorstellen, als zoo winst-d™i- i z?° ,zeker> 200 aan bevel ingsweerdig. Werp deze llin' w V vuui-, steek deze aanpriizers buiten uw Ut™ î J10011 niet h6fc minste geloof aan zulke WaJ?t die lofgezangen worden hun vet betaald, zij ™ €"Kel als lokaiis om de onnoozele snullen te Iftm •'* waar heeft zulke luidi-uchtige aanbeve-van uu0?'1'"' Het ziîn meestal splinternieiuwe titels mU irS° j societeiten, vooral van vreemde en on-•n ? ernemingen, die door zulksoortige druksels | Maprrjzers aanbevolen worden. tatUnS altl? uitel:st ^antrouwig va.n gelijk welke versch-»arm ondememii!gen waarvan de be-urstitels u zoo Nie nr,?nui00 il?astig worden aanbevolen, bovenal van inecri/.!,?' ®. nitheemsche en in andere werelddeelem I saHhfvi sooietell'en) die van uit de verste hoeken des Terra •mS 0t> uwe beurs komen aankloppen, en zulke zuivoJr26^ em aan onze landgenooten, uit Kedpn 11 n » -en &?n^enh®id de fortuin te komen aan-iaar ti' V's voorziohtiger minstens één of tweo nieuivA ,waclltel1 vooraleer uw geld in zulke splinter-of twAo -rSWeer<^en 'e waSen- -^ra tijdverloop van één I sehitiKr„ t-13,1611 znllen vele dezer nieuwigheden reeds loverL S3'111 ,?f dei1 dieperik ingesleerd zijn; de vreerrii<i aieewaarlijk als vast en deugdelijk zich prijs-tennis riler inen' kan men alsdan later met beter 1-Bea za, a en met steviger zekerheid aankoopen. boom, soll6ttt gedijt niet iinmer tôt een kloekenj I ■■ ^^''m^nuen zijn met eenen Tvonderbaren allerhanrfo i dezs splintemieuwe titels, vooral uit kmelen ® . Van over7'ee hier aangeland, op te F«n ah' w fe.in handen hunner kalanten te stop-S'vend i '""tekgeweon voordeelig, als zoo winst-; soortio-e '^^ste kla.s 1 ! Deze aanprijzers van zulk-dezer "ironrt . zeSSen niet dat de verkoop van ieder teaks in h?8 ,eene premie van verschilliger I dwpr •815 ^nbrengt, dat veelal geheele hoo-u'tleverin<T«vaiJ1I-en aollt,®r hun raS iQ hun kofferfort dat deze vprt61"^ naar aaakooPers liggen te wachten, baaatie „ P ^ winstgevend, zulk een prachtig !er^ten znCJr eigea zak! Het 13 spi-itig dat zii auiine kala^t sonoone en wetensweerdige zaken aan praottio-e ^ . bekend te maken I De verlokking dezer deze aannrfi mie' dit mooi buitenkansje verwekt bij «en onvarrrwwL eene onw®erstaanbiare welsprekendheid, [ #^ttinDsnroei- aandrmgen, zoodat deze titels met i miojao6„ a.?10 Çegaafd, naar den raad dezer pre-Plsat3ui?e7, u onuitPutbare goudmijnen voor aile geild-| ken: luaner kalanten wonderwel passen en schik- ^ £,'et ont>aatzucli,tig;o swnbevejjpgen znaken de fortuin der aanprijzers. De spaarders en de kalanten dio door deze lofzangen en door dein hoogen intrest zich laten aanlokken, zijn meestal deerlijk te beklagen. Zoo dikwijls, na korte tijden, deze zoo winstgevende pa-pi'eren in de allerhoogste prijzen aangekocht, sieeren jammjerlijk den dieperik in ! Wii bieden liieronder ter overweging der spaardsts de volgende leerrijke bafel, waarin de verschrikkelijke afslag der beursprijzen op t-wee jaar afstand van eenigc zulker vreemde cbligaties voorkomt: BEU RS KOEUS Januari Januari Obligaties van COO fr. 1912 1914 Para Improvements C o/o fr. 476 90 ! ! Mfldeira. Railway 6 t. h. 50G 420 Akron Eailway 6 t. h. 530 350 San Antonio Land G t. h. 512 3T5 Ha.vana Docks ô t. h. 454 240 Nord-Ouest Brésil 5 t. h. 420 138 Pcrt of Pura 5 t. h. 468 300 Chilia-n East Central 5 t. h. 435 1 '! '! ! I Bahia South. W. 5 t. h. 452 225 Rio Light 5 t. h. 490 400 Biaizil Railway 4 1/2 t. h. 440 308 In 1910 en 1911 werden met. luidruchtig trompet-gesohal 30 duizend obligaties van 500 fr. aan 6 t. h. eener uitheemsche splinternieuwo onderneming uitge-geven. Die societeit betaalt reeds de intresten niet meer dezer zoo hoog geroemde obligaties, %vaarop de koopers van over twee jaar heden 400 fr. het stulc verliezen I Het is nu uitgekomen dat de Iras dezer rampzalige rnaatschappij enkel 400 fr. per oblîgatie in klinkende raunt ontvangen heeft, zoodat 100 fr. per titel, dus drie miljoen frank aan den strijkstok bleven lïangen, 't is te zeggen in den zak van allerha_de geldmannen terecht kwam ! ! Die societeit ontving 400 fr. per cbligatie en moest daarop 30 fr. intrest betalen, dit is 8 1/2 t. h. ! Wie kan zuiken woekerintrest oporengen I Ook deze 15 miljoen frajik obligaties loopen groot gevaar weldra als pondpapier nog 20 centiemen den kilo te golden ! ! ! Soortgelijke voorbeelden worden talrijk. Een beroemde financier sohreef over korte dagen net volgende. waarin veel waarheid besloten ligt, en de menschelijko zwakheid eens te meer doet uitschijneai : t Al de wetten, al de verordeningen, al de schikkingon en voorzorgen van geheel d.s wereld, hoe bohondie, hoe versta.ndig, hoe welgemaakt deze ook wezen of kunnen zijn, zullen volstrekt nooit belettén œvt ' 1 menschen slaclitoffers worden hunner eigen onvoorzich-tiglieid, hunner liohtzinnigheid ea hunner liobtgeioo'-vigheid; zij zullen niet beletten da.t zij zich aan het spel, aan het waagspel op de Beurs overleveren, zich in den ondergang stort&n, zich laten foppen en beste-len >\ Trocstvolle bestatiging ! I Do wereld wil bedrogtn worden I Evenwel oppassen is voor iedereen de boodsohap! - * HIER EN DAAR Jaargetijde. — In de Ste-Gudulakerk. te Brussel, werd dondeixlag morgend, ten 11 ure, het jaargetijde feoelebreerd voor de zielerust van il. Jan Huyghe, en diep betreurden stichter en bestuurder van ons blad. Buiten de familie, werd de plechtigheid bijgewooncî door heel het personeel van « Het Nieuws van den Dag » en den « Ylaniing », bij wie de daokbare beritmering aan den afgestorvene immer voortleeft. Verder bemerk-te men nog talrijke trouwe en verknoobte vrienden van den ovêrledene, priesters en klooSterlin^en, en vele voorname personen der katjaolieke partij, die allen nogmaals hulde wilden brengea aaji de nagedachtenis van wijlen M. Jtun Huyghe. B'aitengcwoon budjet. — De middenafdeeling der Kamer -^-ergaderde woensdag namiddag voor het onder-zoek van net buitengewooa budjet. M. Verhaegen is verslaggever benoemd. VTetsvoorstelIen. — De afdeelingen der Kamer hebben woensdag toelaiting verleend tôt het drukken va.n tien voorstellen, die reeds van over jaren neergelegd werden. Daartusschen telt men: hot wetsvoorst.pl aan-gaande de fabriekatie en liet vervoer van suiker; dit laangaande de laodelijke pachten ; dit op het tegen-strijdig reohtarlijk oiiderzoek, enz. Zoodra die wets-voorstellen gedrukt zijn, zullen ze uitgede&ld en door de afdeelingen onderzoeht woiden. Een nieuw voorstal. — Het Nationaal Vlaamsch Verbond heeft aan M. den minister van Wetenschappen en Kunsten en aan do Kamerleden een sohrijven gericht, om bij d& tweede lczing vau hot schoolwetsontwerp den volgenden t.ek3t te doen voorstellen. « In al de gemeentelijke, aangenomen of aanneembare scholen is de moedertaal van de meerderheid der leer-lingen do voertaal voor de onderscheidene graden van het laser onderwij3. Te Brussel en in do voorstedsn, alsmede in de twoe-talige gemeenten worden de leerlingen volgens hunne moedertaal ingedeeld in Vlaamsche en Waalsche klassen, waar gansch het onderwijs hun wederzijds in het Neder-landsch of in het Franscli gegeven wordt. — Aan het onderwijs der tweedo taal wordt in do Vlaamsche en Waalsche klassen wederzijds even veel tijd besteed en een gelijk gewicht gehecht. Er zal hoegenaamd geene toélage uit de Staatskas verleend worden aan gemeentelijke, aangenomen of aanneembare lagero scholen, wolke aan gemelde vercisetitsn niet beantwoorden. » Afgescîiaît. — Men weet dat er tôt hiertoo in he;b leger twee' soorten soldaten twaren: de gewone mili-cianen en de m[ilicianen van. eerste klas, ook gezegd <! eerste soldaat. Die titel, minder dan kaporaal of brigadier, werd verleend aan. do beste soldaten. Ze kre-gen meer solde, do toelating de bayonnet te dragen en eene streep op den linkeraxm. Het département vàk oor-log heeft besloten t-ot de lafschaffing van den graad van « eerste soldaiat Voortaan zal er dus nog slechts eene enkele kategorie van nxilicianea zijn. Nog de tentoonstelling van CharleroL — Er was bspaald dat er op do loten van 25,000 fr. en meer, der tentoonstolling van Charleroi, een aftrok zou gedaan worden van 5 p. h., welk geld zou uitgekeerd woxden aan •weldadighe'idswerken, door de regeering aan te duiden. Op verzoek va-n den heheerraad der naamlooze rnaatschappij van de tentoonstelling, zal die aftrok van 5 p. h. op do loten aaii de rnaatschappij zelf gesolionken worden om haar té helpen het tekort te dèkken. Daib tekort beloopt op 380;000 fr., ondaaks de toelagen van den Staat, <le provincie Henegouw en de stad Cliaxleroi, !bedragende te zajnen 950,000 fr., en het fonds van 5.00,000 £r., als aanvuilend,© waiirbcxrg door een© eyoep gersonéa gestort. Bsvordaraars der nijverheid. — Kunnen we niet ' altoos en niet in ailes de socialisten goedkeuren, dit-maal toch moeten wij hun een pluimken geven. 't 1s voor de merkweerdigo wijze waarop ze twee takken onzer nationale nijverheid bevorderen: de papier- en de zeepfabrikatie. Tengevolge der ontzaglijke hoeveelhcid lijsten dio ze noodig hebben voor hùn « petitionne-ment », is men in de papierfabrieken verplicht dag en uacht te werken en 's morgends van 4 ure. In de zeepr.ijverheid gaat het er niet minder gespannen toe; reusachtig is de hoeveelheid zeep die van aile kanton gevraagd en verzonden wordt. Kwade ton^en beweren dat die zeep dient om overal aan den buik g33meerd te worden von de roode indringers, die ongevraagd en ongewenscht in de huizen stemmen gaan afbedolen. Wat er van is, kunnen we niet met Jui3theid zeggen. Maar, aangezien er zoo veel mogelijk is, zal dat toch ook niet onœogelijk zijn. tfitvoer vasi aardappalsn. — België _ voert ieder jaar cngeveer 25,000 ton aardappslen uit naar de VereeDigde Staten. In den laatsten tijd heeft men daar ecliter zoo strenge maatregelen genomen tegen dien invo-er, dat deze er erg door te lijden heeft. MAI. Davignon eD Helleputte, ministers van buitonlandscht» zaken en van landbouw, hebben aan den gezant der Vereenigdo Staten te Brussel gevraagd bij zijne regeering aan te dringen, opdat die voor onzen uitvuor-handel zoo nadeelige maatregals zouden ingetrokken worden. De gezant heeft beloofd dat. hij zal doen wat Van hem gevraagd wordt. Kfieuwîgheid. — Men spreekt er te Brussel en in zebere der voorsteden van de lanteernaanstekers af te jschjaffen. E(o stad Brussel beproeft nu een toesbel. dat zeer praktisch is en dank aan hetwelk het mogelijk is de gazlanteorns antomat.isoh aan te steken van uit de gazi'abriek of van op eene andere plaats. In de brusselscho voorsteden wacht men op den uitslag der proefnemingen, cm daar ook het toestel toe te pas-son. 't Zal ongelukkiglijk weer voor vele menschen het verlies zijn van eene goede bijverdienste. Naar Congo. — De stoomboot « Albertville » is donderdag middag uit Antwerpen naar Congo vertrokken. Er zijn 74 passagiers aan boord en te La Palice zal het schip er nog 12 opnemen. De reden. — Waarom do socialisten de huizen af-loopen voor handteekens, zegt ons de « Peuple 't Is om, terwijl ze dan toch binnen zijn, propaganda te kunnen maken voor den rooden wiakel, om <3i menschen a-an den praat te hîmden en de socialistische gedachten te kunnen ophemelen. Die kerels denken nu toch wîiar-achtig dat de menschen belang stellen in hunnen flau-won zeevcr! Ze kunnen hunnen ko*3tbaren tijd heel wat beter besteden dan met te luisteren naar zottigheden. Ook zullen de roode woonstschenders op bitter v/einig plaatsen het onthaal vinden dat ze wenschen. Wie gezond Icon redeneeren, zendfc die kluchtspelers wandelen. De roode inzamelaars hebben ook voor opdraoht de socialistische vlugschriften aan te bevelen. D'ie mannen zijn heel praktisch: terwijl zij hunne « gedachten )> verspreiden, zorgen ze ook voor het doen « marcheeren » van hunnen handel. Zoo is ailes niet verloren. In plaats vau in den duren tijd dien wo beleven, onderstand te verleenen in de werkersgezinnen, die te lijden hebben door de nijverheidscrisis, gaan de roode koop-liôden er nog wat afpeuzelenjl A an de deur die sjache-laars 1 Da toestand in Albanië, — Onze lezers zullen voor-zeker met veel belangstelling in ons blad de gebeur-tenissen in Albanie ayïvolgci bebben -en de la_gzama vor-mine: van dit land als prinsdom of koninkrijk, _ dat zal geregeerd worden door den duitschen prins von Wied. In De VEaming », »van zondag zal men belangrqke bijzonderheden \inden over de twee vcornaamste ste-den van Albanië, Durazzo en Valona, evenals drie schoone pila-ten, voorstellende een algemeen zicht op do hoofd-stad Duxazzo en tweo zichten uiti de stad Valona. Tc-gsn de zeeziefcte. — Naar het schijnt heeft een dui-tscne geneesheer een nieuw geneesmiddel ontdekt tegen de zeeziekte. Men spuit do lijders een milligram atropine in. *t Is zonder gevaiair en, naar er beweerd wordt, zijn de uitslagen buitengewoon. Bijp voor Glieel. — De liberale onderwijsbond, te Brussel, heeft een dagorde gestemd waarin de liberale en socialistische volksvertegenwoordigers ge.uk gewenscht worden. En wil men weten waârom? Omdat ze in de Kamer zoo « kranig » het Schoolwetsontwerp hekampt hebben en er onweerlegbare « bewijsvoeringen » tegun in-brachten 1 Als de stemmers van die dagorde niet rijp zijn voor de zinneloozenkolonie van Gheel, dan zijn er geene wijze menschen meer I UIT DfcN 'vKHtMDfc IN FTÎJLN KFtlJK 170 miljoen. — De fransohe Kamer heeft een wets-ontwerp gestemd waarbij eene leening van 1T0 miljoen voor Marokko toegestaan wordt. IN DTJITSCHZjA.NU Per draadlooze telegraaf. — De keizer heeft de draadlooze telegrafie tusschen zijne residencie te El-vese, nabij Hanover en Tuerkerton, Amerilsa, ingehul-digd door een telegram aan M. Wilson, président der Yereenigde Staten. De gebeurtenissan te Saverne. — Het gerucht was in omloop dat de stadhouder van Elzas-Lotharingen en de staatssekretaris M. Zern von Bulach hun ontslag gingen asanbieden. Woensdag, tijdens de zitting der kom-missie van do elzasser Kamer heeft M. Zern von Bulach verklaard dat het gouvernement, van Elzas-Lotharingen gevclgtrekkingen uit de voorvallen te Savern'e genomen beeftr doch dat er nog geen besluit. genomen is. Volgens andere berichten heeft het elzasser gouvernement zijn ontslag gegeven, doch de keizer heeft nog geen besluit van aanveerding of weigering genomen. i.lV criXAiï j Een artikel van lord Roberts. — Maarschalk Rokerts, die in den transvaalschen oorlog een hoofdrol gespeeld heeft, kondigt in een groot engelsch tijdschrift een artikel ai', waiarin hij eene vergelijking maakt tusschen de nalatigheid van Frankrijk, in de inrichting van zijne landvexdediging in de jaren 18G6 tôt 1870, en de tegenwoordige onverschilligheid van Engeland dat zich tlïans aan de zelide fouten plichtig maakt, die de neerlagen van Frankrijk voor gevolg hadden. IN DE A. N TIZjIJEN De revolutie in Haïti. — Eene afdeeling ameri-kaansche scheepssoldaten bswaken het fransch gastbuis, het telegraafbureel en het gezantscliap der Vereenigde Staten te Port-au-Prince. Soldaten van de duitscho ma rine beschermen de andeTe gezantschappen en de duit* sçhe winkels en magazijnen. D'insdag, gansch den nacht heeft men in al do stadswijken een hevig geweervuur gehoord. Men 'beeft talrijke pogingen tôt plunderingi kunnen verijdelen. Woensdag was ailes terug_ rustig. M. Davilmar Theodore is uitgeroepen tôt leider der revolutie. Dinsdag is hij van de Kaap> Haïti naar d« hoofdstad vertrokken, met zijne stafofficiers en 2,000 kriigers. Doch deze laatsten bezitten veel geweeren, doch geen of weinig schietvoorraad. Op de vliicht! — Hot haïtisch© gouvernement is feitelijk ontbonden. De ministers verschuilen zich in v-er-schillende plaatsen. De minister van justicie heeft eena sehuilplaats gezocht in de kelders van het fransch gei zantschap te Port-au-Prince. JIV MEXICO De fianjenzweering. — Over de zoogezegde samen» zweering die zou ontdelct zijn, werd er veel lawijd ge-rnaait voor niemendal. Genei-aal Félix iDia,z, die op Havana verbîijft, woixit verdacht eene poging tot lan-ding te zullen wagen ap de knst van Vera,-Qruz. Hij zou gesteund worden door M. Qambou en door generaal Rascon, die kandida.ten waren voor het presidentschap en het onderpresidentschap der rapubliek; door M. De-hesab een partijganger van den oud-president Porfirid Diaz; door generaal Fernando Conzalès en door anderenl Het komplot is uitgeloopen op een niets; er werdl geene enkele aanhouding gedaan. 1 u h^ijte Tussoh.enkomst der mogendheden. — In de po-i litieke kringen te Sint,-Petersburg oordeelt men da>t, zoo Europa rechtzinnig wenscht den vrede in het Oosten behouden te zien, het oogenblik gekomen is voor dâ groote mogendheden of voor de Drievoudige Verstand-houding eeno vlootbetooging aan de turksche kustein te houden, en niet af te wachten wat Turkije antwoor-den zal op de laatste engelschô nota aangaandei de eilarden van de Egeïsch© Zeef. IN SEJnVIE Eene bespiedster. — Eene jonge beeldhouwster, Helena Demitriewich, is als bespiedster aangehouden. Deze vrouw verbleef sinds zeven jaren te Befgrado en bezocht de beste kringen der stad. Het schijnt dnts zij in dienst van de oostenrijksche politieke policiej was, en hare verslagen meedo.'lde, door de tusschenkomst van bijzondere detectieven, die er als zeer deftige gentlemen uitzagen. Er wordt gemeld dat men in baret woning uiterst bezwarende dokumenten gevonden heeft. Deze aanhouding heeft te Belgrado eene groote opi schudding verwekt. , . <V ■BTJZuGrA.niE Oorlogstoebereidselen. — De bulgaarsche minis< ter van ooilog heeft aan de bevelheibbers der verschil-. lende legerkorpsen aanbevolen van de onderricht-ing en( de krijgsopleiding der rekruten, die pas ingelijfd zgni, zoo te bespoedigen dat zij, indien het noodig is, reeds in den aanstaanden lento bekwaam tôt oorlogvoereio; zouden zijn. Een groot getal bulgaarsche soldaten zouden reeds sinds eenige dagen volop bezig zijn met verschansingen te maken, nabij de servische grens. LN A-ZjJbANIË De niauwe regeering. — Do toezichtkommissia heeft zich bezig gehouden met de inrichting van de nieuwe regeering, die da plaats van het voorloopig bewind inneemt. De ministeries van openbare werken. en van landbouw zijn afgeschaft. De ministeries vaa justicie, financies, openbaar onderwijs en posterijen en telegrafen blijven behouden. Nog slecht9 twaalf ambte* naars mâï.ai\ deel uit van de "regeering. De internationale toezichtkocmmissie heeft zich ook; het rscht- voorbehouden de gouverneurs, burgemçesters en rechters aan te stellen. IN GFIIEICENLJLNIZ-Tusschen grieken en albaneszen. — Eene grieK-sehe legerafdeeling is uit Ja,nina, gezonden om het dorp, nabij Colonia, te heroveren, dat door, albaneezeni aangevallen en ingenomen is. IN CHINA. Een missionaris vermoord. — De opstandelingea hebben een missionaris vermoord, in den omtrek van! Nganhonëi. Twee andere missionarissen zijn opgelichtj en worden als gijzelaars gehouden. « Biiinenlandsch Nieuws Bralband Brusssl. — Een handelaar der IJskelderstfaa.fi, $8 St-Gilis, Pierre Colette, werd woensdag avond, rond 5 ure, op de Rogierplaat3 verrast en omvergeworpen, door een auto. D© wielen van het rijtuig liepen den ongelukkige over het rechterbeen. M. Colette werd ei'g gewond. Een zinkbewerker. M. Alexander Meulem'an9, 29! jaar oad, wonencle Miniemenstraat is woensdag namiddag in een gebonw • der Antwerpsohe laan, waarin meni bezig is herstellingen te 'doen, van eene ladder ge-. vallen. De ongelukkige die van verscheidene metersi hoogte viel en op de koersteenen terecht kwam, werdl den a,rm gebroken. Hij moest naar 't gaetbuis overge-bracht worden. Sedert eenige dagen worden talrijke valsche stnk- ken van vijf frank in omloop gebracht. Zij dragen de beeltenis van Louis-Philippe en het jaartal 1844. Alleen aan den doffen klank en den licht blauwen schijn, die ze afwerpen kan men ze erkennen. — D© pclicie der tweede afdeeling heeft donder* dag morgend, eer de' dag opkwam een bezoek gebracht» in de logementhuizen uit den omtrek van de wijk der Amigostraat. Een tiental mannen en twee vroîiweiJ,' werden naar 't policiebureel geleid,. Zeven aanhoudingen werden behouden. Tijdens deze bezoeken ontdekte dei policie ook een 15 jarig meisje dat sedert verschei-dene weken uit d© ouderlijke woning verdwenen was.: Een wielrijder, Octaaf D..., wonende Statiestraat te Ukkel, kwam donderdag morgend in voile vaart da Zuidlaan afgereden. Ter 'hoogte der Nieuwlandstraafe bralv opeens de stuurstang en de ongelukkige wielrijder stortte ten gronde. D... werd erg gewond opgenomen eu naar 't gasthuis overgebracht. Bij de keuae van een keukenhulpmiddel komb beS niet zooveel op den prijs, als vooral op de gebruiksweerdei aan. Liebig's Estract heeft de hoogste gebruikswaarde^ Donderdag morgend, rond 3 1/2 ure, heeft een lievige brand gewoed lin het huis nr 172, van de>E< Anderlechtschen steenweg, bew'oond door een beestenl-, koopman. Het vuur begon in een salon op het eersta verdiep. De pompiers snelden fctij het eerste noodseinl toe en gelukten erin na eenige minutem werkens hetj vernielend elemsnt te overmeesteren. Een tteel den meubels is vernield. Een duitscher, Ludwig C,.., 3i jaar pud, dia ta Dertigsia Jaargang ffr 28 2 centiemen per nummer Vrijdag 30 Januari 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume