Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

535 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Dezember. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 15 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kd1qf8ks0r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. 6ij overeenkomst Diewstaanbiediîijn : voor gereîbrmeer-deû kosteJoos. t « — m • Belgisch dagblad, soorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ecus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en Franjyijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. DE RUSSISCHE ANARCHIE lirilenRff en de mapcnstilsland Duitschland wil onderhandelen ■ 1 ■ VWWi ■ ' [ Lenine's geza$ verzwalft I Lenine en zijn handlanger Trotzki, Iproeger bekend onder den naam van iBroxxstein, zijn er dus in gelukt den llegenstand van het Russisch leger hee-■emaal te verlammen en het verraad ■egenover de bondgenooten ,die zooveel fvoor Rusland deden, volledig te maken. i Niet alleen sluiten zij een wapenstil-stand met de Duitschers,® maar zij be-I dreigeti ook, zooals wij gister reeds Imeldelen, al de bondgenooten een afzon-Idferlijken vrede te sluiten, indien de ■xmdgtenooten tegen 2 December geene [fvaardifingen hebben gezonden om yoor den vrede te onderhandelen. In den Duitschen Rijksdag verklaart rioh de kanselier bereid met Lenine en Trotzki — die hij de Russische regeering noemt — te onderhandelen. De kanselier moet echter wel weten dat selfs een aangaan van een wapenstil-àtand met de Maximalisten de Duitschers niet waarborgt tegen een moge-lijken aanval van vaderlandsch geble- Isn Russische krachten, waarvan er ioh meer en meer rond den hoofdman ier?kozakken, generaal Kaledine,*scha-|en. De Dvitsçhers zullen dus voorze-jer troéperi iri Rusland moçten behou-len, indien zij hun vrede willen' verze- DsX de bond^ençcvteji zich den .ernst, ran jjen toestand met «yerbergeri hoeft îiet gezegd. Zooals de Fransche minis-ier-president Clemenceau het eergister nog zegde bij .het openen der conferen-ie der bondgenooten, is het nu tijd, ioog tijd niet om te spreken, maar om e werken en hard te werken... KRILENKO'S AFCEVAARDIGDEN ONDERHANDELEN MET DE DUITSCHERS Londen, 29 NoVember. — Uit Petrograd wordi aan Reuter geseind : De afgevaardigden door den maxima-istijehen opperbevelhebber Krilenko iangesteld, hebben zich binnen' de Duit-che lijnen begeven op het front van het fijfde Russische leger; zij telegraféeren iat de Duitéche opperbevelhebber den ■anvoerder van de Duitsrhe noorder-figers heeft aangewezen als, gevolmach-igde om over den waperistilstand te inderhaftdelen. Krilenko maakt kenbaar dat generaal Jockhonine1, die zich aan hem niet wil raderwerpen, nfoet aanzien worden als' rijand van het vaderland. Tevens wordt ■mvpI g%«ven al de partijgangers van yockhonine aan te houden, om het even I r'e zii zijn of welfcen rang zij vroeger fkkleedden. ■ DE STRIJD STOP GEZET ? » Stockholm, 29 November. — Het ge-■ucht wordt hevestigd dat Krilenko een ^Bwarenhiitenant en vrijwilliger heeft . Ppngewezen om met den Duitschen be-^•Ihebber te onderhandelen. Men zegt ■ 08 fildiên de Duitsche generaal op Kri- vocr^ in gaat, de Russen on- . rciiddelljjk bevel zouden ontvangen het , ™ur te staken. ■r.H0E MEN ONDERHANDELDE i^t Petrorrad : ' 1 eene tztrn-wlgaaf spreekt de Prav-' over ■ àc snmenkômsl van de Rvs.fi- < onderhandelaars met den Huit- ' w^Êhen bevehoerder. 1 Hp'J on^hand,ela.ars geven als volgl 1 WtTJr at/ over hunne «zendirg». ■ Op 26 November, te 16 uur 20, zijn f VJ uit de Russische stellingen getre- ' ■" m den sector door een regiment uit ■pneu bezet. Wij droegen een wît < ^pg en werden voorafgegaan door < ■pnpetters, Op een driehonderd pas- « ■î ai stand werden wij^ntvangen door ( !C,^e °^'®ie»,en uit den sector on- 2 ^■ûen naam van Hannover bekend. € 1 uur werden wij, geblinddoekt, 1 c!aî e 3" ^ §ebracht van het bataljon ^ sector van Hannover bezet. c marhu^ "ur hebben wij onze vol- t DdhsrhT?6" ovefhandigd aan twee ï|fe"»ier'di* dat 6inde eeznnrion „ an divisie waren uit-een gs-<w»8'W0rt'en' ï3e onderhandelin* voôrste! Vm ^ het F!"ansch Plaats. Ons i SK? .11T WaPens«'^nd te sluï- 6 aan%„asta °nmîidda,,i|k C en vandaar 6 front van nwl V» bevsîJiiebbeir op het t oEeraan^ R«r^echt en aan den s ffrs van ^ Duitsche le- ^ z u '4f rii i,| Te 18 uur 20 wirden wij, per auto, n langs den weg van Dwinsk op Ponie-n vege naar het dorp Possen gebracht, !- waar de divisiegeneraal Hofmeister ons d offîcieël met gansch zijn staf ontving. d GENERAAL TJEREMISSOF AANGEHOUDEN !_ Uit Petrograd : 3 Generaal Tjeremissof, bevelhebber op . het noorderfront, is aangehouden ge-3 worden en in de Peter- en Paulsvesting 3 te" Petrograd opgesloten. HOE KRILENKO HET LEGER , BESTUURT Buiten Tjeremissof, heeft Krilenko nog den bevelbftbber van het vijfde , leger, generaal Boldiref, doen aanhou-| den, • wegens « ongehoorzaamheid ». ' De bevelhebber van het vijf en twin-tigste legerkorps werd eveneens aangehouden omdat hij geweigerd heeft zich bij Krilenko aan te melden. Een simpel soldaat is tôt geneiraal-be-, velhabibeir benoemd van de troepen in het krijgsdistriot Moskou. Een onde/-I.uitenant en een_ vaandrig weirden tôt onder-bevelhebbers aangesteld1,' ean ;lui-tenant werd tôt siafoverate aaingesteld, een vaandrig wërd intendent-geheraaî,' een cfnderluitenant wordt inspecteur van de arliiienu ea sen vaan<Mg mspeete.of van de genie. Nu loo/pt het geruoht als zou Kriierikc zijn post van opperbevelhebber opge-ven ten voordeele van generaal Tsjer? batsjef. DE MAXIMALI.STEN DRUKKEN BANKBRIEFJES De afgevaardigde door d'en stadsraad van Petrograd naar Moscou gezonden om een onderzoek in te stellen over den teestand in de suaairsaal van de rijks-bank, is van zij ne zending weergekeerd. Hij bevestigt dat de maximalisten de hand' hebben gelegd op al het âanwezi-. ge coud on op vijf înlljœn bankbrieîjes. De î*aad der nationale commissarissen heeft beplofon bankbriefjes te doen drukken, die door de commissarissen zOuden gewaarmerkt worden. De nationale « drukkerij. heeft geweigerd dit bankpapier te drukken en nu is eene groote handelsdrukkerij ér mede belast. De_ nieuwe briefjes zullen als naam-' duiding dragen dat zij gewaarborgd worden door het gbnd in de rijksbank te Moskou aanwezig. DUSTSCHLAND WIL ONDERHANDELEN In den Rijksdag heeft- die kanselier. graaf Herfling. beneve.ns laruge verkla-ringen ov-er de verrrichtingen op allô ■ fronten, verkl aringen die de Duitsche-s natuurlijk moeten opmonteren, kenbaar eemnakt dat in de trvt nog toe ge-kende voorstellen van de « Russische regeering » het middel kan worden ge-vonden om onderhandelingen aan te vanpren. Duitschland wacht maar alleetft dat de Rus«en afgevaardigden zenden met lx-hoorli jke vol ma.cb t. ( 1 Om sommige Duitschers. die zouden voor^icb zelven denken, den slech-teu indruk weg te nemen van een Duitschland dat onderhandelen wil, ter-wijl het over al — vol gens de kanselier zegt — zegeviert. zocht praaf Hertling ar.dere redenen om Duitschtands nei-ging tôt vrede uit te leggen. « Voor hetgeen de volkeren betreft, die eertijds aan net gezag der Czaren onflerworpen waren. Polen. Koerland en Lfithanen, kan ik zeggen dat wij aan i die volkeren het recht erkennen over! zich zelven le beschikken Wij rekenen er op dat die volkeren een bewmd zullen kiezen'dat h*:n past » * IWaar, voegî uo kanselier er onmia-deîli]k aan toe. daarorntrent is nog niets besloten. » QNTSNAPT HET CEZAC AAN LENINE? Petroffrad, 29 November — Sederl Vier en timnltg uren is er een ommekeer (jekomen in den polilieken tôesiand De ec.nferenue der landbovivers sederl eenige dagen bijeengekomen. had zich, van den beginne. af. in twee groepen ae-splitst : een meerderhetd van Lemnis-ten en eene rmndc.rh-cid van anti-maxi- malùt/en Gisteren avond sprak Lenine echter zoo onhandig dat de meerderheid der afgevaardigden van soldalen en boeren herhaaldc malen hun ongedidd luchl gaven met te onderbreken. Het bericht van de benoeming van onder-offirier Krilenko tôt opperbevelhebber werd op schaterlachen onthaald. Lenine durfde geen vertrouwensstemming vragen en verliet de zaal. Dat kwam het nieuws aan dat Duitschland den waperistilstand aan-vaardde op aile fronten. De Leninisten vroegen onmiddellijk een telegram van hulde te zenden aan Krilenko. Een hevige Woordenwisse-ling volgde. Het besluit werd verwor-pen en d# maximalisten verlieten de vergadering. Dezen morgen trachtte de gewezen minister Tsjernof, door Lenines koele ontvangst aangemoedigd, de linkerzijde in het boerencongres te overhalen hem de regeering toe te vertrouwen. Maar onderwijl kwam een bode van Lenine melden dat eene overeenkomst gesloten was geworden tmschen de verschillen-de groepen om eene regeering samen te stellen uit piaximalisten, révolutionnaire socialisten en de leden van het uit-vcerend comiteit der Soviets. Deze ver- schillende groepen moesten onmiddellijk een voorloopig parlement vormen. Dit parlement zou de bestwwrscomi-teiten aanduiden voor al de ministerîes. Elk van die comiteiten zou zijn eigen vc-orzitter kiezen en deze voorzitters zouden het kabinet teitmaken. Tsjernof alleen wordt uitgesloten. DE BONDGENOOTEN TEGEN DE MAXIMALISTEN Londen, 30 November. — De overste van de Fransche militaire zending in Rusland heeff verklaard dat zijne regeering weïgerde. den nieuwen regee-ringsraad tn Rusland te erkennen; geen enkele andere regeering zou erkend worden, die er er in zou ' toestemmen met den vijand te onderhandelen. De Amerikaansche krïigsattaché heefî aan den Russischen stafoverste bericht dat zijne regeering besloten had allen uitvoer naar Rusland stop te zetten. De krijgsattaché's van de bondgenooten bij het Russisch leger hebben aan dsn Russischen staf laten hooren,in eene gezamenHjke nota, dat de schending van het verdrag van 5 Septerofcer 1914, door de Russen, rde ergste gevolgen zou dragen voor Rusland en voor het Russisch volk. Onze Koning neemt Britten in oogenschouw De «Evening Standard», uit Londen, heeft volgend artikel aangekondigd : Eenige dagen geleden, «ergens in België», woonde Koning Albert, te paard, een revue van Britsche troepen bij, waarvan een gedeelte nog met het 'ffâbdïter dér lœpgmven J-iedeM was. Héol de divisie presenteérde de wapèns ckr BnLche en Belgisohe muz'iekgn. speelden respektîevdijk het Belgisch en het Britsçh voîkslîètï. ' Een lunch,' 1er *e£re van Koning Albert, grêep, vervo; ■< gens plaat/in -het Groot-Hôofdkwartier. De Koning sprak in het Engelsoh âe volgericlè reie uit : « Het is voor mij een waar genoegen geweset de zevende divisie te inspektee-ren. Ik wil u mijn oprechte bewonde-ring uitdirukken voor dp krijgishaftige houding van uw prachtige troèpen. De geschiedeni-s van de zevende divisie tij-dens dezen oorlog is rijk aan glorie.\Vij zullen oimmer voldoende hulde kunneii brengen, riimmer genoeg dank en eer-bied kunpein betuigen aan <ie oïficieren 1 en dé manschappe-n die een zoo helçjhaf-tig aandeel genomen hebben in de ver-decÈging van Ieper in October en- No-, vfember 1914. Ik* bedank u harte,lijk voor u-we warms ontvangst hier. Ik drink op' de gezondheid, op het welzij.fi van uw dappere soldaten, op de toe-komstige overwinningen van een divisie die op zoo edele wijze den ontemba-ren vrijheidsgeest van de Britsche natte verpersoonlijkt. » Toen hij bedankte was de Engelsche generaal-commandant diep onfcroerd ; hij zegde dat gansch het Britsche leger den Koning van België lief had-en be-wonderde; wat de zevende divisie betreft, het is haar trotsch verlangen het-zelfde front te behouden om het land van Koning Albert terug te heiroveiren. «w • » « Tien jàar geleden, voor de dood van Koning Leopold. bracht Koning Albert, toen nog prins Albert, een privaat be-zc-ek aan Engeland om er de methode3 f.e bestudeeren, bijzondeirlijk voor wat de dokken en de scheepvaart betreft.die zooveel tôt Engeland's grootheid hebben bijgedragen. Bij het ontbi.it dat te zijner eer gegeven werd door het Comiteit van de Naval Lloyd. maakten zi-n manne!i]k figuuf en zijne eehvoudige manieren een zeer gunstigen indruk. Tôt aan zijn Lroonsbekhmmmg be-stond er m België met veel patriotism. jn de beteekenis die wij aan dit woord hechten. Eeuwen iang was îedere Bel-gische stad een soort gemeenebest op zich zeif en men zegde dat hun vader-landshefde met verder dan nun geboor-teplaats reikte Heden nog is Koning Albert geen Koning van België, maar Ko-mn.s der Belgen Dit 'onderscheid mag spitsvondig hjken, maar als de oorlog ten emde zal zijn. zal het Belgisch volk fier over zijn Koning zijn, welken naam men hem ook moge geven, en deze Koning zal een groote plaats mne- ; men if» de genegenheid en de bewonde-ring van de herlevende Belgische nat:e - U/VWX ■ I..I LEEST OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NAGFT • ' ji Onze Koningin en onze uitgewekene kinderen De pers heeft destijds vermeld dat op ï6 October 1917, 618 Belgische kinde-fen, rechtstreeks langs Zwitserland uit )ezet België te. Parijs toekwamen.. Het s Hare M-ajesteit Koningin Elizabeth an België die, geholpen door het Ame-"ikaansch Rood Kruis, naar deze zijde : iri het front de kleintjes doet komen iie he| zwakste en ongeiulïkigste zijn în waarvan de ouders*^— meestal de ' afcsôfr zîj lechls meelîijk in hun beboeften zul-eh kunrieji vodrzièn, en die er in toe-tèmmen veor den ;duur van den oorlog van hen te.scfieiden. Deze kinderen worden bijeengebracht door een kbmi-"teit van Belgische damés, -dopr de Duitschers tôt aan de Zwitschersche grens gebracht, en dan door Zwitsers tôt aan de Fransche grens, gevoerd, ' Elk van hen liéeft zij"n « .fiche, » op den omsla>g van zijn o\rerjas gespfejd; deze vermeldt. naâm en voornaxnen, geboortedatum, den gods^ienst wâ&rtoe zij behooren en •de stiel*"of het ambt dat de ouders ver-fàngfen die zij later zullen uitoefenen. Deze wensch wordt stipt gevolgd door de ledén van het onderwijzend perso-neel der kolonie. ! De koïonie van Glandier, in het Cor-rèzedepartemeht, gevestigd in het oud Karthuizerklooster van Glandier, telt aldus 6 ondeWijzers, 6 onderwijzeres-sen en 9 toezichtere, die zich uitsluite-lij'k bezig houden met aan hun kleine kostsscholieren een ontferwijs te %even dat aile meeningen eerbiedigt. Een aal-moeze'nier is, voor de godsdienstlessen, bij het gest-icht gevoegd. Er zijn te Glandier 500 Belgische kinderen van 5 tôt 10 jaar. Het groote gebouw dat hen huisvest is zeer goed gele-gen, in een prachtige vallei. Tert?| uit Duitschland Op 20 November kwgrnen navolgende mliitaifen over Zwitserland uit Duitschland te Lyon aan : Officieren. — Tollen Emiel, colonel, genie; Clerdent Frans, majoor, 14 lime, Delvalle Léo, majoor, 3a vesting. Wiele-nians.Juul, ma]oor, S. A., inf Van-derhndçn Serafien ,com , 9° vesting . Pasquier Karel, com , 13' lime Peter Alexander, kap. muziekm , 10" lime Georgeletîe Adolf. luit., 13" iftiie. Des-?ari Àchie! îu'.t., 9e lime Ghobert Adoif, luit 7' lime, Petre Emiel, onderluit il' lime ^ Gegradeerden en soldaten — Van CompernoÙe; serg beroepsvr, 10 6' jag te v# Verfaille Roger bng m il 8* gem bng 38® bat Milhm Frans. sold , oorlogsvr, 8' unie Depoorter Hendnk. sold , m 0! 4' C T Jans-sens Gustaaf ,sold , m 99, 13* lime Timmerman Jaak sold., oorlogsvr, 13' ; lime, Laurent Karmel sold., m 10, Ss lime. i Stillatus Valeer, sold m 1901, 8' lime, Van Esbeen Jan, sold , m 1904, < 8' hme. De Vvm 3 an. sold .m 1911 < 7' hme, Vereêçken. so!d . m 1907; 4* ; lime; Van Geider -Vjfust. vn>w met i premie. m 1903 l« jarers te voet. Desadeleer Frans kSplv; m 1902, 25' < hme. Deceur Léonard, sold, m 191 i ! 4' lime. Bolle Cafmei, sold m 1913, ; 2" karabimers, s De Rijcke Frans. kap . m 1899, Ie l jagers te voet. Cousaert Lodewijk. sold., ( ^roeosvr. ,1907, 6! jasrers te voet, Be- « OP HET WESTEBFBONT HEVIGE ATILLERIESTRIJB IN ARGONE Vîjande ijke nederlaag te Verdun Beschietingen in de omstreken van Ypèr 1 " "" 1 M DE TOESTAND In de streek van Kamerijk is de toestand voortdurend dezelfde. De artilleriebedrijvigheid is hevig in de streek van het bosch vtan Bourlon. Onze bondgenooten melden dat er een tamelijke groote vooruitgang gemaakt werd. In Vlaanderen beschietén de vijande-iijke kanons de Britsche stellingen, ten zuiden van Yper. Duidt zulks niet aan dat een effensief voorbereid wordt, in deze stfeek, waar-schijnlijik in de omstreken van Holle-beke?Dit zullen wij kortelings wel kun-nen vast stellen. Op het Fransch front is de artillerie der beide legers insgelijks zeer hevig in verschillige sektors, vooroamelijk in" Champagne, nabij Massiges, in Argon-ne (in de streek van" Varennes). De bedrijvigheid is voortdurend hevig op den rechteroever van de Maas, tus-schen Bezonvaux en het bosch Le Chaume. r ^ i FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG De nacht was kalm op gansch het front ,uitgenomen in Argonne, waar de artilleriebedrijvigheid der beide legers voornamelijk hevig was, alsook in de streek van Chambrettes, waar de vij« and, na geweidtge beschietingen, een aanval ondernomen heeft, die gansch mislukte. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Het Britsch legerbericht meldt dat vijandelijke troepen, die poogden in de Britsche lijnen binnen tfe dringen, in de streek van Çavrelle, verdreven werden. Gedurende gansch den nacht was de /ijandelijke artillerie zeer bedrijvig op /erschillige punten van het front, on» Jer andere ten zuid-oosten en ten zuid-jvesten van Kamerijk, alsook ten oosten van Ypér. ■*A,: ' • rote Edmond sold., oorlogvr., 9" linie: Sonck Florent ,sold., m. 1913, A. F. N.; Dias ,-Pieter, wachtm., gendarm.: Cauppêns GÙ'St-aaf,,-'sold.\ m. 1907,- 5r. Mj&rs.p voet; M^herbe Arthur, sold., 'oorlogsvr.,* S# linîl;* De Brauwer Karel, adj. mar., m 18^9, A. F. D.; Bauwens Ed-win, serg. maj.,-oorlogsvr* 5' linie; Mansion* Ludovic-, serg., beroepsvr;, 1905, 13° linie Sabelin 'Willy ,serg. beroepsvr., 190^ 8e lipje; Reuilleaux Jozef, wachtm. gendarm.; Champion Eugeen,* brig. beroepsvr. 1907, 2e art.; Nevelsteen Frans, sold., m. 1906, 8* linie; Walraet Willem, sold., m. 1904 , 3e linie; Daniel Leopold sold. m. 1900, 10' linie; Staelens Viktor, sold., oorlogsvr. 10e linie; Martin Alfons, sold. m. 1911,' 13» linie; Pittois Jaak, sold. m. 1905, 4* lansiers; Lambott-e Alfred, sold., oorlogsvr., Kongol. korps; Van Wespel-ghem Jozef, sold., m. 1912, A. F. N. u i - — Met ejland Oesel Over het eiland Oesel, dat onlangs door de Duitschers bezet werd, vinden wij deze bijzonderheden : Ver van de bewoonde wereld gelegen en toch dicht bij het land stijgt Oecel uit zee op, het grootste eiland van de Oostzee. Van de zuidkust en yooral van het vingt? rvarmige sohiereiland Sworbe, dat thans rçeds geheel in Duitsche handen is, kijkt men naar het stfand van Koerland en ziet men kaap Domesnaes. In het noorden ligt het na-burige eiland Dagoe dicht bij Oesel. •terwijl in het oosten het kl-einere eiland Moon eigenlijk niet-s anders is dan een stuk van Oesel, door de zee los gespoeld en dat door een brug hij Crissar thans weer met Oesel verbonden is. Het ust-zicht van de noord-oost-kust ïangs Da zoe is wel het mooiste nafcuurschoon dat men" van Oesel gemeten kan. Daar daall het strand in een getanden kaîk steenmuur. die den naam Hustelbank draagt, naar zee af en van de hoogtf kiikt men over de grenzeloozo vlakf' ■van de Fmscht golf, ierwijl aan der voet»van der, rotsmuur, v-ooral bij noc<r denwind, de Erolven-in wit schuimendi t>ran dm g aanrollen De steile kuster van het noorden en het westen vormei het schoonste sredeeite van Oesel. Dt zuidkust is vlàk en zand-ig De natuur Van het eiland draagt^ eer N'oorscb, emstig karakter. In het 'cen trum zioan vele hsarlijke meerties U midden van bossch'en Het kii-maat is zeer zacht. omdat'he' ter zeeklimaat is. s Zomers met warm ' s Winter? met koud Op Oesel gi^oe-' dan ook een mooi en ede-1 ooffc. In c» open tu:neri van Arensburrr worden d< druiven •rijp en in de bossc.nen ziet me' een soort van cvpressen. In hoofdzaa! srrbeien er echter dennenboomen. du de tucht een kruidachtigen geur grever Hier pan schrift- men de ngunstigen ge-zondheidstoes'and op het- eilnad toe Dic zich bijv hienn uit, dat de groote chp lera-besmettinaren van de negent-iend eeuw spoorloos aan Oesel voorbij zijr: "e^aan. . ' Eën gezond, vceedzaa.m, karaktoris-tiek'sbukje wereld is het, dit Oesel vreedzaam kijkt — of liever keek — de boofdetacL en eenige stad van het edland j\er dè S'ôn<i naar het zuiden. Dat ia Vdendc-burg, .en • stadj« van- niet meer ian 4500 inwoneirs, clat toch levendig n bedrijvig is. Want zoo lang de scheepvaart niet stil lag, legden de toombo'oten, die naar Riga, Reval en Petrograd voeren, hier aan en boven-dien teldc de stad in deiî zomer veel Ivadgasten, die van het prachtige strand genoten. In Arendsburg wordt men. fierinnerd aan de geschiedemis van Oesel door het bisschoppelij kasteel mefc zijnllage, zware torëns. Dit was in de midde'leeuwen de zetël vfan dan bâs-Schop van Oesel wiens heerschappij zich uitstrekte tôt het vaste land Bsifch-land. Het is het Christendom niet ge-makkelijk gemaakt het eiland aan zich te onderwerpen. De bewoners van Oesel een krachtig en intelfigent slag men-schen,* waren vroeger koene zeevaar-ders en gevreesde zeeroovers, die met tegieiizin slechts zich onderwierpen aan zwaard en kruis. In 1227 werd Oesel onder persoonlijke aanvoering van bis-schop Albert door de Duitschers ver-overd, die echter den taaisten tegen-stand van de bewoners moesten over-winnen.Van toe-n af deelde het eiland in de geschiedenis van' Lijfland. Het bloedi-ge jaar 1343 leeft nu nog in de geschiedenis van het eiland voort. Tœn s ton den na een geheime, zorgvuldige voor-bereiding de Esthen van het eiland op, richtten een massa-bloedbad onder de Duitschers aan, vernielden kerken en kloosters en trokk'en de onbeperkte hterschappij tôt zich, die zij drie Twarfc jaar behielden. Eers-t in 1344 gelukte het den Duitschen ridders, onder aanvoering van Burchaird von Dreiloewen den sterken burcht van de Esthen bij '(erris te bestormén en de overwinnaar» n imen wraak Men zegt, dat toen 9000 Ffethen gedodo zijn, behalte de Esthen, iie in d.en stnjd vielen. Later is Oese! Deensch geworden, daarna Zweedsch Vooraî onder Heensch bestuur genoot het van zijn ' ust, waaraan eerst een eind kwam, ' ■ en Schersmetjew, de veld-heer van, Pfvter den Groote, over de toegevroren ^ond trok, ailes vermeîde en verbrand-de Ook Arendsbwrg ging toen in vlam-nen op '\lleen het kasteel en de ves-'m'g ble-vèn gespaard en dat zijn tm nog ie mee«t eeschiedRun-disre plaatsen van i't vredelievende landèchap Oêsel Î9 '-■en tweo honderd jaar lang Russisch seblëVen I I ■ - —WWW.■ — H II IN SPANJE * * BAHCEL0M ZONDER LICHT Bsrceiôfia. 29* November — Het gas-briek heeft zijn werk moeten staicen >i, gebrek aan kolen De hosp)talon en .ainjke fabrieken hebben insgelijks ge-orek aan hcht De toestand zou erg kunnen worden, ndien er geen verandenngen beweeg gebracht worden. • ^ ,S8b JA ARC ANC, Nr 753. _ ZATERDAQ, 1 DECEMBER 1917^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume