Het volk: christen werkmansblad

1376 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 28 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 25 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9c6rx94k9p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3es*fcTwialisle Jaas, — H. 17 S GoM&nst — Hnispzln — EigeMom Vrijùag, 2$ M 1916 Aile. hriehvïsseling«ii vraçfct* vrij te zen den aan Aug. Van fceghem, uitgever voor. de naaml. ftaaatseh* «DrukkerijHet Yoïk»i Heersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandpren» Gaston Eossuyfc, RetoUetfcon-*traat, 14, Kortrijk. UHET VOLK Msn schrljft In : Opall'e postkanitoren aan 10fF< per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankonàighigen : Prijs voJgens tarief. Vborop tf befalen. Rechterlijke herstelling, 2 fft per regel. Ongeteekendc brieven worden jewçigerd. TELEFO®N N» 137, Gent. ¥er»chynt 6 maal per week CHRISTEN WERKMAN SBLAD Centiemen het riummep " ■ n DE HUtDIGE PLICHT. Mgr Dupanloup sclireef in zijn herderlijken Crief van 1843 : « God laat soms groote beproo-vingen en onheilen toe, opdat de verhevenheid der christene naastenliefde in haren vollen glana 2ou kunnen uitsehijnen. » Dit verhwren woord zagen wij op eene schit-fcerende wijze door daden beweaen, hier in ons. duurbaar land, zoo erg getëisterd door de weeën welke een wereldoorlog onvermijdelijk mede-brengt.Was de ellende groot : grooter was de naasten-liefde : de edelmoedigheid wrocht wondoren. Evenals de grond, na door het staal van de ploeg doorscheurd en opengereten te zijn, weldra al het gezaaide weelderig doet opsclneten en bloeien,zoo zagen wij langs aile kanten liefde-werken en insteUingen ontstaan en troost en heul brengen in de ellende. *t Is een roem voor 'fc katholiek België... 't ZaJ veel hebben bijgedragen om Goda beaeherming te bekornen. Ah. ! zeker, daar zijn nog edele en groote sielen die, om veel te kunnen geven aan ârmen an aan goede werken, hebben verzaakt niât alleen tian hunnen overvloed, maar zelfs aan datgene wat velen als noodig, jà, onontbeerlifk zouden aanzien. « Dwaasheid, gekheid ! », zegt welliejjt de eene Df de andçre zelfzuchtige natuur; « lijden niet «lien, rijkën aie armen, onder dezelfdq raoap ? Wilde God dat wij raafkander fyielpen, noôit gebood hij ons eigen te verwsiarlooien : eene versiandige liefde denkt eerst aan zich ?elve. » Dwaasheid... ver van daar... n£eh gëén gekheid... 't is hoogste liefde, diepeedélçftpédigheid... tielegrootheid, zoo leert Jesua, zoo zegt ons verstand. * ** De waarde van eene gift, zegt dp Engelsche jchrijver Steele, dient geschat te wqrderi, met naar de som welke ze vertegenwoordigt, maat aaar de voordeelen welke de begunstigde ér uit irekken kan. Jezus' leer voegt er bij : dat de zedeKjke waarde van het liefdewerk atijgt i\aarmate het-zelve meer zelfverloochening eh verstêrving vergt. Welnu, zoo wij deze gulden regels aannemen, moeten wij besluiten dat de edelmoedigé, die op Onze dagen zoekt de ellende te leijigen, zonder Ziçh af te vrjgen hoe duur hem die liefde te staan komt, aan zijne gift de hoogste stoffoluke en g'eestelijko waaïde geeft welkè zlj ooit nebben kan. De hoogste stoffelijke waarde : wanÇ, gezien het geld nooit voordeeliger en nuttiger is dan wanneer men het van nooae heeft tôt het aan-schaffen van Ievensonderhoud, zoo difjnt het gezegd dat het hedeû voor de tajrijke noodlîjden-den onzer medeburgers meer dan ooit welkom zijn moet. Ten andere, de eigendom, het geld, werden zij niet altijd door den menseh betraçht envey-gaard uit vooruitzicht... 't is te zeggen met de hoop en het doel ze te gebruiken warméer de liood ze ten n'utte brengen zou ? * * * Tôt wat dient het, wonderen van edelmoedigheid te beloven, zoohaast de vredg u van aile kommgr of vrees voor de toekomst zal verlost hebben ? Waarom tôt morgen het goed uitgesteld dat gij vandaag kunt doen ? Wat baat het èen goudèn uurwerk te beloven voor 't toekomende jaar, aan een kind dat heden in gevaar is van gebrek aan voedsel te verkwijnen ? De tijd, de gesehikte tijd om de beurs te openen is deze waarop de nood het herte grieft : diensvolgens hoe grooter de behoefte en de ellende worden, hoe bereidwilliger ong'è hulp moet zijn en, hoe edelmoediger onze gave. Begroeten wij dus die daden als blijken van ware zielegrootheid en zedelijke schoonheid. * * Ten andere, zoo klonk ook Jésus' leer. De geest van Christus is een géest Van liefde : eene liefde die zich zelve vergeet om aan andeifen te cjenken, eené liefde vol verçtefving en zelf-verlooehenmg, die voor geene offers terugschrikt. De arme weduwe welke verlegen en nederig twee arme penningen in den offerblolj stak, werd door den Goddelijken Meester hoogèr geprëzen dan de rijke Israëlieten die grôote gîften in den offerblok wjerpen. « Voorwaar, zegde Jésus tôt zijno Aposteleh, die arme vrouw sehonk meer dan aile anderen, want zij wierpen van Ijunnen over-vloed, deze gaf zelfs van het weinige dat haar 1 onontbeerlijk was tôt haar Ievensonderhoud. » Zoo verstond het ook ten jare 1802 de brave werkman die, aanwezig bij 't liefdadigheidser-moen te Parijs door Mgr Mermillod gepredikt ton voordeeie van de noodlijdeiiden van Ierland dat aan hongerânood verging, zijn uurwerk bij de omhaling, na de gehouden rede, in 't fluweelea zakje neerlegde, zeggend : « Als eèn volk van honger sterft, behoeft men niet te weten hoe laat het is. » Deze kon een offer brengen tôt leniging van den nood : 't faas eene schooiw ziel. Dit i» waarlijk leenen aan God...; want is Go$ reehtv£^ard !g, zoo moet Sij loonen wat géefl menseh ooit ioonen kan. En daarom, te midden van 't algemeer} wee dat ons omringt, zal de naastenliefde Godes zegen over ons t-rêkken... en blijft de lieldere hemel nog door duistere onweerswolkeji gedoken, en bedreigen duizertjio onheilen nog uwe ljoofden en uwe goederen... Çhristenen, vre^pt niet... uwe edele werketl van naastenliefde 2ijn goddelijkè donderschertiien die aile blikseriis afiyeron en aile ongelukken zullen doen verzwinden, veel meer dan ooit mensohenzorg en kçmmer IVâdden kunnen doen. {De Ijurgérij.) Offieieele Mededeeli ngen In Vlaanderen, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 26 Juli. (Wolff. ) Aan het. kanaal van Komen naar Yper werd- het groot Engelseh bastion door eene Duitsche ontploffin^ met hare bezetting vernietigd. Soordelijk van de Somme houden de Engel-sehen zieh na hevjge kampen bij Pozi,vres. Ver-der Oostelijk aan Foureaux-Woua e& bij Longue-val werden kleinere vijandolijke voorstootëà af-gewezen. In het Tronenbosoh werden de aanvals-inzichten opgemerkt en door 't vuur verijdeld. Zuidejijk van de Somme behiolden wij Zuid-westelijk van het gehueht La Maisonette in den naoht van 25 Juli gewonnen grond tegen de her-overingspogingen der Fransehçn. Zuidelijk van Estrée hadaen gister nog levendige lijfgevechten plaats. Op de hoogte La Fille Morte (Argonnen), bezetten dp Fransehen een door hen gesprongên trechter, doch werden kort daarna door eene Duitsche tegenmijn vernietigd. Links van de Maas maakten onze troepen aan de hoogte 304 kleine vorderingen. Éechts van den vloed, gedurende den nacht, artilleriekam-pen in de omgeving der versterlcing Thiaumont. Aan vele frontpunten werden vijandelijke verkenningspostçn afgewezen. Twee vijandelijke vliegtuigen werden Noorde-lijk der Somme in onze lijnen door infanterie-en machiengeweervuur, eeh daarvan, na lueht-strijd in de omgpving van Lunéville tôt afstor-ting gebracht. Op 24 Juli werd door eeh voltref-fer van het afweergeschut een Fransche dubbel-dekker in de riehïing der vesting ThiaumOnt afgesehoten. (FBANSCHE MELDING.) PARIJS, 26 Juli. - Officieel : Ten Zuiden van de Somme hebben de Fransehen gister op het einde van den dag ten Zuiden van Estrées eene reeks huizen veroverd, die sterk doçr de Duitsehers versterkt wareij. Tîjdens een kleinen aanval hebben de Franscîie troepen de Duitsehers uit eenige loopgi'aven gejaagd, die zij ten Noorden van Vermand-Ovillers bezet hielden. Tussehen de Oise en de Aisne hebben de Fransehen met geweersehoten verschillende Duitsche verl^enningsafçleelingen veratrooid, dio poogden de lijnen der Fransehe stellingen van Tracy-le-Val te naderen. Ôp den linker oever der Maas mislukte een Duitsche aanvalspoging met handgr^naten nabij den houvel 304 onder het vuur her Fransehe maehien-geweren. Op den rechter oever verwoede be-sehieting van heel de streek begrepen tussehen Floury en La Lauffoe. In den Elzas hebben de Duitsehers na een artillerievoorbereiding een aanval gerieht op de Fransehe stellingen van Balschweiler ten Noord-weatep van Altkirch. Na een tamelijk levendig mnT-rvftlif on rla T~ini4-onliono +/snn uit eenige loopgravendeelen waarin zij hadden vô'et gevat. PARIJS, 25 Juli. - Officieel Behalve lioviga beBehieting in de streek van La Laufée, op dan rechteroever van de Maas, is er niets'van botnng te meldea. (ENGBL9CHE MELDING.) LONDEN, 24 Juli. - Officieel : Eene poging van den vijand om onzen rechter-vleugel aan te valten, ia gistermiddag mitJukt. evenals twee aanvallén Vàn vijandelijke, infanterie tegen ons eentfum. Ten Noorden vâà Pozières ^ebben wij weçr terrein gewonnen, ondanks v'ërwoeden tegen-" stand der Duitsehers. De laatste dagen Koeft de vijand nieuwe ver-sterkingen aan infanterie en goschut naar dô Somme gebraoht. Gister heeft de vijandelijlfe beschieting vrij-wel den heelen dag a3ngel)oùdefi; somtijds wôs ze zeer zwaar. Zn Wérd gevolgd door den reeds verrnolchjn aanval. De infanterieaamvallep }n hpt centrum werden voorafgçgaan doc^ buitengewooh hevig ge-schutvuur. Deze laatste aanvallen, welke des naehts plaats vondeft, werden tpt staan gebracht door ons sa^mgetroklïe^ gesehut- en geweervuur. îfergens is de vijand or in geslaagd dp Eagelsehe lôôpgraven te beîeiken. Zijne vérliezeh waren zwaar. Àan andere deelen van het front is er veel man tegen mali gavoçbten, nvaarbij onze jn-fai'iterie plaatselijl-re vorderingen maa^te. mj vermeesterden twëe m.aohiengoweren en ma§ktQ^ nog njeer gevangetjptl, waaïondër twee batal-jonkommandantôn Vtùl PozièreS. Op het Oosteîp Gevechtsterrein, (DUITSCaîl MELDING.) BERLIJN, 26 Juli. — Legergroep van gérera al veidmaarschaik <ron Hindenburg. — Weate-lijk van Riga drongea Dtjitsehe verkennersaf-deelingen in Russische voorwerken en vernielden deze. Vijandelijke pakrooljen betoonden groote werkdadigheid. Onze vliegers br«ehten door het bomroenwer-pen en machiengeweervuur vijandelijke vervoer-treinen tôt staaa, iç de streek Dunaberg-Polock en ÔosteUjk van MinSk. Legergroep vaû generaal-veldmaarschalk Prins Leapold vçsn Beieren. -- 's Àvonds en 's ijachts deden dô Russen aanvallen, in ctewelke drie afdeelingen werden vastgesteld, op het front Qpstelijk en Zuidoostelijk Gorodisehtsçhe. Zij zijn, zooals aile vroegere, onder de iwaarstè v/b-liezen voor dep Vijaira mialukt. Op eene plaats werd dp' vijand in tegenaanval achteruitgewor-pen ; hij liet- nier 1 officier en 80 man, en 1 ma-ehiengeweer in onze hand. Duitsche vliegtuigeskaders wierpen over-vloedig en doeltréffend bomnxen op den ijzeren-weg Pogorielzy en Horodzioja, die met trans-porten was bezet en ook in de nabijheid van kampeerende troepen. Legergroep van generaal von Linsingen. — Noordwestelijk van Luzk hebben ondernemin-gen van vijandelijke verkennersafdeejingon geenen uitslag. Noordwestelijk van Berestec^ko werden sterke Russische aanvallen afgewezen, gedeeltelijk door het vuur, gedeeltelij k door tegenaanvallen, waarbij 100 gevangenen en twee madliiengeweren werden binnèngebracht. Leger van gengraal graaf von Bothmer. — Ooatelijk den IÇoropiecseetor hadden kleine gevechten plaats tussehen vooîuitgesehoven afdeelingen.(OOSTENRIJKSÇHE MELDING.) WEENEN, 26 Juli. (Wolff.) — Noordwestelijk van Rozieszeze mislukten pogingen van vorken-ningsoprukken, evenals Zuidelijk Lobaczewkâ, waar de Russen aanvallen deden; 100 man en 2 machiqngeweren bleven in onze hand. Zuidelijk vj.n LeszpioW nameq wij onze troepen voor overwegenden vijandelijken druk ach-ter den Boldurkasector terug. Zeer hevige Russische aanvallen, door sterk artillerievui^r voor-bereid, aan de beide zijden van den wegbij Rad-ziwillow, brachten den vijand, na afwisselingen en voor lien uiterst gevoelige gevechten, enkel onbeduidende voordeelen. Aan de overige fronten niets van beteekenis., (RUSSISCHE MELDING.) ST. PETERSBtTRG, 25 Juli. - Officieel be-rieht van vanmiddag : Ons eskader op het Miadziol-meer heeft van- nacht de vijandelijke kantonnementen op de oevers van. Het meer beschotçn. In de streek van Skrobowo, ten Noordoosten vaîi Baranowitâji, zijn aanvalspogipgen van vijandelijke groepen door ons vuur onderdyukt. In de streek ten Noorden van Luzk hebben twee Duitsche vliegtuigen op onze kantonne menton bommen géworpen, zonder sehade aan te richten. In de richting .van Luzk hebben wij in de streek van Semerinka èea vijandelijken aanval afgeslagen. Tijdens het offepisief tegen ljet dorp Galitsjano zijn gevechten gefeverd in de straten van het dorp, waar wij nog 2 machiengeweren en 77 Duitsche ea Oostenrii ksûho gevangenen hebben genomen. Vannaeht zijn de regimenten van generaal Sakarof in de streek van Leszniow door de prik-kelftraEidversperringon van don vijand aan de rivier Slonowka, heengebroken. De verbitterde strijd woedt voort. Gisteravond om 8 uur is een onzor vliegtuigen ten Westen van Boerkanow door de vijandelijke artillerie neergesehoten en brandend bij devoorste lini© des vijands neergevMlen. De dappere vlie-ggrs, kapitein Beridze' en luitenant Rtistsjef, zijn waaischijnlijk deir heldcndood gestorven. In de streek van Breaza, Feredeul en Molda-wa, ten Westen van îtijnpolung, heeft de vijand ter sterk^e van 3 afdeelingen, eèn aanval gedaan op onze bereden troepen. DeOostenrîjksch-ItaîiaanscîieOorîog (OOSTENRIJKSÇHE MELDING.) WEENEN, 26 Juli. (Wolff.) — Na de zware verliezen der laatste geveçhten ten Zuiden van het Suganadal lieten de Italianen iederen ver-deren aanval achter; onze stellingen stondën echter nog voortdurend onder vijandelijk ge-sohutvijur. Op 24 dezer verloor de vijand alleen op eenen sector van dit front 1200 tôt 1300 dooden en gekwetsten, die hij nu bezig is te be-graven.Op aile overige fronten is de tocsfand onver-ançlord.In eenige sektors is het tôt hevige kanonge-vechten gekomen. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, 25 Juli. — Officieel : In het Lagarina-dal neemt het vijandelijk geschutvuur in hevigheid toe. Op het front tussehen de Posina en de Âstico hebben onze troepen na een hardnekkig geveeht dat gistermorgen bij het aanbreken van den dag was begonnen, zich meester gemaakt van den Monte Cismone. Op de hoogvlakte van Asiago heeft de vijand in den nacht van den 23en twoe hevige aanvallen gedaan tegen de door ons veroverde schansen bij den Monte Zebio. Het 40° bataljon bersag-lieri en het 14e regiment hebben hun telkenmale met zwareverliezen teruggealagen en in een sehit-ferenden tegenaanval met de bajonet opnieuw een uitgestrekte verschanste stelling bemach-tigd en er enkele gevangenen benevens een maohifhgeweer vermeesterd. Meer naar het Noorden hebben onze Alpini hunne pogingen tegen de rotsbarierê, die zieh tôt eene hoogte van meer dan â000 meter ver-Iteft tussehen de toppen Morite Chiesa en Monte Çampigolette, herhaald. Ondot het voortdurend vuur der vijandelijke machiengeweren zijn de Alpini door drie prikkeldraadversperringen heengebroken en hebben zîoh e§ji weinig beneden den kam genesteld en gehandhaafd. In het gebied der Alpi di Faasa hebben onze troépen, ondanks het slechto weer, hunne ter-reinwinst uitgebreiâ tôt het kleine Ûeramana-dal.Langs de rest van het front geschutvuur het hevigst" aan de boven-Fellà,-nOp de hoogten ten Noordwesten van Gorz en in de streek van San Miehele. Vijandelijke vliegtuigen hebben gistermorgen in de vroegte bommen geWorpen op San Giorio di Nogaro en andere plaatsen aan de beneden-Isonzo. Geen slaehtoffers. Er is een boerenhuis verbrand. ep> be MîMms. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 26 Juli. (Wolff.) - Niets nieuws. (OOSTENRIJKSÇHE MSLDING.) WEENEN, 26 Juli. (Wolff.) - Artilleriege-veehten aan de Bojissa. MÇNGEUVERK 19 Twee Zielen door m. D| LIY, — Àls ge dat xneent zult ge bejirogei yitkonîen, lachte w'àan^ijs M. de NoVlarr fj£ bén integenaeel Va n eene hëèl apclgn çàeemng, want als uw vei-loofdp geschepken zejidfc, 't is wel met bet gedach u in de hoogste kringen als éen'e koningij te doejg. verschijnen. -j- Dat verlétiig i|c niet! antwOOrdde Val derez en in den tOOn liafêr stem klûnk éei BOOrt van afschuw. -—- Ge zult al spoedig eene andere taa spreken, vèrvolgdè M. de %oclare in toe hemen de geostdrift. tVacht maar to-£e eens geproefd b.ebt! Daarbij, ge weei niet weîkén indruk ge zult makon. G< v^lt in gçede liariden Om de wereid ir te êaan! Wat is de markies tooh een mar van smaa» en gea-oel. Àï wat hij u 3tuurl is gesohikt Om uwe schoonheid nog sehoonei te dopn uitkonaçn! Met uw haar zulleir deze juweelen praohtig Orèreensteminen, Val derezi M. de Noclare plaatste op het voorhoofd zijner dochter don kleiBeu diadeem en Martlia omhing hare zuater met een zacht zijden weefsel, waar zilverdraden waren door geweven. — Oh, mijne lieve Valderez, riep Mad. de Nôclare, glj zi]t waarlijk geboren Om zul'ke paruren te dragenl Zwiigend nam Valderez den diadeem, schikte hem terug in do juweeldoos, hor-vouwde de prachtige stof on begaf zich naar deu zolder om het linnen van den laatgten wasch weg te halon. Hoe gaarne tooh haddozij al diskostelijk-heden gomist, in ruil voor een weinig op-reehte, diepgevoelde genegenheid. Een kort briefken was met de geschonken meêgezOnden, maar 't was een meesterstuk van kiiesche hoftelijkheid, en tevens van ijskoude betamelijkheïd. Tôt zijner eer dient het gezegd, M. de Ghiliac was do mân niet die door veinzorij gevoolens zocht te betuigen welke hij geen,szins gevoelde. Valderez was verplicht hem te antwoor-den. En alhoewel zo viin natuur î^makkeiijk en vloeiend schrijven lion, scheen dio taak aan hare krachterx te zwaar. Voor dîen o^n-ersehi ! ! igaa rd bleef haar harte doof en haar afgebeulde ^éest weigerde oenige belifiOrlïjke frazep te vinder. * 's Auderdaags lëed ze aan geweldige hoofd-. pijn, van nogal hevige koortsen vergtzild, zoodat M. de Ncclare ir de plaats var. zijne dochter &ehrijven moest, ter zelfder tijd ! jVf de Ghiliac van hare Ontsteltenis kennis j; gevendas Altijd hofïelijk stuurde M. de Chilîac onmiddellijk een snelschrift om naar den toestand zijner verloofde to verr,emen. En hij deed bet cllcen dag tôt M. de Noclare hem mocht antwoorden dât Valderez heel on gansch hersteld was. Ohdei'tussehen moest Valderez gansohe dagen den op aile too'nen gezongen lof van haren verloofde aanhooren. Er waren voor , de Noclare's ook vele redenen om zulks te doen. Zeer bescheiden had M. de Chiliac , zijn aanstaanden sehoonvader eene tame-• lijlffe- hooge rente geboden, en Madame de Noclare en Martlia hadden geljjktijdig met de zending aan Valderez, eveneens rijke geschenken Ontvargen. Valderez' sprak weinig. Haar harte bad : Mijn God, geef mij 't geluk dat ik mij aan hein hecbten lcab, en maàk dat hij steeds een goed en welmeenënd eehtgenoot voor mij wezçs. * * * Den dag vôôr het kerkelijk huwelijlc arriveerde , markies de Chiliac op de Hooge-Sparren. Hij bood zijne verloofde eene fotografie van de Idoine Guillemette en deelde haar meê dat hij -'t kind op 't kasteel van Arnçillos gezion had, Waar hij terzelfdertijd de sehikkingén ter on't-vangst van de jonge markiezin in oogenschouw had genomen. — Aan Guillemette heb ik uwo lcomst mee-gedeeld, voegde Elie er aan toe. En 't is wel te verhopen dat ge die kleine « \vilde » al spoedig andere manieren zult leeren, iets waarin harè menigvuldige ondermjzeressen niet gelukt zijn. denkelijk omdat zij zich de moeite niet deden hare natuur te bestudeeren. Valderez bekeek langdurig en aandachtig het gelaat van het kind, een beetje mager maar met groote, droefgeestige oogen. — Ûitgezortdërd de oogen, gelijkt ze u niet, verklaarde zij, M. de Chiliac beziende. — Neen ! 't is eerder 't portret harer moeder, gaf Elie kortaf toe, terwijl hij lichtelijk de wenk-brauWen fronste. ❖ * * Beiden bevonden zich in de spreekzaal. Onder voorwendsel van vermoeidheid Was madame de Noclarè naar hare kamer gegaan on M.deNoclare zocht ieverig in zijn familiepapieren, ten einde aan zijn schoonzoon ze te kunnen voorleggèn. Moeder en vader hadden het noodig geoordeejd de verloofdon alleen te laten, ten einde in voile Vrijheid de laatste sehikkingén te rëgelen. Bij het vuur gezeten, nam M. de Chiliac dé tang in de hand en wierp dô weggesprorigen lioutbrokjes terug op het haardvuur. — Morgen, begon hij het gesprek, zult gij met mijne moeder en met mijn oudste zuster, burg-gravin de Trollens, kennis maken. Mijn zuster Claude vOelt veél spijt uit Oostenrijk naar hier niet te kunnen komën, — Van een kostelijk gesehenk vergezeld heeft ze mij een lieven briex gezonden, versehoondo Valderez. Zij moet wel beminnôlijk van omgang zijn, uwë zuster Claude ? — Inderdaad, zij is goed en gedienstig en k ben ook zeker dat zo u veel meer zal bevallen lan Eleonora. Deze is de type van de moderne irrouw, die u wel aardig zal doen opkijkon. Zij is ook straf optwikkeld en maakt naam als 'Oiaanschrijfster ©il ala dichtere3. Vervoigt.J DardanellenKaukasus en Klein-Âzii (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 25 Juli. - Aan het Irakfront geene verandering. Aan het Perzisoh front is de toestand Oostelijk vanSKermansobab onveranderd. De Russische strijdkrachten dis van Revanduz naar 't Oosten verdreven werden, zijn over de grenzen teruggedrongen. In de Kaukasus werden overvallen, op den rechter vleugel, van vijandelijke afdeelingen op onze patroeljen, afgewezen. Onze troepen maakten gevolgrijke tegenaanvallen op vijandelijke patroeljen. In 't Centrum en op den linkervleugel antwoordden onze troepen krachtdadig op de aanvallen van vijandelijke verkennersafdoelin< ■gen. Eenige Italiaansohe vliegers, die over Sed-il-Bahr vlogen, en een monitor in de omgeving van Fetscha, werden verjaagd. Op het Egyptisch front, West-Zuidwestelijk Katia, verjaagdea onze patroeljen, die tegen het Kanaal waren vooruitgeschoven, vijandelijke ruiterijafdeelingen en brachten hen verliezen toe. De hoofddoksels der gedooden bewijzen dat deze vijandelijke troepen Australiërs zijn. AMSTERDAM, 26 Juli. - Het. Hamdelsblaâ verneemt dat 13 sehepen met graan, voor do Nederlandsche regeering, van de Ëngelschen teruggehouden werden. - BERLIJN, 26 Juli. (Ambtelijk). - Op 24 Juli, 's namiddags, werd Noordelijk vaa Zeebrugge een Ëngelschen dubbeldekker van een] onzei U-booten afgesehoten en tôt nederdalen op het water gedrwongen. De inzittenden, 2 officieren, werden van een onzer vliegtuigen gevangen genomen, daarna te zamen met hun vliegtuig aaù boord van een torpedoboot geladen en naar Zeebrugge gebracht. Een Engelsch linieschip getorpedeerd. — Berlijn, 25 Juli. (Wolff.) — Ambtelijk. — Eea van onze onderzeebooten heeft den 20 Juli, vôôr het Engelsch vlottensteunpunt Scapa Flow, op het Orkneyeiland een Engelsch groot kamplinieschip met torpédo aangevallen en het tweemaal getroffen. (K. V.) Aanval op eene fiussische vliegstatie. — Berlijn, 25 Juli. (Wolff. Ambtelijk.) — Een onze* zeevliegerseskaders heeft 's aVpnds van dei) 25 Juli de Russische vliegersst&tie met bomme» belogd. De vliegfcuighallen en tôt opstijgen gereedi etaande Russische vliegmaohienen werden gë< troffen. Niettegenstaande beschieting van vijan< delijke torpedobooten en kampvliegmachione^ kon de aanval planmatig doorgedreven wordeft. Aile vliegers zijn naar hun vertrekpunt teruggëï keerd. BUITEIMLAND FRANKRIJK. — De Ëngelschen todde» in den 1 atsten slag tussehen de streek vaij Thiepval GidllemOnt, eene lijn die slecbt# 10 kiloaieter lengte bedraagt, met nies minder dan 11 divisies tôt den aanval ingezet. ENGELAND. — LONDEN, 20 Juli. De Daily Mail meldt : De verdediger vâÈ Sir Roger Casement kreeg het beriebt dat het vOrrais don 3 Oogst in het geva g var P0nt0n\ille zal voltrokken worden. NEDERLAND. — Bon groot getal Neder» landsche visschcrsbootten werden door da Engelscbe booten in zee aangehouden oik naar Engeland gebracht. De viuscliers hôuden vergaderingen. D# Engelscbe bladen geven alS uitjpg dat ee». groot deel van den visch aan Duitschlana werd geleverd. DU1TSCHLAND. — De lcOnipg v^a Wurtemburg is door don keizer tôt ^eneràail veidmaarschaik benOemd. IIet vaartongeluk op de Spreê. —1 Ree^ji zijn 21 lijken opgeviseht. Behalve van twë| kon de persOOnlijkheid vastgesteld W0rdon> Nog vijf of zes perzonen blijven vermis^ Het ter plaatsflgedane OnderzOek eindigd# met de aanhoi/aing van den kapitein dejf stoomboot Hindenburg. Een Fata Morgana. — In Kiel heofj men een gansoh landschap in de lucht» spiegeling gezien. Dit verschijnsel hing tl Zuid-Wostôn in de luebt en vertoonde ee^ waarachti g landschap metbergen en woudejj van een zee omgeven waarin een eilanîJ met boomen beplant. De wondervolle lucht» verschijning bleef meer dan een uur voort-duren en trok slechts weg met den in val' lenden avOnd. Men denkt dat het zicH eene weerkaatsing was van eene der schoon-ste landstrelcen uit Zwitserland. SPANJE. — Vechtgerief. — Het legol zal vermeordord worden met 42.000 man* schappen en 12.000 paarden. Alzoo za| het leger bestaan uit 18 divisies volledijî uitgerust. Het bezettingsleger in Marokka zal tôt 50.000 man verminderd v/ordon. ROEMENIE. — Eene vaderlandsehe ver• eeniging. — Een aantal reserve-officieren met generaal Mustas aan het hoofd, vormden eene vaderlandsehe vereeniging voor den troon, met het doel Onder de leden zuivore vaderlandsch» en monarchische gevoelen^ op te wekken. Een hulde-telegram werd aan den koning gezonden. ZWITSERLAND. — De buitenlandsche handel. — In 1915 bedroeg de Zwitsersuhe invoor 1680 millioen en de uitvoer 107Ô millioen frank. Volgens de Baslor Naeh-ichtc.n is dit het hoogste cijfer dat de uitvoer ; tôt h'ertoe bereikte. De algemeene handel bedroeg in 1015 3350 millioen frank, tegen 2005 millioen in 1914', 3295 millioen in 1918 en 3336 millioen in 1912. De algemeene handel bereikte daardoor het hoogste cijfer.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume