Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1527 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 Januar. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 31 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rv0cv4d41f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ISdë JA ARC ANC, Nr 805. c-~. ' - ■ ~ DiNSOAG, 22 JANUA31 1918. HET VADERLAND Kleine aankoadigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig ter Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Liigeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.G0 fr." Ile MCI Unilelpei' tVij zijn niet genoeg ingewijd in d 'teimen van Sainte-Adresse om te- w< i aan wien, (eensuur) het schoentje past, waai )r deze regelen spreken. Om 't ever zooveel te beter, want deze regele n niet zoomin als al wat in di d verschijnt — gericht tegen die: dien persoon. Zij zijn gericht tôt 8 çenen, die een hart hebben en ove dit genoeg beschikken om zelf iet joen of om dengene, wien dit smarte ; geval aangaat, te verpliohten iet doen. iVe willen eerst en vooral aanstippei : wij niet de eersten zijn, die over di >aald feit hooren. We willen er oo] drukken dat dit feit ons onrecht eefcs bekend werd, dat de arm îuw, voor wie hier wordt gesproken s niet moet worden lastig gevalleî idat, langs fiezen weg, voor (haai irdt gevraagd wat zij langs -ander çen niet verkrijgen kori. Un nu komt de bittere historié, di' onzen lezers ter overweging geven der « litteratuiir » er rond : >aar was in 1917, tôt het begin van d< and Mei, in een van de nog vrij pen in België, een vronw, die flinl ir bèst deed om te voorzien in haa en ondeffcoud, in dat van hare drii tiderjarige kinderen. Af en toe zoch nog wat opzij te leggen om wat voed , wat défeking, wat versnapering t< ;n toekomen aan den vader van hari ï drie kinderen, sedert 22 Augustus 191 | .in Duitschland krijgsgevangen. I Al had het huishouden het niet al t-Ijppeed, men kwam er toch en men hoop te dat beter tijden zouden aanbreken die man, vrouw en kinderen weer zou É den samenbreagen en al het leed van d< jKardo en lange scheiding spoedig doer rergefen. Maar de oorlog !... Een van de eerstt iagen van Mei 1917 verscheen rond aoh mr 's morgens en vijandelijk vliegtuif joven 'het dorp (Gensuur) GENSUUR maar kwarn ter*? oh t in d< ïleine keuken waar de vrouw, seder îetnoodsein hâd geklonkén, zich achui iield, met hare drie kleinen angetig bi, )sar om bescherming aoe"kend. Dp « shrapnel'l » ontplofte nu... Toer iamp en stofwolken opklaarden er pulp toekwam. vond men de drie kin ■eren dood. i>e moeder lag daar met de jwee beenen afgerukt. Twee (kinderer 'fan hare suster waren erg verwond ge »;orden. En op de binnenplaats van he1 tu gansch verwoeste huisje werd aan 14en soldaat nog het been afgeslagen. H In het nabije gasthuis werd de vrouw fcgenomen. Zij genoot er drie en hali paand de beste zorgen, zooals al dege Pf'n ,die in dat zeer beikende gasthuis prpleegd wefden, de liefderijkste toe-w !<iing zagen. ■ Dooh na drie en half maand, was de van de geneeaheeren daar afgeloo-rpen en dan begon het lijden van de uit-? geputte, vereenzaamde vrouw. ■ Zij werd, door officieële bemiddeling, osar Frankrijk overgebraoht, waar ze F'' bij bloedverwanten een ondérdak Tond, maar zonder ondersteuning aan Bar lot werd overgelaten. • GENSUUR willen niet bitter worden, maar pleit — eenieder zal 't ertkennen — da pledt ten voordeele van dengéné of van degenen, -- wij weten met Wie — . de zorg voor onze gevluchte jandgenooten belast zijn. Die efrnêe be-t!. 7jiJn en er voor betaald Worden. ■Van de hand van Iemand, bij wie een jt $ 'rt nood nooit te vergeefs aanklopt, ^Par die elken dag, in hondertien noo-ifn ae^t té voorzien, kreeg de vtww J' gave, wèlke echter niet datgene kon ■rvangen, waarop dit slachtaffer van ».n r,t>rlQg Hiag aanspraak maken. Mis-K?.!*!,1 Z^n. rfeglementen, die zoo'ft 'en niet voorzien. Maar wie kan al I | TCvalîen van den ooriog voorzien 7 I 4 'Can a' noo,d«n, al het lede van , oorlog op voorhand in duizend ca-■^netjes mngschikken-, met etiketjes Hj TOric3 sohrift » erop ? En al zijn de ■f|f"nenten aan aoo hard, zoo onbuig-f ah het Gêneur ''ten van deganen, die de rnacht 'ten, kunnen, mogen toch n iet zoo !"prd zijn. ■ ^Vij kennen misschicn wel een geval WUnI> 'èmarK'. die niet aan de zorg ^ de vluchtelingen vreemd is, aan een ff11 sommet je een bestemming gaf, ■aarover wo nu niet wiH«n kihv,f.ir.r, it maar die toch niet in de steenen tafelei I van de oorjG^sreglementen was vooi I zien. We mogen het dus wel als mogelij] beschouwen dat er — met of zonder d e reglementen — iehs gedaan worde voo deze vrouw, die nog met haar twee hou ten beenen sukkelt en, naar ons word gezegd, zich Censuur L. j CENSUUR ^ behelpen moet. ' Nog een?, wij zijn de eersten niet, di< met dit ongelukkig geival in kennis wor 5 den gasteld. Degenen, die 't moeten we _ ten, weten het. Zooniet. hadden ze, m vijf weken geleden, niemand uitgezon den om irtlichtmgen te nemen over der , ton-stand van deze rampzalige vrouw. ' Het is wel rtiôgelijk dat de oplossinî van diit geval g«schrijf en gewrijf vergt J Maar vijf weken... Vijf weken is een lange tijd vooi ^ iemamd, die lijdt. Vijf weken is een t< . lange tijd voor iemand, die elken das 3 op bij stand wacht en nooit iets ziet ko " men. Daar is miserie genoeg, waarin nie-kan verholpen worden, om geen tijd t< ' vetliezen, waar opbeuring" «kan» ver 3 kend worden. ; Wij hopen — want wij zoeken geer ~ noodeloos gevit — dat wij weldra mo ^ gen vernemen dat hier ook weer gedaar , werd, wat veel vroeger had kunnen ge j daan woTden. _ En wat degenen, die over de maoht, ! CENSUUR \ beschikken. zelf hadden moe-ten zien. LEO VAN COETHEM. ' WWV* ; i Op het Wester front FRANSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Niets te melden buiten den gewonen artilleriestrijd. SRITSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC Kalme nacht over gansch het front. Eenige verkennes-sgeveèhten lieten ons | toe enkele krijgsgevangenen te nemen. j vvVvvv , Ukranië sîuit vrede met de kêizerlijken HET TËRUGTREKKEN DER TROE-PEN. — HERNEMiNG VAN DE ECO-NOMISGHE BETREKKINGEN. Basel, 21 Januari. — Men meldt dat de onderhandelingen tusschen de afg»-vaardigden der Middeorijken en van de Ukranisohe Republiek geëindigd zijn. Eene overeenkomst is gesloten op de grondlijhen van een te sluiten vredes-verdrag : de staat van oorlog zal «geëindigd» verklaard worden en de partijen zi.).n besloten tevens samen te leven in vrede en vriendschap. De vijandelijke troepen op 'het front zullen van af het sluiten van den vrede teruggetrokken worden. De onderteekenaars, elk van zijn kant, zijn het eens er over, dat het vredesver-drag de onmiddellijke herneming van de eoonomische, reehtskundige. diplo-matische en consulaire betrekkingen moet voorzien. - De a.fgevaarrligden van Ukranië en deze der Middenrijken hebben verklaard dat zij met hunne regeeringen moesten in voeling komen, ten einde zich te ver-zekeren dat het princfep der beschouw-de akkoorden door hen zonder voorbe-hctud wordt aangenomen. Eene opschorsing der onderhandeling scheen noodig toe; zij zal van korten duur zijn. De afvaardïgingen zijn over-een ge komen onmiddellijk naar Brest-Litowsk terug te keeren en zâjn besloten daarna dei> vrede te sluiten en te onderteekenen, in de maat van de vol-macht, di© hun toegekend wordt. De Ukranische afvaardiging is naar Kiew vertrokken en von Kuhîmann naar Bedij'u. Graaf Czemin is ziek, men weet niet of hij naar Weenen zal kunnen vertrek-ken.-— — JVWWV IN ALBANIE PfilNS van WIED TERUG Home, 21 Januari. — De Duitsche bla-den kondigen aan dat prins von Wied, begeerig het bewind barug te hernemen, nm nODI* A if/vi» «r...»! Het zeegevecht in de Dardannellen »>wi ■ d De "Breslaïf* en de "Ooeben* *■ ■ ■ WWW- , , ,rné De lozers van « Het Vaderland » héb ben gister reeds in «Laatste Berichten de tijding vernomen van het zeegevech in de Dardanellen, waar de Britsch< oorlogsbodems den « Breslau » in der grorid boorden en den « Goeben » etf havenden. Miss chien is het wel van belang oit aan deze overwinning hare juiste be teekenis te geven, hier te herinnerer aan de voorgesohiedenis van de twe< Duitsche kruisers in kwsstie. De oorlog was pas uitgebroken, toea de beids schepen* zich onderscheiidder door een daad, die wel waardig w«; van dift|ZeeroôverS, door wie de zeeër later, Vfeoral voor vrouwen en kinderer en onzijdigen zouden worden onveilic gemaakt : Men gedenke mevrouw De-page, op dè « Lusitania » en onze ander^ landgenooten op de « Essex ». Ôp 4 Augustus dus, terwijl de Duit sche kolonrieil onze vredelievende be volking kwamen bespringen, versche-nen de « Breslau » en de « Goeben » op de Algiersche kust en openden er hei vuur tegen twee onversterkte sfcden Bône en Philippeville. Slaohtoffers waren gfering in getal. Sc-hade was onaanzienlijk, maar de in-druk, tfoor dit stoutmOT"dig feit ver-walki, was diep. Onmiddellijk zetten de Franschen en de Briteche smaldeelen, met de bewa-king van Middel'landsche zee belast, de twee Duitsche k ruisers achterna. dodli deze liepen een grooter snelheid en ontkwamen. Na de Middellandsche zee te hebben doorkruist, waar hun geen tegenstand werd geboden, bereiikten zij de zeeëngte van de Dardanellen en gingen zich op 16 Augustus in de haven van Gonstan-tinopel verschuilen. Diplomatische besprekingen volgden, waaraan de Turkche regeering een einde etelde met zoogecegd de twee kruisers aan te fcoopen, die met een Turk-sohen naam herdoopt werden. Hun roi was nog niet afgespeeld. Her-haalde malen ondernomen zij tochten in de Zwarte Zçe, beschoten HusSische havens, tôt den dag dat de Britsohe en frange he smaldeelen wraak namen en de Dardanellen bombai-deerden. Het duurde niet lang of men kreeg het be-wijs er voor dat de ïuikezi den « Goeben » en den « Breslau » maar <r om te laohen » hadden aangekodht : de Tur-ken kozen parti j voor de Middenrijken. Misschien waren de Bondgenooten hier weer te mak en te km. Miaschien luisterden ze hier weer te veel naar de stém van het « Recht », wâarmêe de Duîtschers geen rekeniftg houden. In elk geval, zooals een Fransch blad het ■nu venkilaard, indien de Britsche en Fransche vloot, in plaats van zich bij dat achtervolgen van de twee Duitsche scihepen buiten de Dardanellen te houden, stoutweg de 'haven van Constanti-nopel was binner \st-roomd, bleven de Turken heeleman _n de Bondgenooten onderlegd en was er van hun partij-kiezen voor onze vijanden geen spraak geweest. Wie is hier verantwoordelijtk voor? We zullen het wel eens weten en de geeohiedenis zal degenen streng beoor-delen, die, door hunne aarzeling, den oorlog aldus hebben doen voortduren. DE TOCHT VAN AUGUSTUS 1914 Ziehier volgens een Duiihsch document een amhtelijk relaas over den tooht in Augusitus 1914 door den « Goeben » en den « Breslau » ondernomen : De twee shepen, onder bevel van ad-'miraal Souchon, lagen in de Adriatische zee. Op 31 Juli had de admiraal nog geen instructifs uit Berlijn en hij be-sloot zee te kiezen ten einde voor het uitbreken van den oorlog voorbij de zeeëngte van Gibraltar te zijn. Onder-weg (kreeig hij per dnaadlooze telegraaî bevel koers te zetten op Constantinopel. Hij wendde den steven, na eergt Bône en Philippeville te hebben beschoten. Op 5 Augustus, ankerden beide sche-pen te Messina, na dat zij door een Britsch smaldeel waren herkend gewor-den. Zij lichtten het ankêr en op 6 Au-gûsitus, (kwam de Britsche (kruiser « Glowcester » ons nabij. Hij verloor ons 's nachts en vond ons 's morgens weer. Nadat enkele sdhoten waren gewisseld, bleef de « Glowcester » achter, terwijl de « Goeben » en de « Breslau » met eerte snelheid van 27 knoopen liepen. Op 7 Auguatus bericht cen draadloos telegram uit Berlijn aan admiraal Souchon dat de dooiïocht van de Dardanellen (Turkije was nog (mzijdig) op he<t oogenblik niet mogali jlk Was. In af- ■ wachting van eene diplomatische echik-1 king, gaa/t Souohon zich schùil houden : te Derusa, wiaar hij van 8 Augustus 1 's morgens tôt 9 Augustus 's nachts blijft. Op dit oogenbliik verneemt hij per draadlooze teîegraaf dat de Turken gunistig gestemd zijn en hij licht het anlker. Op 10 Augustus, te Milf Eeven 's avonds, ankerden de beide echepen voor Tsjanak, buiten het bereik van de bond-gta^?oten.WAT NU 'S VIJANDS PLAN WAS Een Engelsch correspondent bericht, 21 Januari : De stout-moedige poging door den « Breslaû » en den « Goeben » ondernomen met behulp van eenige Turksohe torpedojagers, om de Dardanellen .te veflaten, heeft de Britsohe vloot op hare hoede gevonden. _ Waarschijnldjlk wilden de Duitschers zich een weg banen naar de Adriatische zee en daar dé Oostenrijksche vloot ver-i voegen. De Turken moesten door dit stout stuk worden beïnvlœd. Kort geleden werd te Constantinopel inderdaad aan de Duitsche schepen ver-weten dat zij niets deden, terwijl de Britten op de kust van Palestina zeer bedïjvig waren. Twee monitors van de Britten werden in den grond geboord. De mon fi tors zijn niet bestemd om te strijden tegen zoo 'n maehtige schepen alsikruisers zijn. Geen enkel onder de twee Britsohe sohepen zou het hebben kunnen uithouden tegen de edf-duimkanonnen van de w Goe-beii », terwijl dezes snelheid, al be-réikt zij nu de 28 knoopen Van voorheen niet meer, hem toch moest toelaten met aile gemaik te maneuvreeren. Nieuws uit België UJT HET LUIKSGHE RECHTBANK VAN KGGPHANDEL OM DE tVJELKVERVALSOHERS TOT REDE TE BRENGEN (Versdhenen te Antwèrpen, 8-1-18) Paehter G... heeft de weduwe G. voor de rechtbank gedaagd tôt betalin, eener som van 176 frank, den prijs vai geleverde mel'k; zij weigert dit bedra; te betalen • onder voorwendsel, dat d door den paohter geleverde melk 35 t h. water bevatte, hetgeen haar, de ver koopster der melk in 't klein, een poli tieveroordeeling gekost heeft van f( frank boete en fr. 19.50 gerechtsikosten Overigens, biedt zij aan te be wij zen dat de paehter bekend heeft dat er 3 4 en zelfs 5 Iiter water bij elke kruil melk gevoegd wordt. Uit geest van verzedelijking, weiger de wet aile rechtsvordering aan hen die zaïken geleverd hebben, bestemd to onzedelijke feiten; "zoo ook aan verkoo pers van alkoholische dranken. Doo: het orgaan van M. Dessart heeft eische res gevraagd, dat de rechtbanken even zoo zouden handelen ten opzichte Vai hen, pachters of molkboeren, die ver valschte melk verkoopen. De zaak ii eenvoudig : G... heeft melk vervalsch en. veTkocht; hij heeft een vergrijp be gaan. Hij eisaht betaling, zich basee rende op de levedng, welke de delik tueele daad is. Hij is zeer zeker niet ont vankeiijk in zijn "aktie, daar deze nooi gebaseerd mag zijn op een vergrijp. De rechtbank heeft verdedigster ge oorloofd het door haar aangeboden be wij s te leveren, d. w. z. dat de melk dit het voorwerp der besohuldiging uit maakt, uit de pachthoeve komt er er bij elke kruik 3, 4 eflf zelfs 5 litei water gedaan werd. Het definitieve vonnis zal binnenkorl uitgesproken worden. DE CEZONDHEIDSTOESTAND VAN DEN BURGEMEESTER (Verschenen te Antwèrpen, 8-1-18) Sedert eenigen tijd laat dé gezondheid van den heer Klever te wenschen over Sedert lange weken verschijnt onze eersté magistraat niet meer in zijn bu-reelen op het stadhuis. De achtbart burgemeester moet aangetast zijn dooi een ernstigO1 oogziekte. Een oog zou reeds onherroepelijk verloren zijn; de gfezichtszenuw van het andere oog zou verlamd zijn. Aile Luikenaren wenschen hun burgemeester een spoedig hersteî. De heer Valère Renault, eerste sche-pene, neemt op het oogenblik de funk-ties van burgemeester war VOOR DE SOLDATEN Wat "Jantje" vraagt Onderslaand stuk je, dat wij van cen lezer zeer gaarne opnemen, plcit, in een _ oorspronkehjken vorm, voor iels dat we j zoo wel als «Jantje« en zoow&l als onze 3 toevallige medewerker rechtvaardig vin-s den. (Red. «Vaderland»). r Jantje was een van diie ec-hte Vlaarn-! sche typen, zooals men ze zooveel aa'n-t treft. Alhoewel niet voor het militaire leven geschapen, kon hij bij het binnen-; rukken der Duitschers in ons zoo dier-r baar Belgenland, niet nalaten de wa-. pens op te nemen, tegen den vreemd en indringer. J antje was trotsch op de militaire uni-form en dat het hem nooit aan moed , ontbroken heeft, bewi-jzen zijne vijf ver-wondingen in 's lands belang opgedaan. i Dat bij nu werk&loos in eene kazerne - te Dieppe het eind van den oorlog moet ; afwachten is iets waarover hij zich den i heelen tijd beklaagt. Jantje was in de ; compagnie de vraagbaak van iedereen, Jantje wist voor ailes raad, wist ailes ; te regelen en was in een woord de vriend i van aile soldaten. Vooral de jongere sol- - daten hielden Jantje in eer embeschouw-t de hem als een vader, want Jantje was al iemand die de veertig gepasseerd ^s. ! îk die Jantje persoçmiijk goed kende, - heb mij dikwijls afgevaargd waarom s hij geen graad in het loger bekleedde, • en toen i'k hem daar eens over sprak, zeide hij mij : — Jongen, dat zal ik u eens voor goed vertellen. Een mensch zonder hoofd is een.doode mensch, en zoo is het ook bij het leger. Daar moeten natuturlijk man-nen zijn, die di©- zaak recht houden, dat zijn de zoogenaamde kopst-ukken, maar ik zou daar niet voor deiugen, en waar- »n niet ? Omdat ik niet gaanie com-andeeir, en daarom heb ik dan ook al dikwijls geweigerd om korporaal te worden en daar bij ik blijf maar liefst bij den grooten hoop, bij de simyele soi daten, en dat zijn voor mii de besten. Niet dat ik geenen eerbied koester voor mijne Oversten, O, neen zulle ! Ieder moet men geven wat hem toekomt, dus daarom «respect aan uiw cliefs f» Ja maar, Jantje, aei ik, als gij nu eens korporaal geworden waard, zoudt gij ioch wat meer soldij ontvangen en gij zoudt dan uw brood gesmeerd kunnen eten in plaats van droog. - Och, gaf Jantje mij hierop ten ant-woord, dat is het minst-e. Mijne brave oude moeder, die in België moest ach-terblijven is vier en zeventig jaar en diç eef. haar brood ook droog en uit hare briêven, die ik zoo af en toe vin haar ontvang weet ik, dat er ze'fs dagen zijn, dat zij er geen heeft om te eten. Ik kon Jantje aanzien, dat die p?;n-lijke herinneringen bij hem opwekte, want ongemerkt pinkte hij een traan uit zijn oogeti. Na een oogenblik stilzwijgen ver-volgde hij : — Ja, ziet U; gij spraakt daar straiks over soldij, hier is eene zaak, die ik nooit recht begrepen heb en ijk begrijp ze nog niet goed; en aangezien wij hier mu onder ons tweetjes zijn, moest gij mij dit eens ophelderen. Waarom dan, zoo ging hij voort, is er in de kompa gnie soms wat moedelooshedd bij d< soldaten te bespeuren? Niet uit gemi aan vertrouwen in de toefkomat, zeke 1 niet, maar door te lange ontberingen. « Niet dat de regeering ons honge laat lijden, wij hebben God zij danî 1 nog eten genoeg en het is goed daarbij | maar de mensch leeft niet alleen va! ' brood en een oude bok wil ook no; : wel eens een groen blaadje. Wij krtfj " gen hier in Dieppe nu twee frank ei tachtig centiemen soldij in de week dus dat maalkt veertig centiemen pe dag en daar kan men nu toch in dez dure tijden niet veel mêe beginnen '' Weli&waar heb ik in mijne jeugd zée ' goed geleard, dat men de tering naar d' " nering moet weten te steîien, maar ho ' of ik over dit vraagstuk ook nadenk, il 1 kom niet tôt eene bevrediger.de opkts sing. De prijzen zijn te duur in verhou | ding met de mkomsten van den eenvou - digen soldaat. Als ik wat te vertellei ' had, zou ik winkels oprichten waarii • aan goedkoopen prijzen, ailes verkoeh ! werd, wat de soldaat al zoo noodi^ ; heeft. 1 — Ja, maar, die magazijnen bestaai ' er toch, Jantje. — Ja zeker bestaan die, Mijnheer ; maar dit is alleen voor de officierai 1 eh de gehuwde mînderen en daar is al les nog al goedkoop. Zoo woirden hie ■ in dat magazijn kaarsen vezikooht d ' vier aan vijftig centiemen, voor zoo ééi kaars betalen de soldaten in de kan.tin< vijf-en-twintig centiemen. Chocôladi uit Ameriika wordt in dat magazijn ver kocht aan drie frank twintig; in d* i kantâne kost dezelfde drie frank zesfcig Gelet op de zeldzaamheid van de bote: verkoopt men in dat magazun ârooi van appelen aan drie frank vijî-en4w^n tig de pot, in de kantine kost dezeîide drie frank vijf tig en zoo gaat het met a ■ de prijzen. » Ik wist niet of Jantje de waarheid ge sproken had, ik bleef hem dus het anf woord schuldig, maar ik tastte in mij i zaak en wilde hem wat toestoppen. Hi. Weigerde beslist, mij toevoegende : ■ — 0 ! neen, dat niet zulle. Van af dei 5 Augustus 1914 doe ik voort met mijn< soldij en dat, ging vreeger, maar nu i: het onmogelijk geworden of liever ge zegd onmogelijk is 1-"t niet ais er ooî magazijnen zouden zijn, waarin der van « niemand iets krijgende soldaat i tegen billijke prijzen het onmisbare kor koopen. Ik beloofde aan Jantje dait ik mu po gen iets te doen en nadat ik het mi; vertelde grondig onderzooht heb, ben ii met hem eens, en vind iik ailes wat mer in de soldatenkantlné te Dieppe ver koopt, buiten het bereik van den sol daat, die niets anders heeft als zijn< soldij van veertig centiemen daags Aanbevéling zou de het verdienèn, di( stumperds welke bijna allen ongesdhik: zijn voor den actieven dienst, en waar van vier-vijfde gedeelte verwond werr aan het front meer in de gelegenheid U steilen zich van het hoogst noodige U voorzien. Het deed mij pijn toen ik bij mijn bezoak aan de kazerne te Dieppe de verminkten aahtrof op hun etroozak de borst van Velen versierd met meei dan een eerekruis en als eenig ontêpan ming, het herhalen aan elkander van d« roemrijke daden door hen aan den Yzeï verricht. L. à. w. DE TOESTAND IN RUSLAND y^V Eene Rsssiscbe Nationale Comntli Petrograd, 21 Januari. — Het congres van het Soviet zal in het Taiuris-Paleis vergaderen. Lenine heeft eene afvaairdiging van Het provinciaal Soviet verwittigd dat het aan de leden van de wetgeveoide verga-dering'niet toegelaten is zich elders te, wreanigen. Om de ontbonden vergade-ftng te vervangen, zal er eane nationale conventie gevormd worden door een aanstaand congres van het Soviet. EENE RUSSISCHE NOTA AAN ENGELAND EN JAPÂN Petrogfad, 21 Januari. — De commsi-sarissen voor het volk hebben recht-streeks aan de Japaansche regeering eene nota laten geworden, die om juis-ten uitleg vraagt over de ontscheping door hare vloot gedaan in de haven van Wladiwostock. Ltargelijke nota werd aan het Britsch t'tzants&hap o verge maakt. om uitleg le vragen over de tegenwoordigheid te Wladiwostock, van een Engelschen kruiser.• Onderrichtingen werden door den Rritschen gezant gevraagd te Landen. In eene nota, aan de pers medegedeeld, legt de Japaansche gezant de ontsohe-f ping van Japaansche troepen te Wladiwostock uit, en verklaart dat de tegenwoordigheid van oorlogsschepen der bondgenooten, op dit oogenblik, heel natuurlijk Vookomt. r'J BESCHERMING IN WLADIWOSTOK New-York, 21 Januari. — Amerikaan-sche, Engelsche en Japaansche schepen ztillen de bescherming der belangen van hunne wederkeerige landgenooten, te Wladiwostock. verzekeren. Engelsohé en Japaansche schepen zijft sinds eene week in de haven aangekô men. Een Amerikaansch sohip wordt verwacht. Eene onitscheping van troepen wordt ingezien, GEWEERVUUR TE MOSKOW * Petrograd, 19 Januari. — Te Moek'ow en te Petrograd werden de bétoogingen voor de wetgevende vergadering door het geweervuur der roode wacht uiteen-gedrevein.Twaalf betoogers werden gedood en een zeker getal gewomd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume