Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1956 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s46h12wk4j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

W 3de JAARCANC, Nr 7: HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per reg Groote id. bij overeenkom Dienstaanbiedingen : voor gereformee den kosteloos. H • ' Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, < T,F.r& vav nnîT.THïrM Het nummer ; 5 centïem (Front en Frankrijk). 10 centiem t^ndere landen). Per ciaand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fh F.nflp.lanrl 2 sh. Hnllanrl 1 flrl. 2S. Eldftrs S.00 [s mm feesi | TER CELEGENHEID VAN 'S KO NINCS NAAMFEEST, BIEDEN Wl, AAN ZIJNE MAJESTEIT UIT NAAIV VAN ONZE LEZERS EN UIT ONZEt* EIGEN NAAM, DE HULDE AAN VAt ONZE ONWANKELBARE TROUW VAN ONZEN DIEPEN EERBIED. ■ EN WIJ DRUKKEN DEN VURICEÎ* WENSCH UIT KONING ALBERT VOOR LANGEN TIJD, ZEGEVIE REND, AAN DE SPiTS ZIJNER DAP PERE TROEPEN, ZIJN NIEUWEI* BLIJDEN INTOCHT TE ZIEN DOEf IN ONZE VERLOSTE HOOFDSTAD, | KONINC ALBERT, HEIL ! HET VADERLAND. Hu i i ww " ■■ ■ ! , ■ LUCHTVAART De raU o; Aitwerpei I Over den raid op Antwerpen, diei wij gister uitvoerig bespraken, verne men wij nog het volgende : I De beschieting greep plants op Zon dag 28 October. De eerste bom viel t half negen (Greenwichtijd). De aanve puui^dd bij tusschenpoozen voort te elf uur. Een veertigtal bom me n troffen d "krijgspunten, waarop gemikt werd. Men zegt dat bommen op den Dierer tuin vielen, op het Aquarium namelijl terwijl een cinema-vertooning geg< ven werd in de feestzaal, waar ruite: gebroken werden. 1 Daar werd ook schade aangericht ii het Zuidkwartier : Brederodestraat Jozef Liesstraat ,die het ergst geteisteri werd, Pyckestraat, Zuiderlei, Cuylits straat, Belegstraat; in het kwartier vai den Dam : Eeckerenstraat, Maasstraal yaartdijkstraat zuid; in Sint-Paulus Ikwartier : Oudemanstraat, Lang Schipperskappelstraat, Sint-Pieter£ yliet en Karuwelengang. | Men zegt dat er achttien slachtoffer "zijn en talrijke verwonden, maar, zeg een berichtgever, men kon niet nagaai of zij door de bommen of door d Duitsche shrapnells werden getroffen die in groote hœveelheid in de sta< neervielen. | De krijgsschade is aanzienlijk. Di xuidstatie werd door verscheidene bom men getroffen. Er heerschte hevige pa niek onder de Duitschers. Gansch dei nacht redën Duitsche ziekenwagen: lieen en weer. ■; Op de Middenstatie werd gemikt wijl in de galerijen van de statie, langi de Pelikaanstraat, de Duitschers hui officieren-casinos en hun spionnediens hebben gevestigd. [ In de provincie Antwerpen was ool sedert eenigen tijd groote troepenbewe ging opgemerkt geworden evenals ir het nabije Etapengebied. I Sint-Nikolaas is overkropt met Duit sche soldaten. Al de Duitschijrs, die se 'dert een jaar in Mechelen ingekwar tierd lagen, zijn naar het front gezon iden geworden. IN FRANKRIJK 1 Het Kabiael Painlevé I gevallen I Na de Kamerzitting van Dinsdag na tniddag, heeft de Fransche kabïnets overste, M. Painlevé, zijn ontslag ei dat, van zijne collegas aangeboden aaj M Poincaré, voorzitter van de Frail sche Republiek. m Sedert ettelijke weken werd de va van het ministerie Painlevé vooruitge rien. Velen hadden het niet krachtdc dig gernoeg gevcmden in zijn optrede tegen de verschillende besohuldiginger die de schandalen voorr den onderzoek: rechter hadden gebracht. noo toe weet men niet wie aa M. Painlevé zal opvolgen. www—— ■ M LEEST OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NiCUT OP HET WESTERFRONT m ■ ■ I WWW ■ ■■ 1 ' Hevige artilleriebedrijvigheid ™ tp VfiffliiTi fr» te Passr.h(>nr!a(>! EN AN W, DE TOESTAND Do Duitsche artillerie-bedrijvigheii heviger geworden op verschilliga^il EN sen van het gevechtsfront van Ype ÎTj De vijandelijke beschieting was |E zonderlijk geweldig in den loop 13 November; deze werd gericht te ^P- de Britsche stellingen in de streek EN Passchendaele. Het weder was kalm ,doch de m die laag over de aarde hing verhinde '■ de verriebtingen van de vliegers,. Deze hebben niettemin nuttig w afgelegd; zij beschoten met welgel '■ ken den vijand. . Eenigen onder hen die op een ge ge hoogte vlogen, beschoten bij n del van hun machiengeweren, vijar lijke stellingen. Er werden verkenningen ingerii |n. die goede uitslagen opleverden; zij i 11 ten onder andere toe foto's op te 81 men. Er werden bommen uitgeworpen jen verschillige punten waar vijandeli !ne troepen post haden gevat. De beschietingen konden echter i ■ voortgezet worden tijdens den nai | . ten gevolge van den mist. , Er werden eenige bommen uitgev . , pen door vijandelijke vliegers in Britsche lijnen. Een Duitsch vliegtuig werd neei de haald en andere werden gedwonger ontredderden staat neer te dalen. ren' Er worden twee Britsche' vliej vermist. 3ge- y lte" FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC in De artillerie-bedrijvigheid der be lat, légers op den rechteroever van de M erd is zeer hevig. its- Onze afdeelingen hebben verscl ^ — - - - 1 " ->..«» I I ia M dene aanvallen ondernomen, die 1 is richt werden tegen de vijandeljke lat- nen, namelijk ten zuid-oesten i r. Saint-Quentin, ten oosten van Si bij- gneul, in het boach Le Chaume. tran Zij hebben een tîental gevange; ;en genomen. van De nacht was alom elders kalm. ist BRITSCH LECERBERIOHT rdè VAN DEN NAMlDDAC Ten gevolge van de hevige artillei erk bedrijvigheid der Britten, heeft de uk. and de hoogten voor Passchendaele a gevallen. rin. De aanval werd echter afgeslager nd. Er is niets bijzonders te melden Kje. het overige gedeelte van het front. ;ht WAT DE DUITSCHERS DOEN 0 lie- HET MOREEL DER TROEPEN ne OP TE BEUREN 1. Wanneer de troepen niet moe op vechten, doet een officier een a&nspri jke voor sommige uitgekozen mannen, dan gelast worden te herhalen wat liet gehoord hebben. Deze moeten nad ;ht, de oversten inlichtingen geven over uitwerkse! die de aanspraak op de : ror- daten gemaakt heeft. de 2. Talrijke spéciale dagbladen u den verspreid op het front, waarin ■ge-,zegd en herhaald wordt dat de vijî i in afgemat is tôt het uiterste, 'dat er h gerenood heersc-ht in Engeland ,en c jers mfeer. 3. De aalmoezenk deelen ell Zondag briefjes uit waarin g'ehand wordt over ^cdsd^enst, doch niet r over den politieken en économisé! lide toestand. aas 4. Leden van den Reichstag kon de soldaten aanwakkeren in de k ieï« tonnementen. i * DE TOESTAND IN RUSLAND Wie zaî winnen, Kerensky e of de parti] der Extremisten ge. De tijding*en 'over Rusland zijn vc jjj. durend onduidelijk. Hebben de m /an mal is ten overwonnen, zooals zij be (pj„ ren ? Zij zijn in het bezit van de ra telegrafische statie van Tsarkoïe-S ien en zoo dus verzenden zij slechts tij gen die aile goed melden over hu zaak. Een feit is zeker dat is dat burgeroorlog in Rusland losgebari is, doch dat er nog geen beslissende vechten geileverd weirdein tôt nu to rie- Over den toestand te Petrograd -i^ij- men op 13 November g an- nieuws. Volgens een snelbericht uit Hapa: i, dû, zou een persoem <iie in de oms op ken van Tornea, in Finland woont, nomen hebben dat Kerensky zich Gatchina bevindit, waar hij zijn ho M kwartier ingericht heeft. KOZAKKEN RUKKEN OP TEGEN DE MAXIMALISTEN " Stockholm, 14 November. — Vol? ^ de tijdingen die gister toegekomen z 6 zou generaal KaJedine bevel geg« ,Z1J hebben aan de troepen der kozakl ieî) die nabij Petrograd post vatten, o] ® rukken tegen de maximalisten. De 50 gimenten der kozakken die in Fini zijn, zouden reeds op gang zijn naa: or" hoofdstad. ge- ihd DE INWENDIGE TOESTAND on |N RUSLAND lies Londen, 14 November. —• Volj snelbericnten uit Frederiksbergen, i: ien inwendige toestand in Rusland tï eld de volgende : nin Dp, maximalisten hebben den pr îen ten eigendom afgeschaft. Men schat er 50,000 partijgangers zijn ten v len deele van Lenine. De geizanten var an- verbonden landen zijn in onderhas lingen met Korniloff. Al de besti — «M ort- van de voorloopige regeering zijn v axi- gaderd te Moscou. Al do troepen ( we- kozakken zijn, naar het blijkt, gestei dio- voor Kerensky. elo, iin. PETROGRAD !N DE MACHT nne DER MAXIMAL5ST5 de t/onden, 14 November. — Men me 3ten uit Petrograd aan-de «Daily Mail» : ge- Maandag namiddag is Kerensky e. Katch'ina aangekomen met de troep 3ni- van de voorloopige regeering, waarv een een afdeeling te Ligova, op eein afsta van 10 kilometers van Petrograd, a; •an- kwam. itre- Het garaizoen van Petrograd gi ver- hem te gemoet met een groote hoevt te heid wapens en munities. >fd HET UITZICHT TE PETROGRAE Petrograd, 14 November. — De t stand is er onuitstaanbaar. Kerens bevindt zich te Gatchina. Er zijn in :ens hoofdstad drie oveirheden en de w ijn, ling is ten uiterste groot. ven Er grijpen voortdurend bloedige ; cen, vechten plaats.Het meerendeel der w > te kels zijn gesloten, alsook de banken re- de handelshuizen-and Het blijkt dat er nog voedsel is v< ■ de eenige dagen. DE KOZAKKEN TE KIEFF Kopenhagen, 14 November. — kozakken zouden, naar men aank< ;ens kondigt, Kieff veroverd hebben. j de tans ZAL, SIBERIE ONAFHANKEL9JK WORDEN? iva- Kopenhagen, 14 November. — Of: dat Ten en soldaten van Tornea (Finlai oor- strooien het gerucht uit dat Siberië z l de onafhankelijk zou verklaard hebben ide- dat Tsar Nicolaas als keizer van dit r iren zou uitgeroepen worden. ^EVEsmnsm •s- rs Uivoeri|ge( bijzonderheden kond gt bijeen gebracht worden over de « v< m drukkingsmachien », die van uit Bri :1e sel door generaal von Falkenhause n, den generaal goeverneur, wordt 1 id stuurd.- Deze machien bestaat uit versch je lende raderwerken, waarvan de tw n_ voornaamste wel de politieke afdeeli a_ en de politie-diensten schijnen te zij >n Het is de politieke afdeeling — of 1S Politische Abteilung beim général gc vernement —, zooals dat in 't Duits< heet, die de zoogezegde vervlaamschii van de Gentsche Hoogeschool voorh ?s reidde en uitvoerde, en die de bestui in lijke scheiding tôt stand bracht, waf st van het terloops wel belangwekkend op te merken dat in het Belgisch bu >k get voor 1917 (opgemaakt door de Du e- schers natuurlijk), de kosten voor h in uitvoeren op 7 miljoen frank gesch zijn ! j._ Deze politieke afdeeling bij het gen e_ raal goevernement van België, is g r_ vestigd te Brussel, in de Lambermon de Hertog- en de Nijverheidsstraat, de lokalen van het Belgisch ministei van arbeid en nijverheid. Dit teve - militair en burgerlijk, economisch < politie organism, houdt zich ijverig m zoowel den huidigen als toekomendi toestapd van België bezig. Onder de leden van zijn persone telt men : Graaf. Harrach, die de t vaardigin'g van den zoegezegden Ra; van Vlaanderen, aan den Duitschi kanselier, op 3 Maart 1917 voorsteld Dr. Dirr, een volksvertegenwoordig uit Beieren, en herr Karl Dispecker, d a" met prof essor von Dyck, van Munche "s* de meest bedrijvige leden waren van ■ 3n « studie-kommissie voor de vervlaai ïn sching van de Gentsche Hoogeschool ' De politieke afdeeling heeft voor o dracht oneenigheid en tweedracht o al der de Belgen te zaaien, met den ta; re- strijd uit te baten. De economtsche < la- deeling houdt zich bovendien bez en met het uitvinden en in praktijk s tell ;n, van allerlei middelen om bezet Belj es- zooveel mogelijk te knechten, uit buiten en te verduitschen Het is i an^ deze afdeelling dat de bevelen kom^ om België geheel en a! ten gronde richten, ten einde aile concurrenl voor den Duitschen handel na den oc log uit den weg te ruimen. De politieke afdeeling bevat ten slol nog de Press-Centrale, onder bestu van Julius Wertheimer, van het Wol .asentschap, die voor den oorlog Ï Brussel correspondent van Duitsch bladen was. Het is onnoodig aan 1 dringen op het leugenachtig werk va deze zoogezegde dagbladschrijver: Reeds sedert lang werden zij aan d 3n kaak gesteld. 3r" De economische roi van de politiek 1S" afdeeling is mischien nog belangrijk* !n' voor de toekomst dan den politieke )e" roi. De economische sectie van de pol tieke afdeeling, is gevestigd op d Koninklijke plaats, nr 7, in het Hôtf ee de Flandre, en is in handen van mt joor Kauffmann, geheim regeering! n- raad; van den raadsheer Banke, van D Stinnes, en van den hoofdinspekteu Max Urban. Zij wordt onder verdeel in vier onder-secties : 1) Duitsche Vei mittelungstelle G. N.; 2) de central ie~ oogst-commissie; 3) het bureel voor d ir" suikerverdeeling in België ,en 4) ht :f" statistiek landbouw-bureel. Het is dez afdeeling die het « Gesetz- und Vei ordnungsblatt », het Duitsch Wet- e: ®" Verordeningsblad uitgeeft, dat in d bureelen van den « Moniteur », op de: Leuvenschen Steenweg, gevestigd is. Te Brussel bestaat er ,behalve de oi e" ganisatie genoemd « Polizei-Abschnii e" V », en die meer bijzonderlijk voor d (""> provincie bestemd schijnt, nog ee: i.n soort militairen veiligheidsdienst, get: ie teld « Zentral Polizei-Stelle ». Bover ns dien is er nog de militaire politie, di 3n van de kommandantur afhangt. A e' deze diensten bestaan uit Duitschers e: în staan onder de leiding van Duitscherî De komandantur, die gelegen is i: e' nr 2 van de Wetstraat, heeft, behalv verscheidene bureelen van militaire pc 1(1 litie, nog onder hare bevoegdheid de: 3n dienst van de gevangenissen, dien voo e; het opvorderen van paarden, het bui gerlijk kommissariaat bij de komman dantur ,den dienst voor het kontrolee n- ren van de duiven, den bevoorradtng dienst in aardappelen, de afdeelin; n* padvinders van de kommàndantur. ei "• het « Arbeits-Nacbweis », dat niets an P" ders is dan een arbeidsbureel bêlas n_ met het opmaken van de lijsten zooge zegde •< werkeîoozen », die moeten onl L*' voerd worden. Al deze verschillende organisme houden gansch het openbaar, en zelf lë het privaat leven van de Belgen, ei te bijzonderlijk van de Brusselaars, al omkneld met. een net, waarvan de ma ;n zen ailles omvatten en haast geen en te kele vrijheid meer overlaten noch va: te vereemging, noch van meening nocl ir* van de pers, noch zeifs van de gedachte En ondanks dat ailes blijft de vader te landsliefde van de Belgen even onwrilî jr baar en blijft zij aile uitvindingen tar 'f- ten, die de verdrukkers van het vadei te land tegen haar ook mosren uitvijadexi De Engelsche strijdkrachten in de Noordzee n De militaire medewerker van i- « Times » schrijft aan zijn blad : e De lichte strijdkrachten van de B .] sche marine, die hun basis hebben { onze kusten tegenover Duitschla: s- hebben een zware, gevaarlijke en r wisselende taak te vervullen. Zij z r de cavalerie-divisies van de zee i ageeren in deze hoedanigheid voor verdedigingsmacht te land. Zij moe e de eerste waarsohuwing geven van < e dreigenden aanval en nooit voeling r »t den vijand ver liez en, totdat hij vers e gen is. Zij moeten steeds de wacht h ■- den, dag en nacht. Op de zee, onder i zee en boven de zee, moeten zij wal e tegen een vijand, die zeer sluw is. i moeten de Duitsche mijnenvelden schadelijk maken en de onze cont •- leeren. Zij moeten den handel, zoo\ ,t der neutralen als der oorlogvoerend e escorteeren en den weg vrij houe i voor onze eigen operaties. Dikwijls moeten zij deelnemen c - een offensieven strijd en moeten voc e durend en elk oogenblik gereed z 1 zee te kiezen. i Om hen in staat te stellen, deze te i. te vervullen, deelt de admiraliteit se i pen van verschillende typen er bij i e lichte kruisers, torpedojagers, duikb >- ten, motorbooten, mijnenleggers, n i nenvegers, sleepbooten, watervliegt r gen van aile soorten en grootte en di - vende dokken. Grootere schepen w - den er aan toegevoegd, wanneer h - aanwezigheid benoodigd is. Aangeziôn mijnen-leggende duikb ? ten voortdurend m de weer zijn en oi i lichte schepen steeds door sterk - strijdkraohtôri kunnen worden aan t vallen, is de taak van onze lichte stn - krachten buitengewoon aaniokkeh <- zoodat het geen verwondenng beho te baren. dat 2,000 officieren aanvré i hebben gedaan, om bij dezen popul s ren dienst te worden geplaatst ! Onze nveuwste lichte kruisers z s van een zeer doeltreffend type en stn - ken hun onfcwerpers en bouwers • eer i Zij loopen snel, hebben een doeln i tige bewapenmg en zi]n uitsteke . voor hun spéciale taak uitgerust. De prestaties van onze lichte stri • krachten gedurende de laatste drie - ren behooren tôt de beete der gesch - dénis van dezen oorlog. In den slag v . HelùroLand. in dien van admiraal Be ty bij Doggersbank en in de talloi » j] kleine acties, die door de admiralii zijn gemeld, hebben de lichte stri krachten zich bijzonder onderscheid* Het lag niet aan hen, dat zij niet den slag bij Jutland betrokken wai en indien zij één beminnenswaard zwakte hebben aan den dag gele; dan is het die van het blijmoedig a: pakken van sterkere strijdkrachti zonder op de gevolgen te letten. tan (Wordt vervolgd) 0.1- j j j-j m* " ■ ■ a—i ■* S UIT HET STAATSBLAÏ ten !e" DE MEDAILLE fl^t lla_ VAN KONINGIN ELISABETH 3U- De médaillé van Koningin Elisabe de met rood kruis, wordt verleend aan e :en vrouwen : Zij Soeten, Anastasia, met kloosterna; 3n- Eerwaarde Moeder François de Pau ro" Ponce-let, Maria-Louiza, met klo ternaam Zuster Paulina ; an ren' Dispercyn, Julia-Ma.rgareta, n kloosternaam Zuster Angela ; an La Cae, Eliza, met kloosternaam Z ,rt- ter Coletta ; ijn Swaan, met kloosternaam Zuster î monda, Moeder O vers te en Zusters 2 ak kenverpleegsters der in Afrika gemo be- liseerde troepen. 00- IN HET MINISTERIE iij- VAN INTENDANT Worden benoemd : py. a) Algemeen Bestuur van de dienst un var. aankoop of van de samenstelli der bevoorradmg ; oo- Tôt algemeen bestuurder : M. Kri ize linger. Theodoor ; 2re Tôt bestuurder, afgevaftrdjgde v ?e- het Kabinefc van den Minister . M. S( ]d- dan, Eugeen ; Tôt technisch bestuurder M V; derreken, Jan-Pràns, onder-intendî ■a? der le klasse al bj Algemeen bestuur van het T> zicbtsambt Tôt algemeen bestuurdèr : M St sin. Frans-Jozef, generaal-majoor ; Tôt bestuurder : M. De Vissche ia- Gustaaf-Frans-Adelin, majoor last; nd ver, c) DjjJieer Serruys, Edward-Mar jd- GerartfùâJ afdeelmgahoofd aan het I\ ja- nisterie van Oorlog, is belast met de 1 ie- trekking van Bestuurder van het 1 an heer en vsn H,p AJerpirneene rekenplic at- tiffhend, VOOR SOLDATEN EN VLUCHTELINGEN uiii w uw «m s ?Wij hebben een berg brieven liggen, waarop moet geantwoord worden. We zullen ons dus vergenoegen met eerst aan het grootste getal van onze lezers 8r, le antwoordent vooraleer weer de aan-[er dacht te trekken van de overheden op ncl gevallen, die. aile aandacht verdienen. en op mistoestanden, waarin moet ver-hclpen worden, indien rechtvaardig-heid geen ifdel woord is. îN Onze lezers, die op antwoord wacht' 'dt ten, zullen ons verontschuldigen we-gens Jiet uitstel. Maar uitstel if geen te aclilerstel en dringende zaken, die met en het. welzijn van ie der een in verband an sicfttn, zijn alleen oorzaak v*n onze af~ nd yjezigheid en van het uitblijven var m- onze rubriek. t Nu, de antwoorden... S; GAMMA. , GAMIEL H. D. 237. — Op57 jaar nog 1 aan het front ? Dat verdiemt zeker verse- goeding. En met zeven kinde/ren, waar-ky van twee zoons bij 't léger I Indien gij de samen met uw zoon verlof kunt beko-se- men, kom ons maar bezoeken. Voor werk zullen we waarschijnlijk kunnen ^e: zorgen. Over uw vergoeding schrijven in- we later. en G. A. D. 266. — Ongelukkig behoort )0r g'ij tôt de klas van 1906, ondanks uw. ouderdom. Beiproef tooh nog maar eens met een aanvraag langs uw komman^ dUnt. De >n- Wwe DES. LAMOTHE. — Gij zoudt Lest doen met eene aanvTaag te richten tôt het Vluchte!ingen-komiteit, Place Frédéric Sauvage, te Sainte-Adresse, Le Havre. :ie- idj J. V. T. — M. 75. — 1) Wij zien naar ich de beste boeken uit, die u kunnen die-en nen. Gelief het ons nog eens te herin-ijk neren binnen een drietal weken. 2) Die intrestkoéponnetjes blijven gel-— dig. >ze D. D. D. — D. 22.. — Waairschijnlijlc eit zijt gij slechts ongesdiikt verklaard jd- voor gewapenden dienst. Sjooniet zou m. het best zijn er met uw bataljonsdokter bij over te spreken. en ige A. STR. — D. 186. — Uw broeder kan niets voor u ontvanigen. Slechts în- bloedverwanten in opklimmende lijn. în, Voor de toruggave van uwe onkosteil is niets vastgesteld. S. T., ziekendienaar D. 287. — Eenei aanvraag langs uw kommandant wara — het geraadzaamste. Waar zich de ma-gazijns nu juist bevinden, weten wij J niet. M. D. — D. 300 lOde Gie. — Wij den* ken wel u van dienstte kunnen zijn. ken wel u van dienst te kunnen zijn. ^ verlof bekomt. ie- J. V. M. D. 214. — Uwe vrouw kan. niets meer ontvangen. Die andere ver-im goeding werd uitsluitend aan beroepa 1 ; vrijwilligers toegekend1. E. V. M. genie. — We zijn ongeluk' kig niets voor a te doen. Maar uw kom-^ mandant zal u toch wel aanhooren t Beproef het nog maar eens. us- ARTILLEUR. — On,recht is uit de Yj. wereid niet, vriend1, maar waarom zoudt ge langs uw kommamdant om kj_ nog maar eens geen aanvraag doen ? J. D. P., Leuven. — Doe eene nieuwe aanvraag, vermeldend dat ge als bur-> ger gevangen waart en een verbintenis hebt geteekend. GLilMANNE, Yorkshire. — Slechts bloedverwanten in opklimmende lijn n° kunnen die vergoeding ontvangen. jg- ED. D. -- D. 72. — Richt eene aanvraag, met vermeldmg van uwe twee an getuigen, tôt den minister van oorlog, )U. langs uw kommandant om. Wij den-ken wel dat gij zuit gelukken. T. S., Brankardier D. 174. — Uit inf Vlaanderen zijn er nog geen kinderen aangekomen. >e- LUCIEN D C. I. n. 4. — In bezet Bel-gië wordt het soldatengeld m de meeste plaatsen nog regelmatig uitbetaald. ■e. V F. 5. — Beproef het nog eens met *e- eene aanvraag langs uw kommandant. ia- Wij ontvingen van verschillende zif II- den nog giften voor onze werken. Wij >e- danken onze lezers van harte en zullen )e- de sommeil in een volgend nummer h- mêedeelen a

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume