Het volk: christen werkmansblad

1573 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 19 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 12 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jd4pk08b05/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Alte fcriefwfeselfagen vr&cht-*rij te zenden aan Aug. Va» ïseghsm, uitgever voor de naaml. eiaatsch. « Drakkerij Het Volk», Weerstee£, n° 16, Gent. Bureel voor West-VI aan de ren: Gaston Bossayt, RecOlletten-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, ijiinderbroedertitr., 24, Leuven. HET VOLK Men sohrljft ln : Op aile postkantoienaan lOftà per jaar. Zes maanden fr. 5.0CL Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen ; Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. lteehterlijke herstelling, 9 fî» per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOQN N# 137, Gent. Verschijot 6 maal per week 9 ■ ■ CHRISTEN WERKMAN SBLAD S Ceotiemen liet numiaer y ■ » ■ Bekendmaking. Staat voorhands nog niet vast warmeer cil ten welken kantore de door de Duitsche tro epen in Groot-Brussel vôôr den 15. 10. 114 en binnen het overige Generaalgouver-•nementsgebied vôôr den 15. 1. 1915 be-iioodigde krijgsleveringen worden be-taaid, zoo meeten toch, om de latere ver-èffening voor te bereiden, voor aile krijgs-îeveringen achterhands bewijzen, zooals bij plakbrief van 13.1.15 voorgeschreven, iafgeleverd wordtn. Deze maatregel be-togt in allereerste plaats de belangen der bevolking, opdat eenieder voor de door ihem gedane krijgslevering een volledig, met den dienststempel gemerkt krîjgs-ïeveringsbewijs bekomt. Tôt den 20. 8.15 me eten aile in omloop gijnde «opvorderingsbewijzen » in oot-spronkelijken vorm aan den burgemeester der gemeente, waar de krijgsleveriBg ge-schiedde, ingeleverd worden. Evenzoo ïmoeten aldatr, vôôr gestelden datum, aile krijgsJeveringen aangegeven worden, voor welke geen bewijs afgeleverd werd. KrijgsJeveringen, die tôt den 20. 8. 15 niet aangegeven werden, zullen niet in aanmerking ko men. , Binnen de provincie Limburg hceven ae door de onderzoekskommissie reeds af-geleverde krijgsleveringsbewijzer. niet nog èens voorgelegd worden, eveumin als die In Groot-Brussel door de Armee-Inten-dantur, volgens bovenvermeld voorschrift afgeleverd. De burgemeesters moeten van de l>ij lien aangegeven krijgsleveringen in volg-orde der aangifte lijsten opstelle», voor Welke hun door de Kreitscheîs of andere bevoegde overheden formulieren zullen feezonden worden. Deze lijsten moeten in dubbel gehouden worden. De buigemees-ters zijn voor het zorgvuldig bewaren van de hun afgeleverde krijgaleveringsbewijzen en bewijsoorkonden verantwoordelijk, moeten ze met de op de lijsten opgetee-kende, doorloopende nummeîs voorzien «n daarraar rangschikker. Een aîschrjft der afgesloter lijsten moet vôôr den 1. 9. aan den Kreitschef ingeleverd, binnen het vestingsgebied Antwerpen, Luik, Na-men evenals in Groot-Brussël aan den (Gouverneur. Brussel, den 5 Juli 1915. Der General gouverneur in Belgien, Freiherr von Bisslng, Generaloberst. i(Niet geldend voor het Etappengebied.) Een WereMwerk. Uit een verslag, voorgedragen door M. Francqni, voorzitter van het uit-voerend komiteit, op eene vergadering van het Nationaal Komiteit te Brussel, den 25 Juni laatst gehouden, waarbîj M. Herbert Hoover, voorzitter der Commission for Relief in Belgium, aanwezig was, — uit dat verslag vertalen we volgende gegevens : — De Commission, die vôôr iets meer dar zes maand gesticht werd, kwam tôt stand onder de hooge bescherming der ambassadeurs van Spanie, de Vereenigde-Staten en Nederland te Londen, Brussel, Berlijn, Parijs en 's Gravenhage. Haar voorzitter, M. Herbert Hoover, die er de leiding van draagt, is daarin bijgestaan door een talrijk Amerikaansch personeel, dat zijne medewerking uit loutere toewijding kosteloos verleent. Door het uitbreiden der verrichtingen toi het Noorden van Frankrijk, geldt het lien millioen menschen te onderhouden ien van al 't noodige te voorzien. Tegen Ïialf-Augustus zal de Commission aan België verschaft hebben : 530.000.000 leilogram tarwe, 50.000.000 k. rijst, 33.000.000 k. erwtenen boonen, 13.000.000 kilo spek en reuzel, 100.000.000 k. maïs, 30.000.000 k. allerhande waren, 't zij Bamen 756.000.000 kilogram levensmld-flelenter wearde van omtrent 300.000.000 Irank. De meest kiesche kant der opgenomen iaak was het samenbrengen der noodige îondsen. Van bij haar ontstaan, stichtte de Commission bureelen te New-York, te Londen, Rotterdam en Brussel en stelde zich allerwege in betrekking met ailes wat tôt stand gekomen was om de slacht-offers van den oorlog te helpen. Meer dan duizend komiteiten werden in verschillende îanden ingericht. De Commission zamelde aile giften samen en verwierf allerlei gunsten voor 't verkeer en 't opsîaan der ingekomen goederen, waartoe haar zells spoorwegen en gebouwen kosteloos ver-îeend werden. De ingezamelde gelden en levensmid-delen bereiken een aanzienlijk bedrag, waarvan bijna de helft uit de Vereenigde-Staten komt; Engeland, Australie, Canada, Spanje, Italie enz. hebben voor be-langrijke sommen bijgedragen. Daaren-boven heeft het uitvoerend komiteit 13.000.000 fr. winst verwezeniijkt op den vei'kooo van waren. De giften in klee- deren, tôt verscheidene millioen en ton gewicht, mogen op 8.500.000 frank geschat worden. De giften spruiten meestal voort nit geringe inschrijvingen, komende van verscheidene millioenen personen. Er is; slechts ééne zeer groote inschrijving, deze der Rockjeller Foundation, die ongeveer vijt millioen frank bedroeg. De kosteloos verleende diensten zijn niet te schatt-œ, maar het zijn zij die veroortoofd hebben hoogergezegde winst op den verkoop van waren te verwezenlijken. waarb^ nochtans het brood in Belgiê 10% goed-kooper gebteven is dan m den vreemde. Dank o»k aan die kostelooze medewerking bedragen de bestuurskosten der on-derneming geen %% van het verkoop-cijîer.Het vertoog daarvan moet inzonder-heid gekend worden bij al de leden en het peTsoneel der provinciale, gewestelijke en gemeerrteluke komiteiten. Zq moeten zieh doordringen van den louter menschlie-venden aard van het werk en zich reken-schap geven van de belangrijkheid der medehuïp, welke men in den vreemde heeît moeten verwerven om hooger getoonde uitslagen te bekomen. Allen die de ondersteuning van M. Herbert Roover bijsprongen, mogen aan-spraak maken op onze hooge achting en onze blijvende erkeBtelijkheid. « Ook in België, zegt M. Francqui, hebben wij de welwillende medewerkingen ontmoet, die wij noodig hadden. Te Brussel, in de provineiën, in de gemeent-en hebben duizenden goedwiDigen zich aau-geboden en met prijzenswaardigen ijver de leiding der hulpkomiteiten en onder-ftomiteiten in handen genomen. Noeh tijd noch moeite hebben zij gespaàrd om hel beoogde doel te bereiken, namelijk: aan. alkn brood te verschaffçn en aan de sïaehtoffers van dea oorlog bijstand te verleenen. » Die beschouwingen dienen onthoiiden te worden en het ware goed ze van tijd tôt tijd te herinneren, omdât er dïkwïjls lieden zijn die te gemakkeljfk feil-en ejn omstandighediMi vergeten, aî zij fi€t oc®; te goeder tronw, om nopéas bipioorighe-den betwisthigen op te werpen en tôt zeîfs de inzichte» te beknibbeleîi van clezen die, in den vreemde gelijk hier, de grootste inspanningen doen voor 't algemeen welzijn onzer bevolking. » BtNNENLAND BRABANT BRUSSEL. — De soep te Brussel. — Het zal misschien niet ongepast zijn voor onze lezers, te vernemen wat men zooaï'' noodig heeft in de hoofdStad voor de 30.000 liters soep welke dagfilijfes wortlt gereed gemaakt voor de noodlijders. AUe dagen wordt verschiHig groensel gebrnOrt. Wij geven op wat ons officieel wordt me-degedeeld voor de soep van 3e Juli 1.1. : 5180 kilogr. geschelde aardappelen ; 640 kilogr. groene koolen ; 400 bussels selder en porij ; 317 kilogr. salade ; 220 kilogr. zurkel en kervel ; 480 bussels groe-nen ajuin; 880 kilogr. rijst; 800 kilogr. vleesch met vet en beenen ; 170 kilogr. spek en alpha ; 20 kilogr. vet. LUIK LUIK. — Het slachthuis van Luik is tegenwoordig in twee deelen verdeeld. Het eene deel is Belgisch (burgerlijk), het andere Duitsch (militair). Iedere afdeeling heeft zijn eigen werking, bestuur en personeel. In vredestijd werden hier 180 werklieden gebezigd, thans gebruikt men er 80. Van 4 tôt 10 Juli werden 347 groote hcornbeesten, koeien en stieren geslagen. In vredestijd was dit cijfer, op 't zelfde tijdstip, 500 tôt 550. Tijdens de maand Juni hebben de inwoners 1329 hoornbeesten, 1849 zwijnen gebruikt, in plaats van 4000 tôt 4400 in vredestijd. De prijs der verkens was vrijdag laatst in de Halle 3,90 fr. tôt 4.00 fr. de kilo (inkoopprijs voor den kleinhandel.) Het paardenvleesch wordt verkocht aan 1 fr. de kilo (vroeger 0,60 fr.). Kalfs-vleesch en schaapvleesch, 3 fr., geslagen vleesch. Het rundvleesch is 30 à 40 centiemen de kilo afgeslagen. Het schoon vleesch kost nu 2.80 fr. tôt 3,00 fr. aan den kleinhandel. Van dien afslag zullen de vleeschhouwers niet gewagen, daar zij reeas langen tijd, zoo niet met verlies, dan toch zonder winst werken. OOST-VLAAN DEREN AALST. — Veldschuimers. — Verleden woensdagavond bewaaktde Frans De Neef uit de St. Apoloniastraat, zijne vruch-ten op « Kerselaereveld », toen hij aldaar twee vrouwspersonen betrapte die bezig waren met ajuin te stelen. Op het zicht van den landbouwer n? men de dieveggen de vlucht en wierpen den ajuin in het koren. Beiden zijn gekend. MARIAKERKE. — Gevonden aan Maria-kerjtebrug een geldbeugel, inhotidende omirent h franken. Terugte bekomen bij Emiel Verheeke, Hoelcske, Waarschoot. KEMϧ©E¥!BIS. Aile liedep der bçrgerwacht van Gent, Ledeberg, S* Aroaiïd&beïg en Gendbrugge zijn vetplkhfc cfp de volgende dagen ziel* jwrsoonlijk ap het Meldeamt in de beurs Ce Gent, aam te geven. Dea 1® Juli, om 9 uur 's voormixidags, (Duitsche tljd^, aHe offieieren en geneeS-heeren van aile wijken van Geiit en van de drie voorsteden. Al de leden der biirgerwachfc van al de wijken van Gent en de drie voorsteden, wier familienaam met volgende letters be-gint.A, B, C, den 20 Juli Letter A, 's voormiddags om 9 uur; «B, om 9% uur; O, om 10% uur. D, d»n 31 Juli 's voormiddsgs 9 u. E, V, G, H, den 22 Juli. Letter E. F, 's voormiddags om 9 uur; "G, om 9 Y> uur; H, om 10 uur. J, IL L, M, den 23 Juli. Letter J. K. 's voormiddags om 9 uur; 2L, om 9 'A uur; M, om 10 uur. N. O, P, Q, R, den 24 Juli. Letter N. O, % voormiddags om 9 uur; P. Q, om 9 V; irai1; R, om 10 uub. S, T, U, den 26 Jufi. Letter S, 's voormiddags om 9 uur; T. U, om 10 uur. V, den 27 Juli 's voormiddags 9 uur. W, X, Y, Z, den 28 Juli s voormddags 9 uur. De Etuvpen Kommanâbnt von WtÔK ObersUeutnant. UIT &Eg@T. WERK DER STEDELIJKE VOED1NG. — Verstng over de maand Juni 1915. — . Algemeene uitgaven (sedert 13 Oogst 1914). Aankoop van waren : rijist, boonen, erwten, hominy, brood, aardappelen, groenten, zout en bestuurkosten : fr. 1.118.966,24 Vleesch » 213,631,00 fr. 1.332.507,24 Ontvangstcn : «Groen Kruis » fr. 53.374,18 < Geel Kruis » » 173,00 Insehîflvingslijsten.... » 206.565,29 Meer uitgaven dan ontvangsten : 1 mil joen r72.484 fr. 77. Bet getal rantsoenen (laatste week van Juni) bedroeg 17.700, zijnde 8.850 liters, géftal, dat 575 1. lager is dan dat van einde Mei, hetwelk 9.425 1. was. Einde April : 10850 1.; einde Maart : 10.800 1.; einde Februari : 11.125 1.; einde | Januari : 11.100 1. ! Deze vermindering is nog steeds het gevolg van de algemeene herziening der in sehrijviri gsl ijsten ; de herziening begon den 5 Mei en eindigde in de refters den 23 Juni. Zooals in 't vorig verslag werd aange-merktj is deze vermindering niet het gevolg van 't inkrimpen van den onderstand, maar komt vooral voort van de personen, die zich niet aanboden. Getalondersteunde personen (einde Juni) : 8.700; tegen 3 H personen per familie is 't getal ondersteunde personen (volwassencn en Idnderen) 30.500. Gemiddelde prijs per rantsoen (laatste week Juni) is fr. 0,225 tegen fr. 0,22 (laatste week van Mei), dus vermeerdermg van Y-y c. per rantsoen. De Econonoom, Juli 4915. Fr. DE COSTEÏt. SCHIELIJKE DOOD. - Vrijdagavond, rond 7 uur, is een onbekend manspersoon, oud van de 50 tôt de 60 jaar, met eene kruk gaande, in de Clementinalaan ziek gevallen. Een bijgeroepen geneesheer bestatigde dat de man overleden was. Het lijk werd naar het doodenhuis der Bijloke overgebracht. UITBETALINGEN. - De ziekenbeurs Yolkslielde deed tôt hiertoe twee uitdeelin-gen van onderstand door het Nationaal komiteit verleend. Bij de eerste deeling ont-vingen 404 leden 2763.50 fr. ; in de tweede deeling ontvingen 526 ondersteunden de som van 5135,25 frank. Al te zamen is er voor 5 weken onderstand uitgekeerd. — VRAAGT altijd en overal de fijne BESCHUITEN. met de firma op de zakken, l'abriek P. SLABBAERT-VERAART, Ham-me-op-Durme. (1070-s) DE GOEDKOOPE SPIJSZAAL der Peper-straat wordt nog immer elken dag door meer dan 500 bezoekers bezoeht. Nu komen er ook elken dag ongeveer 35 oudjes het maal gebruiken. Vraagt ROC-BRQ33NEN bet beste aller tafelwaters. (351s) VROUWEN-SEKRETARIAAT, Peper-straat, 17. — Maandag 19 Juli worden de wekelijksche lessen heraangevangen. De eerste les zal gegeven worden door den talentvollen redenaar Z. E. H. kanunnik De Baets, vikaris-generaal, over De mensch en zijne besiemming, om 6 ure (Duitsche tijd) zeer stipt. Al de leden, hunne vrouwelijke familie-leden en kennissen worden dringend uifc-genoodigd.Voorname kunstenaressen hebben hunne medewerking toegezegd.. om het nuttige met het aangename te paren. MAATSCHAPPIJ VAN CESCHIED- EN OUDHF.1DKUNDE. - Gewone algemeene vergadering. — Woensdag 21 Juli, om 6 uur (D. t. ) in het lokaal der Maatschappij (Laken-halle). Dagorde : Verscheidene meàedeelin-gen ; eenige aanteekeningen over de Blijde in-komsten der Graven van Vlaanderen in de St-Pieters-abdij (E. H. Gabriël Celis) ; De muurschilderingen onlangs ontdekt in het oud klooster der Dominicanen (M. Jos. Casier) ; De binnenfries van het altaarblad van het Lam. SAMENWERKING «HET VOLK n. -Ter gelegenheid van den Nationalen Feest-da,g zullen de winkels, woensdag 21 dezer, te middag sluiten. G ROOT KUNSTCONCERT. — Aange-moedigd door den steeds toenemenden bijval heeft het Komiteit der Kunstikoncerten in den Nederlandschen Schouwburg besloten een koncert in te richten op maandag aan-• staande 20 Juli om 8 uur (Duitsche tijd). De reeds zoo gunsfcig gekende icunst-zangeres Mejuffer Germaine Posthumus en den heer Ch. Heylbroeck, cornisb, leeraar bij het koninklijk Conservâtoriuza, verleenen huosae welwillende medewerking. Op het programma werken van Oscar "Roeîs, Weber, Van der Haegeîi, Ed. Grieg, Wagner, Massenet, Maurilz Henderick, David, Liszi, Mozart en Bizet. Het locatiebureel voor die kunstuitvoe-,.ring is open aile dagen van 2 tôt 6 uur. -Schoone plaatsen van 25 centiemen tôt 2 fr. Wie voor eene goede plaats wil beschikken 'bespreke intijds zijne lcaaiten die worden kosteloos genummerd in het locatiebureel van den Nederlandschen Sclînuwburg. Soloaîaii gosneuveld voorhst ïaSsrland. Vervoer en begraving naar het kerkhof hunner woonplaats, met verlof der bevoegde overhoid. Voordeelige conditiën : Bestuur : der 1 ïder-gemeentelijke begrafenisdiensten, Gewat, 11, Gent, (42(53.) De kantien van den ferijgsgevasgen seldaat. Er wordt den belanghebbendcn mede-gedeeld dat de kantienen toegekomen zijn «aan de volgende krijgsgevangenen : 38049. M. De Vrieze, Munster. - 38145. Karel De Cuypef, Friedrif;lisfeld. — 38221. Hubert Van Parys, Soltau. — 38244. Serafien Coppenholle, Soltau. — 38246. Prosper Gavré, Sud Edewecht. — 38279. Maurice De Raedt, Soltau. — 38281. Constant Van den Bogaerde, Soltau. — 38290. Pieter De Munter, Soltau. — 38303. Harry Leece, Gottingen. — 38320. Fred. Minne, Soltau. — 38353. Pieter Roosemont, Soltau. — 38369. Gustaaf Clarisse, Frieclrichsfeld. — 38413. Eche.vreaux, Friedrichsfeld. — 38485. E. Gowy, Soltau. — 38464. Theofiel Staclens, Soltau. — 38468. lierai Vande Maele, Soltau. — 38483. A. Hubert, Soltau. — 38508. Maes, Soltau. - 38514. A. Bouc-query, Soltau. — 38517. Cyriel De Kete-laere, Soltau. — 38562. De Greve, Soltau. — 38563. Fr. Maes, Soltau. - 38565. César Van Loocke, Soltau. — 38598. A. Stas, Soltau. - 38577. César Vande Velde, Soltau. — 38602. Cyriel D'Hoest, Soltau. — 38605. Octaaf Bogaert, Soltau. — 38617. Remi Van den Hove, Sollau. — 38618. D. Steenbrant, Soltau. — 38654. Th. Van Damme, Soltau. — 38877. Van Ryckegem Jules, Friedrichsfeld. — 38885. Emiel De Sorgher, Friedrichsfeld. — 38890. Arthur Van Ottendyck, Friedrichsfeld. — 45293. Rachye, Friedrichsfeld. — 45522. Caraiel Lombart, Friedrichsfeld. — 46605. Léonard Case, Friedriehsfeld. — 45755. Th. De Coene, Munster. — 45835. Lodewijk Claer-man, Friedrichsfeld. — 45S79. Ihndrik Lippens. Pakkea aan KrijgsgcvaBgenen. Het is aan de belanghebbenden kcnbaar gemaakt dat do pakken in de volgende kam-pen toegekomen zijn : BERLIJN. — Nélissen Louis. CELLELACER. — De Groote Jan. De Moor Osar, De Rocker Alfons, Duymïnck Albert, Heyne Georges, Merchier Germain, Surmont Rodolf. FRIEDRICHSFELD. — Castro Emiel, Clarisse Gustaaf, Dardenne Gustaaf, Du-burcq Gaston, Pully Etienne, Van Ottendyck Arthur. MUNSTERLAGER. — Dejonghe Honoré, Haentjes Frans, Hillaert Edouard. SOLTAU. — Ceunebrouck Jan, Cleyman Louis, Defour Cyriel, Deley Gustaaf (2 pakken), De Keukelaere Henri, De Wandel August, Duviilers Gustaaf, (2 pakken), Maenhoudt Achiel, Michiels Ivo, Ongena Gustaaf, Roels Arthur, (2 paliken), Thauet Hilaire, Tavernier Camiel, Vandekerkhove Oscar, Vande Maele Remy, Van den Eo-gaerde Constant, Vandenhaute Cérard, Va-der Plaetsen René, Van Geert Jules, Van-sinaes Julien, Audenaert Cyriel, Brisson Gustaaf, Colman César, De Meyer Karel-Louis, Depont Edgard, Duviilers Gustaaf, Liesenbourgh Lucien, (2 pakken), Kamiel Oosterlinck, (2 pakken), Stas Albert, Ste-vens Oscar, Vanden Eijnde Omer, Vander Meersch Raoul, Vander Meine Polydoor, Van Hamme Jan, (2 pakken), Vanmeerbske René, Versnieck Omer. SOLTAU (Baden-Lleluer-Moor). — Cre-teur August, Devogelaere Gaston, Van Gans-herghe Léon. SOLTAT7 (Bohmfe). — De Bock Frans, Ogiers Alfons, Teirlinck Camiel. SOLTAU (Bosse). — Perryn Fernand, Van Laere Camiel. SOLTAU (Cassebruch). — Clijman Theof., De Keyzer Camiel, De Meyer Lodewijk, De Waegemaeker Achiel, Leppens Jozef (2 pakken), Timmermans Idesbald, Van den Bossche Silvère (2 pakken), Van Himpe Robert, Van Çuickelberghe Jules. SOLTAU (Cordinnen). — Colpaert Maur. SOLTAÙ (Edewecht). — Wille René, David Arthur, De Bock Camiel, Descliepper Ferdinand, De Smedt Gustaaf, D'IIollander Remi, Goedertier Leonce, Mtllecamps Karel, Staelens Camiel, Verhegge Maurice, Vossaert Maurice • SOLTAU (Gosloh). — Meulenberg Edm., Trioen Alfons. SOLTAU (Crossesmnor). — Delanghe Eduard, Lemajeur Gilbert, Praefc Achiel, Declercq Eduard. SOLTAU (Grosaenwedermoor). — De Bruyne Léo, Lippens Livinus, Roels Raymond (2 pakken). SOLTAU (HaJccnmoor). — Buysse Emiel (2 pakken). Carnoy Camiel, Cromheecke Karel, Decock Gustaaf, Delafontame Maur., Demeyer Maurice, De Wulf Hendrik, Van Hamme Eduard, Vergoote A. SOLTAU (Heestenmoor). — Allo Camiel, Benoot Alexander, Bouez Heliodoor, Crève August (2 pakken), De Boever Gaston, Impens Isidoor, Roos Remy, Van Oostende Emiel. SOLTAU (Hulsen). — De Bruycker Isidoor, De Meester Emiel (2 pekken), Hergo Gaston, Vermeulen Georges. SOLTAU (Konigsmoor). — Van Ooteghein Achiel. SOLTAU (Lamstedt). — Goemé Raymond (2 pakken), lleitens Hendrik, Ryckaerfc Karel, Verschraegen Alfons, Hantsen Valeer, Nobels Jozef, Schollaert Edmond, Van Wassenhove Alfons. SOLTAU (Lichteyihorst). — Bafcop Maur., Barbary Jules, Boderez Gustaaf, Debruyne Leopold, De Pourcq Jules, Lammens Adolf, Lemoine Lodewijk, Meulemeester B'rans, Notermaîi Cyriel, Basemont Jan, Van Lan-deghem Emiel, Van Mossevelde Hendrik, Van Peteghem Theofiel, Blieck Bernard, Colle Eduard, De Duytscher Edmond, Desteckei; Léo, Noterman Cyriel, Van-driessche Camiel, Van Imschoot Ferdinand, Van San de. SOLTAU (Noordeampen). — Blois Julien, Deceuninck Achiel, De Kesel Aug., Lon-graeville Hendrik. SOLTAU (Oberhode). — Beirnaert Emiel, De Wilde René, Dumont August, Durinck Remi, Faucheux Cyriel, François Léo, Masschalck Georges, Peirreboom Hubert, Slock Camiel, Van Cauwenbergh P. SOLTAU (Oberhode). — Vande Casteele Emiel, Van Hove Raymond, Verhegge Gust., De Roose Arthur, De clercq Raymond, De Jaegher Karel, Dekens Edouard, De Poor-ter Michel, D'Hondt Théophiel, Lammens Oscar, Matthys Gustaaf, Maniot Raymond, Saccasijn Maurice (2 pakken), Van Waes-berghe Jozef, Verloot Triphon, Vlaeminck August. SOLTAU (Sehnecheide). — Van Holle Gust SOLTAU (Wiet~eiulori). — Verdegem Désiré. GIESSEN. — Connehaye Karel. _ HOLZMINDEN. — Dieryck Adolï, vanandruel Maurice. M1NDEN. — De Brauwere Antoin, Henri Pauwels. MUNSTER W. — Saelen Bruno. WAHN. — Dehaene Louis, Denys Maurice, Deroose Maurice, Herman Henri, Jules Simoens. * * Het komiteit Hulp aan de krijgsgevangenen, Bagattenstraat, 6his, Gent, heeft reeds meermalen, door tusschenkomst der dag-bladen en andere drukwerken, de belanghebbenden bekend gemaakt dat het streng verboden is brieven, wapens, snijtuigen of dergelijke zaken in de pakken te steken, ook gelijlc welk drukwerk, zelfs wanneer het enkel tôt verpakking zou dienen. Spek o£ ander vleesch moet zooveel mo-gelijk in ondoordringbaar papier verpakt worden, en vet, boter of conl'ituur worden slechts in gesoudeerde doozen toegelaten. Niettegenstaande de herhaalde waarschu-wingen heeft het komiteit dezer dagen moeten vaststellen dat het voorschrift niet ge-volgd wordt. In het vervolg dus moet den inhoud buiten op het pak durdelijk geschreven en door den verzender geteekend worden. Indien bij het ondet'zoek, de inhoud niet in overeenkomst is met datgene aangeduid, wordt het pak niet verzonden en blijft het aan het komiteit. Brieven zijn in de volgende pakken gevonden geworden : Vande Butte Frans en Cyriel Rogier. De belanghebbenden kunnen zich aan het bestuur wenden. Leenlnn derstad BRUSSEL (1905). 52e 'trekking. - 15 Juli 1915. 129 seriën, totaal 3.225 obligatiën, zijn uitbetaalbaar te rekenen van 2 Januari 1916. De premiën zijn te beurt gevallen aan de volgende nummers : S. 6351 n° 17, uitkeerbaar met 100.000 fr.; S. 140966 n» 10 met 2.500 fr.; S. 69724 n» 22 met 1.000 fr.; S. 19698 n» 2, S. 82019 n» 18 elk met 500 frank. Zijn uitgekomen met 150 frank : 6351 14 11250 20 21947 15 36459 13 39952 10 41752 4 43738 16 51178 18 51925 11 55703 15 61423 17 63274 13 65471 7 67682 5 78533 25 105994 2 105994 23 129870 10 147139 1 155116 8 Bchalve de hierboven aangeduide nummers, zijn de volgende seriën uitbetaalbaar met 110 frank : 2132 2487 4624 5257 5748 5887 6351 9300 11250 11616 11638 15274 15898 10387 16709 19303 19460 19698 21947 22734 23977 24741 25618 25607 27608 30476 31740 33733 35420 36459 37665 38040 39952 40238 40503 41290 41752 43418 43738 43855 50080 51178 51925 52400 52726 53850 54775 55324 55703 57581 58883 58999 01423 03274 63381 64558 05471 67682 68002 69096 69332 69724 70175 70764 71114 77719 78533 79210 79215 79568 80284 81388 81598 82019 85401 87291 89259 95681 96257 89900 99920 100926 104412 105994 106277 106463 106897 107360 108101 108152 109804 110653 110799 113894 118448 119207 120937 121223 122182 123950 121756 128873 129863 129870 129973 132039 132384 133042 135033 135981 140966 143125 147139 149070 150899 151085 152810 153100 153166 154090 155116 159077 159953 161349 102150 162551 100245 166641 168037 —— imm iwiii""»»» —— «aggMimit-tiymm-wiruTi-miyiri—n'MitfiiaiWTftMmt-'g'"'*»'--- ■--*[ fpfeo-Miflgsle Jaar. — A 198 Gofisffienst — Mggszlfl — Elpp^om talag, 19 Juli 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume