Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1274 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 19 Dezember. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Konsultiert 27 November 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nk3610wz32/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

19 December 1914 Nr 47 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen ÏW8CHRIJVING8PBIJ8 Voor een jaar fr- 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7-00 Dit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— Men teekent in bi den Uitgever en in aile postbureelen, alsooh bij de briefdragers. Roofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo Juvante Vincam ! Aile artihelen en mededeelingen moeten vàôr Donderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aanhondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. i Àfzonderlijke nummers van dit blad zijn te bekomen ten onzen bureele, Carnotplaats 65. — 1 O centiemen het nummer. A.A.IWK01VDIGIIVGEN Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbericht » 5.00 Groote aankondigingon bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wende men zich tôt de Agencie HJIVA8, Martelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-plaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondigingen ten bureele Carnotplnat» (Laar) ©î», Borgerhout-Antwerpen GOD EN MAALDER Het Vlaamsche volk is in 't algemeei arm in goederen, maar rijk in spreuken En de volksspreuken zijn doorgaans he kenmerk der volkswijsheid. In dezei droeven tijd van ooriog en volkswee komt een dier spreuken goed te pas, ni er zooveel over den oorsprong en ove de verantwoordelijkheid van den oorloj wordt geredekaveld, namelijk : w\ zullen dit God en den maalder latei scheiden... * * * Inderdaad, velen willen hun woor< zeggen over den ooriog en heeten hen eene beproeving of eene straf ; zi noemen zelfs de zaken of ondeugden di< dezen ooriog hebben uitgelokt. Bij di eenen is het deonzedelijke kleederdrach der vrouwen ; bij anderen het voormalij baldadig gedrag van diamantslijpers o mannen van 't steentje ; bij anderen no{ de afschuwelijke kinderbeperking me bijgaande misdaden en meer ander volksvernederende gebruiken. ★ * * Het is gewaagd dit oppervlakkig ei eigen oordeel in de plaats te stellen de Voorzienigheid, die ailes regelt volgen het algemeen welzijn ; zelfs de groot Staatslieden, zij die enkel den stoffe lijken kant der zaak beschouwen, ziji het niet eens over den oorsprong en he doel van den ooriog. Hoe zouden da: lieden met beperkt verstand, op zedelijl gebied iets meer weten dan geleerde e: ondervindingrijke menschen ? * * * In deze zaak mag men geen bepaal oordeel vellen. De werken der Voor zienigheid zijn buiten het bereik va; het klein en nietig menschelijk begrip En daarom ook is het nog wel het bes zich in al de tegenspoeden, die de oorloj mede brengt, grootmoedig en gelaten t berusten en de volksspreuk te herinne ren : wij zullen dit God en den maalde laten scheiden, want of we nu boos zij of misnoegd, het zal toch niets aan de toestand der zaken veranderen. * * * Even onredelijk als het beoordeele: van beproeving en straf naar eige denkvermogen, is het gedrag dergene; die voor 't bekomen van den een c anderen goeden uitslag gebeden hebbe en het verlangde niet hebben verkrege of niet hebben zien verwezentlijken. Z beweren nu niet meer te zullen bidde omdat zij hunnenzin niet kregen, aldu bekennende dat zij niet hebben gebede\ maar wel bevelen hebben willen geve aan God zelf ! * * * Zij beweren nog meer door die har delwijze. Zij willen doen verstaan de zij de wereldgebeurtenissenbeterzoude weten te regelen dan God zelf, vei getende dat zij tegenover God nietig wezens zijn met zulk een bekrompe begrip, dat zij niet eens hunne eige persoonlijke zaken goed kunnen regeler Zij vergeten ook eens goed te ondei zoeken of zij wel oprecht hebbe gebeden ; of zij dit niet deden meerde met de lippen dan met het hart, zood? hunne gebeden niet in aanmerkin konden komen. * * * Aan al die lieden moet dus herinner worden, dat zij zich in de plaats wille stellen eener hoogere macht ; dat z meer denkén te weten dan geslepe Staatslieden, dan Koningen en Keizeri dan God zelf, vermits zij ailes afkeure I î of slecht heeten wat in die groote, ^ geheimzinnige zaken van den ooriog niet naar hunnen zin is of niet volgens 1 hun verlangen uitvalt. Zij dienden dus de hooger aangehaalde spreuk te herin-j. neren, alsmede het niet minder treffende 1 gezegde : schoenmaker blijf bij uwe le est... ' ★ 1 * * c De menschen beoordeelen de mis-l daden van 't menschdom veelal slechts j op uiterlijken schijn. Er bestaan echter i algemeene en geheime misdaden, namelijk in gedachten, en deze zijn zoo nadeelig aan 't menschdom als vele werkelijke misdaden. 't Is daarom dat ^ de wijze man zegt : waak op uwe ? gedachten, want hetgene gij eenvoudig J « denkt », zullen uwe kinderen misschien 3 werkelijk « uitvoeren. » t * ** ï Het best is dus dat eenieder zijnen f plicht doe als burger en als Christen l mensch. En komen er moeielijke oogen-t blikken ot onoplosbare gebeurtenissen, 3 men make er zich niet lastig om, maar eenieder beruste in de volksspreuk : wij zullen dit God en den maalder laten scheiden... J. L. s deTôéstàhd hTëbën"elders 3 ROME. — Paus Benedictus heeft bij de oorlogvoerende landen pogingen aangewend, 1 om met Kerstmis ten miuste voor dien dag t eenen wapenstilstand te bekomen. Eersl gelogenstratt, is die tusschenkomst thans bevestigd, met deze vollediging : dat dit voor-^ stel door een der Mogendheden, namelijk dooi 3 Rusland, niet kon aangenomen worden, omdat de feestdag van Kerstmis daar veertien dager later gevierd wordt. De Paus stelde toen voor, om ieders godsdienstige overtuiging te eer-j biedigen, den wapenstilstand op vijftien dager te stellen, maar dit ook is niet aanneemlijk geweest, hoe gaarne eenige der oorlogvoerende 1 landen daarin nogtans zouden toegestemc hebben. In aile geval zijn de goede bedoelinger t van den Paus door al de landen erkend er geprezen geweest. ' — Nadat Engeland verzocht had bij der Paus eenen gezant aan te stellen, tôt vrij-waring der godsdienstige belangen in over-y zeesche bezittingen, schijnt ook Vrankrijk n pogingen aan te wenden, om met den Paus q opnieuw betrekkingen aan te knoopen. De onverschilligheid, en zelfs de vijandscliap var vele Fransche staatslieden, in zake van Gods-dienst, schijnt thans geheel verdwenen. Ir lijden en beproeving komt het godsdienstig û gevoel gewoonlijk tôt zijn voile recht. n —o— i AMERIKA. — De Voorzitter der Vereenigde 't Staten geeft den moed nog niet op, om ah û bemiddelaar in den ooriog op treden. Maai q even als de Paus zal hij niet gelukken in zijne ■j goede bedoelingen. De ooriog is nog te zeei j: onbeslist, om er een einde aan te maken. tntusschen zendt Amerika veel hulp naai s Europa, inzonderheid naar België, om d( beproefde bevolking te helpen in haar droeviç n lot. ZUID-AFRIKA. — Er komen voortdurenc berichten, dat de aanleiders der Boeren die nog !- in opstand zijn tegen het Engelsch gezag ei t tegen Botha, zich een voor een overgeven ei n van aile vijandschap afzien. Na de geyang-neming van generaal De Wet, is generaa Beyers verdronken in de Vaal, toen hi, e vervolgd wierd door de regeeringstroepen q Heei deze opstand is dus mislukt. n —o— '• DUITSCHLAND. — In 't begin van dei ooriog wierd er geschreven, dat Duitschlane n slechts voor zes weken levensmiddelen bezat j. Dit bleek aldra onwaar te zijn, want een lant , dat eenen ooriog aanvat, zorgt eerst en voora voor levensmiddelen. Het blijkt thans da S Duitschland onder dit oogpunt nog voor langei tijd in zijne behoeften kan voorzien, ondanki de onderbreking der zeevaart en andere toe voermiddelen. Ten andere, het kan nog imme: j bevoorraad worden, zooals wij het vroege; reeds geschreven hebben, langs Oostenrijk ei " Italie. 1J -o- ■ n HAVER. —v Het Belgisch Staatsbestuur ei 5> s het Belgisch Ministerie zijn nog imtner in dei n ' Haver gevestigd en geven van daar hunm i • i bevelen aan leger en openbare besturen. Zij \ zijn vooral ingenomen met den moeielijken toestand der staatsbedienden die hunne betrek-king nu verloren hebben en trachten deze zooveel mogeiyk te helpen, dcor ze in Fransche of Engelsche ditnsten te stellen. Vele bedienden hebben zelfs te kiezen tusschen die indienst-treding of de afschaffing van hun loon. De Koning echter verblijft imrner bij zijne troepen aan den IJzer, om door zijn voorbeeld hen moed in te spreken en betere dagen te doen hopen. Pax Uit de Gazettenwereld De in België verschijnende bladen hebbec nog niet vele moeielijkheden gehad^met de Duitschers. Van beide zijden wordt ook ailes vermeden dat de teergevoeligheid der eenen o: der anderen zou kunnen kwetsen. De Duitschers hegrijpen den moeielijken toestand der dagbla-den, gelijk deze ook den moeielijken toestanc der Duitsctiers erkennen. Langs beide zijder moet dus nog al veel water in den wijn gedaat worden. Van dezen toestand weten onbekenden soms misbruik te maken om dagbladen in moeielijkheden te brengen. Aldus had L'Ami de l'Ordri van Namen te goeder trouw een blijkbaai ■ onschuldig gedicht opgenomen, waarvan d( beginletters nogtans eene grove beleediginç schenen uit te maken tegen de Duitschers Daarop wierden de uitgever en de hoofdopstel-1er aangehouden en aan de stad Namen eene boete opgelegd van 50,000 fr. Gelukkiglijk hebben de hoofdopsteller en de uitgever hunne goede trouw kunnen bewijzei en zijn daarna in vrijheid gesteld. Op dezelfde wijze zijn andere bladen, ir gewone omstandigheden, reeds bedroger geweest, een bewijs dat zij niet voorzichti^ genoeg kunnen zijn. En inzenders nemen he soms kwaêlijk, wanneer hunne valsche proz£ niet wordt opgenomen ! * * * Te Rijsel is in Augusti een zelfde geval voor-gekomen, zoodat de stad eene zware oorlogs-belasting moest betalen. Hildebrand Beschieting van Antwerpei VII i Wij zegden in ons vorig nummer dai het verslag der Engelsche veldheerer French en Paris zou moeten volledigc | worden door dit van den Duitscher generaal von Beseler, die Antwerper heeft ingenomen. In een Nederlandsch blad vinden wi : deze enkele beschouwing : « Aan generaal von Beseler, den veroveraai van Antwerpen, is door de technische hooge . school te Hannover, den graad verleend vat i doctor-ingenieur honoiis causa. Mijn levens werk, schrijft de generaal in zijn bedankbrief . heeft mij de maclitige hulp leeren waardeeren > die de krijgskunst in onze dagen te danker heeft aan een geweldige en bewonderingswaar ■ dig omboogstrevende techniek, die opgebouwc > is op de grondvestingen van Duitsche weten ; schap en Duitsche vlijt. Hij is er trotsch op, da het hem vergund was deel te nemen aan een» oorlogsverrichting, die aan de wereld getoon< heeft, welke geweldige strijdmiddelen de tech ' niek heeft weten te verschaffen. » | Die verklaring heeft dus enkel betrek i king op de waarde van 't geschut, iets waarin de Duitschers tôt heden d< ( meesters waren. Maar stilaan worder 1 de rollen omgekeerd. Althans wordt ei gemeld, dat het nieuw grof geschut dei Franschen en der Engelscheu nagenoe^ tegen dit der Duitschers opweegt ei onder zekere opzichten zelfs overtreft Spijtig genoeg is het, dat zoo iets langi i beide zijden duizenden menschenlevem 1 moet kosten. t î Sommige vluchtelingen, die blijkbaa: - niet veel belang hechtten aan 't behouc * van Antwerpen en aan duizendei ' menschenlevens, kunnen het maar nie 1 verkroppen dat de heeren De Vos Franck en Ryckmans, Antwerpen vai eenen volledigen ondergang hebbei gered. Nu schrijft een dier « moedige > 3 ! vluchtelingen, dat de drie redders vai i Antwerpen voor hoogverraad zullen vervolgd worden, omdat zij, zonder daartoe door de bevoegde overheid aan-gesteld te zijn, Antwerpen aan den vijand hebben overgeleverd. Hij voegt er zelfs bij, dat het krijgsgerecht in Haver zal zetelen om die gewichtige zaak op te lossen. Er is een tijd geweest dat door krijgslieden aan burgers aile inmenging in krijgszaken wierd ontzegd. De burgers wierden toen heel beleefd door hen met den schimpnaam van pèkins bejegend, en de burgers van Antwerpen kregen het woord winkeliers naar 't hoofd. 't Zijn misschien een zelfde soort | lieden die nu vrije burgers willen beoordeelen en veroordeelen. Aan de Antwerpsche Tijdingen wordt ' geschreven, dat de overgave van Antwerpen wel degelijk door de krijgs-overheid gebeurde. i « Gij zijt verkeerd ingelicht, schrijft een welingelichte, nopens den verdienstelijken ' bevelhebber der versterkte plaats Antwerpen. ' Generaal De Guise, na zijnen plicht tôt het s einde volbracht te hebben en het behoud van ; het Belgisch leger te hebben verzekerd, heeft Vrijdag, 9 October, op het fort Ste-Marie, zijnen degen overhandigd aan den bevelhebber i van het Duitsche leger. De achtbare generaal wierd met de plichtplegingen zijnen graad ! waardig, naar Duitschland overgebracht, waar i hij te Crefeld krijgsgevangen is. » "Wij hadden dit vroeger reeds ver-| nomen, maar zagen het nergens beves-: tigd. In dezen tijd van valsche geruch-ten en onwaarheden, mag men niet altijd 1 geloof hechten aan zulke inlichtingen. Naar aanleiding der beschieting van Antwerpen, hebben wij reeds het een en ander doen gelden nopens eene betere waterleiding en gazverlichting. De lieer Jules Sarton, die zich bij zonder met de studie van zulke zaken bezig houdt, deelt ons nu het volgende artikel over dit onderwerp van algemeen nut mede : « De Intercommunale Commissie, in het leven geroepen om de rampen van de beschieting te heelen, heeft reeds heilzame uitkomsten bereikt, | omdat zij samengesteld is uit menschen die het l openbaar welzijn volkomen zijn toegedaan. » i » Hare wijze raadgevingen, hare edelmoe-, dige pogingen zullen naar jaiste waarde geschat worden door de leden van het aan- ■ staande Verbond van de Gemeenten der I Antwerpsche omgeving, die welhaast regel- matig en op bepaalde tijdstippen zullen verga-deren, om aile vraagstukken te onderzoeken van openbare orde en openbaar belang, en de noodige oplossingen voor te stellen aan de besturen der betrokken gemeenten. » » Meer dan ooit zijn de gemeenten in de noodzakelijkheid nieuwe hulpbronnen te zoeken om in hunne behoeften te voorzien, hunne uitgaven en bestuurkosten tôt een minimum te 1 herleiden ; eindelijk en ten slotte de openbare wegenis, die hun eigendom is en die t zooveel kost aan oudernoud, tôt uitsluitelijk > eigen profijt aan te wenden. » 1 » In de groote centrums en voornamelijk in - Antwerpen, waar zoo groote veranderingen op handen zijn, is de uitbating van waterbedeeling, yan gaz, van electriciteit en van tramwegen geroepen de grootste diensten te bewijzen, > terwijl nu met monopolium begiftigde vennoot-î schappen al te groote winsten binnenrijven, tôt ! groote schade van den lastenbetaler en deze laatste, eens de ooriog ten einde, nog dieper in den zak zal mogen schieten. » » Tezelfdertijd zullen fonctionnarisme en > bureaucratie op ernstige wijze besnoeid wor-1 den, cumuls en sinecuren zullen verdwijnen en het is te hopen dat, van hoog tôt laag, elke !, bedienaar van een openbaar ambt doordrongen ' zal zijn van plictits- en verantwoordelijkheids-3 gevoel ; dat hij zal begrijpen dat hij zuinig moet handelen met de penningen van den belastingbetaler en meer verkleefd zijn aan de belangen van het algemeen, dan aan die van ■ zijn eigen zelven. » » Het grondbegin van rechtvaardigheid 1 alleen zal in aanmerking komen bij het aan-t werven van het bedienden- en werkliedenper-soneel, om zoo doende de bekwaamste en J waardigste medehelpers te bekomen, dan wanneer tôt heden al te dikwijls de bevoorrechten der politiek alleen ambten konden bekomen, ' die zij trouwens meestendeels zeer slecht i vervulden. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Borgerhout von 1878 bis 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume