Het volk: christen werkmansblad

1858 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 02 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8c9r20t168/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ViifAnTwintiffSlfc Jim . iv m f h % « riirfiaVâfriTr -I -'**>■< ■ Mffr ûDdsâieasî — flelsgeziH — Etgendom Zaterdag, 2 Oeîoter 191S Aile briefwisseHrgen VTEchl vi ij te zer.der. aan An g. Vai ïfegh£m,uiigevcr voor de naain] tr.satsch. «Dn;kkcrjj Het Volk« Jilferslccg, n° 16, Gent. Eureel voor West-Vlaan deren Gaston Bossuyt, Recolletteir Êtraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpeh, Bra1 Ni t en Limburg : Viktor Kuyl Vrnfl,ptstraat. 3. I/p.iiven. HET VOLK Men schrljft In : Opalle postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. IDrie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechtérlijke Lerstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. V<>ranhi!nf <fi£ Tr&«*w» CHRISTEN WERKMANSBLAE 2$ Centiemen liet nummer 1© Gentlemen per week VERORDENiNG. De verordening van den Koning c Belgen van 3 Augustus 1914, betrefîe het teruglrekken van banktegoed, bli met de beperking, bij verordening v den Komng der Belgen van 6 August 1914 en met de ui'breiding, bij verorc ning van 23 September 1914 (N° 4 v het Wet- en Verorden?»gsbiad voor bezette streken van België) er aan t( gebracht, tôt den 31e October 1915 v icracht. Brussel, den 20e September 1915. Der Gcneralgouvcrneur in Belgii Freiherr von BISSING, Generaloberst. 0P SE BALKANS, Het Bulgaarsch Antwoord aao bst Visryerfton Men meldt uit Sofia dat de dip ma1) sche vertegenwoordigers der Vi veibon hmachlcn rie Bu'.gaarsc Rcgeering antwoord ver'angcîen op hun laatsîe nota, die de vorige gedanc voi steîïcn îierhaalde en die dreigde a on ierhanielingen aî te breken, zoo ge spoedig an'woord gege en werd. fi besluit van den Ministerraad, die hed zittrng haï, wordt geheim gehouden. De Kolnische Zeiiang van donderd zegt daarover dat er reden bestaat c aan te ne men dat de regeering in ha anLwoord er nadruk zal op leggen wat meerderheid \an bel volk denkt ; nair lijk dat de aanbocten tôt hiertoe gedaa d,e nationale wenschen van het Bulga; sche vo!k nog niet voldoen en dat de ] geering rri ;t haar toestemmenri antwoo moet wachten tôt de Machten van t Vierverbon ! en Servie de gerechtighc der betrachtingen van Bulgarie zuil erkennen. Sîrylê sa bot Viemrbond. Uit Paiij ; word t geroeld dat de minist voorzitter Vivian! en de mlnister v Buitémandsche Zaken, Delcassé, don,; Gagvo&.raiddag zich met het vraagsL cier Dardanelen en de mobilisaiie v Bulgarie hebben bezig gehouden. Na zitting werd cene ambte'ijlce mededeeli ui'gegeven. Daar'n werd verzekerd cl Delcassé, evcnals sir Edward Grey 1 tiaags te voren in het Engelsch Lagerhi oee het besluit der Verbonden Machl bekraehligde, om Servie te ondersteun indien het zou aangevallen worden. Bulçjaris's Versterkinp. Volgens uit Athenen naar Parijs genn Word!, zijn de Buigaarsche versterkinj <verken tôt beschutting van Dedeagat en onjgeving, thans geëindigd. De hav .s^dcOi' eene drievouclige linie van mijn afgeslotenen batteiijen met ver-dragen kanonnen zijn opgesteld op de hoogi rond cle siad en langs de gansche kust t aan Poro Lagas. Men voorzag in Par < at Bulgarie Dedeagatch en de kust zou versterken, om de landing van vreei ne Iroepen te voorkomen. Men verondi stelt dat de landing van Fransch-Èng sche troepen te Saloniki, in nauw v< band staat met de hulp te verleenen a; Servie en met de versterking van Dede gai ch. DeKoningea nu Bulgarie en Griekeoiai FRANKFORT A/D MAIN, 29 Septei Der. (Wolff.) De Frankfurter Zeitung v< neeint uit Konstantinopel : Koning Ferdinand van Bulgarie he< aan den Koning van Griekenland een te: gram gestuurd, hetwelk in hooge mate g sciiikt is om op het oogenblik, dat de g mcbiliseerde legers van de twee land met het geweer aan dei voet staan, li hecrscliend wartrouwen te verstrooien. De Koning van Bulgarie geeft in £ noemd telegram de stelhgste verzekerii: dal aan de mobilisatie van Bulgarie ge île minste aan val! end e oogmerken Grieksch gebied ten grondslag liggt Bulgarie hecht er integendeel groot'"j wicht aan, de goede beLrekkingen, t tusseher de twee landep bestaan, hecht te ïiiaker. Duitselie Vîiegcrs boven Zwitserlar (W. T. B.) BERN, 29 September. Am teiijk wordt kenbaar gemaakt : Volge ®ededeeling van liet Keizerlijk Duits Gezantschap is op grond van het geda militair onderzoek vastgesteid geworde dat op 21 September twee Duitsche vli Sers, die met de streek niet bekei waren, bif mislig weder, over Zwilsers-8rondgebied vlogen en dat een van b eeiic bom liet vallen. Zoowel tegen i schuldigen, als ook tegen het hernieuwi van dergelijke feiten zijn strenge maa fegeloii gctrofîcn. (Kolnische Volkszeitui 1° 305.) De Koning van Servie herstcl* 1er Mon seint uit Nisj, dat koning Pet iid geheel genezen is en hij eene inspectien jft langs het front van het Servische leg an on de ni o men heeft. US — [% In den Franseben Scnaa de LYON, 29 September. (W. T. ï »e- Volgens de Républicain uit Parijs melc an heeft M. Aimond in de Senaatszittii van gister zijn verslag ovef het voc loopige begrootings-twa^lfde voorgedr m> gen. Op eene gestelde vraag verklaari minister Ribot, dat thans maandelij' voor twaalf millioen zilvergeld geslagi wordt; dit zal weldra tôt 22 millioen p maand stijgen. Senator Debierre verklaarde, dat : ongehoorde som van 30 milliard, t [?, hiertoe voor den oorlog aangewend, < l0_ scherpste kontrool noodwendig maal< 1 j-_ hij beknibbelde dan eenige le vérin g he sluitingen der intandencie. ne Onderstaatssekretaris Thierey an >r- woordde, dat de aanvankelijk voorg Ile komen verkeerdheden te wijten wan cn aan de stoornis welke op de mobilisât cl volgde. De intandencie haastte zich d cn verkeerdheden goed te maken; hare ui ,,tt gaven sinds het begin van den oorl< ^ gaan ieLs over de tien milliard. De b ai. knibbelde leveringssluitingen bedrag( rjc slechts één ten honderd. o- Het begrootings-twaalfde werd d£ n, aangenomen en de Senaat ging uite( ir- tôt 14 October. rd Legepdieiistpiichl in Ëugeland. LONDEN, 29 September. (Reuter.) : antwoord op de vraag of hij de eerstvo en gende dagen eene verklaring wilde a fie gen nopens de werving en de dienslplich kwestie, heeft de hoofdminister Asquil îr- in het Lagerhuis gezegd : « Ik kan n an daartoe niet verbinden. De regeerii îr- overweegt de zaak nauwgezet en zij zf uk zoodra zij daartoe in staat is, mededeeli an welke gedragslijn zij denkt te volgen. I: de middels doe ik een beroep op aile groepe [\g om zich te onthouden van discussi at daaromtrent (toej.) Het is thans een ki tel tiek oogenblik in de geschiedenis van d< lis oorlog ; wij slaan met belangstellin en sympathie en hoop de moedige gecor en bineerde inspanning van de verbond< strijdkrachten gade (toej.). Aan Engelar en zijne bondgenooten zou men geen gro ter ondienst kunnen doen, dar de were 'id in den waan te brengen dat hier de meeni 5s- gen verdeeld zijn » (toej.). eh Er volgden eenige opmerkingen ov en de dienstplichtkwestie; geen der ministe en nam aan die discussie deel. d C \ —— m àm&mk® Haïtid »3 WASHINGTON, 28 September. (Re en ter.) In een gevecht, dat tusschen Ht n_ tianen en Amerikaansche mariniers 1 'r_ Kaap Haïti plaats had,werden een Amei kaan gedood en tien gewond. Meer d£ rr: vijftig Haïtianen werden gedood. m Er waren patroeljes^ uitgezonden o a_ de toevoerlijnen naar het binnenland v; opstandelingen te zuiveren. Deze patro< jes zijn hierin volgens een verslag \i admiraal Caperton "eslaagd. 2 NEDERLANDSCHE UfTVOER. :r" Het Nederlandsche Staatsblad 410 b vatte een koninklijk besluit van maandi :^'L laatst, waarbij verbod gelegd werd ( g" den uitvoer van spinaziezaad, van peei e_ zaad en van posteleinzaad. ?n De Kroon behoudt zich daarbij h et recht voor, dit verbod tijdelijk op heffen of er in bijzondere ge vallen on ;e- heffing van te verleenen. g, Het Staatsblad 411 bevatte een beslui en ook van maandag, waarbij de opheffir van het uitvoerverbod van paardepec en van knolrapen ingetrokken is. Il Koka in îXedeHaad. In de laatste week zijn te Ymuiden ve scheidene stoomers uit Engelsche ( i«J Schotsche havens gekomen, met 8.5( ton steenkolen aan boord. b- De week te vorer werden er te Ymuidc us 15.00 ton ingevoerd. îe Kolen op ISpilzbepg. n, Men meldt uit Bergen in Noorwege e- dat de kolenverzendingen van Spitzbej uj zoo be'angrijk niet geweest zijn als ( voorgaande jaren, wijl de ijsschotsen, oi ' danks de zomermaanden, nabij de ku te veelvuldig geweest zijn. In de Adventbaai heeft de Amerikaai :n sche compagnie 200.000 tan brandsti t- gereed om ingescheept te v,T)rden, mai ig mef zal slechls eene geringe hoeveelhei kunnea verzeaden. ], Een brief van Z. D, Paus Benediktus X er W. T. B. Rome, 28 September. — I ,}s Osservatore Romano kondigt een brief er door der Paus gezonden aan den Bestuu der van den Eeuivigdurende Rozenkrar, in Italie, te Florence. Ziehierden beperkt( inlioud van dien brief : De rouw en de ergheid van het tege; woordige oogenblik, de steeds aangroeie; ! ' de onmacht der geesten en de noodzak 'f lijkheid die zich aan de beproef( natiën opdringt, de weldaden van d( a" Vrede te gever, bewijzen klaarblijkei dat God thans meer dan ooit wensc] e dat men bidde met godsvrucht en aa] houdendheid, om de Goddelijke Goedhe n te smeeken dat het Hem gelieve, in ziji er bermhertigheid, een einde te stellen a£ îijue wrekende rechtvaardigheid. > ® zooveel vergoten bloed, dat den broede ' haat nog niet verzadigd heeft, doch he ® veeleer nog aanhitst, begint de Rozei ' kransmaand. Deze is toegewijd aan de godvmchtij gebeden tôt de Moeder van Bermherti " heid, tôt de Koningin van den Vred ('~ Onze wensch is dus dat tiidens al ( :.n plechtigîicden der Octohermaand, at !e het herhalen van den Rozenkrans gewij je een bijzonder gebed voor den Vrec worde gcdaan. Dat aile geloovigen di bidden en dag en nacht de armen te e~ Hemel verheffer', opdat wij vergiffeni :n broederliefde en Vrede bekomen. ™ OffîcieeleMededeelingei In Vlaanderen, Frankrijk en Kizai F1 (JSuiischc Melding.) r BERLIJN, 34) September. (Wolff.) U 5" het groote hoofdkwartier : ~ De vijand zette zijne doorbraakspcgir sleclits in Champagne voort. 1,J Zuidelijk de baan Meenen-Yper wei eene stelli'ng in de lucht gejaag'd, well ' door twee Engelsche compagnies bez< 'n was. Noordelijk Loos gaat onze tegenaanv langzaam vooruit. p.s Zuidoostelijk van Souciiez gelukte h den Franschen, op twee kleine plaetsf •n in onze linies te dringen. Er wordt da: nog gestreden. Een Fransche deelsaanval Zuideii; Atrecht, werd gemakkelijk afgeweze: 1C- Tusschen Reims en de Argonnen war( ^ de gevechten verbitterd. Zuidelijk vî ld gte Marie à Py brak eene ^ ijan'jelij! brigade door de voorste graverstellir en stiet op onze reserven, die ir een tegei er aanval den \ijand 800 gevangenen on rs nam en en de rest vernietigùen. Aile Fransche aanvallen tusschen d< steenweg Somme Py-Souain en de spoo baan Ghallerange -S'Menehould, werd< a- gister, bjj deel en in verbitterd lijlsgevech ï_ on 1 er zware \ ijan'.c-lijke verliezen a »ij geslagen. ■]_ Heden vroeg brak een sterke vijand in lijke aanval ineen aan r.et front Noon westelijk Massiges. De hoogte 191 Noo In delijk Massiges, aan het vijand elijk îiaj [n keervuur blootgesteld, ging verloren. •!_ Op de overige fronten ha d den artiileri tn enmijnengevechten m et wisselende sterk plaats. (Fransche Melding.) PARUS, 30 September. (Reuter.) Ambt lijk bevicht van donderdagachternoen : De gevechten hebben gansch den d£ lg voortgedunrd op de hoogten tusschen Soi ip chez en Nimy. Wij behielden aile verover< xiieuwe stellingen. In Champagne wordt voortdurend hev gestreden voor 's vijands opneemstellinge alsook om eene vemiindering van den voo te sprong Noordelijk Le Mesnil, waar de Du t- sche afdeeli.ngen nog standhouden. Wij rakten vooruit op de helling des he vels van Tahure in de omgeving van ki *■» dorp, alsmede Noordelijk van Massiges ig Beiderzijds tamelijk hevig bombardemei n in het Priesterwoud en in het woud vf Apremont. — Ambt elijk bericht van donderdagavon De berichten laten toe, de beteekenis d gevolgen, door ons offensief in Champag; r. samen met het offensief onzer bojidgenoU ,n in Artois bereikt, dagelijks vollediger af ■ 10 meten. De Duitsehers waren niet alleen g dwoîigen op een uitges' rekt front hum machl ig verschanste stellingen op te geve -n wtiarin zij bevel liadden tôt het einde toe 1 wederstaan, zij hebben ook ongewoon aai zienlijke verliezen geleden. In Artois duurde de gister genielde vord< ring Oostelijk van Souchez 's avonds en i :1> den nacht voort. Na verbitterd geveci '& bereikten wij de hoogte 140, een overheei le schend punt der kaminen van Nnuy en C i- Zuidelijk daarvan gelegen lumen. st In Champagne duurt de strijd onafgebre ken voort op gansch het front. Geen beduideude verrichtingen op hc ~ overige front. Do vijand besehoot hevig ons schutsgraven NoordelijK en Zuidelijk d ir Aisne, in de streken van St-Mard's wou< d van Trovon en Vailiy. Wij antwoordde kracktdadia. ^ V, Op het Oostelijk Gevechtsterrein )e (Duitsche Melding.) af BERLIJN, 30 September. (Wolff.) -r- Uit het groote hoofdkwartier : s, Zuidoostelijk van Dunaburg is de vijan •n teruggedrongenin demeerengten Oosteiij van Wesseîowo. De cavaleriegevechten tusschen he Dryswjaty-m eer en d e streek van Postaw; waren gevolgrijk voor onze divisies. , " Oostelijk van Smorgon is de vijandelijk jC stelling in storm doorgebroken. Er wer 'n den 1000 gevangenen (waaronder 7 ofïi ici cieren) gemaakt, 6 kanonnen en vie ît machiengeweren genomen. Zuidelijk van Smorgon duurt de strijc id voort. ,e Vijandelijke deelsaanvallen tegen vel n sectors van het front bij de legergroej ;a van prins Leopold van Beieren, werdei 'T_ bloedig afgewezen. " Bij de legergroep van veld.maarschall !n von Mackensen is de toestand onveran *" derd. Door de legergroep van generaal voi îe Linsingen werden de Russen aan de boven g- Kormin in Oosteiijke richting teragge e. worpen. Er werden rmtrent 800 gevan ie genen gemaakt. n Twee Russische vliegtuigen werdej j neergeschoten- ie (Oostenrijksche Melding.) 1S WEENEN, 30 September. (Wlofï.) -,n Ambtelijke mededeeling : ' De toestand in Oost-Galicië aan d ' Ikwa en aan de Putilowka is onveranderd In het moerasgebied der beek Kormii bestormden Oostenrijksch-Hongaarsch • en Duitsche troepen verscheidene steun | punten, waarbij vier Russische officierei en 1000 man in gevangenschap vielen. Twee \ ijandelijke vliegers werden neer >• geschoten. De k. en k. strijdkrachten in Lithauei j(- wezen Russische aanvallen af. De geveci: ten voerden hier en daar tôt handgemeen g De vijnnd leed groote verliezen. (Russische Melding.) d St-PETERSBURG. 30 September. (W. 1 c B.) De groote generaalstaf berichtte van dej ;t 29 September : Noordwestelijk van Priedrichstadt dedei )] de Duitsehers vruchtelooze aanvallen op d dorpen Tsehusch en Zigger, Noordwestelij „ . Birschallen. Wij wezen deze aanvallen af me geschut- en kleingeweervuur. 11 In de streek van Dunaburg gaat het ge ir schutvuur onafgebroken voort. Wij wijzei door ons vuur Duitsche aanvallen af. E ik waren eenige weinig beduidende geveehtei i. in den omtrek van het dorp Koziany. ,n Noordelijk van Krewo en Zuidelijk Oschn n jany viel de vijand lcrachtdadig onze troepei aan en drong ze wat terug. Zuidelijk ci Pripjet viel de vijand meermaals Czartor lo nysk aan ; deze aanvallen werden vooreers afgeslagen, maat nadien gelukie het dei t- vijand, dank aan zijne versterkingen, on op den rechter oever der Styr terug t m drijven. r. Den 28 September heropende de vijanc een woedend vuur en viel drîemaal het dorî Nowo AJeksiniek aan, maar telkens wierpei lf- wij hem door geconcentreerd geschuts- ei i geweervuur terug. In den omtrek van het dorp Kuptschii e- aan de Strypa, \Vestelijk van Tarnopol, ver 1- sterkt het artiîlerieviiur. Na eenen verbitter den strijd bemachtigden onze troepen vijan delijke schutsgraven en een vijandelijk ver dedigingspunt' Westelijk van Kodatschu. Hun offensief vervolgend, vielen onze troe e~ pen na zeer sterke àrtDlerievoorbereidinj :e ;ia;i en bemachtigden vijandelijke schuts graven Oostelijk van het dorp Kuptschintze 3. DeOostcnpijkseh-ItaliaansehçOorlos (Oostenrijksche Melding.) J? WEENEN, 30 September. (Wolff.) -le Den verleden nacht werd gevochten in he Adamellogebied, op het Tyrolerfronl ig Eene vijandelijke aanvalspoging op dei ii) Pas, Westelijk Cima Presena, werd doo F" onze artillerie afgewezen. Ook bij di Mandronhut moesten de Italianen, m j_ verscheidene uren vechten, terugkeeren Op de hoogvlakte van Vielgereuth vielei zij tijdens ci en nacht tweemaal te vergeeî: it onze stellingen aan. Op het Carinthier -n front mislukten ook de nachtelijke aan vallen op onze versterktelijnen ten Westei 1: vandeBambaschloopgraven(bij Poniafel) ir De gevechten bij en Noordeîijlc Toiraej 'e -'.uren voori. Voor Mrzli Brch week c< \ijandin zijne oude stellingen terug. Teger 3_ Dolje werd de aanval herhaalcl, docl ie steeds afgewezen. Heden vroeg begon op i, nieuw het Iîaliaansch artiilerievuur teger ;e de ruimte van Tolmein, dat gister reed hevig was. de ? (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 30 September e (Wolff.) De toestand is onveranderd Op 27 September brachten onze kust >- batteiijen eene vijinJe.ijke torpeîobooi in de omgeving van Kerevizdere tôt zinkei en besekoten met goed gevolg de vijan ® de ijke stelhngen aan de kuslen vai Sectuil-Bahr. J In den nacht van 27 tôt 28 Septembe verrasten 0112e verkenningsafdeelingen JÎICÏJL ( die langs aile kanten uitgezonden werd , eene vijande'ijke afdeeling en moorde die gedëelte ij c uit terwiji het an> - deel gevangen werd genomen. Zij ioegen andere veï!,enn;ngskolonn 1 die zij on'moetten, op de vlucht { maakten een aan'al geweren en muni buit. Bjj Seddil Bahr antwoordde oi t artillerie op 28 September, met kra< ? op het vuur van verscheidene vijandeli, batterijen, die een uur lang onze st 2 lingen besclioten' hadden en bracht - die tôt zwijgen. Van deanderes' eTlinsen n:eisleme'd r — ! Bclgisclie Vaklieiiea in Nederlaod, Te Delft zal, naar de D. Ct. mol 2 eene barak gebouwd worden voor ' geïnterneerde Belgische soldaten (v; 1 lieden), die door een werkgever in diei zullen genomen worden, omdat in z _ bedrijf door de mobilisatie arbeidskra< ten te kort komen, die niet op andi ! wijze te vervangen zijn. Vrije Doorgang voor Grondsloffôn. Indien men de Gazet van Brussel ir ^ gelooven dan zouden de Verbondc Mogendheden besloten hebben ir het la de eerste noodige grondstoffen te lai binnenkomen, om de herneming van nijverheid in België te bevoordeelig' g Dit zou nochtans enkel geheuren . vooi-waarde dat zij niet opgcëischi worc 1 en dat de voortbrengselen, met die groi e stoffen verva^rdige1, vrij mogen uit - voerd worden. i LEZ'RS on VERiOOPEBS . m BEDSSEL en CMGEYIt Te rekenen van zondag, 3° Octol ' is de dépôt van « HET VOLK », RUE D: SABBES, 12, BRUSSEL. Brleveu aaa dan Paas t Door het lezen van îiet ariikel over r- opzoekingen van den Paus n^ar vermi i soldaten, ontvangen ij \erzoeken welke v.ij'.e aan den Pau:; kan geschrev 1 worden. Na genomen in'ichtingen gev \ wij dezen raad : Het verzoek zenden a ' den Nuntius te Brussel of aan het Ro Kruis te Genève in Zv/itserland. Zeker ! het d£t inen dat kan cn mag doen de s bemiddeling van de Duitsche post. Di Kathrliske !!oo:esehoo! van Leuv( i Niettegensiaande de onmogelijkhe waarin zij zich bevindt om de leergang te hernemen, zal de Hoogesehool v Leuven dinsdag 16 November, om 10 i eene zitting houden voor aonvaardin; examen : 1° voor de bijzondere Schol van Mijn en, Burgerlijke inricht ing( Kunsten cn Manufacturen, enz; 2° vc de hoogere Landbouwschool. De inschrijvingen worden te Leuv genomen op 16 November, var 8 1 9 ure voor de bijzondere scliolen v het gesticht Spoelbergh (Kraekenstra; 1 en voor de Landbouwschool in de lokal der school, Recolettenstrart, 21. 131T CHA3LER0I. Twee huizen afgebrand. — M. Ed. 1 Groot, wonende op de v ij '< «Croquet te Charleroi, zag rook ops ijgen uit 1 huis bewoond door Theresta De Poort zijne gebuurvrouw. Iîij gaf het alar cioch wanneer de pompiers ter pla£ kwamen, konder zij het gebouw niet m< bevrij len. Het vuur deelde zich spoec medeaan het naastgelegen huis, bewoo door M. Van'len Bossche, dat ook t gronde vernield werd. De schade wordt geraamd op 10.0 îrank. UIT BEERL1JK, Voor de krijgsgevangenen. — Aan de : woners van Deerlijk en S. Louis, die 1 hiertoe noj, geene onders' euning voor I sohoon werk van de kantien van den krïjj gevangene verleenden — en die zulks do kunnen — wordt nogmaels herinnerd c] aile giften met dank aanvaard worden de i de eervv. heeren goes'elijkeii en de beslui leden der Jonge Waeht. Er werden reeds drie zendingen geda,an na onze krijgsgevangenen voor een gezamenl bedrag van 225 ir.uik. Versohilligen hebb reeàs laten wet en dat zij 't eerste pakje oi vangen hebben. Daarenboven heeft de onderlinge bri'r verzekering van Deerlijk en omliggec.de c pakje of een mandaat van 5 frauk laten i worden aan de krijgsgevangenen livrer led« waarvan haar de adressen overhandigd w den. Dit is eene schoone daad 8n we wijz , ze andereu als voorbeeld aaa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume