Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

514111 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 März. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qf8jd4r03s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

gy tmmM m m m mm s mwi m mam {Smss io œstm.) ■2âe JAv^EGÀNG, Nr 4S6 BUREEi- 23; BÛ£ J«aa-Î8Cg5«i>^flBi8S2, 2& mm m m. mm lui 21, Paufconstreet, 21 l (SP.OABJnîADHÔtmS) * X-iOMI!î®W I saMMÉHan^ i HET VADERLAND DONT)ESDÀ<5, S MAAET 191? fiîâÂHD-ABONKEMEN? 1 1|®||\ (*M T<3P®ÛÂTSSTAiIK4) J Bl FhAîtwaac'...,.1 ». 23 1 JÎSOSIAH».....,, 2 *Ù. ipp ioiA vé. « gld.21 1 ||||| .Vnww* Lias» ftr. 21 | m KLEINE ÂAMKONDiGîfeGES | ||iPf 40 cenîiejD per rege) &WË WGSÎOSOKS MBDSSSSltKOS» I BpST/ «H GSO0TB aane.cot>wdîo«9 I sa oTgEStetRowss £^aTAAr® ÎBJKXC 8». . . 1 (?• "I CVoop Gcrefomeerdea ko«i«loo*> 9 ISLG1SCB M6SLADJI flWî M^mm Wat Holland vreest P@ Du ifêéhe versterkingen aaïî de Oostgrens Wij'hebben in «Het Vaderland» réeds iiarhaalde fnaien gesproken over de Duitsche Vefstetkiïigen aan de Ho'l-liandsche Qôstgrens.'Onre Noorderbiîjen cemen dit ni et 200 iicbtvaardig op als de Duitsche bladen wei zouden willen doen gelooven en bet fabeltje van den Inval vaft dte bondgenooten, dien fDuitschland 20U iïioeten aftoeren, kan ïli&ar geen ingaûg vinden. Nlet àUeeîi, ^chrijft een medeWerkeï van de «Teîegraaf» leggen de Duitsehers yoetvolk-loopgraven en verschansingen ôan, miaar ook- geschu'ts-emplacemen-ten worden gebouwd, terwijl in bet boschrijk gebied In de omgdVifig van Cleef zelfs vliegtnig- of Zeppelin-lood-sen zouden zijn opgericht. Ten • slotte îieet een sterke troepénmaçht op de grenzen geconcentreerd te zijn. Waartoe die troepenmacht gebeurlijk ?,ou dienen? Wat de Duitsehers in be-treffend geval zouden ondememen ? De Hoilandsche. schrijver spreekt in ^e eerste plaats over een aanval op Hol-»and, door met groote overmacbt de Be-fuwe en de Veluwe binnen te vallen, «ipoorslags op de Nieuwe Hollandscbe ^Vaterlinie aan te rukken en te pogen jttze bij Naarden en Utrecht te forcee-ffen en tegelijkertijd door een snel op-.rukken langs Rijn- en Waaldijken de ->poorwegbruggemeenschap van Brabant snet bet Noorden des lands bij Nijroe-s&m en Bommel af te snijden. Het vraagstuk kan ons, Belgen niet ^«everscbiliig laten, zoowel voor nu als ^aier, v/ant, zobals in nHet Vaderland» reeds v/erd gezegd, is de mogelijkheid «îiet uitgesloteri dat Duitschland, ver-fwonnen, langs Holland het dan waak-!zame België zoeken te verrassen. Het zal ons dan wel belang inboeze-.Tnen te veraemen wat de Hollanders denl:en dat er in dit geval gebeuren 2011. Wij laten dan den medevrerker van rttel; ffrpote Nederlandsrhe blad het yv&orà Wij erkennen, dat — indien Duitschland ons zou willen aanvallen — voor c€n dergelijke raanoeuwe te zeggen zou zijn. omdat men daarmee den weer-stand van het Nederlandsehe veldleger zoo spoedig mogelijk een geduchten-knauw zou trachten te geven. Dit veldleger toch, zooals in «ICrijgswetenschap>^ den 24 NoVeinber 1.1. werd medegedeeld, is in Brabant opgesteld, zou, om de Veluwe te bereiken — speciaal bij ijs-gang of hoogwater — op die twee spoor-wegbruggen aangewezen zijn, terwijl de .afstand'Utfecht-Eindhoven ongevr-r-gelijk is aàn den afstand Utrecht-Cleel. De brug bij Nijmegen ligt zoo dicht bij de Duitsche grens (pl.m. 1 1/2 uur), dat een gebruik van deze brug in dit geval voor onze troepen uitgesloten is. In het gunstigste geval zouden ons dus twee brugovergangen ooverblijven, die bij Bommel en die bij den Moer-dijk. Het is echter duidelijk, dat bij gebruik van de laatste een zeer groote om-weg gemaakt moet worden. Nu zijn er andere overgangsmiddelen te gebruiken, als gekoppelde pontons en pontonbruggen, bescbermd door z.g. bruggehoofden, maar deze hulprnidde-len zijn, als een overmachtige vijand ait het Zuiden (België) en Oosten ,<Duitschland) eonvergeerend opdringt, ^eer, zeer weinig betrouwbaar als het ,een terugtrekkend léger geldt, waarbij de vijand opdringt, en geven aanlei-ding-tot rampen (Berezina in 1812, Tur-fiukai aan den Donau verleden jaar). Dergelijke krijgsverrichtingen noemt «nen gedwongen terugtochten en behoo-ïen, zooals Plantenga in 2ijn «Stratégie» terecht opinerkt, tôt de inoeilijkste lopemtiën. De beschikking over één, in •een bijna ondenkbaar fortuinlijk geval 1 •over twee spoorwegfcruggen, over eeni-'fge gekoppelde pontons, kan die ongun-, «tige eonditie slechts mitflmaal beïn-)g1oeden.Nu kan mon zich ook in slaap wiegen sïiet den waan: als de Duitsehers de Setuwe en Veluwe binnentrekken, valt bet Nederlandsehe leger hen van Uit Brabant in de flank, Deze aanval, waar^ bij Maas, Waal, Linge en Rijn moeten worden gepasseerd, waar, na het over-trekken van de laatste rivier, den Rijn <Lek), onmîddellijk tegen den domi-neerenden hoogen oever moet worden opgetornd, behoort — het is duidelijk ' — tôt die operatiën, welke alleen op de Sedîildige kaaii mogelijk zijn, Rpeelaai •a de gegeven omsfeindigbeden, nu de I Daitschers niet alleen uit het Oosten, -^naar ook int bet Zuiden, uit België, die l aanval in rug en flank couden bedrei-, gsn, sp î6 sjt Wij bespreken dit sleehts zeer kort en sehetsmatig, want voor ailes moeten ■wij ons afyragen: wat kuhnen de Duit-sehers onder de gegeven oîmtandjghe-den met een dergelijken overval brrei-kea?Het kan toeh alâ vaststaande worden ^ongenomen, dat de eerste Duitsche af-deeling, die onze grens zonder goed-lieuriûg overschrijdt, Nederland aan de 'ijde der intente brengt, en zoo snel '•ùa.neu de Duitçcbers niet oprukken, | of sij îoopen în oïtôe inundatie-stellin-'en cûherrcepelijk ~a$t en een lan-ingsleger der Entente kxîjgt voile ge-■ igenheid tôt onischepen van troepen en artillerie te Hoek van Holland, Sche-veningen, IJmuiden en Nieuwediep, tôt het inrichten van een basis» om Vâfr daarait met on?e 500,000 man Duitâch^ land op de voor dat ]and meest ongttîi* stige wijze aan te yallen, ïi.l. langs den Rijn, in de richting'van Keulen. Een Ên-tetite-leger, in Nederland aldus oprtik-Îieîide, beteekent de ontruiming door de Duitsehers van Beigië en het meest wes-telijke front. Een neutraal gomobiliseerd Nederland daarentegen vormt onder de gegeven omstandigheden voor Duitschland een ideale flank- en rugdekking van den rechtervleugel van zijn westelijk operatiegebied. îïet zou aan het icraiik-zinnige grenzen, als Duitschland daar-aan zou gaan tornen. Zelfs al zou het in het meest guPsîige — vrijwel on-denkbare — geval er bij een inval hier te land in slagen, fot de kust door te dringen, dan zou liet militair niets be-reikt bebben, dan îet militair negatie-ve resultaat zijn i'r ..nllijn met de leng-te van onze kust vergroot te hebben en zijn vijanden met 'en niet te versma-den qualitatief eler ent. te hebben Ver-meerderd.Maar de kans v. or een dergelijken succesvollen aanval op onze inondatie-terreinen — Duitsch and ondervindt het aan de I.Izer sedert November 1914 da-gelijks — is uitgesloten bij een gemo-biliseerd Nederlandrsh leger. Welk doel heeft l^aitschland dan met die verdedigingsv';en? Dit doel is waarschijnlijk twee edig, kan alth;rns tweeledig zijn. In eerste plaats om de aandacht af te î iden van plannen, die het wellicht eldc ; heeft op het.westelijk operatie-toonesi, misschien wel op den zuidelijken ;eugel daarvan. In de tweede plaats ott.» voorbereid te zijn op het denkbare gnal, dat Nederland, waarom dan ook, d' zijde der Entente zou kiezen. waar<i\^r 't levensgevaar van een Entente-1.^,'-. langs den Rijn oprukkende, door \i<- Duitsehers zou moeten worden a ?,y Vend ; een eerste middel daartoe is ir besehikking over loopgraven langs -en ? grenzen. Ailes te zamen g-n -n'en, behoeft dus ujt â«/iîv ggej > ufï . < VaAgeu <3p onze Oostgrens ons niet te Verontrusten, mits. wij paraat blijven. Wij voor ons zouden het aanleggen door de Duitsehers van grensloopgra-ven op zichzelf als een voorbeeld willen aanmerken, dat onverwijld navol-ging verdient, door aan onzen kant het-zelfde te _doen. Het gevaar toch, dat onder de gegeven omstandigheden op grond van de hierboven uiteengefette motieven, het deel van ons veldleger bedreigt, dat in Brabant en in Limbtirg verblijf houdt, zou aanzienlijk vermin-derd worden, indien ook wij onze Oostgrens gedeeltelijk-gingen versterken. Daartoe zou het overweging vefdie-rxen in de eerste plaats der linkeroever ran de Limburgsche Maas te \-erster-iten tôt bij Cuik, en van die plaats in Noordwaartsche richting een loopgra-renstelling aan te leggen in de richting can fort Pannerden, van daar met een jocht in N.W. richting ombuigende ^aar Velp en van daar de Usel volgende jeoosten Zwolle naar de Zuiderzee. Van îet meeste belang zou hierbij het Zui-lehjk gedeelte van Cuik tôt Velp zijri, >mdat daaimede de gerneenschap tus-ichen Brabant en de Veluwe direct lekt zou kunnen worden, Zooals wij vroeger reeds zegden. kan lolland ztch met krachtig genoeg ver-iedigen tegen het gevaar dat het' even- ! ils wij uit het Oosten heeft te duchten. fcn het kan met anders doen dan ons e helpen om eVeneens sterk te staan egenover Duitschland A, B. ECHO'S Admiraal Jellicoe op ons front. — Admiraal Jellicoe, eerste lord van de Admiralîteit, werd door Kontng Albert in het Belgisch Croot Hoofdkwartîer ontvangen. De Koning onderhield zich langdurig met admiraal Jellicoe en overhandigde hem het Groct Lint van de Leopolds-orde« m m Hoe Duitschland het liefst betaald ! wordt — De «Koelnische Volkszeitung» geef't ' een àrtikel, getitèld : Wij moeten meer arbeid skrachten heb ben », waàrîn het blad er op wijst dat door Engelands maatregelen, zoowel de neutfalen als Duitschland zelve bjden. Waar er nu een tekort aan ar-beidskraehten in Duitschland bestaat moeten de nentraien Duitschland bel pen door orbeiders te zenden, die ir Duitschland de kolen uit de mijne' halen, m.a.w. : de neutralen die d< Dtîitsche kolen wenschen te ontvangei moeten dan ook een groot aantal ar-beiders ter bêschikking ntellen om als huip in de mîjnen te Werken. M BÏÏÏEÊCOTOORLOG Président Wilson - »- 1 mag de schepen bewapenen Duitsche kuîperijea in Mexico Een telegram uit Washington aan de «Wôfld» meldt dat de minister van d justitie van de Vereenigde Stâten heden gî aan président Wilson zal laten weten r: dat bij het recht heeft, volgens de G giiondwet, om de koopvaardij schepen te H bewapenen. Daarenboven zetten vijf ministers d yan het Kabinet dè'n président aan eene s( beslissing te nemen, zonder zich om de b< oppbsitie van de Duitschgezinde sena- n toren te bekommeren. h Londen, 7 Maart. — Uit New-York d wordt aan de «Daily Telegraph» ge- n meld : De vredezoekende Duitschgezinde se- ™ nators ontvangen stapels brieven, waar- Zl in zij worden aangemaand om ontslag te nemen. In de geboortestad van sena- Z( tor Lafollette vereenigt een verzoek- d( schrift. waarbij hem gevraagd wordt van zijn mandaat af te zien. talrijke ss hanteekens. In eene groote meeting te New-York gehouden werden, volgens een aardige Amerikaansche gewoonte, dertig zilver-stukken. die aan senator Stone, om hem ]e aan zijn verraad te herinneren, zullen ili worden overhandigd. Daarna werd een b< dagorde gestemd om aan président Wilson te vragen om handelend op te tre-den zonder op de beslissing van het Se- rc naat te wachten en om een nationaaï ministerie samen te stellen. vî Président Wilson wordt door sommi-gen gelaakt omdat hij niet onmiddellijk na het in den grond boren van de «La-conia» den oorlog verklaarde aan Duitschland. » tij r^SUTTSeHIî EU^ERLTfS» . DUREN VOORT P« IN MEXICO D( Een telegram uit Washington meldt. ag dat men zich in de Amerikaansche di- in plomatenwereld de laatste dagen zeer pli bezôrgd maakte over de houding van Mexico. 0I Men \raagt zich af in de Vereenigde de Stateû of men zekere verwittigingen L1 moet in den wind si aan, die van eene tis aanstaande beslissing van ,dten Mexi- GÏ kaanschen président Carranza spreken, st< na TOEBEREIDSELEN to VOOR DEN OORLOG sn Londert, 7 Maart. — Uit Washington , wordt aan de «Daily Chronicle» gemeld dat de Amerikaansche minister van zee- wezen Maandag aan al de scheens- ?a bouwmaatschappijen gevraagd heeft \n' om Vertegenwoordigers naar zijn ue- ?e partement te zenden. . De toebereidselen voor een gebeur- sla lijken oorlog worden ijverig voortge- 00 zet. 1| t dus ver werden 39,000 Lnrich- tingen ingeschreven als kunnende oor- m logsvoorraad voortbfengen, neJ TWEE AMERIKAANSCHE SCHEPEN gei TROTSEEREN DE DUIKBOOTEN gej New-York, 6 Maart. — Twee cargo- de) booten van de «Globe»-lijn zijn uit ' Atnerika naar Europa vertrokken. Zij ,C1 mogen binnenkort worden verwacht. I bij De complotten | L HÈT REROEP VAN EEN DTTÎTSCHER ' ï VERvVORPEN rnf I Washington, 6 Maart. — Het Hooger Hof heeft het beroep verworpen door Werner Horn aangeteekend en waarbij a hij zijne in vnjheid stelîing of zijne g verzending voor eene andere recbtbank van de Unie aanvroeg. Horn poogde, nu twee jaar geleden, de viadukt van Vanceboro te doen springen. Hij moet te Boston worden c ' geoordeeld, dit DE AANSLAG TEGEN PRESIDENT WILSON Sfi gtr New-York, 6 Maart. — De geheime Lti politie van de Vereenigde Staten was pu sedert 24 Februari op bet spoor van de F(- samenzwering, welke gister werd rucht- . > baar gemaakt. ■ zjj Terwijl zij de twee spionnen Sanders wd :n' Wunenberg nazat, was zij op de îoogte gekomen van het plan van het complot. De aanhouding greep te twee uur . daats. De aanslag moest denzelfden vil ivond worden gepleegd. nfr 3 BULGARIJE EN AMERIKA gis _ ' Î:cï "W ashington, 6 Maart. — De Staats- sdà ekretaris voor buitenlandsche zaken bïn ansing, heeft toélating gegeven om hée et bericht ruchtbaar te maken als zou ten ulgarije aan de Vereenigde Staten cre ene nota hebben gezonden, waardoor er 1 de dipiomatisehe betrekkihgen waar- bjoc schijniijk zullen afgebroken worden. recht; SET PEÔCFJ m VIRaiFTÎGÊRS 1 m. iV B30V ! eerste ûiitig vas hei Gerecfaîshof L'ibsdag is het procès begonnen, voor de recbtbank van Old Bailéy, der be-schajdigden in de zaak Van samenzwe-rin; tegen het leven Vati MM, Lloyd Gecrge, Engelseben eersten minister. eh Hencterson, lid van het krijgskabinet. Ce zeâ weken reeds door de beschul-digcien in de gevangenis doorgebracht, sch-jftt hen riiet zeer aangedaàn te hebben Men zal zich herinfiefen dat zij met vieren waren: Mevr. Wheeldon, h vr." jongste doebter Hetty, hare oudste d )citer Winnie Mason en de echtge-n îctivan deze laatste Alfred Mason. Dit toelichtingen van het openbaar mirilsterie met denwelke die eerste zitt ag, door M. Justice Low voorgeze-ten, aanvangt, zouden kuniien dienen, zonder in het minste gewijzigd te worden om een buitengewoon belangwek-keftd| cinematografischen politie-roroan sam® te stellen. ?. iehier, zoo beknopt mogelijk den in-hou# ervan : Rond het einde van December laatst-ledfl stuurde de bijzondere politie van het ministerie van munifie een zijner bea abten naar Derbey. Die politie-agent is tegelijkertijd de held ,en de onbekende, — de X gelijk roiranschrij vers zeggen — van het avoûtuur. Hij wordt onder den naam van Gordon aangeduid (naam die niet de igné is) en komt telkens in aile ta-fer<|en van het schouwspel terug onder den roi van de meest verschillen-den personnages... maar hij blijft al-I tij d gemaskerd, naamloos, onzienbaar! '^swegen, heeft het openbaar minis-1-r brrn aan balie te roe- penj Eerdge dagen na zijne aankomst te Derbey, verwittigde de geheime politie-ageht, door een telegram, zijn overste, inspecteur Booth, die onmiddellijk ter 1 plajtse aankwam. Br«oth werd door zijn ondergeschikte op nie hoogte gesteld van het plan door | de ■ familie Wheeldon opgevàt om MM. ' Llqvd George en Hendersoû te Vêrgif-tigea, Hij werd door deh iùogezegden Gordon aan de samenzweeiders voofge-steld als een «goede vriend», Albert ge-naamd, ook een «consciéneious objec-tori die aan de krijgs-justitie wilde ont-snàppen.landig gelijk het hoort Voor een de-teenief, won Booth spoedig het vertrou-weji der familie Wheeldon en op min daif. acht dagen werd hij niet alleenlijk ingewijd in ai de bijzonderheden van de.samenzwering, maar hij werd zelf belast met het uitvoeren van den aanslag. Het noodige vergift werd hem dan ool door Mevr.Wheeldon overhandigd. Dit-was zeker roldoende om heel dat mooi volkje in hechtenis te nemen. Het openbaar ministerie eindigde zijne verklaringen met het vragen aan de geaworenen van een, slreng vonnis te-get al de beschuldigden. De eerste getuigen (politie enz.) wer-deE vervolgens aangehoord. Men denkt dat de debatten niet 3an- ; ?ef dan drie dagen zullen duren. Laten wij er nog als «Mot de la fin» bijvoegen, dat de verdediging -der beschuldigden verzekerd wordt door een Inplischen advokaat, Riza genaamd, die, volgens gezegden, rechtstreeks van Ma-heirned afstamt is. Iloe hij de zâak zal aanvatten, weet m|Fn tôt dus ver nog niet. ——- —— Si tllfî.'suîic SpiSMiB 10 Opsnjs r, VIu,drl4 7 Maart- ~ Het dagblad «El | ri.eblo Navarro » uit Pampeluna meldt c!3t twee Duitsche reserveoffîcleren, die in de stad geinterneerd waten, Hans Stiucque en Oscar Obermatz, door de gèndarmen aangehouden werden te Lftrrascana, op het oogenblik dat zii per fiets, in vollen nacht, naar dé Fîansche grens op reden, ]Toen .7îj ondervraagd werden, ,;e,=den zjj dat zij enkel een wandeling bpuden Willen doen» l & * $ : J Vxef Dtiitsche onderdanen ïullen ver-v^igd worden in verband met de spion-ntnzaak van Carthagena. Men verzekert dat de Duitsche re-f;4sring desaangaande, door tusseher-l:tmst van haar gesant aan de Spaan-sche regeering om inlichtingen zou hebben gevraagd. De Spaansche regeering '> hfceft aan den gezant, prins Ratibor, la- : tèn weten dat de."med.eplichtigbeid van < de yier Duitsehers steUig bewezen was 3 ec dat de saak dus haar verder y^rloop î noeot krîjgén voor de Snaancche i ctitbar.ken-, . - NIEUWS UIT BEZET BELGIE ZMA&AîffT HET WATER VAN DE BOCQ TE SINT-JOOST (Èigeû baricht van Het Vaderland) Het water van de Bocq heeft hiei groote schade aangericht. Gednrende de laatste dagen van fellen vorst is een der hoofdleidingen, onder de Godfried van Bouillonstraat gesprongen. Daar de grond. aan de oppeî-vlakte echter vast-gevrozen was, en het water langs daar geen uitweg vond, heeft men eerst va-deze breuk niets bémerkt, en zoo kor. het onhéil groote uitbreiciing nemer eer het mogelijk wa$ de schade te her-stellen. Het water is overal onder der grond doorgezijpeld en heeft een groo gedeelte van de straat en de grondves tingen Van verscheidene huizen onder-inijnd. Met hèt intred'en Vah den dboi is de straat over een groot. gedeelte in gezakt, benevens verscheidene huizen Vijf dreigden ieder oogenblik gèheel i te storten en rnoesten door de bewo-ners onmiddellijk verlaten worden. _ De politie en de bevoegde overheû zijn onmiddellijk ter plaatse gesneld ei hebben al de noodige voorzorgsmaatre gelen genomen. Men vreest dat het or heil nog grootere uitbreiding neme zal. TEGEN DE OPKOOPERS (Eigën bericht van Het Vaderland) • Sint-Joost-ten-Noode had reeds bijzondere politie-maàtregelen genomen om te beletten dat op de vroegmarkt de aanwezige waren werden opgekocht, door sommi ge weinig kiesche personen, die er dan een echten woekerhandel in dTeven. Laeken en Schaerbeek hebben dit goede voorbeeld gevolgd; zij hebben op hun markten allen aankoop in het. groot verboden. De politie zal een bij-zonder toezicht houdeft om aile geknoei te beletten. DE EEVOORRÀBiNG TE SCHAERBEEK (Eigen bericht van Het Vaderiana; Sedert eenigen tijd reeds is het on-mogelijk in geheel Schaerbeek nog aard-appelen • te vinden. Het plaatselijk ko-miteit hee.ft daarvoor-4n-de plaats •wor-telen te koop gesteld, maar daarin zelfs worden de menschen gerantsoeneerd : mer verkoopt niet meer dan 1 kilo per Week en per persoon, tegen 0 fr. 30 de kilo; raapkoolen daarentégerf worden er verkocht zooveel men wil, tegen 0 .fr. 16 de kilo. Het magazijn waar deze levensmiddelen verkocht worden is in de gemeente-sl ach Lhu izen gevestigd. TE LAETIIN (Eigen bericht van Het Vaderland) De versieringswerken aan het stad-huis gaan goed Vooruit; de standbeel-den door den heer Desmaré vervaar-digd, zijn allen reeds in de nissen van dën gevel geplaatst. Men klaagt 'steenen uit den grond oVet- de beyoorrading: Laeken is het slechtst bediehd van al ohze voorste-den.Voor het uitdeelen van petrool heeft de burgerneester.de volgende schikkin-gen genomen: De personen. die in het geheel niet rnc-t gaz of electriciteit ver-licht zijn, xuogcn op het gemeentehuis een petroolkaart komen afhalen. Deze kaart zal eerst afgeleverd worden na een huisonderzoek bij den aanvrager. De kleine nijveraars, die peêrool noodig hebben voor het kuisehen of sraeren van machienen, moeten zich insgelijks doen opschrijven. Sedert eenigen tijd is in de Tîvoli-straat een ldeedingswerk gevestigd, dat de noodige kleederen aan de behoefti-gen uitdeelt. SINT GHjLIS NOG EEN OVERSTROOMING (Eigen bericht van Het Vaderland) Ook te Sint-Gilîis îieeft bet water van le Bocq parte n gespeeld. E venais te Sint-Joost, is er hier met den dooi een ïvaterleiding gebarsten zoodat een klei-ae overstrooming heeft plaats gehad. schade is echter bij lange zoo be-angrijk met, Sleehts eni:ele kelders i>erden overstroomd , waaronder die ;an de inrichtingen van den Staatste-eloon in de Rodenbachstraat. zoodat le «henst geheel stil viel. Het Water .tond reeds én meter hoog eer men er a geiukte het "tegen te bouder. DE KOLEN TE BORGERHOUT (tigen bericht van net Vaderland) tlet gemeentebestuur, heeft het voor-»eeld yan Antwerpen gevolgd, en be-•lag gelegd op heel den kolenvoorraad ue zich nog in de magazijnen bevond. kolen werden naar de gemeente-oiywen^vah de Leopoldstraat overge-(raa&t, Waar ieder gezin een kleîn rant-•oen zal kunnen. bekomen. PASïOOR - VAN HETBEEK TE MERXEM OVERLEDEN De E. H. Van Heybeek, pastoor val* St.-Franciscus te Metsem, is aldaar scbielijk o verleden. , " > IN DE VALLEI VAN DE GEER Litoburg Dç werken aan défi nieuWen spote -eg zijn ganseh geëindigd, Vele treineh net liçht 9orlogsmat6riaal, mitraiiieu^ en, enz, zij n Teeds voorbij Glons gere-,en. Het kerkbof van Glons waaronder 'e _sPoorweg-tUûnel is aangelegd is op plaatsen een echte ruïne çe-orderi. Muren sijn orngevallen,graven îjn geopênd, de kelders C-alaud en Ga~ ot zijn ingestort, hun inhoud was gc ukkig bij tijd s verwijderd. GESTRAPTE BELGEN Eenige burgers van het Belgiaohe la m ont hebben op last van de Duitsche mhtaire autoriteiten hunne wonirtgen ian de grens moeten ontruimen, dksr ce worden verdacht anderen behuïy> aam te zin geweest bij het overklirn,'» a en van de eléctris'ch geladen versper-ng.In de wo'ning van een hunner wer-en een paar gummihandschoenen en en isoleerende ladder in beslag gettQ.' WEST»VLAANDERBËè MILITAIRE ARBEIDERS Achler den Yser staan thans ook groote troepen burgers : « militaire ar-Dwrfers ». Ze werken bij de ruïnen van \ ladsloo, Slype, Leke, enz., waar de bewoners reeds lang heen zijn naar vei-hge streken. Deze arbeiders komen van dorpen in de nabijheid van de kust en ook uit het Noorden van Vlaandererl. En mon mag nu zonder overdrijvinr dat de Duitsche. soldaat nie^ meer werkt, nuar' alleen tio iot siàv^r nij gedoemde Belgen surveilleert, DE DUITSCHERS TE LA LOUVIERE De werkhuizen van Thiriaux en de Franco—Belge, evenals die van Baume en Marpent en tle groote verkhuizeo van Haine Saint Pierre worden door de" Duitsehers gébezigd. De boutentreklce-rij Gilson werkt ook voor den vijand, maar zij beeft zich toegelegd op het maken van boefijzers voor de paarden van het Duitsche léger. De fabrieken van Hiard en Boël hebben tôt hiertoe geweigerd te arbeiden. Noch aanbiedingen of aanvragen zoo-rùin als bedreigingen hebben den weer-stand van het beneerf dezer fabrieken kunnen brekeen. De werkhuizen blijven gesloten. De Duitsehers hebben ook de trama van de Centre willen aamslaan. Zij begonnen eerst met 75 per cent te eischen van de ontvangsten, dat zij vervolgens op 50 brachteh. Daar het trambestuur gedreigd had het trafiek te stalcen, hebben de Duitsehers zich tevreden gesteld met 25 percent, hetgeen hun maandelijks uitbe-taald wordt Den laatsten tijd passeeren ©r vel^ munitietreinen haar het front. IN DE KOLENCENTRA De toestand in de koleneentra is bux-teneewoon abnormaal; verschillende weken zullen nog verloopen voor bij opgeklaard is Oorzaak : de vorst. In vele mjjnen heeft men moeten stalcen; onder den invloer van de koude weige-ren de machines, het touwwerk der stijgende en dalende bakken hun dî^^-sten, en worden sleehts ten kosie varf ongewone îftspaniîing fn werking ge-bracht. De voorraad kolen op de « rivages » was dan ook, bij de steeds groeiende vraag, gauw uitgeput. 't Was, in het « zwarte land » een proces-sie zonder einde van zVîâar geladen wa-gens, Het vervoer op de kanalan is oîb. zoo te zeggen heelemaal stopgezet : het is gebeurd, dat bestellingen eerst na 24 dagen, ja, na 40 dagen en meer. koh' den bezorgd worden ! 1 ÔOBT* ¥LAÀNBEMEfà IN NÔORD-VLAANDERÈN Dreunend rijdt het escadron heê Meine Waterlantl-Oudeman binnen. De ruitew springen ult het. .Eadel, kijken verwonder^ rond. Zijn nu vooi* een week «grenswacMers». 't Afgeloste escadron besbigt de paar-dten en rijdt landwaarts naar S|mer-g'em en Ro-nsele, waar 't. regixaent. ge-legerd ie. Het aantal is in die acht dagen toch verminderd : zoo zal het ook met de> nieûwe ^rensw'acht. ga,an : altijd maken eenige militairen %-an de gelegenheid gebmik om over de grexiS te wippôu (rit hun Krieg^<' a.rri ère » te. emdigen, Hui;ter^: in Noord:-Vjiaan.depen ! Ze» boezemen nog1 't. meeste ontzag in- En

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung