Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1903 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 06 August. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tm71v5cv2f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

BaféJAARGANC, Nr 864V P1NSDAC, g AOCUSTtfS ïm HET VADERLAND pleine aankondigingen : 1 fr. per regel (iroote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorleopig te Psrijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHE M, Directeur- Het nommer ; 5 centiem (Front en Frankrijk)* 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 ff. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 ftv' I Ouitschland's ■ economische politiek I in België ■Duitschland heelt stelselmatig het Impzalig België geplunderd en uitge-■t zjjne grondstoffen, machienen en BrkvOlk geroofd, vooral om de con-ttrentie van deze 6e economische mo-Hendtieid te verhinderen. ■De Belgische regeering is in het bezit ni een Duitsche oorkonde van het hoog-|lto belang', waardoor die stelselmatige Bononrisch© vernieling bewezen wordt.. ■Het is het officieel verslag van de ver-Rdering van 19 Juni 1915, in den Bel-■schen Senaat te Brussel, waar de Duit-Khe Economische Commissie voor Bel-Ir met de Algemeéne Economische Kmmissie in België bijeenkwam. ■De vergadering werd bijgewoond door ■ouverneur-generaal von Bissing, baron IL der Lancken, Mnmm en gnxA-in-ILtrieelen uit Duitschland. ■Op die vergadering werden de grond-■agen van de stelselmatige plundering ■ni den Belgischen handel en nijver-liid geleg-l. ■Von Bissing zat voor. In zijne rede ■ces hi] er op> dat de Belgische land-Ruîw schitterend was. Groote hoeveel-■den landbouwprodukten werden reeds ■ar Duitschland uitgevoerd. Daaron-Her was een hoeveelheid van 300,000 ki-■?['. Brusselsch witloof. ■De gouverheur-genoraal erkende dat ■(tizendeiî gestolen machienen in het be-jfi van den <»rlog uit België naar ■litschland werden verzonden om munie te vervaardigen. Om de gevallen Blgische nijverheid hercp te beuren had ftn BYssing een commissie benoemd met Ht doel die nijverheid voor Duitschland ■Lbenuttigen, in samenwerking met de ■fetsche nijveraars. 1 BELGIE EEN UJTGEPERSTE CITROEN MBeldë was, volgens von Bissing zelf, ■en uitgeperste citroen, een doode koe, ■i? geen melk meer gaf. De heropbea-■ng van zijne nijverheid mocht echter ■t Duitsche met schaden. ■Baron von der Lancken, beaamde ten Bile de verklaringen van den land-Boçd. Volgens hem moest de herople-■ng van den Belgischen handel met het Itlutenland een dubbel belang hebben: Br Belgischen werklieden bezigheid be-Brgen om aldus de veiligheid achter het Ijluitsche front te verzekeren en voor Biitschland nuttige produikten te ver-flrdigen zonder schade voor de Duit-he nijverheid. Dr. von Mumm, commissaris-gene-al voor de banken, was van meening it België als vuistpand tegeriover den »r Engeland vervoerden economischen rlog moest dienen. Daarom moesten 1 internationale finantieele betrekkin-n van België onder Duitsch toezicht »rden geplaatst. België moest in staat blijven een be-ftingsleger te onderhouden en een deel ii de algemeene oorlogslasten te dra-_ n. Daarom werd het kontrool over d9 inken ingericht. Na een rapport van Dr. Jungst om-tn^ de economische rijkdommen van elsië voor den oorlog — de handel s-ronnage werd dus door de Duitschers °ns land bedreven — sprak een ver-"enwoordiger van de oorlogscommis-p voor de Duitsche nijverheid, zekere ;»weigihoffer. hezo verklaarde dat België een zeer '^aarlijke mededinger voor Duitsch- n' °P de wereldmarkt was ter oor- van zijne goedkoope weifcikrachten ' e belastingen op de nijverheid êgend. ander vertegenwoordiger der °he nijverheid, de bekende kolen-'i°n Kirdorff, was van oordeel dat de ^ gische kolen eerst moesten dienen Buit.sche leger en nadien voor rest moest naar de onzij-■e j'den vervoerd worden, maar ten «rdeele van de Duitsch© belangen. u weeg Skandinavië Belgische kolen ^ 1Jzererts naar Dnitschiand; Neder-. ontving Belgische kolen om den ,n oer naar Skandinavië te verzeke- ®6^oische kolennijverheid moest L -e iar'deld worden volkomen in har-Diie.Inei belangen van Duitschland. L-Ceed Buitsohe kol&ncentrale in ârdt' Verze^erc^e Duitscher Horn- lklcite^6 cijfers. Op een maande-Pl"ïvV>V?or^'>renSst van 1 millioen ton f 1° n werden 150,000 ton voor Por l6g,er afgehouden, 700,000 i&rDuifleùi ^ 2°C),000 ton werd f%voer j ' an^ Cn landen . Hoe de cementkwestio werd behandeld leert ook het geheim stuk. Voor den oor-iog was die nijverheidstak zeer bloeiend m België. België's Portlandcement was ten geduchte mededinger voor het Duit-sche.De Duitscher von Borsig, die de kwes-tie behandelde, erkende dat de stilstand van de cementnijverheid in België te wijten was aan de vrees voor de Duit-sche fabrikanten van cernent, die nijverheid in het concurreerende land te laten herleven. Denk eens: de 70 Belgische ce-mentfabrieken brachten in 1913 ander-half millioen ton op, hetzij voor 40 millioen frank. Borsig wilde maar liever die cementnijverheid niet zien herleven. Hij wefï'd door ziijn collega, von Prond-zinski, gesteund, die de Hollandsche markt voor de Duitsch© cementnijverheid opeischte. Ziedaar hoe de Duitschers de herop-leving van de Belgische nijverheid ver stonden. Or>EISOHIMGEN De Conventie van den Hae.g beperkt, formeel het recht der vijandelijke militaire overheden in zake de opeischingen. Zi_. mogen slechts prestatiën in natura éifcchen in evenredigheid van de huip-bionnen van het land en zonder do be-volking te verplichten deel te nemen aan corlogsoperatiën tegen liaar vaderlana. De leden van de economische commis-/,ie hebben meer dan eens aangetoend dat het Duitsche leger daar geen reke ning van hield. Gouverneur-generaal von Bissing ver-klaarde : De grondstoffen ontbrfeken ten deele omdat men ze, voor mijn beheer, in het bogin van den oorlog zonder iets in le zien heeft genomen. Overigens werden duizenden machienen uit België naar Duitschland gevoerd, om munitie te vervaardigen.Dit werd bevestigd door den Duitscher Langen. Einde Januari 1915 werd al liei katoen opgevorderd. 13,000,000 kilogr. c-f 65,000 balen werden naar Duitschland gezonden. In Mei waren er nog 10,000 balen te Gent. Verscheiden© fabrieken lagen stil. De anderen werkten met 1/4 en 1/3 van hnnne spillen en slechts 24 uien per wTeek. lu Januari 1915 heeft men in het etap-pc-ngebied 4,300,000 kilogr. garen genomen en een deel ervan aan Duitsche hui-zen verkocht. Later werd 1,400,000 kilo-gram op die hoeveelheid teruggegeven cm Belsische fabrieken te laten werken. Een reserve van 5 millioen kilogr. werd aldus behouden. De çansche productie was voor Duitschland en voor het leger (zandzak-jes).Op de wc-1 werd beslag gelegd, doch die werd twee weken nadien teruggegeven. De fabrikanten verkocht liaar om een nieuwe inbeslagname te vermijden. Voor den oorlog telde men 14,347 arbei' ders voor 137 wolfabrieken. In Juni 1915 werkten er nog 2,500. Dezelfde treurige toestand voor hennep en jute. Er arbeidde nog een enkele ju-tefabriek te Roesselaére en een© te Gent, maar voor Duitschland. D© meeste mekanieke weverijen van Vîaanderen lagen eveneens stil. De productie van de weinige die werkten was ook voor Duitschland. De grondstoffen ontbraken ook. Von Mumm erkende dat de waarde der opgeëischte koopwaar die nog niet betaald was, op meer dan één milliard fr. was geschat. Die verklaring werd ge-daan na slechts tien maanden oorlog. ——— WfWV ■ !.. Btrichl aan onze lezers Teneinde varîraglng te vemiijden er» aan onze verschilîende dïensten rioode-loos vverk te sparen worden onze lezers vriendelijk verzocht aile bri&ïen aan-gaande de Abonnementen, Aankondigingen, Verkoop te richten aan dit sdres : Den Heer Beheerder van het dagblrad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecus* Paris (j«) Aile andere brïeven en mededeelin. gen aan dit adres : M. Léo Van Goethem. Directeur van het dag&lad « Het Vadsriand » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (lw) figgliiUmmui» 1»»moI.I'.J» i| i » awaaBB —: LEEST —: :_ OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NACHT — HET SPORT WIELRIJDEN. IN HET PRINSENPARK "Le Grand Handicap" (Tweede jaar) Het weder scheen, Zondag middag zeer onzeker, toch hebben de koersen of de 666 meter van Autenil plaats gehad De regen die, op zeker oogenblikken. dreigde neder te storten, heefVwel tôt het einde willen wachten en deed als-danspoedig den velodroom door de tal nijke toeschouwers, ontruimen. « Le Grand Handicap », de « clou » der vereeniging, behaalde grooten bij-val.Sérès was eerste en deed een zeer schoone koers daar hij, als scratchman nog met 1 ronde voorsprong won. Onze landgenoot, Léon Vanderstuyft, en der Zwitser, Oscar Egg, verdienen geliuk wenscht voor hunne flinke verdediging Patthey maakte goeden indruk. Germain de la Flèche toonde zich altijd moedig. Rijwielongevallen hinderder Larrue de maat zijner krachten te ge-ven._ De premiekoers werd gewonnen dooi Vandenhove. Ook verzekerde' hij, zijne ploeg, de over Win ning van de achter volgingskoers. In den « Prix d'Août » was Morel den beste. Hij geluk'te 'er eohter niet in het record van Batihiat (9 s. 2/5) neder te halen. Technische uàtslagen : Prix d'Août (2° jaar) Scratch op 100 m., in rechte lijn, stil-staand vertrek, in S reeksen, 2.hal- ve-finalen en 1 finaal De reeksen Werden gewonnen door Veillet, Rousseau, Trouvé, Thuau, Lo-rain, Polledri (junior), Siméonie en Morel. ' ' N Eerste halve-finaal. — 1. Lorain; 2. Trouvé; 3. Rousseau; 4. Thuau. Tijd : 10 s. 2/5. Tweede halve-finaal. — 1. Morel; 2. Veillet; 3. Siméonie; 4. Polledri (junior). Tijd : 9 s. 4'5. Finaal. — 1. Morel; 2. Lorain; 3. Trouvé; 4. Veillet. Tijd : 10 s. 2/5. Aanmoedigingsprijs Scratch op 2.000 m., in 1 reeks 1. G. Groslimond; 2. Begnez; 3. Man-seau; 4. Bernhard; 5. Depoint; 6. Di-nant; 7. Roulier; 8. Vermelin. Tijd : 3 m. 2 s. 4/5.— Laatste 200 m. : 14 s. 4/5. Premiekoers op 4 kil. (6 ronden) Eerste premie .— 1. Siméonie; 2. Le-may; 3. A. Paillard. Tweede premie. — 1. Vandenhove; 2. Latric-he; 3. A. Groslimond. Derde premie. — 1. Siméonie ; 2. Charlier; 3. Vandenhove. Vierde premie. — 1. Cornet; 2. Cous-seau; 3. Beyl. Vijfde premie. — 1. Beyl; 2. H. Ménager; 3. Lemay. Finaal-premie. — 1. Vandenhove; 2. Beyl; 3. Siméonie; 4. Derenne, etc. Tijd : 5 m. 25 s. 2^5. — Laatste 200 m. : 15 s. 3/5. Afvallingskoers 11 renners nemen het vertrek 1. Latriche; 2. Cousseau; 3. Evrard; 4. Thuau; 5. Polledri (junior); 6. Dererine, etc. De 10 ronden in 10 m. 46 s. 3/5. Laatste 200 m. : 15 s. 3/5. La Grande Poursuite Achtervolgingskoers op 9 ronden (6 kil.) per ploegen van 5 renners, in 2 reeksen en 1 finaal. Eerste reeks. — 1. Vandenhove, Lorain; Siméonie; A. Groslimond, Veillet; met 30 m. voorsprong. 2. Deschamps, Trouvé, Michiels, H. Ménager; Loisel. Tijd der eerste ploeg : 3 m. 2 s. 2/5. Tijd der tweede ploeg : 8 m. 7 m. 2/5. Tweede reeks. — 1. Rousseau, Cornet, Dupont, Charlier, Choque, met 50 m. voorsprong; 2. Beyl, A. Paillard, Lemay, Morel, Jean-Pierre. Tijd der eerste ploeg : 8 m. 11 s. 4/5. Tijd der tweede ploeg : 8m. 18 s. 1/5. Finaal. — 1. Vandenhove, Lorain, Siméonie, A. Groslimond ,Veillet, met 60 m. voorsprong. 2. Rousseau, Cornet, Chai'lier, Dupont, Choque. Tijd der eerste ploeg : 8 m. 11 s. 2/5. Tijd der tweede ploeg : 8m. 16 s. 1/5. __De_ ploeg Vandenhove, Lorain, Siméo nie, A. Groslimond, Veillet wordt eer ste gescheiden. A. Groslimond en Lo rain geven op. Dit belet hunne mater niet eenen voorsprong van 40 m. te ne men. De ploeg Rousseau en Cie verliest ool twee zijner renners, Dupont en Char lier. Aan de 8° ronde geeft- Choque ool< op. Cornet en Veillet geven ook de pijj aan Marten. Vandenhove, die nog alleen blijft me 1 Rousseau, behoud zijnen voorsprong ei • verzekert alzoo de overwinning zijne; ploeg. Le Grand Handicap (2e jaar) 60 j^il. (90 ronden), achter zware motor 1. Sérès (scratch), in 47 ni. 5 s. 3/5. 2. Léon Vanderstuyft (5 ronden voor gif t), op 1 ronde. 3. Oscar Egg ( 3 r.), op 3 ronden. ' 4. Patthey (7 r.), op 6 ronden. 5. Germain de la Flèche (6 r.), op U ; ronden. 6. Larrue (4 r.), op 17 ronden. De koers. -— Het vertrek wordt in d( volgende positie genomen : 1. Patthey 2. Germain de la Flèche, op 1 ronde; 3 1 Léon Vanderstuyft, op 2 ronden; 4. Lar rue, op 3 ronden; 5. Oscar Egg; 6. Sérès op 7 ronden. Aan de 6e ronde verandert Larrue vai rijwiel en verliest 2 ronden. De 10 kil. in 8 m. 8 s. 4/5. De toestand is als volgt : 1. Pattehy. 2. Léon Vanderstuyft, op 1 r.; 3. Ger main, op 1 r.; 4. Egg, op 2 r.; 5. Sérès, op 3 r.; 6. Larrue, op 6 r. Sérès is in vollen gang, hij legt de 18 ronde af in 30 s. 2/5 en dé 22°, tijdens dewelike hij Egg voorbijsnelt, in 30 s (80 kil. in de uur). Larrue houdt op aan <3e 23e ronde. De 20 kil. in 15 m. 47 's. 3/5. Larrue versohijnt terug op de pist, hi heeft 14 ronden achterstel. Aan de 40e ronfie is Léon Vanderstuyf aan de leiding; 2. Patthey; 3. Egg, op 1 r.; 4. Germain ,op 2 r.; 5."Sérès. op 2 r. 6 Larrue, op 15 r. Aan de 42° ronde neemt Sérès de vier de plaats in. Half koers. — De 30 -kil. zijn afgelegc in 23 m. 38 s. Aan de 46e ronde wordt Egg gedub beld door Sérès ,alsoo,k Patthey. De scratchman neemt daarmede de 2 plaats in. Hij is op 1 ronde van Léon Vanderstuyft (50e ronde). Aan de 560 ronde is Sérès op 300 m. van Vanderstuyft. Dit maafot dat hi meer dan 350 m. heeft ingehaald tijden: 6 ronden ! In de halve uur : 37 kil. 980 m. De 40 kil. in 31 m. 35 s. Aan de 70° ronde snelt Sérès Vander stuyft- voorbij. Het klassement is nu : 1. Sérès, 2 Vanderstuyft; 3. Egg, op 1 r.; 4. Pat' they, op 4 r.; 5. Germain houdt op om van rijwiel te veranderen en verliest 1 ronden. Sérès dubbelt achtereenvolgens Egg Patthey, Germain en Larrue. De 50 kil. in 39 m. 3 9s. 1/5. Aan de 85° ronde wordt Léon Vander stuyft ook gedubbeld. Patthey en Germain verliezen nos el'k 1 ronde. En ziehier het einde. De overwinnaai wordt door overvloedige toejuiebinger begroet. ATHLETIEK DE MEETING TE COLOMBES Onder het voorzitterschap van M. Lebrun, minister van den Blocus, bijge staan door M. den baron Bastin, algemeene konsul van België. had Zondag eene groote sportfeest plaats op het ter-rein van Colombes, ten voordeele van de sportclubs der bezette streken. Meer dan 30.000 personen woonden de vereeniging bij. Ziehier de uitslagen : Loopen, 100 m. — Finaal : 1. Freddy (Belg); 2. Tirard; 3. Smet (Belg); 4. André; 5. Carpentier. Tijd : 11 seconden. 3.000 m. handicap. — 1. Vermeulen (scr.) ,in 8 m. 49 s. 1/5 (rekord); 2. G^n-deliez (105); 3. Schnelftnann (75); 4. Del-vart (75). 300 m. scratch. — 1. Beudon; 2. Guy; 3. Smet; 4. Devic. . Tijd : 36 s. 4/5. 1.000 m. aflossen. — 1. Ploeg C. A. S. G. (Beudon, Smet, Durier, Devic); 2. Ploeg C. G. E.; 3. Ploeg R. C. F. Tijd : 2 m. 9 s. 3/5. 1.000 m. handicap. — 1. Protais (scr.) 2. Candal (25); 3. Arnaud (scr.). Tiid : 2 m. 37_s.__2/5.^ l 1.000 m. aflossen. •— 1. Fransche militaire ploeg (André, Devic, Carpentier, Orabona); 2. C. A. S. Générale; 3. C. G. d'Entraînement; 4. Belgische Militaire - Ploeg (Freddy, Vandendey, Van Mol, - Vanheste). L Springen.— 1. André. 1 m. 75; 2. Car- - pentier, 1 m. 68; 3. Lennon (Amerikaan) 1 m. 60. : Stofespringen. — 1. Gajan, 3 m. 45; - 2. Girard, 3 m. 40; 3. Mourre, 3 m. 15. Granaatwerpen. — Sarre (Amerikaan) ) werpt de granaat op 72 m. 95, het rekord van den Belg Schoekers (66 m. 67) t nederhalend. i Tôt sluiten van den meeting werd een • vertoon van tanks gemaakt met de toe-stemming van het ministerie van oorlog. Op ihet terrein was prikdraad geplaats alsook een dikke muur van bouwsteen. Er waren ook loopgraven 3 gemaakt. Dit allés werd door de nieuwe oorlogwapens omgereden, verpletterd . en overschreden en bracht eenen over-grooten geestdrift teweeg tusschen de talrijke toeschouwers. INTERIM II. Nieuws uit Belgie DOOR HET LAND 1 OORLOGSBELASTING In bezet België zijn bij verordening van generaal kwartiermeester Hahndorff en generaal von Zwehl de Provinciale Siaten bijeengeroepen, om te beraadsla-gen omtrent de wijze, waarop men de e betaling zal kunnen verzekeren van de eerste zes volgende maanden oorlogsbe-lasting. cpgafegd door het besluit van 21 Mei 1917. Dit besluit vaij 21 Mei 1917 verhoogde de maandelijksehe oorlogscontributie : van 50 tôt 60 millioen, zoodat zij nu jaarlijks 720,000,000 frank bedraagt voor l een noodlijdende bevolkfng van iets meer dan 7 millioen personen. OM AAN BRANDNETELS TE CERAKEN Ten einde de Belgen over te halen I mede te werken tôt het inzamelen van brandnetels, looft de Duitsche goever- • neur in België een premie uit. Voor 100 kilog. ontbladerde en zorgvuldig in bun-dels gebonden brandnetelsstelen, wordt tôt 28 mark betaald. Doch eenige voorwaarden zijn gesteld, namelijk : i De stelen mogen niet uitgetrokken > worden: zij moeten onmiddelliik boven den grond worden afgesneden. De inge-zamelde stelen moeten ten minste eene lengte van 60 cm. hebben. Er dient goed op gelet dat de stelen niet gebroken worden; vooral bij het maken der bundels. De afgesneden brandnetels moeten in bundels gebonden en op daartoe ge-! schikte plaatsen om te drogen dun uit-gespreid worden. • De stelen moeten zoo droog zijn, dat de bladeren er van zelfs afvallen of bij een licht aanraken afbreken. De ontbladerde en zorgvuldig in bundels gebonden brandnetelsstelen worden i ter* gemeenteliuize van elke gemeente aangenomen. Indien de afgeleverde brandnetelsstelen aan de hierboven ba~ 1 schrevene vorwaarden voldoen, wordt hiervoor tôt 28 mk. per 100 kgr. betaald. Het bedrag zal op het gemeentehuis uitbetaald worden. Buitendien zullen bijzonder ijverige verzamelaars door vrijgave van suiker en kolen belooncl worden. ONZE PROCESSIES Sedert de hatelijke voorvallen, door de Duitschers verwekt, zijn de luister-rijke processies van weleer buiten de kerken verboden. Door honderden ge-loovigen bijgewoond, heeft deze kerke-lijke orngang thans in den tempel plaats. TE GEET-BETZ Huwelijken : Emiel Winnen met Ju-lia Ruysen; Antoon Ruwel, van rond Brussel, met Leonie Winnen; Jozef Janssens, van Cortenaeken, met Bert-ha Nijns. Sterfgevallen : Mevr. Marcellinus Van Nieuwenhuyzen; Félix Kinaer, ga-reelmaker.TE HALLE-BOYENHOVEN Huwelijk : Léonard Geysen, van Zout-Leeuw, met Hortense Schiemskv, van Halle, onderwijzeres te Budingen. Overleed : M. Gustaaf Goossens, onderwijzer, wiens teraardbestelling plaats had op 15 Mei i. L ' Hoe de Gezanten van de Bondgenooten Rusland verlieten (Vervolg en slo't) Een Roode Wacht vroeg ons reeds bij den ingang om ons toelatingsbewijs* Wij legden hem zoo goed en zoo kwaa<J als het ging onze wenschen uit en de! koppige Fin, die er niets van scheen tf weten- wat een diiplomatiekie missie oi zelfs een département van buitenland< sche zaken wel kon zijn, geleidde ons eindelijk, door de gangen van het om metelijk paleis, naar ons goed gestern< te. De tocht ging door overhitte corridor? en door aile bureelen van de jonge repu* bliek. En wij stonden hoogelijk verbaasdi over de leegheid van al die bureaux^-Overal rustten de schrijfmachienen," eij slechts zeer zelden zagen wij, een be* ambte over een lessenaar gebogen. Ein< delijk ontdekten wij Sirola in deze woes» tijn, die, naar ons oordeel, een blijk wag^ van de minachting van de jonge repu* bliek voor aile bureaucratie. Hij zat vcor een schrijfmaohien tè tikken, zoo-> dat wij hem in het eerst voor een be< ambte aanzagen. Hij moest zich zelf aanf f>ns voorstellen. Met de hand op het boek, dat hij op dat oogenblik vertaald^ — een werk over het volkenrecht, in d3 Duitsche taal — begon hij met ons te praten. in een voortrèffelijk Duitsch en een zeldzaam Engelsch. Hij bleek eeni beminnelijk man, en een iet of wat slu-« we glimlach deed zijn zwarte oogen op« lichten in het gala,chtig gelaat. Maar reeds aanstonds leek zijn be* minnelijkheid ons een verborgen drijf^ veeft* te hebben, de handige slimmigheicl< jes van een boer. Hij verklaarde, bereitj te zijn om ons te helpen met aile mid< delen, die in-zijn macht waren, maais hij moest rekenen met de militaire over.. heid en in het bijzonder met de bevel-» hebbers aan het front, bij wie hij eersï navraag moest doen. Hij wees ons op de kaart de frontlijaf aan. Zij doorsneed geheel Finland en iifi 't Zuiden ervan waren de arbeiderscen* tra en de steden, in 't noorden de onme< te^ijke en schaarsch bevolkte vlakten,, waar de esch en de pijnboom groeier» rondom de kleine, bevroren meertjies. De linfe, die tegen de Oostzee steunty een weinig ten noorden van Bjoenberg, volgde den spoorweg, die naar Tarn* mersfors loopt. Zij liep ten noorden rondom deze stad, en daalde dan weder af. naar den grooten spoorweg naar Petro* grad, liep dwars over de beide zijlijnèn^ aie van Kouvola-St.-Michel en van Win borg-Nurmeo en raakte ten slotte da( Russische grens en het Meer van Lado« ga. En nu wees Sirola ons de punten aan,,, waar een doortocht mogelijk zou zijn t Bjoenberg, Vilpulia, ten noorden vart, Tamer.fors, VoikosKi, ten noorden vanl Krivola. Hxj betoonde zich hartelijk,met; kleine terugkrabbelingen, toeschietelijkJ. met zekere achterdoeht. Hij gaf ons een mooie verklaring mee, in het Finsch ge* steld, die ons, naar 't schijnt, maehtigd^ om de frontlijn over te tyekken. A Des avonds, toen wij in de Matrozell Club dineerden met eenige vrienden uilf hr-t land, zwaaiden wij lof toe aan de( vriendelijkheid, de eerlijkheid, de zin« delijkheid, de ordelijkheid van de Root, den in Finland. — Vertrouw daar niet te veel op, zei-> ' de iemand die hier thuis hoort. Zij schij-, nen beschaafder te zijn dan de Russen., Maar het zijn broertjes. Bij den Rus, vindt men woeste en blinde ruwheid^ bij den Fin sluwe en bedachtzame wreedheid. Het zijn steeds de koppiga et», benepen boeren, die vleermuizen le-j vend vastspijkeren op de deur van hurr schuur. Op 't oogenblik zijn zij bezig| met een methodische verwoesting vanl ailes wat onder de bevolking Wit is, of het zou kunnen worden. Men doodt ire d© dorpen de geneesheeren, de advoka-ten, de apothekers, de intellectueeler* van aile pluimage, meenende, dat zijf reactionnairen zijn. Dit zijn afschuwe-lijkheden waartegen gij besehaafde na* ties, uw stem moest verheffen. Ik keek den Fin, die dit zeide, met on* geloovigen blik aan. ] Ik hoor daar zeker een Witte spreken,,! zoo overwoog ik. Waarschijnlijk zou eemi Roode ook zoo over zijn tegenstandera praten. Dat is oorlogswelsprekendheid.-ABij het verlaten van h'et restaurant, opj dien schoonen en helderen sneeuwnacht^ aile winkels gesloten, omdat het Zondag^' was, kwamen wij eenige Engelschen te- > gen. Men begroette hun met de woor* den : <i , ■ 'S

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume