Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1448 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 23 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 29 September 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rb6vx07c0w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I jrj© JAARGANG, Nr 714. D5NSDAG, 23 OCTOBER jL9l7. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiediagen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorfeopïg te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur . ■ ■ . ■ i . i llllll n—■■ ■■■■■! I UIHIIIW 11 !■■■ I ■WIW Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (yooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. t ? OP HET WESTERFRONT IBeschietingen van Gontrode Roesselaere en Cortemarck I Vijandelijke nederlaag I DUINKERKEN OPNIEUW BESCHOTEN Op 21 October hebben Iersche troepen met welgelukken een aanval ondernomen, rond den middag, ten oos-ten van Croisille. Zij hebben gevange-nen genomen en hebben geen verliezen gehad. De Britsche patroeljen namen 12 ge-vangenen ten zuid-oosten van het Poly-gonebosch. De artilieriebedrijvigheid der beide légers was zeer hevig op het jevechtsfront. Een difcke mist heeft de verrichtin-gen verhinderd van de Britsche vlie-gers. Er werden, niettegenstaande ailes, 238 bommen uitgeworpen op het vliegplein van Gontrode en Roesselaere, op de statie van Cortemarck, op vijandelijke kantonnementen en barakken. Een vliegplein te Roesselaere werd van op een geringe hoogte beschoten. Een bom heeft een Duitsch vliegtuig geraakt en vernietigd. Een andere bom I .viel te midden van een afdak. | De Britsche vliegers hebben met h un I ïmachinegeweren het personeel bescho-I iten en de vliegtuigen die op den grond I «geplaats stonden. I Gedurende deze beschieting haalden •de verkenners zeven vijandelijke vlieg" ■tuigen neer; deze vielen, vernietigd, te gronde, niet ver van de vliegpleinen. : In den avond werden deze vliegpleinen nogmaals beschoten. Een ton "bommen werden er op uitgeworpen, alsook op de statie van Ingelmunster en op de vliegpleinen van Kortrijk. Op een de-zer punten werd een vijandelijk vliegtuig geraakt op het oogenblik dat het poogde den grond te verlaten. In het geheel, werden negen Duitsche vliegers leergehaald en vier werden genoodzaakt in ontredderden staat neer te da-len. Drie Britsche vliegers worden ver-mist.DE TOESTAND Wij hebben reeds dikwijls gezegd, iat generaal Anthoine, de overwinnaar , /an Bixschoote,niet ophield ailes in het werk te stellen, ten bate van den strijd im Vlaanderen, tesaam met maarschalk Bir Douglas Haig, den Britschen gene- ! Men moet nog herinneren dat de ver-irichtingen van zijn leger rond Bix-behoote, de bedrijvigheid der Britten kergemakkelijkte, ten oosten von Iepe-ten. Dank aan de goede verstandhou-[ding die heerscht tusschen deze beide légers, zijn de Franschen er in gelukt. ten noorden van Veldhoek, talrijke punten te bereiken. ! De Franschen hebben insgelijks be-angrijke verlcenningen ondernomen, usschen Saint-Quentin en Champagne. I Terwijl op 21 October de kanons bul-lerden op het westerfront en de pa-i troeljen in Vlaanderen, namelijk de Beîgische en de Engelsche, verkennin-;en maakten, grepen er vooral lucht-revechten plaats. De vijand heeft weer 60 bommen uitgeworpen op Duinkerken. Indien er ?een enkel slachtoffer was, is zulks te danken aan de maatregelen die de be-' rolking genomen heeft ten einde zoo weinig schade mogelijk t© lijden. Bij îet minste noodsein, verschuilen de in-ivoners zich in tien kelder, en wachten 3aar kalm het einde van het gevaar af», • De Britsche vliegdienst heeft gister sen merkwaardig werk verricht. Er heeft een tocht plaats gegrepen op Sarrebruck, in Pruisen, op een afstand van 88 kilometers van Nancy. Het is de tweede maal dat de Britsche vliegers "oh in het oosten vertoonen. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG 5 In België hebben wij, in den morgen, Dp de linkerzijde van het Britsche leger, #P een frontlijn van een kilometer, den 'ijand aangevallen. : Onze troepen, hebben een grooten t vooruitgang gemaakt, ten noorden van Veldhoek. Wij hebben eenige gevange-nen genomen. Onze verkenningstroepen i *ijn in de vijandelijke lijnen binnenge-tirongen, op verscheidene punten van het front, ten zuid-oosten van Saint-Quentin, in de omstreek van de hoeve Mennejean, te Pantéon in de streek van Tahure. Wij hebben een tiental ge-Wngenen genomen, De artilleriestrijd is voortdurend zeei hevig op gansch het front van de Aisne, Aanvallen die ondernomen werden, tusschen Reims en Gerny en in den sektor van Maindè-Massiges, hebben geen uitslagen opgeleverd. Er is niets te melden op het overige gedeelte van het front. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Een Britsch legerbericht meldt dal dezen morgen de Britsche troepen, ver-kenningen hebben ondernomen, tezaam met het Fransch leger, op den ijzeren» weg van leperen naar Staden. De eerste berichten van de stafover-heid melden dat een tamelijk groote vooruitgang gemaakt werd. ECHO'S IN KALES Een Belg vrijgesproken. — In Fe-bruairi laatst werd de Beîgische trein-ge leader De Clercq aangehouden, ondei betichting moo>rdpoging te hebben ge-pleegd op een jong1 meisje, dat des rachts naar het gebucht Las Barague= terugkeerde. Hij werd door den krijgsraad tôt vijftien jaar dwangarbeid verwezen. Voor het krijgshof kwam de zaak de-7.er cFagen in herziening en onze land- genoot werd vrijgesproken. * « O Vaderlandsche betooging te Parijs. — De «Algemeene Beîgische Vereeniging» te Parijs, onder voorzitterschap van M. Paul Neven, Kamerlid voor Limburg, richt voor Zondag, 18 November a.s. te half drie 's namiddags, eene Beîgische vaderlandsche betoo(ging in ter gele genheid van het naamfeest van HH. MM. Koning Albert en Koningin Elisabeth van België. Het programma van dit feest, dat in de groote zaal van het Trocade'ro zal plaats grijpen, versohijnt binnen kort. ï » ï * * Een feest in D 81 I. — Men schrijft ons : Op Woensdag 10 October, greep een schoon feest plaats in het eerste batal-jon van D 81. Verscheidene artisten hadden hun krachten saamgespannen orn aan hunne makkers eenige uren leute te verschaffen. Kolonel Baron G., bevelhebfoer van het régiment, hiitenant-kolonel G., kommandant B. en de officieren van het bataljon hebben door hunne aan-ewzigheid het feest opgeluisterd. Op het programma stand het stuk «Trullemans». In het eerste bedrijf wekte Trullemans de ietwat ontmatig-de soldaten op en legde hun uit waar-\oor zij vechtem, an het erfdeei dat hun van hunne voorvaderen komt, te v^rdedigen en terug te winnen. In het tweed© bedriif zagen wij de mannen, onder de leiding van Trullemans een Tooneelstuk voorbereiden. In het der-do bedrijf vonden we Trullemans, ge-kwetst, als kraecht weer te Parijs. De toeschouwers lachten flink, maar zij voelden zich getroffen ook en aan-gedaan bij het weerzien, da&r op het tooneel, der Brusselsche zeden, zoo ge-trouw uitgebeeld door Trullemans, een echten «Brusselaar». Tijdens de poozen werden duchtig toegejuicht : de Vlaamsche kluehtzan-ger Kaulen; de zanger Schotte;de Fran-sche zangers Minaert en Pal mers; de mandolinespelers Janbloode en Van der Auwera. Al onze gelukwenschen aan die artisten, alsook aan de tooneel-spelers, de heeren Palmers, schrij.ver van het stuk, Leenders, Van Hooren-beek, Van der Stichele, Minaert, Jau-min, Grevesse, Leroy. Gedurende het feest werd eene om-haling gedaan ten voordeele van het werk «Bijstand aan Beîgische kinde-ren». Deze omhaling bracht niet min-der dan 285.45 frank op, hetgeen be-wijst dat ze in het eerste bataljon van D 81 niet al]een dapper zijn, niet al-ieen vol moed en hoop, maar ook edel-moodig. Het bij Sas van Cent gedaalde vliegtuig Wij meldden reeds, hoe ook bij Sas van Gent een Duitsch vliegtuig is ge-daald. 't Was omstreeks denzelfden tijd, dat er eveneens een aan de andere zij de van Holland, te Sneek, viel. Beide behoorden tôt het eskader, dat naar Londen geweest is en boven zee door Verbondene vliegers uit elkaar werd gejaagd. 't Gebeurde bij Sas «van Gent is wel de moeite waard wat in nadere bijzon-derheden verteld te worden. 't Was ongeveer 1 uur in den nacht toen de bewoners van den Albert-Polder bij Sas van Gent djor ongewaDn geluid gestoord werden. Velen storm-den hun bed en hun woning uit en z4-gen een vreemd schouwspel. In een beetwortelveld lag een reusachtig vliegmachien. Een motor was nog aan 't werken en een vlam slœg op. Een man stond er als verdwaasd bij. Twee anderen lagen op eenigen afstand in het veld. Dadelijk 'kwamen er meer nieuwsgierigen. Het is goed afgeloo-pen maar er had daar wel een ramp kunnen gebeuren. Men steile zich j m toestand even voor : Een nog werken 1 ; motor, benzine, die uitge^o-t lag over het toestel en den grond en v-)ak onder het vliegtuig zes bommen. De onge-wonde vlieger was een officier. Hij vroeg aan een burger hoeveel « Stun-den » hij van de grens was. De ma-chiene lag misashien twee honderd me-ters van den draad, maar de Duitscher kreeg tôt antwoord, dat de afstand ongeveer drie uur was. De vlieger vroeg dan inlic!'ir.;ngen aan een ander, die de grens in de geheel verkeerde richting wees. Een derde zei eenvoudig de waarheid en de Duitscher zette 't dan op een loopen, hopend België nog te bereiken, maar een nacht-waker sn^ed hem den pas af en een tcegeschoteu militair vatte hem. ïntusschen hield men de anderen,die uit het vliegtuig waren gevallen. Een was vrij ernstig aan de heup gewond en de andere had veel schrammen en eenige gebroke tan den. De drie vliegers begonnen te redetwisten. Ze waren van Londen gekomen en nog boven zee. Nabij de Hollandsche kust meirkte . men, dat er aan een der motofren wat ' ?chee.lde. De officier wilde dan naar Zeebrugge. maar de bestuurder gaf de voorkeur aan een landïng op een ter-rein te Moerkerke, in het noorden van Oost-Vlaanderen. Daarheen werd ge-koerst, maar zoover kwam men niet en tie machien viel in het beetwortelveld bij Sas van Gent. De gewonden werden in een spoor-weghuisje van de lijn Terneuzen-Gent ! ,srebracht en vandaar per rijtuig afge-haald. Ze liggen nu ter verpleging in het ziekenhuis van Terneuzen. Heden morgen zagen wij militairen van het vliegwezen het ïeer beschadig-de vHegtuig demonteereai. Het is een kolosaal stuk met twee Mercedesmoto-ren. Op de staart is een lange, zwarte draak geschilderd met vurige roode long. Natuiurlijk ontbreekt het zwarte kruis niet. De bewapening bestond uit drie machiengeweren. De bommen lagen nog onder een dekzeil en mehschen kwamen nieiuwsgierig en toch wat hui-verig kijken naar de schijnbaar zoo eenvO'Udige projectielen, doch waarvan ze in de kfrant zùlke vreeselijke dingen lezen en ze sprakem hierover tôt de «maréchaussée», die van Zaterdag af ge trouw bij den gewonden vog'el de wacht hield, hen verjoeg. En terwijl we daar stonden in den heerlijken zomermorgen recht boven de verlaten huizen van de Beîgische grens hoorden we weer geronk in de îucht. Ja, 't zijn prachtige dagen voor de vliegers. De militairen van 't Nederlandsch vliegwezen hebben het druk. Morgen moeten ze weer naar Cadzand.. En hoeveel vliegers zullen er hier nog komen landen? (« Tel. »). — wuii »'-'W^VW" ■■ 1 1 * — AMERIKA EN DE OORLOG EEN DmKBOOTTE NEW-YORK New-Yor/, 22 October. — Het Komi-teit van de leening van de Vrijheid tracht de verovering van den Duitschen duikboot, die door de Engelschen be-komen werd, te baat te nemen. Deze zal, uit drie deelen bestaande, in de straten van New-York rondge-voerd worden, tôt aan het Middenpark, waar hij terug zal ineengezet worden. Men zal met dezen duikboot reklaarn maken voor de leening van de Vrijheid. Een deel maakt een gewicht uit van 30 ton. Een tweed© bedraagt 45 ton. Een derde,het achterdeel van den duikboot bedraagt 37 ton. Oorlogskroniek ('Vervolg en slot) 20 September. — Artillerieiactie aan het. grootste deel van het westelijk front. — De Roemeniërs behalen kleine successen. — De Fransohe Kamer neemt een motie van vertrouwen aan in het Kabinet Pain levé. — De Eingel-schen veroveren belangrijke stellingem bij leperen. — Krachtige aanvallen der Franschen bij Verdun. — De Argen-tijnsche Senaat bealuit tôt de breuk met Duitsohland. 21 September. — De Britsche troepen breiden hun offensief in Vlaanderen uit. — Aanvallen der Italianen op den Monte San Gabriele. — Zweden zendt een protest-no-ta naar Berlijn. — Actie der Russen bij Riga en der Roemeniërs bij Focsani. 22 September. — Duitsohland zendt een antwoord op de vredesnota van den Paus. — De Engelschen blijven vorde-ringen maken in Vliaanderen. — De Duiitsohers vallen aan aan de Dwina. Zij bezetten Jacobstadt. — Nieuwe wij-zigingen in het Russisch opperbevel. — Lansimg publiceert onthullingen, over de infcriges van Bemstorff te Washington.23 September. — De Russen tnekken naar den rechter oever van de Dwina terug. — Duitsche aanvallen in Roeme-nië worden afgeslagen. — De Engelschen hand'haven de veroverde stelîin-gen in Vlaanderen. De antwoord-nota's van Du'itschland en Oostenrijk brengen geeneerlei veranderi>ng in d© houding van Amerika en Engeland. 24 September. — De Duitsche reigee-ring willigt het ultimatum van Argen-tinië in. — Gevechtsaotie bij leperen en Riga. 25 September. — De koning van Beieren beantwoordt de nota van den Paus. — De Russen vallen met succès aan bij Riga. — Een Duitsche torpedo-i.ager door de Engelschen bij Zeebrugge tôt zinken gebracht. — De Italianen behalen een siueces in Tripoli. — Mis-lukte anavallen der Duitschers bij Verdun. — Luchtaanval op Engeland. — De Engelsche minister van oorlog houdt een rede over den toestand. 26 September. — De Engelschen siaan tegenaanvallen der Duitschers ai aan het front bij leperen. — Artilleriestrijd aan de Aisne. — Belangrijke Britsche successen in Oost-Afrika. — Nieuwe luohtraids op Engeland. — De Oostenrijksche premier legt een verkla-ring af in het parlement omirent de toestand. — Conflict tusschen de Ma-ximalisten en den Raad van Arbeiders en Soldaten. 27 September. — Asquith zet op> een vergadering te Leeds het oorlogsdoel der verbondenen uiteen. — D© Engelschen behalen aanmerkelijke voordee-len in Vlaanderen. — De voorzitter van den Rijksdag aan het wooxd. — Sou-chomlinoff tôt levenslangen dwangarbeid veroordeeld. 28 September. — Vruchtelooze tegén-aanvallen der Duitschers bij leperen — Uibslag der Zweedsche verkiezingen: overwinning der oppositie-partijen. — De Duitsche rijkskanselier weigert het oorlogsdoel te omschrijven. — D© slag in Vlaanderen woedt voort. Democra-tische confeirentie te Petrograd. 29 September. — De Beiersche minis-ter-president houdt een toespraak in den Landdag, waarîn hij Wilson aan-valt. — Lord Milner spreekt voor een Amerikaansche club. — Oppositie der Tsjechen in het Oostenrijksche parlement.30 September. — Kleine actis in Artois. — Krachtige artillerie-bedrijvig-heid op verscheidene deelen van het Fransohee front. — Een nieuwe luchtaanval op Londen. Actié bij den San Gabriele. — Actie der Russen aan de Sereth en de Donau-delta. Arbeidstroe-belen in Italië. IN HET LEGER Bij de gçriie Bouty, Deffontaine, Van Ghendt, Houben (reserve), Jahn (id.), Plisnier (id.), Gillain (id.), baron de Cartier d'Yves (id.), Brabant (id.), Vander Cruyssen (id.), Burgéon (id.). Bij het vervoerkorps Tôt luitenant-kolonel. —1■ De majoor Coppejans. Tôt luitenants.— De onderluitenants: Baron Osy de Zegwaart (reserve), Van Overbeke (id.), Tydgadt (id.), Langlet ("id.), Descamps (id.), Mathieu (id.), Lé rlellier (id.). de Hemptinne (id.), Solvyns (id.), Mois (id.), Lippens (id.), Clynans (id.). Bij de gendarmerie Tôt luitenant. — De ondarluitenant I/Hoir, DE RAID DER ZEPPELINS WWW Vaa waar kwamen zij, waar drevea zij heea? De vraag die wij gister stelden : van waar kwamen deze Zeppelins, en waar dreven zij heen, is thans opgelost. Het is wel inderdaad gebeurd zooals wij het meldden. De Zeppelins die ten oosten en ten zitid-oosten van Frankrijk, vernietigd, of in ontredderden staat terecht kwamen uit Engeland terug waar zij bommen uitwierpen te Londen. De oorzaak van hunne nederlaag is de mist geweest. Het was geen storm-wind die hun naar Frankrijk stuiur-de, doch wel de duisterois. Zij hadden voorzeker hun kompas bij hen om hun den terugwag aan te duiden, doch in deze omstandigheden was het hun heel weinig voordeelig. Wanneer het dag werd en de vijan-den herkenden waar zij zich bevon-den, was het te laat. De jacht begon. Zij waren genoodzaakt te vluchten of te veohten. «ET NiEUW MODEL DER ZEPPELINS Het is de eerste maal dat de bondgenoo-ten een volledigen Zeppelin veroveren. Deze van Bourbonne-61es-Bains, heeft het voordeei van het laatste model te zijn . De «L 49» is 144 meters lang, en &ijn kubiekinhoud bestaat uit 25,000 meters. Hij is voorzien van vier schuit-jes en vijî motors. Hij bezit machien-geweren, een bommen sitapelpteats zoe voorts. Hij is gekleurd in loodgrijs, aisook de schuitjes. Twee' deeer schuit-jes hebben den vorm van een obus.Het voorsite schuitje i® in verscheidene plaatsen verdeeïd; een voor de vliegers, een voor de oveirheid, een waar een bu-reel ingericht is, en waar een schrijf-maehien in staat, alsook een draadloo-ze telefoon en een telefoon. Het achterste schuitje is ingericht voor bommenwerpers, machien geweren, oxygeen-voortbrengers en dies meer. Deze Zeppelin, zal onder het geleide van een adjudant, die vakman is, j gansch in nieuwen staat gebracht worden.DE VIJAND BEKENT DAT HIJ VIER ZEPPELINS VERLOREN HEEFT De Duitsche officieele snelberichten, na verslag te hefcben gegeven over den raid, die de Duitsche' Zeppelins ondernomen hebben, tijdens den nacht van 19 en 20 October, boven Engeland, be-kénnen dat zij vier Zeppelins verloren hebben. Zij drukken zich uit in dezen zin : Vier Zeppelins, onder het bestuur van de bevelhebbers, de kapiteins Sta.i-bert, Ivoeile, Gaveren,Hans Schwauber, waren genoodzaakt, ten gevolge van een dikken mist en een hevigen wind, hunne richting te vinden; aldus vlogen zij over de Fransche zone en werden neergehaald of genoodzaakt neer te da-len in ontredderden staat. DE TOCHT OVER LONDEN Londen, 22 October. — De Zeppelins die over Londen vlogen, maakten niet het minste gierucht ; het is eerst nadat zij bommen uitwierpen, dat de bevolking verwittigd werd door hun tocht. Weinige persomen hebben de motors gehoord. Zij vlogen zeer hoog, hooger dan ge-woônlijk. Onder de 27 gedooden, telt men er 17 die de streek van Londen be-woonden.HET BEZOEK DES KONINGS EN DER KONINGIN Londen, 22 October. — De koning en de koningin van Engeland hebben een der beschadigde plaats en bezocht. Zij hebben onmiddellijk maatregelen genomen ten einde de slachtoffers die zonder dak zijn te helpen. ENGELSCHE BERICHTEN NOPENS DE FRANSCHE OVERWINNING De «Daily Telegraph» schrijft : Wij wenschen onze Fransche bond-jgenooten geluk, die de macht der Duit-'schers, na den raid over Londen, op zoo een schitterende wijze verzwak-ten.De «Daily Graphie» schrijft : Tijdens den aanval tegen de burgers van Engeland, was de grootste bij val der Zeppelins het dooden van eten ge-zin van zeven kinderen te Londen. Frankrijk heeft wraak genomen over de onschuldige vermoordeç. Er is geen indrukwekkender feit voorgevallen sindS dezen oorlog dan* dit dezer verloren Zeppelins. LLOYD GEORGE BEZOEKT * DE BESCHADIGDE PLAATSEM Londen, 22 October. — M. Lloyd George, de eerste minister van Engeland, heeft de plaatsen bezoeiht, die vernietigd werden tengevolge van dan raid. Hij spirak met de bewoners. Hij drukte zich uit in dezen zin : Het is niet mogelijk deze raids van den vijajnd te beletten. Wat mij het meest bekom-mert is het vraagsfcuk over de beste iniddelen die er dienen in het werk ge-: steld te worden ten einde het leven der burgers te vrij waren. De eerste minister sprak toen den overste van een twintigtal zusters van het leger des heils aan, die in eene vernietigde ^traat werkzaam waren. Gansch den nacht waren deze meis-jes de beproefde lieden behulpzaain, deelden aan de vrouwen en de kinderen saudwichs, koffie en melk uit, en allerlei benoodigheden. Wleuwsiiit Belpié PROTEST TEGEN HET NATIONAM. KONHTEIT Te Brussel had een meeting plants om protest aan te teekenen tegen hët besluit van het voedingskomiteit, waar-bij de kleine bakkers, die min dan 100 kilos brood bakken, uitgeschakeld zijn geworden. Verschillende groote bakkers verklaarden zich solidair met de kleinen en zullen de kliënten niet over" nemen. De burgemeester van Elsene heeft de verdediging der kleine bat" kers op zich genomen en zal trachtea met het Nationaal Voedings Komiteit een vergelijk te vinden. DE GEIVÎEENTERAAD VAN KOEKELBERC D© gemeenteraad van Koekelberg heeft besloten de loonen van al de ge" meentebedienden met 10 p. h. te ver-hoogen.WEST- WIA A NBEREM ZONNEBEKE EN PASSCHENDAELg De verslagen der Engelsche war-cor-respondenten, die tôt in de eerste iij-nen mogen dringen, melden dat 'de kerk van Zonnebeke een puin is en iii de vlammen is opgegaan. Passchen-daele heeft nog het lot van Gheluvelt, dat verwoest is, niet ondergaan. De Engelsche persmannen zagen van hunne stellingen duideJijk de torens, de roode huizen en de hooge sohoorstee-nen van het groote dorp, dat een kan-tonhoofd is. VLIEGERACTIES BOVEN VLAANDEREN Bij viiegeraanvallen op Vlaanderen vielen de volgende slachtoffers : I. Ghistelles, 22 Augustus 1917 : Licht gewond : Désiré Mestdagh, 58 jaar; Oscar Kelderman, 46 jaar; Frans Cornélius, 30 jaar; Maria Gerney, 28 jaar; Gode-lieve Passchijn, 2 jaar. — Zwaar gewond : Hermine Devolder, 17 jaar. Den 1 Spetember : Gedood : Frans Douvre, 62 jaar, en zijne vrouw, Hor-tense Douvre, 59 jaar ; Sophie Ver-eecke, 59 jaar. — Licht gewond : Karel Vereecke, 58 jaar; Oscar Vereeoke, 15 jaar; Jeroom Titica, 2 jaar. In den loop van dit bombardement werden vele woningen vernield en de parochiale kerk erg beschadigd. II. Brugge : 4 September 1917 : Gewond : Oscar Lescruwaet, 19 jaar; Maria Slimbrouck, 25 jaar; Mathilde De Mol, 7 jaar. — 5 September 1917 : Gewond : Anna De Wallens, 30 jaar; Ernest Allaert, 23 jaar; Pelagie Voerman-troun, 37 jaar. III. Kortrijk : 1 Septemebr 1917 : Gewond : Jan Demaeijre, 64 jaar. IV. Wijnghene : 11 September : Gedood : Frans Spairt, 51 jaar. — Zwaar gewond : Yvon Gallis, 56 jaar. — Licht gewond : Jan Demaeijre, 64 jaar. PLUNDERÎNO ONZER WERKHUI2EN De Duîlschers gaan voort de werk-huizen die voor hen geen dienst bewij-zen, volledig te plunderen. Al het mate-riaal wordt naar Duitsohland gezonden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume