Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1512 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 Dezember. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 25 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gh9b56fc5n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. * Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur QM——EO—T—?«—B—IKMWHKSmaCC«3HaKBi"HKaaaJt'7:fgTifiC;ï.r^»y.<i.f^T-V arTufT'VAAU' ^.H'anmywwtraTnntrmi. ni' IlIW ni i'I'miliTr'iWitMW^yi^r-ïtMaAgSgKgj Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 /centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. ' a wmtfHiMinu UHM+1 v MMI, a,-jTg,v^aBraOTTfr«gTr7iaH—H—^—1WP—|h ï* VOOR ONZEN TOESTAND S -P En de vaders £3 ^ , van vijf kinderen ' ,r e* Elke post brengt ons nu brieven e brieven van soldaten met vijf kinderc 9 en die nog op het front zijn, die vai daag of morgen kunnen vallen, zondf dat ze als ©en laatsten, luttelen troos mogen denken dat hunne weduwe, di n hunne weezen iets meer zullen krijge daneen sdhraal rijkspensioentje, te ve< om te sterven, te weinig om te leven. \ Wij trachten uit deze regelen de toon van de bitterheid te houden. Maa zou men tooh niet — laat ons zegger een beetje — bitter worden als men 0 j [ 'die mannen denkt, niet meer aïs mog< I lijke, ergens bestaande maar ongeker I de, naamlooze wezens, maar als wei I Si kelijk levende mannen, die u sehri; I ven en die u nu met naam en toenaar I bekend zijn. Van wie ge weet hoevee I kleine kinderen ginder, in 't bezett •î il land, in dezen vierden winter, op he I l waohfcen, op hen hopen en voor he: | g hopen. H Wij denken niet dat een enkel va I degenen, die bij onze regeering iets t s I zeggen hebben, onverschillig zou <kur I nen blijven, indien hij maar een een I voudig dossiertje had, indien (hij maa I een een voudig lijstje zag van de vader I van vele kinderen op het front. We zeggen « vele kinderen », wan ■ bij vijf blijft het .bij talrijken niei | E Onder de afzenders van deze klein K honderd eerste brieven zijn vaders va: B zes, zeven, ja van acht kinderen.... En zij le ven — als wn dat « le ven | B mag noemen — met den dagelijkschei K angst dat hunne geliefden, wiens eenig I steun zij zijn — en rijk zijn ze doo B den band niet — dien dag zeïf nog wel | ■îioht dien eenigen steun zullen verlie | ■ zen. Een staatspensioentje kan toerei B keird zijn om een, twee kinderen groo B te brengen. Maar vijf, zes, zeven B acht? Geen regeering kan er op uifc zijn d( B << bedelarij », het << paupérisme » binner I hare grenzen aan te moedigen. Geer y B regeering kan er op uit zijn hare land ■ genooten tôt kinderbeperking aan te B sporen. Wij, hebben voor u binst den oorlog B overal gehoord, overal gelezen dat tal B rijke gezinnen weldoeners zijn van hel ■ land. dat wij, na den oorlog, na de ■ groote aderlating, meer dan ooit tal ■ rijke gezinnen zullen noodig hebben. De toekomende stichters van die nieu-B we talrijke gezinnen kan men niet aan Il moedigen tenzij door hen te doen zien B dat het werkelijk « loont » vader te zijn B van een groot gezin, dat het werkelijk ■ niet verloren is wanneer men zich al B de lasten, al den kommer heeft getroosl B een talrijk huisgezin te stichten, tal- ■ rijke kinderen, tal flinke burgers op te ■ kiden. • I België na den oorlog — men houdl ■ niet op het te zeggen — zal rfoodig heb B ben al wat het bezit om zich weer op te ■ fiehten en aile « noodeloos verteer », ■ elke « uitgave die kan gemist worden » ■ *al als een fout worden aangerekend. ■ T akkoord ! Wel, het is « ©en noode- ■ toos verteer » in het onderhoud te voor- ■ ïien van weduwen en' weezen, die men ■ beletten kon weduwen en weezen te ■ worden. Het is eene « uitgave die kan ■ femist worden » gezinnen te onderhou- ■ dend, die hun stichters zelf willen on- ■ ieiihouden. — H En die ze zelf « kunnen » onderhou- ■ ^n, als men ze maar gelegenheid daar- ■ toe geeft. Voor den oorlog moesten die ■vaders van talrijke gezinnen hard, hard ■'verken. Zij willen het nu nog doen. ■En zij hebben nieuw leven genoeg gege-■Vf,n aan het land om nu recht te hebben ■°Phet behoud van hun eigen leven... I, Wij hopen dat deg€nen, die de macht ■'n hand hebben, de macht om wel te ■doen en om kwaad te doen, dit goed ■ We,l zullen willen doen dat kan gedaan ■ ^orden zonder een cent kosten voor de B^chatkist : aan de vaders van vijf kin-■deren en meer de zekerheid geven dat ■v' hun gezin van gijn oorlogslijden n ■veer zullen kunnen rechthelpen, dat daar zullen zijn,, wanneer hunne het meest zal worden behoefd. H ,n aile landen spaart men de vaders ■Vi" vele kinderen ! I bij ons ? ir » v L. V. G. ■ S. —, Wij kunnen aan ied«r van n briefwisselaars, onder wie enkele Kf ^apenmakkers, niet in het bijzon-■«v-1. °ntvangst melden van zijn brief. lan' ^"even echter, in 't be- Van a"en eT1 van ieder«en. gebrui-r' Ë çtriù114®611 en adressen zooals altijd ■ p vWr ons houdend. ■1 va^r ^ hopen wel dat er met stand-HtHn en aanhouden wat zal te Wln^ zijn... G. . I CECENSUREERDE TITEL De «Idea Nazionalei» besprak in eei van hare laatste nummers het wet-sont werp, thans door de Kamer in studi< ^ genomein en waardoor, bij middel var > een stelsel van verzekeringen, aan al di strijders, eene vergoeding van 1000 franl n zou worden toegekend, onmidldeillijk n; n den oorlog. j. De «Idea Nazionale» g*af in hetzelfde ,r nummer de woorden weer wplke de mi { nister van finanfciën, M. Nitti, uitspral-Ll t-oen hij het wetsontwerp bij d© Knmei n irleidde : ;1 " Al wat wij hebben mocf dienen to den oorlog. En al wat wij na den oorlos a zullen hebben, zal moeten dienen tôt de r economisch» h«rinrichting vam het lanc I en om degenen te steunen, die 't mee-ste p Ifdc-n door den oorlog. » Wie zijn goed geeft, ge&ït nog wei-j. nig in vergelijking met degenen die de .. bloem geven van hun jeugd. hun leven.> [" li AWW. . 1 1 (1 : il CECENSUREERDE TITEL e v II De «Matin» van Zaterdag, 22 Decem-1 ber sohreef : « Volgeins een wetsvoarstel (bij de Ka i mer in studie) wordt de Rijkskas vooi e ouderdomspensioenen gemachtig'd een - gansoh afbetaaJde verzekeringspolis, - zonder betaling van eenige premie van r wege de soldaten, op te maken voor een s bednag van 1000 frank voor de s tri j don- de troepen en van 500 frank voor de an- - de-re soldaten, diie op zijn minst gedu-• rende twee jaar gemobiliseerd waren. 3 » Indien de soldaat op het veld van 1 eer valt of overlijdt tengevoilge van ver-wondingen of in dieost opgeloopen ziek-" te, wordt die som van 500 frank of van 1 i 000-frank betaalbaar, zonder welke for-3 malitedt 00k, en binnen die maand na het [* overlijden van den soldaat. En dit zon-" der dat er iets afgaat van het reoht op ' pensioen. " » Binnen de drie maand, na het ein-1 digen deir vijandelijkheden, zal elk ver-1 zekerde de vooruitbetaling kunnen ver-krijgen van zijn verzekerde waarde, in ! geval hij bewijst dat de som van 500 1 frank of van 1000 frank dienen moet om arbeidpmateriaal aan te koopen of voor-| werpen tôt het hernemetn van zijn be-! roep noodig. » >■ ■ 1 m - CECENSUREERDE TITEL De Amerikaansche dagbladen meld-den de laatste dagen dat al de Amerikaansche soldaten, indien zij heelhuidis uit den strijd komen, bij middel van een stelsel van verzekeringen, eene pas-sende vergoeding zullen krijgen, die aan hunne familie zal worden uitgekeerd, tndien zij moesten sneuvelen. ** ' ' 1 - -\a vwt/ ■■ mm IN DUITS$HLAND Bs EievolEcini bstreurl ds Kerslleesten famriijsr jaren Zurich, 26 December. — De Berlijn-sche b&richtgever van de «Mannheimer Volkstimme» meldt : Het zijn drœve feesten! Er zijn geen gebakken, geen lekkernijen meer, geen licht, geen kolen.Niets vei-heugt nog.Het Korstfeest van 1917 nsvestigt dat er ge-brek is aan ailes. Men mag dezen toestand bekend maken want het is een misgedacht den toestand te verzwijgen. Wij zijn tôt dit punt gekomen dat een meer of min vol-doeride voeding als een luxe mag be-schouwd worden van de minderheid van het volk. De meerderheid van de bevolking heeft voortduirend gebrek aan voedsel. DE HONGERSNOOD Landen, 26 December. — De «Pall Mail Gazette» denkt te mogen melden diat de Britsohe regeering vernomen heeft dat de hongersnood hevig, heerscht in Duitschland. De economisch e toestand is zeer slecht en zal ongetwijfeld den oorlog doen ein-digen.m mm 11 u ,j BERICÎHT Ten einde het overschnjven in onze nieuwe boeken te vergemakkelijken worden onze abonnenten beleefd ver-zocht ons het bedrag der vernieuwing voor al de abonnementen ,vervallende voor 31 December, veor dezen datum te laten geworden. Wij herinneren aan onze lezers dat de abonnementen bij vooruitbetaling vol-daan worden. Bij niet tijdige vernieuwing kan de toezendïng opgeschorst v/orden. HET BEHEER. OP HET WESTEBFBONT :n www ri Htnge artilleriestrijd op Je Haas k *» ^ a * « le Pafmîjeverrichtihgen k Smî-Qmnîm en in den Eizas ■ ' . ■■ H « r DE TOESTAND Sir Douglas heeft over den oorlog g£ t sproken in dezen zin : ? « De overwinning zou spoedig bt 3 haald geweest zijn indien de Ruâsisch 1 regeering geen krisis ondergaan ha,t 3 en indien de Russisohe legers niet onl bon den werden. » Het is juist dit gedacht dat geuit weri 2 door M. Lloyd George : « Wij zoudei » in 1917 gewonnen hebben indien Rus land ons geholpen had ». In afwaohting wordt er voortdurerr gesproken over de uitkomst van de ge vechten die zullen plaats grijpen: De « Birmingham ' Daily Post spreekt over den toestand aldus : « Wij bestatigen met voldoening twe< r feiten : 1. Dat Duitschland noch Oosten L rijk geen groot offensief meer kunnei ondernernen. ' ^ j 2. Dat het offensief zal mislukken. ! Duitschland heeft het thans noexlza . kelijk geoordeeld zijn volk' over zijr . ondernemingen in te lichten. Het belangrijks'te nieuws is.dat eer Oostenrijksch leger samengetrokker ! wordt tegen het Fransch-Britsch ifront Men mag zich echter aan andere tijdin gen verwachten. . , Een Duitsche professor heeft een on* ploffingsstof uitgevonden die aile leven . de wezens doodt op een afstand van ver ' schillige mi-jlen; er werd insgelijks eer ( tank uitgevonden die allen weerst-i overschrijdt; het nieuwe stikgas dat de Duitschers ontdekt hebben zou door de dichtste ma&kers dringen. rv>vrv^, . De Duitschers hebben 00k gepant-. serde vilegt-uigen uitgevonden. Wat de vijand echter nqg moet uit-. vînden is een man die meer waard zij e- dan een Belg, een poilu, een Tommy. FRAMSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMJDDAG , «ip deri sechteruever van de Maas be-schoot do vijand met hevigheid. de 1 Fransohe batterijen in de streek van Be-zonvaux,. In de streek van Saint-Quentin en in Hcoger-EIzas gélukten de vijandelijke patroeljen er in in de Duitsche loop-graven binnen te dringen. Er werde^t gevangenen genomen. « De nacht was alom elders kalm. BRITSCH LECERBERICHT 1 VAN DEN NAMIDDAC Er is niets bijzonders te melden. - DE BRITSCHE ARTILLERIE VERSCHRIKT DEN VIJAND Volgens een indruk van een Duit» 1 schen officier dien deze geschreven had 1 in zijn zakboekje, heeft men het vol-. gende gelezen : Het regent en het is zeer donker. De kompanie gaat vooruit; de afdeelingen - zijn gescheiden op honderd meters af- - stand van elkaar, omdat de wegen niet - zeker zijn. Onze troepen werden be-schoten. De obussen vielen rechts en 1 links en toen zijn onze troepen op den ■ loop gegaan. Wij geiukten er niet in i onze zware kanonnen mede te voeren. Wij hebben deze vernietigd. ^ DE TOESTAND IM RDSLâND î" ' ' De onderhandelingen tusschen de Russen en de Duitschers — 3 DE TOESTAND ^ Uit Petrograd wordt gemeld dat di Duitschers troepen vereenigen op he L zuid-westelijk fr«nt, ten einde verrich tingen uit te werken op de fronten vai '' Minsk en Riga. Zij willen de Russer treffen in de streek waar de Bolche 4 viks en de Ukraniers vechten. Er werd voorgesteld 3,000 rood< wachten van Petrograd en 3,000 andere van Moskou naar Mohilev te zender ten einde, indien het noodig is, deze te doen vechten tegen de Ukraniers. I Wat 00k de uitslag moge zijn in he zuiden, hij zal #nmiddellijk als gevolj hebben dat de bevoorrading van koler r zal ophôuden en dat het vervoer oç een groot getal ijzerenwegen zal op 1 houden. 1 De bevoorrading zal aldus geblok t keerd zijn en zulks zal een noodlottig - feit zijn voor het midden en noordelijk Rusland.,, ONDERHANDELINGEN ^ MET UKRANIE Petrograd, 25 December. — Antonoff. ; de krijgsbevelhebber van Petrograd, is j naar Kieff 'getrokken. Hij zal een ge-j sprek hebben met de « Rada » ten einde het conflict dat bestaat tusschen deze instelling en de vertegenwoordigers van het volk te doen ophouden. Deze , bevelhebber werd insgelijks gelast de aandacht van de Rada te vestigen op het ge-vaar dat opgeleverd wordt door de l Ukranische troepen van het noordelijk en westelijk front terug te roepen voor k de vredesverklaring. DE MOEILIJKHEDEN VAN DE BEVOORRADING ♦Petrograd, 25 December. — De bevoorrading van de hoofdstad wÔrdt niet alleenlijk' bedreigd, doch insgelijks ganscti noordelijk Rusland. Er kunnen i geen kolen meer aankomen langs de 1 vlakte van de Don. Talrijke fabrieken ■ zullen kortelings overg.1 gesloten wor-; den, en hek vervoer per ijzerenweg zal i opgeechorscht worden. De schade zal 1 zeer hevig zijn en er zullen groote oft- lusten door ontstaan. 1 Men tracht te doen yelooven dat al ■ deze ongelukken veroorzaakt werden door de Kadetten. De vrede met Duitschland is nog niet gesloten en het leger zoowel als de vloot zijn onbekwaamvhet land te verdedigen. ■— — H - ■ DE LANDSOUWERS ; VAN HET NOORDEN b HEBBEN HONGER , Petrograd, 25 December. — Eene af-1 deeling landbouwers van de noordelijke 1 provintiën heeft zich bij den vertegen-woordiger van het volk begeven» ten einde te bekomen dat er bevoorrading ! toekome in hunne provintiën waar de ! menschen van honger bezwijken. 1 De hongersnood wordt thans gevoegd ! bij den burgeroorlog. HET BRGGDRANTSOEN VERMINDERD ! Petrograd, 25 December. —' Het ' broodrantsoen werd opnieuw vermin-derd. De ontevredenheid in de garni-zoenen is meer en meer groot. Mn zal vergaderingen houden dîe voor de>el zullen hebben de soldaten te overtuigen dat het hun plicht is de sociale republiek te verdedigen. DE ONAFHANKELIJKHEID VAN FINLAND Petrograd, 25 December. — Men meldt uit Brest-Litovsk dat Einland zich gewend heeft tôt Duitschland ten einde -zijn onafhankelijkheid te doen erken-nen. Duitschland is, naat 'het schijnt, gestemd dit te aanvaarden. Trotsky drukte zijn verwondering uit dat Finland zich niet gewend heeft tôt de vertegenwoordigers van het volk die zouden gehandeld hebben gelijk Duitschland. DE ONLUSTEN VAN PETROGRAD Petrograd, 25 December — De wijn-stapelplaatsen werden geplunderd. Er werden in den nacht van 23 op 24 December twintig personen ged<x>d. Er werden twaalf hondeçd plunde-raars aingehouden. KERENSKY EN KORNILOFF ■ Petrograd, 26 December. — M. Vich-nigradsky, beheerder van d« weder-landsche handelsbank, alsook M. Pou-tiloff, da beheerder van de Russiseh-Aziatische Bank, werden aangeihouden ten gevolge van de ontdekking van eén brief waarin generaal Alexeieff beweert dat de bereiding van de beweging Kor-niloff geen geheim wàs voor de regeering en dat Kerensky er deel van uit-maakte. NIEUWS UIT BEZET BELGIE | -— I ■■ —Wl | &NTWERPEN ® EEN JUBILEUM Sohepene Deisgain van Antwerp^n haeft zijn zilveren jubileum hordac-ht In den gemeenteraad werd deze gebeur tnis op eenvoudige wijze gevierd. DE SCHOOLKOLONIES t- Anfcwerpen staat aan het hoofd de: sehoolkolonies. £)aar is het gedacht op t- gevat sehoolkolonies op te richten in di ij omliggende kasteelen, ontwe^p dat doo al de groote gemeenten in België is over genomen.2335 îèndèren verblijven than in niet minder dan 24 kasteelen en vil las. Van de toelagen door het National j3" Gomiteit ten beloope van 1,400,000 fran) ^ toegekend, zijn er 830,000 frank alleei 3" voor de provincie Antwerpen. n WAAR HET VEE HEENGAAT ;e Terwijl onze landgenooten honger ei ï- gebrek lijden wordt dtoor de Duitscher p tal van vee afgeslacht. Het vleesch word gezouten en wekelijks vindt 20,000 kiJ< den weg naar Duitgchland. DE CRONDSTOFFEN In tal van werkinrichtingen warei vele werkloozen te werk gesteld voo het maken van kleederen voor de be ^ hoeftigen. Sedert eenige maanden was men ver ^ plicht geweest, bij gebrek aan grond I stoffen, verschillende dezer inrichtingei te sluiten. Daar thans weer een toldoen ' de voarraad woefsels voorradig zijn,zijr een deel werkloozen terug aan den ar beid gesteld. t UIT GHEEL Burg. stand van 10 tôt 17 Novemb. 191" II Geboorten : 8 : oveirlijdens : Pau wel ; a Anna, wed. H. Vanlommel, 55 jaar 11 Rauwlkoren; De Leeùw Jan., z. b., V • jaar, Elsum; Vurrings Edgar, z. b., 6: jaar, Infirmerie; Bartholomeus Maria z. b., 77 jaar, Élsuim; Seys Fr., land bouwter, 66 jaar, Bell; Duchateau J.-Fr. z. b., 82 jaar, Poyel. 1 kind benedein de 2 jaar. Huwelijken : Smets Ludovicus, land bouwer met Kerokhofs, diienstmeid, bei den te' Zammeil. Burg. stand van 24 Novemb. tôt 1 Dec. Geboorten : 6. I Overlijdens. : Verdonck Josephina, z, b., 77 jaar, Infirmerie; De Smet- Louis, t'. b., 41 jaar, Bell; De Goster Fr., 45 j.. Rauwelkoren; Nevelsteen Carolus, land-bouwer, 81 jaar, Winkelomheide; Van-j den Einide Maria, 4 jaar, Poyel. Huwel-ijken : Peeters J., landbouwei " met- Verlinden Mat-hilda, landb.; Van 3 de Gruys Lod., landb. met Verwimp Ma-" ria, landb.; Van Doninck Fr., landb. 1 met T. 'Seyen Mariia, dienstmend. r BEWEGING DER BEVOLKING 1 TE BRUSSEL Het aantal sterfgevallen te Brussel, gedurende de drie eerste trime^ters van het loopende jaar bedçaagt 2,434, zijnde . 19.1 per 1,000 inwoners. Hêt aantal oyerlijdens aan longonste-kirig en terjng beloopt 307 voor 1914; " 308 voor 1915; 387 in 1916 en 482 in 1917. i « FRANSCHE UITWIJKELINCEN 1 De Fransche uitwijkelingen, die ovey-al in België verspreid zijn, genieten op denzelfden voet der BelgTsche bevolking van aile door het Nationaal Comi-teit opgeriohte liefdadigheidsinctellm-gen.• BEDRIECERIJEN IN DEN BEVOORRAADINGSDIENST VAN GROOT BRUSSEL Het procès ingespannen tegen een veertigtal bedienden en veirhelers in za-ke verdiudstering van levensmiddelen te Groot-Brussel, is afgehandeld voor' de rechtbank van Brussel. Al de beschuldigden liepen min of meer hooge straffen op. EEN HONDERDJARICE Mervr. Wed. Steenlandt, moeder van den heer Eugeen Steenlandt, smid te Moere bij Ghistel, viert aleiaar den 8n December a.s. haar honderdsten ver-jaardag.DE BEVOORRADING DER BEVOLKING T» Le<uven is een samenwerkend-e maatechappij apgerioht met het doel de soepen en andere werken van het Nationaal Comiteit van inlandsche waren te vooreieo. Het beheer doet een drin-genden oproep tôt de «igenaars en pach-ters van de omliggende kantoins om hun toekomend jaar de noodige landbouw-voortbrengselen voor de soepen en andere werken te verzekeren. Oveireen-.komstein met de landbouwers zullen in de beste en voordeeligste voorwaarden gesloten worden. Degenen, die besreid zijn hun medehulp te verleenen, zuUert ' ammoni^k-sulfaat' bekcwnen-. NIEUWE VERGADERINC DER PROVINCIALE RADEN Al de provinciale raden zijn tegen i December a.s. in buitengewone zitting bijeengeroepen. De zitting zal met geslo-■ ten deurem plaâts hebben en niet langer 5 %an één daig mogen- duiren. Twee pun-r ten staan op de dagorde: dè regeling der, - zesmaandelijksche eodogsbelasting van 3 December 1917 tôt Mei 1918, alsook de " middelen tôt betaling der kasbons en 1 'n'c.-e-f' ';oepons !n DacSubèr 19t7 tn 1 Maad, 1918 der oorlogsleeningen die tot 1 heden werden aangegiaan. De beéluiten door de provinciale ra- • den genomen hebben zullen van kracht zijn onafgezien het aantal leden die da , zitting bij won en. t DE BERG VAN BARMHARTIGHEID } Do Berg van, bormhartighedd van Brussel sluit zijn dienstjaair met eeQ winstsaldo van 9000 frank. , DE BOTERKWESTIE r Van af 15 November j.l. is de maxi-. mum prijs van de boter vastgesteld op : 1. Ongezouten botar, bevattende 18 p. . h. vreemde bestanddeelen fr. 7.70; 2. . Gezouten boter, bevattende ten hoogste ! 18 p. h. vreemde bs&taruddeelen fr. 7.30; . 3. Boter uit de melkeriji, voorzien vaa ! het officieele controle-merk en bevat-. tende ten hoogste 18 p. h; vreemde bestanddeelen fr. 8.70; 4. Ongezouten boter, bevattende meer dan 18 p. h. en ten! hoogste 50 p. h. vreemde bestanddeeleni fr 3.90; 5. Gezouten boteor, bevattende ; meer dan 18 p. h. en ten hoogste 50 p.h*. > vreemde bestanddeelen fr. 3.60. | De grootste meoilijEheid alleen foestaafj 5 er in om boter machtig te worden. LEENINQEN TOT EEN BEDRAG VAN HONDERD MILJOEN Bij besluit van 31 October is de Maat-schappij van Gerneentekrediet te Brus-sel, gemachtigd, voor rekening van ver-i schiillende besturen, een leening vaat honderd millioen frank tegen 4 p. h. m-trest- uit te geven. DE BEIEREN TEGENOVER DE PRUISEN De kloof tusschen de Beierschc en Pruisische soldaten wordt sfeeds brader. Den 2 November j.l. hebben er irt ten kazerne te Brussel bloedige botsin-gen plaats gehad. Beiersche soldaten kloegen over het voedsel, waarop een PruisiscK feldwebel antwexrrdde dafe het goed genoeg was voor Beierach® Sweinhunde. Een weinig later werd de wiendelijkeî feldwebel door eenige Beiersche solda-» ten oivervallen; hulp daagde op, en wel-* dra ontstond er een algemeen geveeht, waarbij vijf man werdien gedood en T? zwaar sewond. De ontevredenheid onder de Beiérsc.h'ai soldaten wordt met den dag grooter^ daar deze zich bewust zijn in aile ge<, vechten de spits te moetein afbijten. ' DE GEMEENTELIJKE WASCHIN- RICHTINGEN VAN BRUSSEL Onder het bestuiur van den heer F* Malfait, architeot der stad* Brussel, is men op het oogenblik aan de installafcia van twee groote gemeenfelijke waechin-i richtingen bezig, waar in régie hei, lin->. nen der bewoners van Brussel zal ge-wasschen worden. Een dezer waschin-richtingen is ondergebracht Leerlooier-' straat, in de gebouwen van. de firma' Wauequez; de andere is gelegen op de Arduinkaai, in een perceel dat het gc-meentobestuur aangekocht Ijeeft. * De installaties worden gedaan volgen9 de meest moderne gegevens in zake de massa wassching. OOS T.VIA& MW.REN NIEUWE STRAF VOOR CENT Omdat burgers van het front zijn weg- * gevlucht, waar ze weigerden nog langer te werken, zijn Gent en enkele dorpeit gostraft. Voor acht uutr 's morgens en na zes uur '-s avonds mogen_ geen bur-. gers op straat komen, uitgezônderd zij,-die in de stadi werken, onzijdagein en an-i dere vrijgestelden. Zondag was het taptoe om dite uu* in den middag. Treurig is het om asn te zien hoS zwakke personen aan de haven gedwoin-< gen worden steenen en grint, te losseïl uit schepen, en arbeid te verrich ten, di« boven hun krachten gaat. Waarlijk, ic-rwegen uit België veirnemen we be« richten over het despotisme bij dm mi- ; lifairen arbeid voor burgers. Uit Selzaetes omgejiring, alleen dus in Oost-Vlaanderen, ten noorden van Gent, : zijn in de laatste weken zeventien bur- î srers erefusilleerd. 3de JAARCANG, Nr 779. DONDERDAC, 27 DECEMBER 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume