Het nieuws van den dag

803314 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 März. Het nieuws van den dag. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3x83j3b49w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Iterligstojaargaiîg Mr 84 2 centiemen per nummsr Brusse!, Zondsg (5 es? iaasdag (6 Maart 1014 :prr™r«-a-^/:^>CTrr aamBaBEBM HET NIEUWS VAN DEN DAG IAEONNEMENTEN Ï E P"T" ^!rT Lf SoUand ••«»••* • » • • Leandereto4ea'anhetP°stverl,0!ia * -20 - BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELBFOON -171 DAGBLAD Gestioht door Jan HUYG-HS BUREEL DER KLEINE AANKQNDIGÎNGEN : Zandstraat, 6 TELHFOON 7943 AANKONDIGINQEN s Govraaada en aanjebodon plaatsan. # bladz., rer kleine regel .. 88 «. In de week. . 60 e. 's Zondags. . 75 e. m >s Zondass <0 e. voor 2 groote regels. _e._ , , . . Iedtrtn regel meer : 30 c. in de week; ~ bladz., per regel. . 2 fr. en 3fP. 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., pr regel 2 fr. OORLOGSGrERUCHTEN Ï Fr hroedt nog eens ©en onweder in Europa : vroeg d >-t moet het misschicn uitbrekem'; en ofschoon v» S denken dat het voor dezen keer nog niet zijn o is en bip de algcmeene vrede met eein vrefese- £ Lmar bedreigd. De staatsmannen, die na da « w bloêdise oorlogen in de Balkans op esne betetre» * ekomst rekenden waren mis; en in plaats van t Bkaar in der minne te verstaan, steekt ieder n ad zich van kcp tôt teenen in het ha.rnas. Het s al reusachtige bewapeningen dat de klok slaat feschland, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk, enz. I s kleine îandon doen mede: alzoo zien wij in b feden den koning zijne kroon wagen, om tegen, 2 .n 7,il der Kamer, Cfene ontzaggolijke vermeerde- 1 ig un soldaten aan het iand af te per s en ; het r ne Spanje, dat altijd aan geldnood lijdt, wil spijts c les zijn leger en zijne vloot versterken; en door !t niend gevaar aangehitst, hebben wij, Belgen, (■ terni de vreedzaamste lieden der wereld zijn ook j u leger moeten verdubbelen. * t Dit overhçerschend militarism kost schutten van c ld; en overal slaat, mon nieuwe en hooge belastin- * % In Duitschland heft de regeering in ecn.3 een© v pdere belasting van meer dan een miijard; in 1 SDkrijk Jeent men omtrent even veel; in Italie, r Ikad, enz., hoort men ook van niets anders spre- c m; en wederom, wij, Belgen, hebben denzelfden' c eg moeten iûsla&n. i Men heeft uitgerekend dat ©r nu, in 191-1 en in -lien vredestijd, moer dan vijf miljoen soldaten in i fazerneri van Euxopa zitten, en dat er voojf >n bijna tien miijard jaarlijks uitgegeven worden. ie tien miljards brengen natuurlijk niets op, en. lien, even als de soldaten die van allen winst- ^ renden arbeid afgetrokken zijn, ten koste der j topeesche landen, die met of tegen dank zulko c ilossale sommen moeten uitzweeten. Baar ons inzien, ligt het groot gevaar van oor- ( daar en niet elders. Tegenwoordig Vil ieder ! ad met zijne militaire bewapeningen, jaloersch ' jeu nabuur overijlen : Duitsohland wil voor Frank- |k niet onder doen ; de landen van het Driever- i iid (Duitschla/nd, Oostenrijk, Italie) willen ster- i F ZP dan de landen der Drievoudige Yerstand- i fcdiàg (Erankrijk, Engeland, Rusland) ; en op hun- < Ibetit loopen dezen hunne tegenstrevers na. Het ' sa ioort van verwoede prijskamp om meer sol- ' MtttQnfièû en schspen te hebben; en intus- 1 M iezwijkt het volk onder de lasten dis het pr met meer kan opbrengen. Zoo iets kaii niet jjra duren, en in die onmogelijkheid zelf ligt) |t gevaar van oorlog. Earopa gelijkt aan een on- 5<uj poedermagazijn, dat bij de minste vuurvonlï : otseling kan in vlam schieten. - - Ztlte vmm-onken zijn in de laatste tijden meer-p8 opgeschoten. Geheel de kwestie van Marokko, s woehngen der onrustige volkeren in de Balkans, ! ' itahaansehe oorlog van Tripoli, het inpalmen s iTCe turksche provinciën door Oostenrijk en , a-ëuns':ige nijd van Engeland tegen : i'ot ni?' ^ ^en enoelschen handel overal ver-ï' ■'. e™e^ telkens met een algemeenein oorlcg : •r^ Gdnkkigip heeft niemand de verantwoor- ! ' JS'eid van zulke ontzettende ramp op zich dur-neffiea, en zonder dat de lont aan het poeder "»■ werden de dreigendste geschillen voorlooJ e 'flgelegd. Uitgesteld is ecMer niet vergeteinj ezen keer komt het ergste gevaar van Rusland, _•-°o net sohijnt, venijnig door Frankrijk opge-. jordf De Bransclunan. droomt im.mers altijd . e weerwraak op Duitscliland, en na Engeland e, n epgejaagd te hebben, stookfc hij nu den 1 rchvf11 °iZaai Nikolaas op. De gelegenheid is in-Krem S°S °m °^e liet \vuur te gieten : ziehier Z0° one^n|i'g groot is te lande, zoekt. bom\f rt6? ^arei1 eenen uitweg naar de zee. In « Balti/i v We^ eon ^•ee''' ^er Oostersch© kust m I ' maar de westersche kust be- l®e Balt-U^if11 'ven bi3Z0'ade'rlijk om uit de inge-® Uimt ? e ^ee in de vrije Noordzee en in Ssischf Oeeaan te geraken, moeten do rten en 0Jider het geschut der pruissischo ren- dit } \e*sclieidene smalla zeeëngten voorbij e' te meer f* Eusfen geweldig 'tegen, zoo-feliikpn r-'-j opgehoopte ijsschollen er een fttD 7s |,2i, Va'n, ^et ^aar aile vaart onmogelijk ® Constat; , elders gezocht. Al den ka.nt waar maar na den bloedigen Krim- ^■'scherJl-^ onderspit dielven, mogen zij îfiiîten m ? ^eer laten varen door de tweo «e hiin 1 \ osphoor en vaa de Dardanel-f2oad«n «Ji toeg-ang naar de jVIiddellandsche' kw sc len- Zli hebben dus weder al een K'û; tnair z?:eken' ea wel in het uiterste PWs 2^n Z13 c1aar vTeeselijk door de * is er vnoi-''t,eni®ewBMt' en alle uitweg naar de Ipten ln.de °P®ne zee te kunnen geraken, 2,'c; dat r i aa^,e jaren dwars door Klein ^ eenôn i,u ST llunne.n invloed bogeerden ta '?! 011 naar rlo,?!.'6 yiaden naar de Persisch© ■lpn r-. i, n 1 lSc^^ Oeeaan; maar de En-rt: met' 1 "Cbers waren hun te vlug ge-Poaderlijk a" n®". 1^GI'enweg van Bagdad hebben I zelf a| dJ ze voor goed tegengehou- L "n tant van bn°n J n bui,t..,gomaakt- A1 §eeri K dus vr: t r ^ oameetlijk njk kunnen de zee kpm'Qii; en daarmjede» r - ran^ J SBplaagd. £'>«#, do leidiag vtan den heeï bestuim] ?0Jmit'enlandsohe politiek van pfnhcid te i,.lf '-ceft, hebben natuurlijk de ge-,1? ttgen om de Russen op te C °?t : dit io ir,'j ' ^un ovieTal in den L^-russiscli ... ?en Sr0a'd de ware reden van het J* heeft, Rusland, dat altijd geld i 1 eischt Fnril-r'-v ^ra:p.krijk ; en van zijnen, ~njk dat zijne bondgenpten dea oorlog zouden voorbereiden. Alzoo is er over korten tijd eene overeenkomst getroffen, bij dewelke Frankrijk twee miljards en lialf leenen zal, op voorwaarde ,eg dat er allerhande militaire spoorweigen zullen gelegd on. worden, om het inssisch leger gemaklcelijker naar ijn de duitscke grens te kunnen. vervoeiren. Ruslandl ■ se- heeft nu reeds een leger van 5 miljoen mannen, da dat binnen twee jaar 7 miljoen soldaten zal bedragen. H-ev Het is om zich tegen dit nieuw gevaar te beschut-an. ten, dat Duitsohland op eens ook zijn leger ver-ler meerdort en meer da-n een miijard uitgeeft voor ©ene pet. sterkere militaire uitrusting. tat Moesten twee machtige reuzem, lijk Duitsohland en ûz. Rusland elk met zijne bondgecroten, tegen malkaar in botsen, dan zouden de kleinere landen, zooals België, , en; Zweden, Holla,nd, Denema.rken, het grootste gevaar 1©- loopen: het is ongetwijfeld da;aa-voor dat de regee-îet ring op het onverwach-ts ons leger heeft doen ver-jts dubbel'en. >or Het spijtigste van al is, dfkt er van beide kan-ten heethoofden zijn die oj» niets anders denken 'ok dan op vechten en oorlog voeren. Juist^omdat de toon der russische en der duitsche dagbladen zoo an ongerneen scherp geworden ^ras in de laatste dagen, in- -werden de akeligst'e oorlogsf|eruchten in de geheelé ine wereld rond gezonden. Volgens de officie-ele vérin klaringen, zal men het nu echter tôt het nitersta Lie, niet br-engen; ©n daarom :»egden wij in het begin re- dat het nog voor dezen kertr niet is. Laa.t ons hopen ^en dat de vreeselijke ramp pan den oorlog ons voor immer zal gespaard blijvên! in — <» —-— — HIER EN BAAR S te Xa îiet paleis van Brœsol. — M. baron de Broque- g( ville, voorzitfcer van den jninisteîTaâd, werd zatfeirdag te morgend door den koning tontvangen in het paleis van Brus&el. Het ondorhoud heeft nogal geruimen tijd ge- 'w duurd. JV! - . fr Eene verklaring. — la de middena'fdeeling der Kamer, gelasfc met het ondjsrzoek van het budjet van oorlog, werd er aan den minister gevraagd, of hij, ja of neen, van zin is eene oorlogsvloot in te richten. e£ M. de Broqueville antwooudde dat de regeering vlakaf c*' vijandig is aan de stiohti'ng eener oorlogsvloot. Mijcs di ieziens, vervolgde de minîsfcer, zou dergelijke inrichting r£ niet kunnen gewettigd wœ:den, noch voor de verdediging ® der kusten en der stroomen, noch voor het' behoud der v! betrekkingen van België met zijne kolonie. « 't Zou, ^ îiegde de minister ten. alotte, eene grove dwaling en J: nnttelooze geldverspilling zijn het land eene oorlogs- %'loot op te dringen. » De wijze woorden van M. de SI Broqueville zullen algemeen toegejuioht worden. In het kaasip van Bevsrloo. — Het departementi d van oorlog zal in het kamp van Beverloo vijftien nisuwej p 2elfwerkencl^ sehieitschijven doen plaatsen. ïotj hiertoei ti wai-en er slechts vijf van die toosbellen. o e< Da wisselagenten. — De brusselsche gemeenteraadl l£ heeft zaterdag, in aideelingen, het niJtw Beursxegle- d ment besproken. Er is beslolem aan deïi gemeenteraadî v» voor te st-ellen het beloop dieu- borgsom, te storten door ti de nieuwâr wisselagenten, te bepalen op 10,000 fr. Dia d som zou gedurenele drie jaar in de stadskas blijvem, z Er zal ook voorgesteld worden de hedienden der wissel- g agenten in d© Be-urs toei te laten, op voorwaarde dat zij meerderjarig of meerderjarig verklaard zijn. Tenl h slotte hebben de afdeelingen de Beursuren gewijzigd. v. In ,plaats van: 12 ure 45 tôt 2 ure, zal het zijn: van 12 1/2 ure tôt 1 uur 45. g-dHood o£ go en brood! — De aocialistische «JiMo- e niteur », van Brussel, deelt eene aankondiging mede, voor het begeven der plaats van hoofdonder-vviizer te Sivry. Er staafc lettarlijk: « Onnoodig zich aan "te bie- -, den zonder al de hoedanigheden fce voreenigen voreischt door de beslissing der anti-clericale raadsleden van Hene- r; gouvr ». Dat wil in .andere woordsn zeggen: « Als ge v niet tob onaen winkel behoorb, dan moet ge maar van honger pmiîomen 1.> Bood of geen broodl ^ De muilplaag. — Dte besmetting onder liet' vee heeft) b in den laatsten tijd veel afgenomen. Toch zijn er z voor heel het land, nog 148 tooornbeesben en 89 verkens' d die door de plaag aangetast zijn. v _ Men hoort nog maar altijd niets over de- kommissie, z dia door het ministerie van landbouw aangesteld wertî t, om de al of niet doeltreffendheid te onderzoeken van t een geneesmiddel tegen de muilplaag, ontdekb door een E veearts uit 's Gravenbrakel. Wat mag er van die kommissie en van . liare werkzaamheden geworden zij^i'f q Diamant. — \ rijdag had er te Brussel eene nieuwe verkooplng plaats van diamant, voortkomende uiti Oongo. Er werd 4.880 karaat te koop geboden. Tien aan- h bieders boden te zamen 132,000 fr.t 'ti zij ongeveer d 27 fr. per karaat. Verdiendo bijvaï. — Al wie de eerste aïleverinc <j gelezen heeft van « DtEl BANDIETENWEBEEI) Z a spreekt met den meesten lof oveir heb boeiende va.n y het onderwerp en over den klaren en kleurigen schrijf- -, trant. Ook wachb men met ongeduld op het versch'ijnen 7, van do volgende afleveringen. 't Zegt genoeg dat heb | nieuwe werk, ©venais al de werken door ons uitgegeven, in den smaak der lezers valt-, We waren, overigens, op voorlïand zeker van dien grooten bijval. Wie de eerste 1 aflevering nog niet heeft, moet ze onmiddellijk vragen ? aan de verkoopers van oui blad, die ze gansch kosteïoos ï uitdeelen. £ " O Vooi* den vrede. — De fransohe volksvertègenwoor- e diger Deloncle heeft in de Kamer aangedrongen ben 1 voordeele der herneming \\an de betrekkingen tusschen ï Erankrijk en heb Va.tikaan. M. Delonole drukte zich onder andere, uit als volgfi: « Ik sta er op hulde té brengen aan het Vatikaan. De Heilige Stoel is aieb ° vreemd geweesb aaa het behond van den vrede, in de ® voorgaande lente, toen DuibscKland zijne bewâpening i versterkt-e. Meermaals is de Paus tusschen gekomen voor heb behoud yan den vrede. Hij trad hjandelend op bij i Oostenrijk en zelfs bij Italie, en men mag zeggen dab die dubbele tuaschenkomst niet zonder uitsiat? geble- 1 yen is. » = 1 De woorden van M. Deloncl© zij' een goede steeik iaan dezen die beweren dat de katholieken niets doen voor den vrede. 't. Zijn niet dezen, welke het luidst 1 roepen en schreeuwen, die de meeste veidienstén heb- ben. De Paus werkt zonder lawijd, doch wat hij doet £ is doeltreffend en levert dan ook de beste uitslagen op. i UIT DEN VREEMDE XJST FFtA.JSrJCFlI.TIS. hkl Sa Iist Parlement. — In de fransche Ka rner werd s te] j vrijdag, met 500 stemmen tegen 30, eene wijzigmg aan hu] het budjet van oorlog goedgeSkeurd waarbij een krediet vat ' van 2 miljoen besteed wordt aan heb betalen eener ziji vergoeding aan de naastbestaanden van soldaten, over- s tel leden ten gevolge van de ziekten die in het fransch der leger gewoecl hebben. 1 ; Tjjdens de bespreking over gemeld budjet werd door hoc M. Daniel Vincent de aandachb van den minister van bei oorlog gsvesbigd op de onvoldoende verdediging van e©n 1 het noorder grondgebied, en zulks ten gevolge der strek- voc Idng van den cluitschen légerstaf om naar het noorden der j de aanvalpunten tegen Frankrijk te verplaatsen. Mau- h©< C bsuge en Hirson, zegde M. Daniel Vincent, missen aile riji verdedigingswerken. i Vervolgens kwam de belangrijke kwestie der ontworpen g-es lasten, waarvan tftj reeds herhaaldelijk gesproken heb- sta, ben, terug te berde. ter M. de minister Caillaux verklaarde dat men al de Me 1 kategories van inkomen. de inkomsben uit renten samen- ■ gestelcl inbegrepen, moet belasten. Hij verzekerde dat hij, y^° > in de twee Kainers, de aAgemeene' belasbing op heb in- , komen kraclibdadig zal verdedigen, overbuigd zijnde dab oe j hij alzoo de opperste belangen van heb land dienb. ^ Eene wijziging door het Kamerlid Michel voorge3teld: o0-- de belasting van den rentekoepon, werd verworpeû met. kjj ^ 146 sben^nen begen 12G. j In den franschen Senaat werd vrijdag evAieens de be- , spreking over do belastingen op het inkomen hernomen. 1 M. Aimond, verslaggever, zegde dab da kommissie, met ^ heb onderzoek van het onbwerp gelasb, nieb tegen het ^ belasten van de renteniers is, doch wel tegen" de be- ^ lasbing van de renbe. « Onze laabste hulpbron is in de ^ j spaarpenningen der nabie gelegen. Met daar de hand op ^ to leggen zcJuden wij misschien het vaderland zelf in gevaar brengen. » Deze woorden werden geestdriftig * toc-gejuicht. p» îî In de senatorieele kommissie is, door a-1 de aan- " . • wezige leden, eene wijziging verworpen, door M. II. Michel voorgesteld, en strékkend om den koepon van de fransche rente te belasten. Hc l" 22V DTSITSCIÎZjA. NX) rus a Sn Elzas-Iictliaring'en. — Vrijdag namiddag had in ge. L eene der zalen van het Parlementgebouw, te Straatsburg, en j de eerste vergadering plaats van den Bond voor de Ver- de: 3 dediging van Elzas-Lotharingen. Ben ontwerp van stand- gr 0- regelen werd goedgekeurd, waarin heb doel van den vo ° Bond duidelijk afgebakend is ; lo Al de ongegrondo en M| J verdachtmakende aanvallen tegen de elzassers en lotha- ge: , ringers gerichb te Wcerleggen en af te weeren ;- 2o Des- De ^ . nood3 degenen voor de rechbbank te dagen die weigeren on leugenachtige of smadenele geruchten, door hen vêr- ee e spreid, te herroepen. wc IN JZNGESZ.A.ND ^ Wanorders te Dublijn. — Vrijdag namiddag had- la; itl den in de hoofdstacl van Ierland nogal erge woelingen de •a plaats. Da kapitein White, zc.on van den generaal die, sp m tijdens den transvaalschen corlog, te Ladysmith het bevel dii over de brîtsche troepen voerde, voerde het woord in tel eeno groote vergadering van werklieden die, sinds do W dl laa.tste staking, zender werk gebleven zijn. Na afloop ui y. dezer meeting st'elde do kapitein zich aan het hoofd der gf d! werkloozen en begaf zich met hen naar <^en burgemeesber, m< >r toen de policie de betoogers met knuppelslagen uiteen de lo dreef. Kapitein White werd gekwetst en aan^ehouden; se! i, zijne terug in vrijheiastelling ondeir borgstorbing werd sti 1- geweigerd. i,fc Do suffragetten namen deel aan de woelingen; twee ni hunner alsook verschsidene policieagenten hebben ver- zo 1. wondingen bekemen. n In vrij lieid. — Mad. Pankhurst, « generaal s der suffragetten, wier aanhouding wij gemeld hebben, is dinsdag terug in vrijheid gesteld omdat zij weigerde te y® y. eten of te drinken. " iiv oosTsjjsrnuK. do f Eene belangrijke vorklaring. — De minister van ta.< ^ do nationale verdediging heefb, vrijdag, in de oosten- da J" rijksche Kamer aangedrongen op de noodzakelijkheid te "r van heb getal rekruten voor het leger te vermeerderen. be 'e « Niemand, zegde hij, mag betrouwen hebben op een g9 J1 langdurenden vrede, doch de toestand aan'de balkanische de grens is derwijze geregeld dat er geen onmiddellijk oor- hi iogsgevaar meer besbaab. Wij hebben op aJfdoende wijze ft bewezen, tijdens de laabste krisis, dat wij vredelievend r, zijn, maar aan niemand mag het toegelaten worden te da 13 denken dat onze lieïde voor den vrede uit onze zwakheid de voertspruit. Niemand mag- er aan twijfelen dat wij gereefl mi e. zijn aile aanvallen met een krachtdadigen tegenaanval he d tè beantwoorden. Onze bondgenooben moeben diep over- i-n buigd blijven dab h^b verbond kostbaar voor hen is en - ia nieb alleen voordeelig voor ons. » w ; Deze verklaring vond algemeene instemming en werd m; door eena geestdriftige ovatie door de Kamer beaamd. ri( Te IN JLZ.BA.NIE fe °- PItiÀideringsn. •— De albaneesche boeren van Gora ve hebben de dorpen Velitama en Svicina geplunderd en °r da inwoners mishandeld. Vrijdag namiddag plunderden in zij het dorp Soviani. De albaneesche gouverneur van de Koribza heeft gendarmon ter plaats gezonden, doch to lg deze moesten op hunne stappen terugkeeren, zoo kracht- vo »&• dadig was de weerstand der oproermakers. Er wordt ook vo m vernomen dat deze' laatsten het dorp Simitzi aan- m' f- gevallen hebben; zij werden evenwel tôt den aftocht or m gedwongen door de vereenigde inwoners van Verda, te et Kioùtza en Simitzi. br s" De overheden van Bogradetz, waar Easad paoha veel f> invloed heeft, weigeren de overheden van Koritza te 131 erkennen. Een eohte broederooriog schijnt in deze streek nc 3a to zullen uitbrcken. De partijga.ngers van Essad pacha >s hebben al de dorpen gelegen tusschen Starvnovo en den ùc Devolistioom bezet. Een gevecht werd reeds te Molik geleverd, tusschen de partijgangers van Essad-pacha r- en van Kemal bey. De musulmansche geestelijke over- m m heid is ter pidats" gekomen en hebben de essaddist.en m kunnen overhalen de streek te vorlaten. is k> Een nieuw gevoclit. — Vrijdag zijn, op verzoekl S 60 der partijgangers van Essad pacha, honderd albaneesche „ gendarmen, onder de bevelen van hollandsche offi--e ciere, naar Starovo getrokken en hebben deze plaat3 bozet. In den namiddag werden de hollandsche offi- , °£ ciers krijgsgovangen^ genomen. Het gevecht duurb voort. ?' 51i Men heett versterking te Koritza gevraagd. De alba- , at neesche dorpelingaa van de(a orotrek zijn de gendar- ™ e" men ter hulp gesneld. 9* ;k IN RIEIÏZICO 3n Do zaalr Basiton. — I-Iefc lijk vtin den amsrikaan . al st Benbon is op bevel van generaal Villa verbrand, op b: b- !t oogenblik dat men dachb dat de amerikanen over de bc et grens gingien komen om het te liai en. Het spoor dex bi ■p, misdaad is alzoo verdwenerv - ' al Land bonwtentoonstelling Zaterdag namiddag, ten 2 ure, werd in de groote ha.Ue van het Jubèljaarpark te Brussel, de zesde tentoon-stelling van de Landbou-wmachienen geopend. De in-huldiging werd gedaan door M. Helleputte, mimsteB van nijverheid en arboid, vergezeld devor M. Oampion, zijn selcretaris ; M. Gillain, voorzitter van de lcntoon-stelling ; M. Piorre Iîoze> ingenieur, en verscheidene anders leden van het inrichtingsfcomibeit. D© 6e tenfcoonstellirig overtreft in hoeveelheid en' hoedanigheid der tenboongestelde landbouwmachienen en benoodigheden de vijf vorige tenboonstellingen. Heb is eene wezenlijke pracht van de allernieuwste machienen voor den landbouw bestemd. De minister heeft verschei-denie tentoonsteliers hartelij'k geluk gewenschfc, en zijne l»oge_ voldoening over liet welgelukken en de belang- 1 rijkheid van de tentoonsteliing uitgedrukt. Er bevonden zich veel nieuwsgierigon in de uifc-gestrekbe halle. Hejb volk vertoefde vooral aan den stand van het Huis Gebroedeirs Valcke, van Oos-terudie, een der belangrijkste en meesb opgemerktej Men bewondert er bijzonderlijk het prachtig VOLLEDIG DOBSOHMATEBIEEL van het Huis Clayton en Shuttle-wortih Ltd, van Lincoln (Engel.) ; het BUSSELINGS-MACIIIEN MASSEY-HABRIS meb een hand, op wielen; do heruchte « EICELLEN-PLYMOUTH », zuiver ameri-Kaansch sisal, voor bind- en busselingsmachienen, het besbe merk, dank zijne afmabingen en zijne weerstands-kra.cht. Daar het Huis Gebroeders Valcke meer dan 100 jaar bestaat, is 't het pudsbe in zijn soorfc inj België en heefb slechbs invoer va.û 'alleroerste orde., Zooals aile jaren is het de Ontroomer Persoons, van Tildonok, die onder aile opzichten den 'eersten rang bekleedb in de tentoonsteliing. — Sohoone machienen! tentoongesteld. — Prachti^e uitstaUing. M. da minisfcetn Helleputte hield er aan M. Alfons Petrsoons warm t© feliciteeren en zegde hem dat heb hem een waar plezieri deed hunne firma van jaar t'ob jaaj meer «n meer ta zien aangroeien. De studenteobetoogingen te Leuven Vrijdag avond hebben de studenten der leuvensch'9 Hoogesch'ool weer eene betooging gehauden, die zeeu rusbig afgeloopen is. Die betooging werd ongeluldciglijk gekenmerkb door feiten, die zeer bebreurensweerdig zijn en aie getuigen van weinig kiesohkeurigheid van wsga dezen die er het gedaclit van opgevab ,h|ebben. E'ene groep betoogers droeg de nabootsing eener doodkist, voorstenencle de lijkpleehtigheden van den ondei'-rector Mgr \an Cau\venbergh. Tterzelfdertijd werden eri zoo-gezegd© clood-brieven va.îD, den ondsr-rGcfor uitlg^edeiolcl. De opstel er van is ten strengste af te keuren, eersteus omdat nij effenaf brutaal is, ten tiweede omdat deftige,-earlijka bedienden der Iloogeschool, er in afgeschilderd! worden als _ oveixii-agers en spionnon. Het dienb, teir eere yan ^ die bedienden, luide verkondigd te "tvorden; dat zij zich _ nooib bazig hielden met hjstl hatelijk en1 laaghartig stieltje welk men hun wil aanwrajven. M^oestenl de studenten op dien toon voor.tîgaaa, ze zouden al spoiedig de genegenheid verliezen van al de menschea dia thans hunne eischjen en hunne grieven goedlseuren, ten minsta op die punten welke gewettigu schijnenl. Wi] zijn evenwel overtuigd dat die doodbrief slechts' uitgaat van enkelen, en nieb van de algemeenheid defl Etudenben. Ook is heb zeker dat 'zulke feiten nietj meer zullen hernieuwd worden. Eir zijn sundere mid-delen om gerechtigheid _ te verkrijgen, dan wel brutala scherts en verdachtmakingen die niet op bewijzen ge-. steund zijn. *** Wij laten hier de gebeurtenissen volgen in 'de arda zooals z© zich voordeden. Vrijdag avond Vrijdag avond, bij hunnen terug-keer uifi Mecheleo,-vergaderden de betoogers in heb t Sbudentienhuis » der Vaarbstraab. Al de voorzitters delr verschillig© maat-scliappijen namen .er het woord 10m den uitslag te doen kennen van het onderhoud dat zij geh(adl hebbenl Imet Ziijne jElminenci© kardinaal Mercier. Men' kwam daarna bot het besluib de betoogingen zsoodanig voorb te zetten, bob Mgr Mercier een antwoord zou gegevea hebben op de vragen der sbudenten. Hen komiteitl ia gavormd om al de grieven o.p ba zoeken welke de studenten zouden kunnen inbrengen. Denzelfden avond nog hield dib komiteit eene vergadering in heti «ïOafé des Brasseurs j. Na de vergadering doortrok een stoet de straten der stad. Deze was echtjer reeds veel minder dan de vorige dagen. Tenzij in ©enige herbergen doon de studenten druk bezocht, vo.nd men bijna geen sp<oor meer van de groote opgewondenheid, die er geheerschtl heeft. De toestand , 'De studenten iklagen niet over de {waa.kzlaamlieid', waaraan zij volgens het règlement onderworpen zijn, maar zij beweeren dab er een bespicdingsdienst i'nge-richt is .en zulks willen zij niet langer dulden. Om' ■ hunne beschuldigingen te steunen, hjalen zij eene reeka feiten aan, die gelogenstraft worden. De sbudenten blijven niefctemin in hunne beschuldiging volhaiden. De ont.vangst van den kardinaal heeft den grootsten indrulc gemaakt op de meerderheid der studenben. Doch de aanvoerders der beweging verklairen tôt heb uiterste, bob de werkstaking te zullen gaan als ©r hun geen voldoening gesôhonken wordb. Zij weten wel dat het voor het oogenblik moeilijk is het ontslag tle beko-men van den onder-rector, maar zij vragen een middel1 om aile lîchtgeraaktheden te vermijden. E!n ailes zoU terug in orde komen als er ernstige vepanderingen ge-brachb werden aan het reglemenb. Als de toestand blijft voortduren, zullein de acadfe-ïnische overheden zien welke maabregelen moeten genomen worden. Men doet ook opmerken dat in gevaf van staking, de studenten, die imetl eene beula stu-deeren, deze zouden kwijt geraken. De oorzaak van 't fjsschil Langs den kant der academische overheden verklaart men dat de zending van den onderrecbor, met de be. waking der sbudenten gelasb, altijd zeer moeilijk geweesb is. Ten bijdo dab Mgr Oartuyvels deze bediening ver-vulde, dedon zich dezelfde tconeeltjes voor als heden, Heb was hebzelfde met Mgr Coenraets als ondorrector. Wat Mgr Van Cauwenbergh bebrefb, deze oefent het ambb sedsrt drie jaar uit met eon loffelijken iever. On-lang3 moest hij nog handelond optreden begen verschai^ dene sbudenben, die zich a-1 te schandalig gedragen hadden be Anbwerpen. Zekere sbudenben, die weggezon-den werden, bleven te Leuven, hitsben de andere studenben op en lokbeD alzoo de boboogingen uib. De zaak Ma.rx sbalc hot poeier in brand. Dib ailes is het gedacht nieb van icietnig© studenten, dia • allerlei feiten aannaaldon cm te bewijzen dat er een bespiedersstelsel mgerichb_ was. 'Zij vinden ook dat d© toegepasto straffen niet in evenredighaid zijn met da begane fouten ©n dat de voorgaschreven regels nie-y altjjd worden nageleefd. Dit alle.s wordt echter tegea-i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung