Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

839 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 März. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 10 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/057cr5pc5t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

| 3de JAARCANG, Nr 893. vrijdac, i maart 19ls, HET VADERLAND Kleine aaiskondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voerloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer » 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere laudeo). Per maand (vooruitbetaald) î Fraukryk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders $.00 fr. het aktivisme in belgie De Eieravondjes duren voort... Mu îedtep en document en ten over-vioecte frewezen hebben dat het «activisme» wel degelijk e^n Duitseh brouw-6t,l was, acht-en de «aktivisten» het ver-t)er onnoodig hun goede. betrekkingen .pet de verdrukkers van België nog te verberjren. Openlijk houden zij feestjes met de Duilschefs, zooals onëerstaande verslag van de «Koelnijche Volkszeitung» van 18 Feferuari 1918 bewijst : Jrussel, 18 Februari. — De strijdi pojç of tegep- hpt Vlaamscl'e aktivis-. ipe wordt than® in België zeer levendig iY0&rlg®et». Terwijl de vijanden van Puitîchl&nd en van de Vlaamsche zaak isiç !) il 4» krachten sament.rekken, vaârovct' zij beschikketn, om aan de puitehe bezetting moeilijkheden in den iveg te leg'^en, in zake Vlaamsche kwes-lie, toont de belang^teUing door de in-. jerBstional® pers zoo plotseling in deze Jiwestiegesteld, voldoende aan dat men Ibij onze vijanden ernstig bezorgd word| om het «Vlaamsche gevaar» (nog een s. |ie !). In deze omstandigiljeden is het jiiet te verwonderen dat Vlamingen en Buitschers, die g-enoeg gelegenheid heb-tben gehad om elkaar te leeren kennen, jzich ganscb natuurlijk nauw bij elkan-!(]er hebben aangesloten. Deze eensge-zindheid werd bewezen dodr den eeir-isten feestavond door de Duitsch-Vlaam-[Hte vereeniging o.p 14 Februari 1918 te Brussel in série h î, in de groote zaal \anhet «Restaurant des Trois Suisses.-) [ « Set programma der veirgadering, feoor den regeeringsraacl Gerstenhauer roo.'fïeten, omvatte eene redevoering m professor de Vreese van Gent-, eene «ordracht door René de " Glercq van <ip gediehten, Vlaamsche liederen, tinematographische lichtbeelden door het eçhtpaar Wirth., enkele Nederduit-sohe çedichten van diehtçir Wilhelm Poeck enz.... 'Daar heerschte een vreugdevolle Etîiming, de reidevoetringen werden Birrn toegejuicht. In 't kort:, deze feest-wnij was een gvoot succès voor de Msch-Vlaamsqhe vereeniging in dit soanjuist beoordeeld Brussél, dat on-fcr zi.jn Fransch vernisjs, meer l'Uamso-h leven be-vat dan de opper-jlakki;re waarnemer vermoedt. 1500 p§r$onen, onde-r wie de helft ■lamingen waren, met hun gezinnen ^emen, vulden do zaal. Onder hen ge-ïiengd zaten Buitsrhe officicren en sol-iîten, Staatsbedienden, leden van de 3sfehe kolonie in Brussel, deze laats-te lok met hunr-e dames. E«ene aanspraak !» professer Vrijdaglî werd voorname-î]li terejuicht. Hij zegde dat voor den Otlo? d'ç Vlamingen zich niçt hadde.in l«!igfîe>hwden met de Diuitschers en (B?eke€rd en dat het slechts tijdens iioorlog was en eerst laat, dat ar een toadeçing tusschen hen gebeiurde : ' ls wa,nneeir de Gentsche hoogeschool fi kwam dat de Vlamingen de irod drukten, hun door Duitschland NiWêikt en dat zij ze warm drukten ; 'Çrv^g-ens toen de bestuurtijke schei-'in? werd verwezenlijkt. Maar nu de ta van Vlaanderen de onafhankelijk-'tid van Vlaanderen nitroept in den Wkomstsfaat. nu omknellen zij met No hancien Buitschlands broeder-«nd.1 Laat in den avond verschenen de t(if-n van den Raad van Vlaanderen 'û"a)lisr in de zaal en braohten nog een Ns onder de aanwezigen doca1. Zij J(fden met vmigd ontvangen en met et| "Vlaamschen Leeuw» begroet. "ïbze feestavond heeft onomstoot-N bewezen dat de Duitsch-Vlaam-iclit veroeniging een schepping is, die Mepa&ten tijde komt, alsmede dat de "fiohtii^f van hare plaatseJijke groe-^ «en buitengewoon vruehtbaren bo vond. Indien Duiischland beslist wj't oplreden, zijn er voor de Duifeeh-illamsche voreeniging schoone dagen " het vea-schiet en dit wenschen wij l54r uit ter harte. » l HlJ dat verslag h&bben wij niet ve&l P »?gen ; slechts «en paar punt-jes fli 6n we onderlijnen : h; Terwijl de Vtaamsohe saldaten te-ls?°Ver de ®u^sohe officieren en soî-staan ein de Vîaainsche, burgars , r Duitsche Staatsambteri anren wor-" ?6pfiegeld en uitgehongerd, zitten h'j ç^ 'animgen (vrouwen en onmonc b»U „[nderen ^Cv&n we nog toe>) naast K&re °ff^ieren, soldaten en ambte-daar heerschte een vreugde-BoU "î111'11?- Lijk bij de Russisehe hii'r^i"' ofsohoon «Bols en Whisky» ! door «Munich en Pilsan» vervan- Rht- ^ Vrijdagh — voor de ge-uit het eiland van Robinson overgekomen — sprak teraminste één wij s woord : « Voor den oorlog keken do Vlamingen niet naar Duitachland om ». Dat is een Hindenhurgsche nage] met een kolossalen kop. En juist daar-om heeft de Vlaamsche beweging var voor den oorlog en van na den oorlog niets gerneens met het bieravond-geba zel van 250 ex-Vlamingen (de vrouwer en onmondige kinderen zooals hooger) ir> gezelschap met Duitschers van... aile geslachten. 3) Nog over professor Vrijdagh, maai zijn rede was ook de «elou» — de nagel. natuurlijk — van het feest, het vette ge-recht, ondanks prof essors naam, ondei de magere schotels door de Vreese en de t]iercq opgedischt.Deze laatste heeft in-derdaad wellicht wel veel gewonnen als Duitseh ambtenaar, doch als Vlaamsc-h diehter meer verlctren, Protfessoi ' Vrijdagh sprak te veel over handen om Tiiet te denken aan al wat de linkerhan-den in de zaal ontvingen van Duitseh-land zondev dat het Vlaamsche rechter-nand er iets van wist of wilde. 4) Laat in den avend kwam de «Raad van Vlaanderen» voor de pinnen. Laat in den avond... Daar moet niets bij. 5) Daar zijn schoone dagen in 'i ver-sehiefc voor de Duitsch-Vlaamsche vereeniging. Ons goed, maar niet in België, of ^ zouden schoone dagen zijn lijk die in Antwei^pen, waarover de Duitsche per s niet zoo veel had te pennetn en waar de «aktivisten» kennis maakten met Vlaamsche vuisten, die al dat Duitseh handengedruk en handengeknel verge-. ten hadden1. \ 6) Het «aktivisme» veroordeelt zich zelf nu en legt zijn zwakheid bloot. Al helpt men hen nog zoo hard dond'eren in Keulen, tegen Vlaanderen, tegen Bel-tfio, voor Duitschland kunnen ze niets. En met hun Duitsche handlangers wor-den ze uit België «ge-luxe-treind». 7) En dit wenschen wij hun, voor een nabije toekomst, uit ter harte. LEO VAN GOETHEM. ■ 11 1 ■ Di oproep v»a klas 19 BERICHT AAN DE BELGEN GEBOREN ÎN 1899 Ingevolge het vorig afgokondigd be-richt wordt. er aan de Belgen, geboren | in 1899 hôrinnerd dat zij, voo.ir 1 April een behooriijk ingevuld inschrijvings-. bulletjin moeteri sturen naar den Mi-nister van Binnenlandsche Zaken van België (Militiedienst), Le Havre. Zij zullen zich deze bulletijns kunnen aanschaffen van af 10 Maart door ze mondelings of schriftelijk te vragen aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken van België, te Sainte-Adresse, aan de Belgisehe Consuls en aan de Bel- gische Comiteiten voor Vluchtelingen. ■ ■ ■■« Een Anîwerpsche sch epene aangeliouden Van het «Belg. Dagbl.» (Den Haag) : De eerslen in Holland meldden wij de aanhouding van M. Louis Strauss, sçhepene der stad Antwerrpen. Tôt dus-ver weten wij niet of hij een slachtoffer is van aktivistische verklikkers of niet. De aangcihouden wethouder heeft den ouderdom van 72 jaar bereikt. Tweg jaren geleden ontmootte men hem in Den Haàg. Jîij was toen nog een flinke grijsaard, bij wien de gloed niet was u-itgedooîd. Van Duitsche afkomst als Adolf Max, den heldhaftigen burge-meester van Brussel, kende hij de Prui-sen en stond hun dan ook te woord, zonder blosen en zonder versagen. Onder de bestuurders van de stad bleek hij de stoutmoedigste om met de Duitsehers te handelen. Louis Strauss was koninklijk agent van Bulgarije. Als zoodanig genoot hij voôrrrechîen aïs de consuls van onzij-dîge staten otnder het Duitseh bewind. Wanneer eehter Bulgarije zieh bij de Gentralen had aangesloten, nam Strauss onmiddelîijk ontslag als ver tegen woor-disrer van koning Ferdinand. Steeds heeft hij bewezen een kranig patriot te wezen. Dit erkennw nu ook zijn© tegenstrevers, niet ail ©en in het fea'holieke maar ook in eigen kamp, of onder de soeiaJisten, want Strauss was een onverzoenlijk vrijhandelaar, ten scherpste gekapt tegen de tusschen^ komst van den Staat. Als voorzitter van den Hoogen Handeisraad heefi hij: voor die iedeeën fel gestreden. Thans boet de grijsaard ssijne verknoehtheùd aan België met zijn© vrijheid. P.-S. Wij vernemen dat d© beer Strauss tôt 6 maand getvang door een Duitschen kVijgsraad,werd veroordeeld. Gezien zijn hoogen leeitijd werd de straf toi op I maand varminderd. De onde wethouder is opgesloten in de ge-vangenis van de Begijnenstraat, waar hij de stukken van zijn bestuur mag onderteekenen. BIJ DE BUSSEN Net Bolsjeipiki-schrikbeiDind — Het verhaal van een ooggeiuige De « Telegraaf » sprak oniangs een man, die pas uit Rusland was terugge-, keerd. ( Hoe het er daar met de révolutie toe-ging, geven wij aan onze l^ers hier te beoordeelen : —• Nu ja — wat zal ik u eigenlijl. , vertsllen hè ? Het meeste weet u er w&] van -uit de bladen. Ik wcon in ri-,; buurt van het Newaky prospect, dus ik zat er warm midden in. fe Februar; beg'on het zoon beetje. Samenscholin-gen op straat — geschreeuw om brood. Dat was eigenlijk meer een voorwendse] om herrie te maken. De kozakken wei-gerden er op los te gaan en toen begon de politie er op in te houwen en er met de nagaika's op in te slaan. Waar ze ze vandaan haalde'n weet je niet maar h&t publiek v-;ng een bombardement aan met leege flesschen — dui-zenden kege flesschen. H&t volik bestonri voornamelijk uit arbeideris, aangevoerd door studenten. Een politie-officier schoot met zijn revolver en de zaak was klaar. Een geweldig straatgetvecht — bestormde arsenalen — in een oogwenk gewapend volk,dat munitie kreeg, van de fabrieken — ziedaar de revolutie. Onder Miljoekof en prins Lwoff werd 't wat rustiger, zooals u weet. Ge hadt voortdurend samenscholingen, vredes-betoogingen, kleiine vechtpartijen — och, ge kijkt ten'slotte niet meer om wanneer er geschoten wordt. Toen Ke reniaki aan H bewind kwam, is de ellende pas goed begonnen. Een idealisf, maar bang om qp te treden. Een paa| maal heb ik dat kleine manneije gezien, maar hoe wilt ge nu Rusland regeeren met redevoerinigen en spreu-ken als : Redt de revolutie ! de «julidagen De levensmiddelen werden steeds schaarscher en duurder en de rumoe-riigheid grooter. 14, 15 en 16 Juli vins de eerste poging der Bolsjewdki aan. Ze kwamen op «iraat en begonnen te schie-ten -r-, links en recht-s en zonder onder-scheid. Het was een hende. De kozak-ken kond-en het oproer, niet baas wor-den, maar toen er een groot contingent rageeringsgesmde koxakken van het front kwam — ge zag ze gepakt en ge-zakt en met hun geheelen trein aanko-men—was het onmiddellijk uit.Althans op straat. Maar in redevoeringen en ge-schriften beloofden de Bolsjewiki een gunstiger herhaUng. Kerenski had de meeste Bolsjewiki aanvoerders gevan-gen genomen, maar aangezien hij ver-zuimd had ze meteen op te knoopen en zelfs in de fout verviel ze weer los te laten, moest hij er later de onaangena-me gevolgen van ondervinden. In geheel Rusland, van de burgerij tôt de lagere klassen, kan niemand Kerenski vergeven, de wijze waarop hij tegen Korniloff heeft gehandeld. En voor zijn vlucht kan men geen enkel exeuus vinden. in petrograd | wa- en is het nog levensgevaarlijk. Al | het geboefte was uit de gevaagenissen llosgelaten en gaf gastvoorstellingen op i straat. i "s Avonds vooral deed ge beter in huis le blijven. De menschen op straat wer-; den uitgeschud —■ vrouwen van haar ' pelzen ontroo-fd, enfin — het was een ! hiiïekkedand voor dieven en moorde-i naars. Zoo is het nog. Maar toen is het ' frisch begonnen. U kent de feiten van de October-revo-lu'tie — de bestorming van he<t Winter-| patois. Het Wint&rpaleis werd o. a. ver-dedigd door het vrouwenbataljon — de meesten sneuveîden en velen werden ge-; vangengenomen en naar de k«3eme& gebraeht, waar hun lot zeer beklagens-waardig was. Kruisers voeren de Newa op en bombardeerden het Winterpaîeis. De kereîs riehtten zoo storo, dat vele granaten overal ontpleften, behalve bo-verj het Wînterpateis. de piumderinq nam al spoedig een aanvang. Aile kost-baarfoeden, die onder Kerenski's bewind zorgvuïdig waren opgeborgen, werden nu door het gepeupel T>aar bui-ten gesleept. Het krioelde in en uit. Er is naar raming voor een half milliard roebels gestolen. Gouden en Sèvres-ser-viezen, gobeîins, kostbaarheden — het werd naar buiten gedragen en verdween spoorloos. Het was een onbeschrijfelijk téoneel. Stomdronken )ui hanteerden geweren op voor hen en anderen evew ] gevaarlijke manier. Wijn van honderd i jaar houd- — flg(sschen fijne cognac werden te koop geboden voor zes roebels. Een der fraaiste gobelins, ter waarde van vier millioen roebel, werd door een soldaat aan een Joods&h anti-quair voor 3,000 roebel verfeocht. De aanval van Kerenski en diens kleine troepciimacht kwam. Een paar dui-zenci dooden — een ne de >iaag voor Kerenski, eindigend met diens romanti-3-che vlucht' per vtkgmachine. En vanaf dat oogenblik is het een hel geworden. Het stadsbeeld was allerzon-derlingst. Midden op sitraat zag ge Ca-deiten doodschieien en in de Newa wer-pen. De voorbijgangers keken lusteîoos toe. Er was alleen een kinderlijk enthu-siasme voor de plaikkaten van Lenine en Trotzky — bel avend den grond aan de boeren en vrede ! Aile bladen, be-halve de officieele Bolsjewiki-organen, waren geschorst. zwelgpartijen ïoen begonnen de onbeschrijfelijke zuippartijen van soldaten en gepeupal. Aile kelders werden ieeggehaald en men ving aan met die van het Winter-paleis. Men zoop en schoot. De kerels sloegen de halzen van de flesschen en dronken — ze wondden hun gezidhten aan de sc-herpe flesschen en waggelden met beblœde bekken rond. Het was walgelijk. Viermaal per dag deed Lenine de wachten aflossen, omdat de k«'-rels telkens stomdroniken werden. De kelders^troomden vol en de dnfrkers waaddeh tôt aan het middel dôor den wijn. S om mi gen tuimelden om en... verdronken in den wijn van den tsaar. Bij het leegpompen der kelders zijn on-geveer 80 lijken gevonden. Ten slotte lieit Lenine de brandweer aanru'kiken om den rommel stuk te sl-aan en aldus een einde te maken aan de drinkrazernij. Ge leefdet van minuut op minuut. Het was «en Janb'oel. De trams wareri overvol en de telefoon werkte g-ebretk-kig. Bij een brand in een theater bij het Winterpaleis duurde het drie kwartier voor de brandweer bereikt kon worden, Zoo is het nog en het is erger geworden toen Kaledme de ravitailleeriïlg af-sneed.in het zuiden in Novo Tsjeifeask, bij de Donvallei, zijn Miljoekow, Kaledine, Korniloff, prins Lwow, Radzianko en allen, waar-van nog redding te hopen is. En veel officieren treikken steeds daarhe&n. Der-tigduizend officieren staan op het oogenblik ter beschikking van Korniloff.Bgfgin Januari ben ik vertreskken. Een dag of tien voor mijn vertrek heb ik nog Duitschers in Petrograd gezien. Ze voelen zich de meesters en maroheeren met hun pinhelm door het Newsky pre-cies a^s « Unter den Linden », te Ber-Hjn.Het publiek beschouwt Lenine als ; een idealîsit — Trotzky als een verrader. ; Geen van beiden vertrouwt men. Die ; meening wint meer en meer veld.Sinds de belemmering der Constituante, m |Trç4zkv's invloed gedaald. Het publiek ;is algemeene ontevreden, maar m-œ en teleurgesteld als het is, drukt het zijn heele gedachtengang uit in «nitsohewo» (orp het even !). Iedereen verwacht, dat de ander wat doen zal. Zelfs de nafcio-nalisten doen de deur op bet naehtsîol en geven door een klein « judasje » hun orders. aan den dwornik (de portier). Ze wa*gen zich niet op straat. Zooals ik reéds zeide, is de îevens-standaard enorm gestegen. §eho&nen kosten 375 roebel. Een beereneostuum 900 roebel. In Moscou is de teestemd nog erger. De spoorwe,srwerkers verdie-nen'maar even 50 roebel per dag. De arbeiders kennen geen grenzen meer vo&r hun verlangens. Ze willen inbe-slagneming vçn fabrieken — anderen, de « conservatieven », wiîlen alleen maar contrôle over de boeken en inbe-slagneming van de winst. Zoo heeft men ten slotte ©on toestand gekreigen, dat 't niemand wat kan sehelen wie het land binnenrukt- — een geallieerd of een Duitseh leger mits bet slechts orde schept, DE TOSKOMST aiet er niet zoo rooskleurig uit. Aïs zake nman zou ik iedereen aanraden voor-loopig geen aaken mei Rusland te doen. Maar weï zo» ik raden niet te veel on- gerustheid te hebben over die aninulee-ring van de staatsschulden. Mijn vaste gedacht is, dat Rusland zich klaar maakt... voor de monarchie. Het is een publiek geheim, dat een van de bekende grootvorsten rustig woont in zijn paleis aan de Mopskaia — dat hij een week gelogeerd heeft in 't Smolny-instituut en door Trotzky en Lenine be-Keizerlij.ke-Hoogheid wordt. Men be-weert — en ik geef u dat als een vaak vernomen bewering — dat die groot-vorst de toeikomstige regent is voor den kroonprins Alexei. Is het niet merk-waardig, dat aie ex-politieagenten — aanhangers van het czarisme in merg en been, tôt de Roode Wachten behooren ? Ik weet niet, wat er gebeuren gaat. Of men de guillotinaden kan verwachten, door Trotzky in hei Cirque Moderne aangetkondigd. Of hij een dubbel spel speelt om een zeer boogen inzet. En of het Russisehe volk soms bezig is de dure les te leeren, dat de boedigste Czaar te verkieaen valt boven een be-wirtid van « vrije broeders », die de heele boel zoo fortuinlijk mogelijk in elkaar rammelen... [Dat dit laatste vooruitzicht bewaar-heid werd, hebben wij, inderdaad, se-dert dien geleerd. — Red. Vaderîand-] -WWW 1 .u... .... SPORT voetbal De ontmoeting tusschen de ploegen van Antwerpen en Brugge had onge-veer 5000 toeschouwers gelokt naar het stukje hard getrapt land dat tôt «ground» aan onze voetbaispelers dient. Langs beide kanten was het spel zeer intéressant; het liep bijna ten einde en men verwaohtte zich aan een drawn, toen na een praohtige inspanning van Wertz, Hellings, door een goal, de over-Winning, met 1 tegen 0, aan de veirte-genwoardig.ers van onze handelsmetro-pcol bezorgSe. Ziehier de samenstelling van beide ploegep : > < . . ., ■ Antwerpen. — Goal : Vandèrclobtên Fr. (Antwerp.); Backs : Edouard Gillis, (Béersohot), G. Vandergrachten (Beer-schot): H. Backs : F. Knaeps (Beer-schot), Beirnard Freedman (Antwerp), Joseph Van Opstael (Beerschot), Fer-nand Wertz (Antwerp), Jos. Hellings (Berehem sport,-, Louis Verstraeten (22e linie}, Louis Vermeulen (Berehem sport). Brugge. — Goal : René de Huet (Club); Backs ; Ernest Rachels (Club), Devos (Club); H.-Backs : Remy Vander-beken (Club). Michel Nollet (Club), Achille Schelstraete (Club); Forwards : Paul Van de Vye (Club), Hector Goe-tinok (Club), Franz Lowyck (Gercle), Germain Aîleyn (Cercle), Charles La-housse (Cercle). kaatsen de belgssche kaatsers te amsterdam De in Amsterdam geïnterneerde Bel-gische kaatsers uit het drietal groepen: Werkspoor, Trompenburg en Minerva, hebhen zich nauwer aaneengesloten. Ook de groep Duivendrecht heeft zich niet de Amsterdammers vereenigd. Versehillende équipes zijn er reeds gevormd, die in iwe© categarieën zulleo spelen. De regel in? der oefeningen en wedstrijden berust bij een «eomiteit», bestaande «it vertegenwoordigers der verschillende équipes. Ook zijn er enkele parturen — drie-tallen — geformeerd met het spéciale doel, om het kaatsspel te beoefenen vol-gens de regelen van den Ned. Kaats-bond, ten einde zoo goed mogelijk tegen de Amsterdamsche Kaatsclub te kunnen uitkomen in bet a. s. seizoen. Een en ander kan intéressante wedstrijden ten gevolge hebben. WMV- 111 " ' |"HI Burgemeester Max te Celle-Schloss De heer Max, burgemeester van Brussel, die in eene cel werd geworpen in «en gevang, dicht bij Rerlijn, ziet zijn loi eàndehjk een weinig verbeteren. Mên verneemt dat on?© dappere land-genoot overgebraehi werd naar de ves-ting van Celle-Schloss (Hanover), waar bij verbleef in bet begin *ijner gevang-zetting in Duitschland. Te Celle-Sohloss verblijven «ndere i aanzienbjke Belgen, o. a. de heer Paul Boël, voîksvertegenwoordiger van Zin-nik, groote nijveraar van La Louvière, Jaeqmin, sebepene van ©panbaar ond&r-wîjs en fraaie kunsten te Brussel, Lip-pens, biwgem&eister van Moerbeke, en ; Ïjevy-Morellie, eerste vooncitler van bet Hof van Beroep, onlangs aangehouden voor zijn moedig gedrag tegenewer d& atetivistis^be verradws- onder duitsche dwincelandij Het leven in het bezëtte land Een persoon van aanzien, die er onlangs in gelukte te ontenappen uit de uitgestrekite gevangenis die heel bezet Beigië heden is, geeft over het leven ginder enkele belangweWkende bijzon-derheden die vol&trekt geloofbaar lijn. De aanmerkingen die hij maaikte hebben betrekking op den landbouw, de nijvenheid en den handel, en toonen aan welke verschrikkeîijke verwoestiivgen de ellende eenerzijde en de vraatjfuchfc van de centrale legers andersijds aaa-richten.Laat on® eerst de tœstand van d«a landbouw nemen. Men heett den grond zooveel mogelijk doeo opbrengea» zonder hem daarentegen bet noodige raeet te geven. Men is daarmee voortgegaan tôt den grond totaal uitgeput was m zijn opbrengst gebeel en «I ©nbeduidend werd. De prijzen zijn dan ook bwen-matig gestegen. Zoo wordt heden de waarde van een hectaar aardappelen op 10,000 fr. geschat; een hectaar paarden-boonen van 15 tôt 20,000 fr., een hectaar ajuin op de kolossale waarde van 100,000 frank. De zeildzaamheid van het veewoederv is slechts het rechtstreeks gevolg van de uitputting van den bodem; door dit ge» brek, zoowel als door de opvorderingen van de militaire slachterijen, is de ve*» stapel geweldig geslonken, vooral voor wat het boornvee beitreft. Er bestaan, ongelukkiiglijik genoeg, geen eigenlijike statisbiéken voor het vee. Maar het zaî voldoende zijn te zeiggen dat in Vlaanderen, in he,t Doornijksche en in het zuiden van Luxemburg, die deel uitma-ken van het etappengebied, het, vee na-genoeg geheel verdwenen is. Daar hei generaal goevemeanent eiderc v: rbode® heeft de jonge dieren te slachten, moest al he't volwassen vee opgeofferd worden. Heden heçft m^i nog slechts jort-ge en uitgeWrgeldte dieren. De beesten zijn niet alleen zeer z?ld-zaairf geiworden ; ze hebben ook veej van hun gewicht verloren; het gevôlg is aî-weer dat het vleesoh buitensporige prijzen heeft bereikt. Men mag nagenoeg? zeggen dat de hoeveelheid vleesph, di« er nog voor de burgerbevolking owr* blijft, geheel onbeduidend is. Een jong» en magere vaars is hed«n veei m"per waard dan een schoone en vette ko» voor den oorlog. Al de volwaseên os*en moeten als trekdier dienM doen. fif koskn veel meer dan en flink paard van vroeger. Paarden zijn er hM4st niet meer te zien; zelfs in de siad, op de Anspachlaan o! in de KoninkJijkeefcraat, ziet men gespannen ossen. Inderdaad, de paarden werden ber* haaldelijk opgevorderd; hengsten en merries werden wes-gehaald of de eige-naars werden gedwongen ze te verkoo» pen; bovendien heeft het generaal goe» vemement, verbod uitgevaardigd paarden te kweeken. Ofschoon het eveneens zeer moeilijlc is zwijnen te kweeiken, steeds door het |gebre.k aan voeder, dat nog vergroot wordt- door de verplichting om op 97 p. h. te malen, zoodat er haast geen ze-melen zijn, is dit noehtans een wdnte-gevende bezigheid; een jong varfeentje kost tienmaal meer dan in vredestijd, 't is te zeggen 200 frank; gemeste zwijnen worden in leven van 3 tôt S,000 frank verkooht. Het is door bet gebreJc aan boter en de totale verdwijning van olîe, margarine en plantaardige wtstof-fen, dat er zoo'n groote vraag naar var-kensvet ontstaan is. Wat het gevogeîte betreft, ootk dit * is door het gebrek aan voedisel danig ver. minderd. De eieren kostean i frank stufc en de kippen 30 tôt 40 frank. Men mag zeggen dat de leg-^kippen goud waard zijn. « * * Wat de bandel betreft, vertelde da man verder, om ziob «en duidelijK denkbeeld te vormen va» den toeetand onzer handeiaars, is bet noodig deze ir twee soorten te verdeelen : De krnide-mers, de slagers en de spekslagerîk d' koopîui in fruit en grottes de klmr-makers en sehoenmakear^ kortom aile® die handel drijven in voorwerpen van eerste levenîbehœlte, en bovendien nof zeer enkele bandelaars in weeldeartikt« îen; vervolgens degenen die wat men noemt kleinhandel drijven- De eerste zijn allen rijk geworden; de anderew zijn, allen ten onder gekom&n, want zij leven- nog alleen van de opbrengstfc vani den verkoop der laatsle voorwerpen di# zij in hun magazijn hebbcni. De meeste van ideate voearwerpen bebbeo zij op, krediet gekœbt. Na h«4 mwratorium in bel begin van den ooriog beèèen aij op-, g-ehouden hun ven^aldagen te vokioeo*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume