Het nieuws van den dag

1829 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 13 März. Het nieuws van den dag. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h41jh3f92j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN Î ■,,-iitdea 4 tank Pis jaar. 8 frani. ■ * * ^ ^ I....h> andere landen van het postverbond » .20 — BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DÂGBLAD Gesticht door Jan HITYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN . Zandstraat, 6 TELEFOON 7048 AANKONDIG1NGEN : Gavraagde en aangeboden plaatsen. bladz., per kleine regel .. 30 e. In de week. . 60 c. ''sZondags. 75 e. M.,'s Zondags : «Oc. Yoor 2 groote regels. ' ledtren regel meer : 30 c. in de week ; bladz., per regel. * 2 fr. en 3 fr, 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. [je landbouwkwestie F in Engeland | ^ egnige dagen zegden wij dat man overal, en tel bijzonderlijk op den buiten, den kleinen Sendom, de mindere uitbatingen en nearzettingen-jaaaoedigenen bevoordeelan moet ; en daarom steiua-jei wij het gedacht van den katholieken volksver-Lenwoordigeir M. Tibbaut, die de wet op de goed-Kjpe woningen door een voorstel van dien aard y wil Tolledigen. Hij heeft groot gelijk, want hat is "misschien het eepige middel om de igedurigo litwijking der landliedetn te stremmen en echte Leilen te voorkomen. 1 Neivens blijkt thans die waarheid klaarder dan in Engeland, waar de landbouwkwestie sellier een tetiocaal gevaar geworden is. Jaren en jareo. heeft aea daar de zaken hunnen gang laten gaan, zonder lich om de toekomst 'te bekreunan: dank aan ds rijke kolonie van Indië, en dank aan den bloei van lândel en nijvea'hedd, was er immers geld in de te: en croor wat de boeren betreft, <die volgens Ben ouden slenter altijd hunnen akker bebouwden, er rerd )mn vlakaf aangeraden hunnen grond aan> ton of genen rijken eigenaar te verkoopen, en? felf naar Canada of naar Australië te vertrekken. Dq! uitRlag van die doorslechte politiek is uiterst jam-|erlijk geweest : de landbouw, na lang gakwijnd te ïebben in Engeland, is er teeinamaal vervallea en per te niet gegaan. \ lEcnige duidelijke cijfers zullen er een gedaclife ran geven. In 1912 heeft Engeland 80 ten honderd1 p het graan, dat het voor zijn eigen gebruik Selioeft, uit den vreemde moeten doen komen ; het kon dus zelf maiar 20 ten honderd opbrengen. Zooi (ang de machtige vloten van koning Joris dein vrijeij fc'del op zee kunnen verzekeren, is het bezwaar iog zoo groot niet; maar in tijd van oorlog ware te genoeg de ontelbare schepen, die met graan 11' den zijn, op zee tegen te houden, om Engeland Htterlijk uit te hongeren en tôt overgave te dwin-k Zelfs in vredestijd hangen de engelschen vol-Mtakt ran den vreemde af, en moeten den hoogem betalen die men hun vraagt. Mlairtoe dient dan de grond te lande? De velden, Bœta er niet mear uitgebaat en blijven biaak Bpa, terwijl de landbouwers elders he^entrekken 1 Biast eigentlijk Engeland en in het land vaji Wales, H®®? de bévolking die in de voile lucTît weîrkt, ^Kjesn 9 ten honderd; en dan nog wordem boe>-■; âchers, houtkappers, enz. al ta zamen ge-■t'^-Er leven sehier geen menschen meer op den Het spreekt vm. zelfs dat eene politiek, dip verlaten van de vruchtbare velden leidt, ten ■-1 pnjK moet bestreden worden : iedereen ia ■u Engeland te alckoord over, zoowel de liberalen, ■>e m san het bewind zijn, als de behoudsgezinden. ■ m heeft lang naar de oorzaken van dien hachei-Mjtta '"Ktand gezoelit ; en gelijk altijd, hebben er Bel samengewerkt. Een der bijzonderste oorzakenj ■ ««ter het gebrek aan bijna allen kleinen eigein-K1",0 Isude: op honderd eigenaars zijn er maai' ■ ■ die hun eigen land bewerken : het meesbe deel .analords hebben den grond in lust- en jacht-•r^en hersohapen, en denkt esr zelfs niet mee-x' de velden te doen nitbaten of zet ten minstc? ■ffeiden om^te zetten. ■ M dat hij zonder grond is, moet de landmaq ■F stad gaan : in Engeland is uit het ver-■poozen der landbouwkwestie eene tweede ea (L m,,lge.rf kwestie gasproten, di© de steden aan-Ke-V-eiî+ ^u^en ver laten ligt, zijn de steden Bl, tl ea l0m aankomenda meinschen. | e' jerSen. moet men er, in koortsigen haast, Bishmi^o vfn bouwen: ■g'ieliik altijd, stijgt da Ki » i hooger en hooger zoodanig dat het' KL tr ? .S®611 dak meer vinden kan om et Bedf I6 %n- Wonder genoeg ! in de> steden-Kn"ii« t en onmeetbare domeine>n, Kiiilf î i, .^e' en. daar ook heeft men oalgeluk-WL-t\^ kleinen eigendom laten vallan. Het ge-■?nze]fdp1116!-8 ^ stadswijken aan één en K ziin n 8r ^oe^)e'hooren en een waar monopool K ®..v°t>rdeele uitmaken. Ieder&en moet buk-Kare inro en indien eene stad, om Ke]iïio-Jf1?rS ^svesfen, het domein van den hen af • noo^S heeft, hangt het alleenlijk; ■Zoo io-o i ' ^ <: neen te zaggen. ■àt du i.f ■ blijven duren, en het is klaar fc do Êntj16! I?1,°€n'c^0nl ia stad en te land© wederom Brein di ®e . °^6n moet in voege komen. : ander» Kken if miD| ere burgerij, die zoo taai in het' Rt Toit ^en0 bijzonderste krachten vaa echtt.1 v°lstrekt te verdwijnen. Hoe da ftbruiht ? T ^ boorcl gelegd? en welka middeleç dacht de regeering het fie d00r Sevonden te hebben; en door ©eue wet, de r,W f.l, Kaniers gestemd werd, gaf zri Kr des nerîi' •! overheden de overgroote maoht> Henen, om°,S Çeweld zekere gronden te ont-■fe te vert-26 perceelen aan kleine boeraiy |et Wzam<n^°^jn buur te geven. Alzoo moast V s'and tnm I'?ne klas van pachters roin zoudpn ù dle (ien vervallea landbouw we-Hend, \Taar.-, °Pbeuxen. Ingezien den treurigen toei-Bïe<3®icidel mei^ ne<iergezakt was, verdient dit) ■fead «û i So®Çigebeurd te worden ; en in En-■®ecr dan 12 nnn i van "^ra^es hebben inderdaatj l'pe kiinnflT.' i i boeren aene kleine pacht- IT ^ CTom , ®treklken- Alleenlijk wat is dit getal ■ ®eetlon7p „e. ook scbijne — in verhouding met m benuttio-zi °es1trektheid van landeren, die nog *e' WerkttAtW enî middeil> hoe goed hef ■rIOorliik t» î om de ingewoekerde kwaa] m*. tef® ^,nnen genezen. ■?ùcht, dai n®i. re"eerillg °P ©sa tweede middeî B heeft ° Soeda uitslagen opgelererâ heeft ■ "'l'ze heetPT,°°te iarL<^eigeaaars — de landlord.9 eioPriri oarechtstreeks tôt het verkoopen " omm-en, .willen dwingen, met uiterst* hooge erfenisrechten op de groote domeinen te doe» wegen: om vrij te sohieten van die lasten, hebben de landlords dan zelf aile belang zich op voordeeligei wijze va.n hunne gronden te ontmaken. jSTatuurlijk worden deze idan in kleine pachthoeven hersohapen, die ten dienste der landbouwesrs staan. Nu droomt de regeering an de gedwongene ont-eigening nog op gro'otere schaal toa te passen, en van aile gronden, die slecht beibouwid zijn, van ambtswege af te koopen. Het ware sehier eene revo-lutie te lande; en zeker is liet dat zulke handelwijzQ vol gevaar is, en slechts door een uitersten nood kan gewett.igd worden. Het bewijst echter dat iedereen in Engeland beseft hoe broodnoodig het ip! de mindera lieden te verhelpen ©n den kleinen eigendom weer in t© voeren. God zij dank, in België zijn wij nog verre daarvan; de kleine eigendom bestaat bij ons en wordt dooi! de regeering aangemoedigd. Alleenlqk hij groeit niet rap genoeg aan en houdt gaen galijken tred metJ het aangroeien van 's lands bevolkiûg. Daarom zeg-gen en Jherhalen wij dat er naar middels moetl uitgezien worden om den grond nog toegankelijker te maken aan aile spaarzame lieden. De h©er ïib-baut heeft al een voorstel in dien zin neergelegds het moet grondig onderzocht en spoadig gastemdl worden. HIER EN DAAR , De Schoolwet. — Donderdag heeft de kommissïél van weienschappen en kunsbem van den Senaat het onderzoek geëindigd van het Schoohvetsontwerp. Eene hevige bespreking had plaa.ts over artikel 31. aangaande het godsdienstonderricht. De linkeirzijde stelde versohil-lende wijzigingen voor, die allen verworpen werden, Ten slotte werd het wetsontwerp goedgekeurd', rechter-tegen linkerzijde. Niet op post. — Woensdag waren de zes afdeelingen der Kamer bijeengeroepen voor het onilerzoek van twe^ wetsyoôrstellen, uitgaande van leden der liberale lin-kerziide. Het eerste, betrekkelijk de vermindering der accijnsrechten op de suiker, is opgemaakt door M. Gi-roul ; het andere, aangaande de landelijke huurceelen, gaat. uit van M. Jourez. Op te merken is dat het lot de linkerzijden bevoordeeligd heeft, aangezien zij meer-derheid zijn in vier afdeelingen op zes. 't Was dus zeker dat beide wetsvoorstellen een goed onthaal gingen gçnieten, te meer daar er bij de iiberalen en de "so-oiaiisten bijzonder aangedrongen was om de vergadering bij te wonen. Welnu, de oppositie sehitterde door haxe ai'wezigheid on de twee ontwerpen werden verworpen. De middenafdeelingen, voor beide wetsvoorstellen, werden gevôrmd; deze voor het ontwerp Giroul is uit-sluitelijk samengesteld uit katholieken, terwijl die voor het ontwerp Jourez vier katholieken telt op zes leden. Men kan deqken hoe de afw^zigen ran hunne vrienden op de kneukels zullen ge-kregen hebben, vooral van de twee opstellers der wetsontwerpen, wier gelaat ruim eene el lang was. Overeenkomat. — Woensdag vergaderde de bijzon-dere kommissie, geîast met het (înderzoek van het wets-voorstel waarbij de overeenkomst goedgekeurd wordt, gesloten tusschen de Congokolonie en de Maafschappij der Buurtspoorwegen van jMayumbe. Er werden versoliei-dene vrag>en aan de regeering gestekl. De kommissie komt heden -STijdag opnieuw bijeen, om kennis te ne-men der antwoorden van den minister. i Gratis. — De eerste aflevering van het merEweerdig en boeiend werk « DE BANDIETENWERELD », is nog altijd kostsloos te bekomen bij al de verkoopers van ons blad. Men denke er dus op er eene te vragen. Teleïoon. — De uitbreiding, door het telefoonnet Brussel genomen, heeft doen inzien dat, om aan de steeds toenemende vergrootingen het hoofd te kunnen bieden, het noodzakelijk is de hoofdstad'te voorzien van vier middenkantoren, die elk een verschillend gedeelte der agglomeratie zullen bedienen. Het eerste dier kantoren. opgericht in de Olmstraat (Jubelpark), werkt ran 15 maait af. Het wordt aangeduid met de letter O en zal ongeveer 4,000 abonnenten bedienen. Om gemeenschap met die abonnenten te vragen, moet men dus, van 15 dezer af, hun nienw roepnummer (dàt met de letter O er voor) opgeven. Voorbeeld: O 3781. Het publiek wordt dringend verzocht, de Januari-uitgave van het ïelefoon-boek te raadplegen. De socialistische pers. — WelK soort geestesvoed-sel de lezers van « Vooruit » te slikken krijgen, leert ons « De Waarheid », die het volgende aan die lezers doet aanmerken: « Als er nog prmcipieele artikels in « Vooruit ? verschijnen, zijn ze gewoonlijk geknipt uit andere bladen. Als men er het woord lasteraar neer-schrijft, -i-orgeet men er bij te voegen hoe dikwijls men zelf reeds voor te lasteren veroordeeld werd. Uwe goed-heid, lezers, wordt miskend, uwe onwetendheid wordt uitgebuit. uw vertrouwen wordt misbruikt. Gg zijt lezer van \ ooruit », waarin gij elken dag voorgelogen wordt, waarin ao waarheid den hais wordt "omgewrongen en de hoofdmannen worden opgehemeld. En voor die ophe-meling worden, met uwe oenten, de opstellers van « Vooruit > betaaldl » We weten wel dat de menschen niet geleerd geralfen dan voor hun geld. Tooh is het onbegrijpelijk dat er nog lieden zijn die hunne centen kunnen geven aan de roode bladen, waarin zij zoo brutaal op stoopen getrok-ken worden. Is het dan te verwonderen dat die "sukfce-laars, zelfs door de socialistische leiders, bèschouwd worden als willooze dutsen, als gaaien met bekrompen geestvermogens? 't Is waar ook, de geestverstomping, de zinnenverdooving maken deel uit Van de socialistische volksopvoeding ! De maaneklipn. — Van de maaneklips Is, tenge-volge der overtrokken lucht, veel minder te zien ge-weest dan men er kon van verwachten. Rond 2 uro, donderdag morgend, eenige oogenbiiklcen nadat de maan in de halve schaduw getreden was, kon men het liemel-liohaam omringd zien van een lichtkring waarin al de kleuren van den regenboog te onderscheiden waron. Het natuumerschijnsel auurae evenwel slechts eenige minuten, want weicira wera het luchtruim gansch ver-duisterd door dicht opeen gepakte wolken. .Rond 3 ure liet eene spoedig voorbij zijnde klaarte toe opnieuw de maanschijf te zien; 't scheen alsof ze'gansch uitgebokt was door de schaduw die de weerkaatsing is van onze planeet in het Juchtruim. Wie het warme b;d verliet om de maancElip3 te bo-wonderen, is er dus toch niet hcelemaal aan geweeat voor zijn© moeite. De honden in het leg'sr. — De veldmitraljeuzei zullen vanaf 1 april aanstaande ieder voorzien wordei van 12 trekhonden. De manschappen van iedere kom pania zullen do'or het personeel van het le regimenl karabiniers opgeleid woiden in de behandeling en dt veirzorging der honden. Het getal honden, voor iedere kompanie mit-raljeuzen, zal trapsge'wijze gebracht wor den op 40. De mijnrainp van Strépy-Bracquegniss. — Ove: deze vreeselijke mijnramp, die heel het land door een< gnoote en gewettigde onoroenng verwekte, zal men ii « De Vlaming » van zondag, benevens treffende bij zonderheden, ook eene uiterst welgelukte plaat aan treffen. 't Is het zicht op de geteisterde koolmijninrich ting, met er bij het portret onzer Koningin, die troos en leniging ging brengen in de beproefde families. UIT DEN VREEMDE IN ENGEXjAJSrn Uit vrees! — Het kasteel van Windson^ het palei; van Hampton Qourt en de bijzonderste muséums vai Londen zijn voor onbepaalden tijd voor het publiek ge> sloten, en zulks uit vrees voor een aanslag van wege de suffragetten. . De suffragette;!. — Het assisenhof van Londen heefi dondeidag Mary Richardson, die dinsdag de schilderi van Velasquez, in de « National Gallerio_» baschadigc heeft, tôt 6 maanden gevang veroordeeld. -i-iV A.L.JBJLN1E ïn Epinis. — Vorst Willem heeft den nederlaiidschei maj'Oor Thompson tôt buitengewonen vertegenwoordigej in de distrikten Koritza en Argirolcastro benoemd. Majoo; Thompson heeft volmacht gekregen om er de orde t< handhiaven en de bestuurlijke ainbten in be rienben. Dins dag reeds is ma.joor Thompson met verscheidene lan dere nederlandsche officiers Vertrokken. Eene proklamatie van den koning. — Heden vrij dag morgand zal de volgende proklamatie van koning Wilhelm I van Albanië te Durazzo afgekondigd wor den. « Albaneezen! Op dees oogenblik treedt het vrije ei onafhankelijke Albanië zijne nieuwe .geschiedenis in; Het lot vian het Vaderland is voortaan toevertrouwc aan den koning, aan het wijs beleid der regeering er (aan uwe vaderliandsliefde. De af te' leggen weg is lang en met hinderpalen beziaaid, doch geen enkelt hinderpaal is onoverwinbaar voor een volk, dat roem> rijke overlieveringen bezit in de oude geschiedenis, er dat, gelijk gij, een vasten wil heeft van be werken er vooruit te komen. Onze plicht en deze van onze opvol gers zal altijd ,zijn het verwezenlijken van 's landt welvaarfc. Bezield un*. de»e gevoeler>5, hebben wij uil uwe handen de kroon van Albanië aanveerd. « Albaneezen I Op het oogenblik dat wij den troon be-klimmen, verwachten wij van u, dat gij u allen ronc uwen koning schaart en wierkt met ons om onze vader-landsche betrachtingen te vervullen IN JR XJJMEN1E Prinselijke verloving. — Die koning en de koi ningin van Rumenië, vergezeld van hunnen zoons prins Karel, zullen den 6 april naar St-Petersburg vertrekken, voor de verloving van den £rins met eene der dock ters v&a den czaar. IN -MEXICO Bij de opstandelingen. — Het krijgsbestuur dei opstandelingen te Chihuahua heeft besloten dat de eigendommen die aan den St-aat toehooren of door hem verbeurd werden, zullen verdeeld worden o-nder de sol-daten der oproerlingen, onder dezen die gekwetst werden gedurende de omwenteling onder Madeiro, en onder dp weduwen en weezen van de toen gesneuvelde soldaten. Naar aile waarschijnlijkheid zal ieder soldaat eigenaai worden van 15 hectaren grond. De amerikaansche trospen. — Président Wilson heeft besloten de troepen op de Mexikaansche grens t<= zullen verdubbelen. Zoo zal men voorkomen dat de mesikaansch'e- soldaten voortaan nog op het grondgebied der Vereenigde-Staben dringen, zooaJs zij het gedaan hebben, om zich van het lijk van M. Vergara te ontlasten. IN JPOR1 XJQ-EB. S CH. CONGO Het geval Bowskill. -— M. Bowskill, de engelsche profcestantsche missionaris, onlangs in porbugeesch Ctongo aangehouden, is tçrug in "çrijheid gesteld, doch hij zal door de portugeesche regeering voor een krijgsr&ad gedaagd worden, om aan de inboorlingen geweeren en kardoezen verschaft, en toegelaten te hebben op de portuge'ezen van het gebouw der zendelingen te schie-ten. De vereeniging der protestantische zendelingen te Londen, heeft aan den engelschen minister van bui-tenlandsche zalcen, gevraagd da.t deze al het mogelijke zou doen om de verschijning van M. Bowskill voor den krijgsraad te beletten. —— «« Nieuwjaarsgiften voor den Pans DERTIGSTE LIJST. — Overdracht der vorige lijsten' fr. 75,313.45; M. en mad. Eug. Hellemans, Lier,' 100; twee broeders priesters, bisdom Brugge, 300; E. II. Cornand, pastoor-deken, Ledeberg, 50; M. J.-P. Buyckx, Lier, 50; Doktor Janssens, Le\iven, 30; mevr. A. Geel-hand de Labistrate, Gent, 100; mevr. Maurice Pycke de Peteghem, id., 100; Douairière Georges Vergauwen, id., 100; M. en mevr. de Bay, id., 100; geestelijke Confe-rcncie van Beauvechain, 55; É. H. Blomme, rus tend-pas toor, Melle, 50; Ridder Soenens, St-Denijs-Westrem, 50; naamloos, Gent, 50 ;M. en mevr. Louis Rollier, Den-derleeuw, 25 ; M. en mevr. van Malleghem. Gent, 50 ; de pastoor van Harelbeke, 25; M. R. De Wulf-Vander-haeghen, Gent, 25; E. H. De Witte, pastooF, Bulscamp, 25; A. S., Gent, 25; M. en mevr. F. V. C. en kinderen, id., 25 ; Dr en mevr. Stockman, Everberg, 25 ; Ter eere van den H. Antonius, D. B., 20; O. C., Gent, 20; mej. Lecomte, id., 10; God zogene onze familie, Bergen, 5; naamloos, Co, Gent, 5; tôt voortplanting van 't geloof, Aaist, Mijlbeke, 10; onbekend, Haeltert, 6; opdat de H. Vader ons huisgezin zoude zegenen, 5; eene congre-ganiste, Iseghem, 5; O. en R., Roucourt, 2; voor "net welgelukken van eenen priester, 5; opdat de H. Vadei mij zou zegenen, 1 ; naamloos, Hérent, 10 ; voor eene gunst, Wolverthem, 2; voor het welgelukken van een examen, 2; naamloos, Hasselt, 5. Totaal : fr. 76,588.45. Men kan de insctirijvingen sturen aan het bureel van het blad of aan M. Léo Mallié, sekretaris, 7, rus de la Tête d'Or, Doornik. Badovaart naar Rome der Katholieke Drtikpers. — Vertrek den 20 april en terugkeer den 8 mei. Vraagt uitgebreiden prospectus aan de agencia Erançoi8t .45, •NoorcUaan, Bxussel. Groote brand te Waasten Een ma» ievend verkoold Een schriRkelijke brand, waarin een ma.n het leVeW verloren heeft, bracht idinsdag nacht de gemeentea Waasten en Pioegsteert en heb omliggende in op-schudding.i De beproeîde familie Op het gehuchjt Touquet, grondgebied der gemeentfe Waasten, op de grensscheiding van Pioegsteert, was een klein met strooi gedekt huisje, bewoond door de familie Hendrik Vandekerkhove-Urbanie Desrumaux. De man is 44 jaar oud en fabriekwerker, terwijl de vrouw,' 41 jaar oud, het huishouden doet en wat op heti veld werkt, waarin zij geholpen werd door hare moedelr,' 64 Jaar oud, en ,hare vier kinderen, 18, 16, 14, eii 10 jjaaa- oud, twee jongens en twee meisjes. Die familie woonde daar sedert de maand octobiarl 1913. Vroeger werkte de man in eene fabriek te Wer-vick-Zuid, doch sedert eenigen tijd was hij werkman in de gaz fabriek van Armentières. 't Is sedert dan datt zij te Waasten wa,ren kotnen wonen. Vroeger woonden zij te Komen-Ten-Brielen. Brand! Brand! De familie Vandekerkhove was dinsdag avond nogal vroeg te bed gegaan. Rond 11 ure was de vrouw opge-staan, toen zij eensklaps met schrik bestatigde dat hetl dak der woning in (brand stonid. Haar man wekken en met de kinderen vluchten was het werk van eea second. De vrouw liep hare kinderen in veiligheid brengen in eene naburige hoeve en gaf het noodsein aan de geburen, die dadelijk toesnelden en den man cla kostbaarste voorwei'pen hielpen redden. Er was echteir niet veel te redden en aan blusschen viel ook geenszins te denken. Het vuur nain eene bliksemsnello uitbreiding en men begrijpt. dat het huisje. met strooi gedekt en Paet lee-men wanden, spoedig in licht laaie vlom stond. De rook en de vlaimmen sloegen door het dak op, berwijll duizenden gloeiende vuurgensters door een fellen wind] in wildc dwarrelende vaart heinde en verre geslin-gerd werden. « Mijn tabak! Mijn tabak !r» Henri Vandekerkhove liep als een waanzinnige voor zijn brandend huis heen en weer. Eensklaps lioorde men! den man roepen: « Mijn tabak! Mijn tabakI » Hrj snelde het brandend huis binnen en verdween tusschen den rook en de vlammen. Vandelcerkhove had op zijnen, zolder indeirdaad 50 kilos ta-bak liggen. De man wilde dit redden, doch die onvoorzichtigheid ging hem het leven kosten. Niemand zag hem nog uit het brandendj huis weerkeeren. Zou hij misscihien langs achter kunnen vluchten zijn? Men zocht overal, men vroeg aan iedereen of men Vandekerkhove niet gezien had. Deze was nergena t© vin-, den. Hij moest dus in den vuurpoel omgekomen zijn. Misschien lag hij in httië slechts bedwelmd door den stikkenden rook, Niemand echter dierf het wagen in huis te dringen. Rond middernacht stortte het aak en de zoldering met groot gekraak in. Een douanier had; een menschelijk lichaam tusschen de rookende en vlam-mende planken en balken zien naar beneden tuimelen. Men was nu overtuigd dat de arme man levend ver-: brand was. Men kon echter den vuurpoel nog niet na» deren om het slachtoffer er uit te halen. ! Het verkoold lijk Een kwart uurs nadien haalde een douanier bq1 mid« del van eene lange vork een vormelooze klomp verkoold vleesch uit den puinhoop. Men kon echter niet gelooven: dat dit het stoffelrjk overschot was van den onge^ lukkigen Hendrik Vandekerkhove. Men vroeg aan "de vrouw of er soms in haar huis geene hespsn, geeu zwijn of geen hond aanwezig geweest waren, waarop de vrouw1 ontkennend antwoordde. Men onderzocht dan nader den klomp vleesch en! men stelde vast dat d'it wel hot stoffelijk overschot! was van den man. De geburen beletten de vrouw en' de kinderen dit ijselijk schouwspel aan te staren en1 hielden de ongelukkigen op afstand. Van het lijk bleef nog enkel de zwart verkoolde romp over. Uit den buik puilden de ingewanden, terwijl het hoofd letterlijk tôt assche verbrand was. Van beenein of armen was er sehier niets meer ts vindein. In afwachting va.n de komst der gendiarmen, weffdl het stoffelijk overschot ter plaats gelatem, oveirdekti met een laken. Het onderzoek Da gendarmen' van Waasten Icwam'eto: spoedig ter plaats. Zij deden het verkoold lijk naar hiett doodeni- > huis der statie va<n den Touquet overbrefngen, en stel-den dan een ondlerzoak in. De schade voor de meubelen, welke niet verziekierd waren, beloopt 1,800 fr., terwijl de schade voor het irais, dat toehoorde aan de gebroe-ders Deconinok, op 3,000 fr. geraamd wordt door ver-zekering gedekt. De oorzaak van den brand; is onbekend. Het iparket van Yper is Woensdag namiddag^ ten 4 ure, ter plaats geweest. De lijkplechtigheden va-n het slachtoffer hebbeù donderdag morgend in de kerk van Pioegsteert plaats gehad„ — ♦ — De kooEmpramp te Thieu i Het onderzoek Uit het onderzoek door het mijnkorps en fleïl p'airkieï Sngesteld, om de plaats vast te stellen, waar de lijkefl der slachboffers zich moeten bevinden, is geblekeni dat t%\ee hunner, die der gebroeders Desrnet nabij den ophaalbak moeten liggen. Deze twee ongejukkigen liad-den zich goed kunnen redden, men had hun in t-ijda verwittigd, maax z,ij wilden nog hun gereedschap gaan halen en toen zij dan terug aan den bak kwamen, was deze reeds voor de laatste rnaal bovengehaald^ Twee ander moeten zich in de luchtpijp bevinden en twee op 500 of 600 me ters in de ga.lerij. Men denkt! dat de lijken der vijf ander wellicht nooitj zullen kunnen terug gevonden worden. De uitputtingswerken De uitputtingswerken gaan, gelijk wij gisteren re?da gezegd hebben, maar langzaam vooruit en het zal on-getwijfeld nog verscheidene dagen aanloopen, eer menj den boclem van den put zal bereiken. Men denkb in-derdaad dat er drie dagen zullen noodig zijn om den tek, die in den put n. 1 vastzit, op te halen. To>ti nu is men eir reeds in geslaagd heb bovenste van den J>ut op te breken. In den pu-^i n. 2 za,l heti werk neg eenige dagen langer duren. De ingenieur Manche De ingenieur Manche, wiens heldhaftig gedrag voor g'evolg had dat de ramp^ minder slachtoffers maakte, had zich tijdens de reddingswerken nogal erg bezaercj aan het been. Hij gaf cerst maar weinig acht op da wonde. Doch clians is zij \-erergerd en heeft hij zich verplicht gezien ze dooi eenen «geneesheer te doen ver-zorgen. Deze heeft hem eene yolstxekte rust voorgei-schxevea, Dsriigsto Jaargaag N r 62 2 centlemen per nummer Brussel, Vrijdag 13 Ktaart 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume