Het volk: antisocialistisch dagblad

1228 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 Dezember. Het volk: antisocialistisch dagblad. Konsultiert 22 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k35m903t7v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vfer-ea-Twîolsple Jaar, - fc" ■■■■'" «rrr -il ' , i „ |i •N. 503 Godsdleust — Huisgezln — Eigendom Maandag, 28 Dceember IÎIH AHe briefwîssëîhïgen vracîifc-Vrij te zenden aan Aug. Van Sseghem, uitgever voor de naaml. Xnaatsch. « Drukkerij Het Volk t, Sleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen j Gaston Bossuyt, Gilde der A m. jbachten, Kortrijk Telefoo.v 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HETVOLK Mon schrljît In: , Op aile postkantoren aan 10 fî. per jaar. Zes maanden fr. 6.Q& Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop t-9 betalen. -u » Eecliterlijke herstelling, 2 ff. per regel. Ongeteekendo brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gçnt. "Verscliifiit O maaî per week, UHKlbltN W EKKM AJN odLAU S CENTIEMEN HET HEMMER ^Dultsche Mededeeling.) j'Etappeninspektie. Gent, den 24 December 1914. BEKENDMAKING. 1) De gemeente Sweveghem is op bevel van het opperkommando, eene boete opgelegd van 4000 mark (5000 fr ) wegens bcschadiging van duitsche tclefoongelei-dingen.2) De Stad Gent is eene boete opgelegd geworden van 100 000 mark (125 000 fr ) boete, wegens beschadiging van duitsebe telefoongeleidingen op het grondgebied der stad. Dit wordt openli.ik ter kennis gebracht. De overste van het Burgerlijk Bestuur : Regeeringsraad von Keudell. Ofîicleele Mededeelingen Op de beide Oorlogslooneelen. Duitsche Meldiùg aan de Post (Zuidstatie) te Gent aange-plakt : Van het groote hoofdkwartier, 25e December, 6 40 ure 's avonds : Oostelijk St-Hubert hebben wij een groot deel der Engelsche stellingen ver-overd.Ter» Noorden van Vailley werd eene vijandeiijke afdeelmg genomen, 172 fran-schen gevangen. Bij het herwinnen van stellingen heeft sen vijand erge verliezen geleden. Fransche aanvallen bij Souhain en Perthes, kleine voorpostgevechten ten aoord-Yve.-iten van Verdun en ten wèsten van Aprement werden afgeslagen. In 't Ooosten blijft de toestai d onver-andord.h YiaaH'dcren ea Fransch-Noordeo. (Duitsche Melding.) ■ BERLIJN, 23 December. (Wolff.) Uit e^jpofdkvfartier : K an valien in de duinen van Lom-Kde en ten Zuiden van Bixschoote ^Wkhdoor onze troepen gemakkelijk ïfgeslagen. Bij Richebourg-l'Avoué zijn le Engelschen gisteren wederom uit hun-îe stellingen verdreven. Ordanks hiunrië «vanliopige tegenaanvallen, werden al de itellingën die, tusschen Richebourg en ict kanaal van Aire op La Bassée, aan de Engelschen ontnomen waren, behouden ;n versterkt. Sinds den 20 December werden 800 kleurlingen en Engelschen |evangen genomen, 5 mitrailleuzen en 4 nijncnwerpers buitgemaakt. In de omstreken van het Camp van jhalons legt den vijand groote werk-saamheid aar den dag. De aanvallen ten Sïoorden van Sillerie, ten Zuid-oosten van Reims en bij Souain en Perthes, zijn door >ns afgeslagen met ernstige verliezen voor le Frarsche.i. BERLIJN, 24 December. (Wolff.) De vijand heeft gistgren zijne aanvallen n de omstreken van Niemvpoort niet /ernieuwd. In de gevechten van 21 December, hebben onze troepen te Bix-choote 230 gevangenen genomen. De werkdadigheid van den vijand in le streek van 't Kamp van Chalons werd jisteren zeer levendig. Op het geweldig irtillerievuur in de omstreken van Souain ;n Perthes, volgden artillerieaanvallen, lie afgeslagen werden. Eene loopgraaf velke al den tijd aan het vuur der Franche artillerie blootstond, werd ons ont-lomen. Des avonds namen wij ze terug. Sfa dezen ncchtans gelukten tegenaanval ,vcrd de stelling door ons ontruimd, omdat ict vuur der vijandeiijke artillerie de »raaf gedeeltelijlc gevuld had. Meer dan 1000 gevangenen bleven in onze handen. (Fransche Melding.) PARUS, 23 December. (Reuter.) Ten Noorden van Puisaleine, zuidelijk ran Noyon, heeft de vijand gister hevige tegenaanvallen ondernomen, well^e aile werden afgeslagen. Ten Zuiden van Varennes hebben wij gisteren avond vasten voet gekregen in Boureuilles. Onze heden voortgezette aanvallen schijnen ons in Boureuilles en ten West en van Vauquois te hebben doen vorderen. Van het overige front noggeennieuws. PARUS, 23 December. (Reuter.) Gisteren zijn wij wat vooruitgegaan tusschen de Noordzee en den weg van Nieuwpoort naar Westende, alsook in âe streek van Steenstracte en van Bix-jehoote.Ten Oosten van Béthune hebben wij, samen met de Engelschen, het dorp Grivenschy hernomen, dat ons ontnomen svas. In de omstreken van Perthes en frlulers hebben wij na twee bestormingen het overige der loopgraven genomen, die den 21 gedeeltelijlc genomen waren. We zijn aldus 800 meter vooruitgegaan, mi trailleuzen en liare bedienaars nemende na een krachtigen tegenaanval der Duit-schers afgeslagen te hebben. Wij hebben ook vooruitgang gedaan ten Noordoosten van Beauséjour in het Gruriebosch. In de gevechten rond Boure villes, schijnen onze troepen de voordeelen niet te hebben kunnen behouden, welke zij er gistermorgen verworven hadden. Op het Oostelijk Gevechtslerrein. (Duitsche Meldiùg ) BERLIJN, 23 December. (Wolff.) Uit het hoofdkwartier : In Oost- en West-Pruisen is de toestand niet veranderd. De gevechten tusschen de Bzoera en de Rawka duren voort en op den linker oevçr der Pilica is de toestand on-gewijzigd.BERLIJN, 24 December (Wolff ). Onze troepen hebben den aanval hernomen in de richting Soldau-Neider burg en na verscheidene dagen vechtens den vijand teruggedreven Mlawa en de Rus-sische stellingen aldaar zijn terug in ons bezit. Wij hebben meer dan 1000 gevangenen genomen. Tusschen de Bzoera en de Rawka kon de artillerie niet werken door den mist en op verscheidene mplaatsen werd met de bajonnet gevocliten De Russe n leden aan-zienlijke verliezen. Op een rechter oever der Pilica en ten Zuidoosten van Tomaszau hebben de Russen herhaalde aanvallen gedaan, die afgeslagen werden met groote verliezen voor lien. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 23 December.( Wolff.) Offi-cieel : In de Karpathen wordert gevechten ge-leverd ten Zuiden van den bergenkam in de streek der stroomen Nagy-Ag, Latore-za en omstreken. In Galicië hebben de Russen gisteren den aanval begonnen zonder echter vooruit te gevaken. Bijzon-der op de Beneden-Dunajec hebben zij zware verliezen geleden. Op de boorden der Nida en in de streek ten Zuiden van Tamaczow, worden gevechten van min-dere beteekenis geleverd. De gevechten voor den fortenkring van Przemysl duren voort. (Russische Meldiùg.) SINT-PETERSBURG, 22° December. (Reuter.) Otticieel : Ernstige gevechten, die een zwaar ka-rakter genomen hebben, hadden plaats op den linker oever van de Weichsel en op het front der Bzoera-Ravvka. Twee Duitsche detachementen, die de Bzoera bij het dorp Dachowa op eene half-verbrande brug overstaken, werden onmiddellijli door de Russische troepen aangevallen. Er zijn ook gevechten geweest in de streek van Oporhus. In Galicië is er geen wijziging. Op ver-scbillende punten hebben de Russen tegenaanvallen gedaan. In de streek van Przemysl hebben de Oostenrijkers met aanzieniijke krachten een uitval beproefd, die mislukt is. De Turksch-RusslsshB strljd. (Turksche Melding.) KON ST ANT IN OPEL, 23 December. (Wolff.) : Op het Kaukasusi'ront hebben onze troepen de Russen verrast door een nach-telijken aanval tegen hunne stellingen te Al Agoes Arhi, op 30 kilometer ten Oosten van Koeprikocj. De vijand heeft ontzage-lijke verliezen aan dooden en gekwetsten geleden en is ten slotte gevlùcht. (Russisshe Melding ) SINT-PETERSBURG, 23° December (Reuter ) : Rondom Van hebben gevechten plaats gegrepen die uitgeloopen zijn op eene nederlaag voor de Turken Deze lieten een groot aantal dooden en gekwetsten op het veld. De vijand aclitervolgend. hebben wij een bergkanon en krijgsvoor-raad buitgemaakt. Steeds voedlog voop de Belgen. De tweede zending levensbehoeftei: door de inwoners van Nieuw Schotland zoo mild aan de Belgen geschonken, is uii Halifax te Rotterdam toegekomen m cl den stoomer Dorie. De zending bevat 60C ton lcleederen, 800 ton bloem, 900 tor aardappelen,conserven, gedroogden visch, enz. Ook Londen heeft lang's Rotterdam, aan boord van den stoomer Memento duizend ton rijst, boonen en erwten ge-zonden.De Belgen kunnen die edelmoedige lan-den niet genoeg bedanken voor die milde gif ten waaraan ons volk zulke groote be hoeften heeft. Moge men al spoedig tôt de verdeelinj der gillen overgaan. Iq de Hollandsche Ramer. In de tweede Hollandsche Kamer der Staten-Generaal werden, tijdens de be-spreking van het toe te kennen krediet van 3 millioen flqrijnen (6 millioen 150.000 fr.) nog al Lelangrijke irzichten medegedeeld. M. Hugenholtz en M. Schafer ontwik-kelden de verschillige kritieken betrek-kelijlc den toestand der vluchtelingen. Zij verweten zekere elementen eenen zekoren druk te hebben geoefend op de vluchtelingen die ze terug in hunne haarel-steden wilden zenden, alhoewel den hon-gersnoodende grootsteellende erheerschte. Daarenboven werd er op gewezen dat maatregelen zouden genomen worden tegen de onwerkdadigheid der vluchtelingen.Deze ongelukkigen vragen niets liever dan te werken. Het is ook eene schoone daad geweest, eindigdc M. Shaîer, de medehulp van Engeland te ■weigereu, maar 't ware beter geweest had men al de hulp opgeëischt die het publiek be-kwaam was te verleçnen. Ons vaderland heeft veel gedaan, dôch deze bovemnen-schelijke pogingeii shfiten toch aile kritiek niet uit. De minister Cort Van der Linden antwoordde ji eene lange rede aan de uitgebrachte kritieken, waarvan liij het goed inzicht bijtrad. Het gevraagde krediet werd door de Kamer gestemd. * * * De minister van oorlog heelt oange-kondigd dat hij zoo spoedig mogelijk e(n wetsontwerp zal neêrleggen strekkende tôt het in voege treden van den alge-meenen militairen diénstpiicht. ■' '• 11 ^asauji nin Eene talis op de niet gemobiliseerden. De gemeenteraad yan den Havre heeft in zijne laatste verghdering besloten het ontv. rp ter studie lue icggea van een wens*ch aan de regeer ng te zenden volgens dewellce iedere Fransjthman die niet in het leger dienst doet en geen rechtstreeksch familielid bij het leger heeft,met een taks te slaan die zou dieuen om de familiën te steunen doe door den oorlog beproefd worden.De ongehuwden zouden eene groo-tere taks betalen volgens hun bezit. ïi\ DE FRAICHE KA^ER. In de Fransche Kamer hseft M. Vivia.ni, voorzitter van den ministerraad, den alge-meenen toestand uiteengezet, zeggende dat Frankrijk niet zal ontwapenen zoolang geen duurzame vrede bekoinen, België bevrijd en het Pruisisch militari;m vernietigd is. De geldelijke toestand is gunstig. Er zal geene leening noodig zijn, wijl de Bank van Frankrijk in staat is al het noodige geld aan de Schatkist voor te schieten. M. Viviani zegde voikomen te vertrouwen in de toekomst, zonder uit het oog te verliezen dat de oorlog nog pijnlijk en waar- ' sehijnlijk langdurig zal zijn. Kerstgesclienken voor de Belgische soldateo. Op enkele Amsterdainsche sigarenfa-brieken heeft in de afgeloopen week en ne buitengewone bcdrijvigheid geheerscht. Bij een der fabrikanten was de reus-achtige bestelling ingekomen om binnen eene week meer dan cen millioen sigaren te leveren. Eenige honderden werklieden hebben daarvoor vqrschillende nachten moeten door werken,. en de fabrikanten hebben gedaan wat f zij konden, om de aflevering mogelijk te maken. De sigaren zijn «porzien van bandjes mot de vermelding ' « I Jzer 1914 ». Naar wij verremen, zal je 1er Belgisch soldaat van den Koning .een dcrgelijk kistje kriigen. j 111 EELSIËa E)e ¥sal|®?sliâger«s. De ouders der Belgische vrijwilligers ontvangen nu een onderstand van 50 cen-tiemen daags of 3.50 fr. per week. MIT GOSTE^HE. Geen verandering. De maatregelen door de duitsche overheicl van bij het, begin der bezetting uitgevaardigel, blijven in toepassing, 't is te zeggen dat niemand den zeedijk mag naderen, dat elkeen om 1 7 uur 's avonds met gedoofde lichten in huis moet blijven. y ET DSSTELSERGEli. De onderstand aan de noodiijdender onzèr gemeente worden wekelijksch inbons nitgedeeld, in waar de verschillenc van 2 fr. tôt 4 fr., uit volgens de îoodwen-digheden van het ondersteunde gezin. Uit eene bijzondere ondersteuningskas ontvangen de echtgenooten van soldaten hunne rechtmatige vergoeding. Over tUeistalteu en inbraken hoort men UIT WHESKU1STER. EENE BELEEFDEVRAAG TOT ONDER-ZOEK AAN I-IET COMÎTEIT SER VOE-DING. — Zou het niet mogelijk zijn de soep die men in het begin van den oorlog (wanneer de werkloosheid uitbrak) aan de werkloozen uitdeelde en welke reeds lang geschorst is, te hernemen? Dit zou veel menschen ten goede komen. KLOMPENMAKERS. — Die hebben van de Duitsche overheid eene bestelling ontvangen van 100 tôt 200 paar klompen, welke ze verplicht zijn tegen toekomende week af te maken. — Maar 't zijn maar kleintjes, ze meten van binnen enkel 34 a 35 cen-timeters. Die moeten zeker dienen om met de leerzen in rond te loopen, want zulke groote voeten heeft voorzeker niemand 1 BROOD. — Dat kan men hier nogal ver-krijgen, zooveel men wil : 't grof kost 45 centiemen en 't fijn (of tarwebrood) 65 centiemen. PETROL. — KOLEN. — Aan petrool mankeert het niet ; dagelijks komen er verscheidene leurders de gemeente afgeloopen met eene kar of kruiwagen met er een vat of kannen op. Hij is dan ook al wat in prijs ver-minderd ; men heeft ze verkocht aan fr. 0,65. tôt fr. 0,80. De kolen zijn hier betrekkelijk goed toegekomen. Men kan er Duitsche krijgen aan 40 franken en men leurt er mede langs de straten aan 44 frank de duizend kilo. WERKLIEDEN. — In plaats van te stoppen, zooals men eerst meende, schijnt er nu iets of wat verbet-ering gekomen in de weverij van M. De Loose ; er zijn nu weer eenige scheerders mogen beginnen en het is te hopen dat men er nog met nxeer werklie-den zal beginnen; dan kunnen de menschen hun brood verdienen. GEMEENTEBONS-SOLDATENGELD. — De gemeente heeft — t'alckoord met de om-liggende gemeenten — sedert verscheidene weken « bons » uitgegeven, gezien de moei-lijke omstandigheden in zake geldkwesties. Het soldatengeld wordt dan ook regelmatig uitbetaald. TEEKENSCHOOL-BEROEPSSCHOOL.— De gemeentelijke teekenschool is nog al tijd gesloten evenals de beroepsschool van weef-kunst. Indien men beide scholen kon openen zou het aan vele jongelingen eene nuttige bezigheid verschaffen. Bericht aan wie het aangaat. DE BRUG. — De brug die Waesmunster met Sint-Anna-Hamme verbindten door de Belgische soldaten vernield was, is reeds een tijdje door de Duitschers hersteld. 't Is de eenige weg voor voertuigen uit den omtrek, die verbinding geeft met Dendermonde, daar de brug van Hamme nog altijd onaan-geroerd ligt. GESCHUT. —• Sedert een tiental dagen hoort men hier dag en nacht het kanon in de verte bulderen. WHAiSSCHOOT-BEKE. DIEFTE. — 's Nachts is door onbeken-de dieven hat paard uit den stal gestolen van den mulder De Ruyter. De dieven zijn onbekend. OIT DR©li©Eii. PRIJS DER KOÔFWAREN. — Bij besluit van den d. d. Burgemeester werd den 13e November 11., de prijs der eet- en andere koopwaren vastgesteld. Daar de omstandigheden sedert merkelijk veranderd zijn, schijnt het noodig aan de vroegere prijzenlijst eenige wijzigingen te brengen. Op voorstel van het Bevoorra-dingscomiteit werd dus besloten : De hieronder aangeduide waren mogen NIET BOVEN den vastgestelden prijs verkocht worden, te weten : Bloem : 45 cm. per Kgr. Zout : 20 cm. per Kgr. Suikerij : 65 cm. per Kgr. Bruine zeep : 70 cm. den Kgr. Sukker van aile soort : 80 cm. tôt 1 fr. per Kgr. Rijst : 68 cm. per Kgr. Koffie : 2 fr. tôt 3.10 fr. per Kgr. Opgelegde eieren : 12 cm. het stuk. Het gemeentebestuur hoopt, dat aile winkeliers deze prijzenlijst zullen toepas-sen en dat de verbruikers op hunne be-langen zullen waken met geen hooger prijs te betalen. ZQNDERLÏNG SAMENTREFFEN. — Zondeilinge toevalten grijpen hier soms plaats ; hier een treffend voorbeeld daarvan : 3 geboorten kwamen voor op één dag ; zij werden denzelfden dag op hetzelfde blad van het register van den burgerstand ingeschre-ven ; de 3 kinders zijn van het mannelijk geslaeht ; de vaders noemen aile drie Emiél en de moeders aile drie Emma. Deze drie huisgezinnen tellen daarbij te zamen 24 kinderen. NOG EENE ZELDZAAMHEID. — Over enkele dagen kwam een vader de geboorte van een kind aangeven : dit was het derde in 1914 ; een tweeling immers was hetzelfde huisgezin geschonken in het begin van het jaar. BUREEL TOE. — Terwijl wij aan bureel-en burgerstandzaken bezig zijn, is het ge-past, meenen wij, de bijzondere aandacht der inwoners op een puni te roepen. Ten ge-volge der huidige moeilijkheden is er op het bured van het gemeentebestuur zeer veel werk ; niettegenstaande de hulp, die door dienstwaardige personen verleend wordt, heeft men daar altijd de handen en bijzonder-lijk het hoofd vol. Daarorn is het volstrekt noodzakelijk, dat .de «j-WQuers, die zaken op hat bureel hebben. enkel komen op de daartoe bestemde uren. Deze zijn : Voormiddag : van 10 ure tôt 1 ure (Duit-schen tijd). Namiddag : van 4 tôt 5 ure, alleen voor den burgerstand. Den maandagvoormiddag is het bureel gesloten, daar de gemeenteraad dan verga-dert.De omstandigheden eischen dat dezo schikkingen stipt onderhouden worden ; buiten gemelde uren zal men het bureel gesloten vinden. Elk passe dus op ! ST-A!»A1DSSERG. In de vergadering deor de herbergiers van St-Amandsberg gehouden, hebben do talrijke aanwezigen aldaar eene dagorde, als protest tegen den opslag van het bier, aan-genomen, welke door hen alleen gedragen wordt en eene grootere winst is voor de brou-wers.Zij besloten tevens ailes in et werk te stel-len om dit te verijdelen en eene propaganda op touw te zetten tôt afschaffing der ver-plichting. Ten slotte werd de wensch uitge-drukt, dat aile herbergiers zich rond de vereeniging zouden scharen, dat daar alleen hunne redding in besloten ligt. * * * Hier wordt erg geklaagd dat de petrool-karren nog niet kwamen. Or.mogelijk er aan te geraken. Aan 't gemeentebestuur hieiin spoedig te voorzien. TE GENT. J Het Werk. ■ In de Grasfabriek wordt het werk stilaan hernomen. Verscheidene bouwen draaien reeds. Niettegenstaande het vriesweer worden M de werken a?n Port-Arthur voortgezet. V Er is nog geene vrees dat ze zullen m moeten stilgelegd worden. fl Aa De policiedienst is zoo goed als mogelijk M georganiseerd. Hier en daar hoort men aiefstalien aatfOB'ltaaien, maar niet meer dan in gewone omstandigheden. Dit is soms nog de schuld der eigenaars dier waien, welke geen persoonlijkë voor-zorgen nemen. Rood Irais van Bs!o AFDEELINGEN VAN G|jfl besturen der afdeelingen vaH gen ter kennis van de belai^B dat zij kosteloos inlichtinfPH bekomen over de Belgische gek\iH krijgsgevaigenen in het Sek^J S' Pietersnieuwstraat, 35, aile we^H van 9 tôt 11 ure. ÛErriJge^isir'isero. V Donderdagnamiddag, rond 4 uur,^^HH het gespan van Hendrik Bruyneel, van^^^^* Beveren bij Audenaarde, op de Frère-Orbanlaan een lantaarn omver. De ge-naamde Jeanne De Jaeger, 46 jaar oud, huisvrouw Désiré De Bosschere, dag-loonster, wonende Salvatorstraat, werd er door getroffen en erg aan het lioofd gelcwetst. Na verzorging door geneesheer Cuypers werd de gekwetste door de zorgen der policie huiswaarts overgebracht. BIJ DE BEENHOUWERS EN VARKEN8- SLACHTERS VAN GENT, LEDEBERG, GENTBRUGGE EN ST-AMANDSBERG, Gezien de verhoogde slachthuis- en keur-rechten ; den opslag van gaz en elektrici-teit ; Gezien de steeds stijgende duurte aller levensbehoeften ; de vermeerdering der be-lastingen ; Gezien de duurte der varkens ; de vermin-dering van den verkoop; de velo achterstal-lige betalingen ; Besluit : aile nieuwjaarsgiften, percenten, afslagzegels, enz. zijn afgeschaft. Het Syndikaat « de Vereenigde Vleesch-houwers »; Het Syndikaat « de Kleine Beerihouwers »; De Gentsche Spek-slachtersvereeniging.Seweftigd De Gentsche Associatie der Meesters-Kleermakers, heeft de eer het geacht publiek ltenbaar te maken, dat ten gevolge der droeve omstandigheden van den oorlog, den alge-rneenen toestand der Kleernijverheid zeer erbarmlijk is. Ze mag stellig bevestigen dat die handel, één van de meest getroffene is in deze tijden. Te meer, de waren niet meer te bekomen zijnde dan tegen komptante be-taling, is die belangrijke nijverheid dubbel getroffen, uit rede van het groot krediet welke zij verplicht geweest is aan hare acht-bare kliënteel toe te st-aan. Zij doet dus eenen oproep aan de menseh-lievcnde gevoelens van het geeërd publiek», opdat het dezen neteligen toestand recht-zinnig zou willen in acht nemen, met een goed onthaal voor te behouden aan de reke-ningen welke einde van het jaar zullen aan- I ge'ooden worden. GEHT-BÏSUSSEL. Het huis G. C. DE BAERDEMAECKER brengt ter kennis aan het publiek dat het zijn beurtdienst tusschen GENT en BRUS-SEL, en vice-versa, hernomen heeft. Voor condities en verlrekdagen zich te wenden te Gent, tôt Wed. (Jassainvers, Schoolkaai, 2, te Brussel. tôt De Baerde-maecker. Rue Ulens, 9. (38s) i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: antisocialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1891 bis 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume