Het volk: christen werkmansblad

156707 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 März. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fx73t9fk64/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Aile briefwisseljngen vraohfc-rrij te zenden aan Au g. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. tnaafcsch. « Drukkerij Het Volk », Ueersfceeg, n» 16, Gent. Bureel van West-Vlaandcren : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-tacliten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuvea Men schrijît In: Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Brie maanden fr. 2.50. Aankondigîngen. Piijs volgens tarief. Voorop t9 betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweisreid. TELEFOON N« 137, Gent. "^erscîiïjnt <5 maaî per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEL RADIC0-S0CIALISTISCHE MINISTERS. Onze lezers weten dat er in de fransche Kamer eene kommissie bestond, welke gelast was den rechterlijken gang te 011-derzoeken der zaken van den bankdief Rochette, die met oneerlijlce lokmiddels 27 millioen roofde van de spaargelden der burgerij. Rochette was de vriend en vooral de geldschieter van de radico-socialistische ministère Monis en Caillaux, en de kommissie was voorgezeten door socialist Jaurès, zoodat liet geen wonder geeft dat fcij de zaken liet slapen en Rochette op vrije voeten bleef. Door den moord van Mad. Caillaux op M. Calmette is de kwestie weer te berde ?ekomen. De oud-minister M. Barthou heeft een dokument voorgelezen, waaruit bleek dat de twee genoemde ministers zell's het gerecht hadden stilgelegd ten voordeele van Rochette. Dan werd de bestaande onderzoeks-kommissie wederom te werk gesteld, dit-maal met rechterlijke macht. De socialis-tische bladen, ook Vooruit, kraaien nu over de daken hoe iedereen toch bijzonder vertrouwen moet hebben in de rechtscha-penheid van socialist Jaurès om dezen in zulk belangrijk oogenblik aan het hoofd eener rechterlijke onderzoekskommissie te stellen. Zij vergeten er bij te voegen, dat deze kommissie al sedert anderhalf jaar bestond en dat juist het voorzitter-schap van Jaurès haar werkeloos maakte ten voordeele van den grooten dief en zwendelaar Rochette. Zien we nu in de volgende parijzer cor-respondencie wat thans in de kommissie gebleken is, * * * Men schrijft uit Parijs aan de Croix du Nord : De onderzockskommissie heeft vast-gesteld dat M. Monis, hoofdminister in 1911, in demaand Maart van dat zelfde jaar tusschengekomen is bij den prokureur-generaal, om hem het politiek belang te doen inzien van 't uitstellen der zaken Rochette, en deze tussclienkomst plaats greep op verzoek van M. Caillaux, mi-nister van geldwezen. In welken zin is die tusschenkomst gebeurd? Als een verlangen? Of als een bevel? — Als de uitdrukking van een verlangen, beweren MM. Caillaux en Monis. — Als een bevel, verklaartde prokureur-generaal Fabre. Ailes bewijst dat M. Fabre gelijk heeft. 't Is niet om een verlangen uit te druk-ken dat een hoofdmiimter een prokureur-generaal doet roepen. 't Is niet om met hem te redekavelen over politicke ver- Euitenlandsche Politiek TROEPEN NAAR ULSTER. De orangisten der iersche Ulstcrpro-viticie zijn héimelijk als een leger ingericht om zieb te verzetten tegen het zelfbestuur voor Ierland. De engelsche regeering wil echter door-tasten. ïnderdaad, uit Belfast is zaterdag-avond geseind : Volgens eene telegraphisch bericht zijn te Carrickgus meer dan 100 man troepen aangekomen uit Dublijn, ter versterking der wacfet van het Norfolkregiment, belast met de bewaking van het kasteel Carrickfergus, waarin eenegroote hoeveel-heid wapens en ammunitie is opgelegd. De troepen werden aangevoerd in torpedo-jagers, die nu voor anker liggen in de ha-ven van Belfast. Tevens meldt men dat de stemming te Belfast reeds omslaat. Het vertoon van flinkheid der regeering heeft eenegoede uit-Werking.Naar andere punten zijn eveneens troepen gezonden geworden. Het zenden van troepen naar Ulster toont duidelijk dat de regeering besloten is, door te tasten. Voorhands worden nog slechts strate-gische punten bezet en militaire dépôts be-schermd. Uit Curragh en Mullinger zijn 200 man naar Newry gegaan, 300 naar En-niskillen, een paar honderd naar Arinaghe en Omagh en 400 naar Dundalk, waar reeds 500 man waren. Tevens hebben de 600 man, gelegerd te Belfast met 26 wa-gens, uitrusting, wapenvoorraad, enz., de stad verlaten en zijn naar Holywood gegaan, waar reeds andere troepen zijn. 'T OOSTENRIJKSCH LEGER. De oostcnrijksche Slaatscourant kondig-de een besluit af waarbij het rekrutenkon-tingent voor 1914 wordt va.sts'.pst^'ï en wikkelingen, waarin eene rechterlijke zaal hem werpt. En M. Monis heeft duidelijk het war« doel vastgesteld, waarvoor hij den hoo-geren magistraat bij zich riep : 1) Verlangen van M. Caillaux der advokaat van Rochette te believen, heeft hij gezegd. 2) Vrees dat, op eene weigering vai uitstel, de talentvolle advokaat eene pleidooi uitspreke, waarin hij een omstandig over-zicht zou doen van al de oproepen lot spaargelden, die op rampen zijn uitgelooper, zonder dat er vervolg tegen ingespanner werd. Is 't ailes? Neen voorzeker. Maar 't is genoeg om zeker te zijn dat de uitdrukking van dat verlangen en van die vrees gevolgd is geworden van het bevel toi tôt uitstel der zaak naar een zoo verren datum, dat er prescriplie wézen zou. De prokureur-generaal Fabre is niet onvoorzien van bewijzen tôt staving zijner bevestiging. 't Getuigenverhoor is begonnen. De eerste getuige, M. Lescouvé, prokureui der republiek, heeft MM. Monis en Caillaux als met een knods neergeslagen. Hij heeft herinnerd hoe de magistratuui g'ehaast was om die schandelijke zaak te zien eindigen, hoe de prokureur-generaal en het Hof vast beslist waren op den dag van 27 April om die zaak te beginnen, en hoe verbaasd al de leden van het Hof en van de reclrtbank waren bij 't vernemen van het uitstel. Ware de prokureur-generaal vrij ge-Weest, hij zou 't behoud van den vastge-stelden datum geèischt hebben. En in de rechterlijke kringen was 't een algemeen gekend geheiin, dat het uitstel 't gevolg was van een regeeringsbevel. Thans hebben reeds zeven magistraten de verontwaardigde verklaringcn van M. Lescouvé bevestigd. Het is voortaan volkomen zeker vastgesteld : MM. Caillaux en Monis hebben eene gekwalifieerde ambtsmisdaad ge-pleegd en, wat erger is, zij zijnzoozeerge-woon dwang op de magistratuur te ple-gen, dat zij nauwelijks besef hebben van hunne misdaad en dat M. Caillaux dus-danig met de rechterlijke regels omspringt., dat hij ze nog aile dagen schendt door in aile vrijheid te onderhandelen met madame de moordenares in het gevang Saint-Lazare. In het gevang, dat hem zelf wacht, zal hij nog met bedreiging en vreesaanjaging trachten te drukken op de magistraten. En zeggen dat die man nog steeds het hoofdbestuur der radikale partij w^ar-neemt en het nog zal blijven doen als hij in zijne gevangeniscel zal zitten. J. B. maclitiging verleendtotinlijving derrekru-ten. De legersterkte voor 1914 is vastgesteld in overeenstemming met de legerwet, die verleden herfst in Hongarië is aangenomen. Verder zal het besluit de mededee-ling bevatten, dat het kontingent geleide-lijk zal worden uitgebreid tôt het jaar 1923 en tevens hoe groot de venneerdering tôt aan dat jaar zal zijn Vm ALLES WAT. EENE BROODKWESTIE IN BELGIE. — De middenafdeeling der Kamer heeft het wetsontwerp goedgekeurd betreffende den verkoop van brood. Herinneren wij hier beknopt aan den inhoud dezer wet die voor bakkers van het grootste belang is. Het rijtuig of de winkel van elken ver-kooper van brood in 't klein moet voor-zien zijn van eene balans en van de noo-dige gewichten, aan de wettelijke voor-schriften beantwoordende. Telkens als een kooper het eischt, wordt het gewicht van het tafelbrood, alsmecle dit van het paardenbrood, gekeurd. De prijs dier brooden, per kilogram, is aangegeven op een bord dat, op zicht-bare wijze voor het winkelraam of op het voertuig is geplaatst. Die brooden mogen alleen worden ge-leverd wannecr zij, op 5 % na, een half kilogram of het veelvoud van een half kilogram wegen. WOLVEN MAKEN IN DE BUURT VAN ROME de streek onveilig. Blijkbaar zijn de wolven uit de hoogere bergstre-ken der Sabina, die voortdurend met sneeuw bcdekt zijn, en waar thans weinig j voedsel te vinden is. naar de lagere streken gekpmen. I WIE BEZORGT ONS DE NUMMERS van de Gids op Sociaal Gebied, van 25 Januari(n°612), 8 Februari (n° 614), 28 c Februari (n° 617)? Sturen aan Het Volk, Meerstcg, 16, b Gent. Op voorliand bedankt. i DE KATHOLIEKE STUDENTENVER-/ EENÏGINGEN aan de Duitsche hoogescho-len nemen sterk toe ; men heeft thans i reeds 182 studentencorporatie's, met l 29.712 leden, waarvan 8.835 actieve leden ! VOLGENS EEN BERICHT uit Mel-1 bourne is Sydney Jeffreys, die aïs des-kundige voor de draadlooze telegrafie de 1 expeditie van Dr. Mawson meemaakte, krankzinnig geworden. 5 „ ALTIJD RIJK. — In een engelseh blad ' lezen we volgende amerikaanschc anec-dote, die jnisschien wel van den gekenden 1 humorist Marc Twain kan komen. De piastër geldt 5 fr. in Mexico en fr. t 4,75 in de Vereenigde-Staten van Noord-l Amerika. Daar tegenover geldt de dollar, in wisselvergelijking met den piaster, fr. 5 5,25 in de Vereenigde-Staten en slechts 5 fr. in Mexico. Een mexikaansehe grensbewoner, die liefhebber van 't kort nat is, heeft in dat verschil het middel gevonden om aile " dagen kosteloos zijne belcomst te drinken. 3 Van een dollar voorzien, gaat hij op 1 't gebied der Vereenigde-Staten en diinkt s er voor fr. 0,25 wliisky. Op zijn dollar , krijgt hij een piaster en fr. 0,25 terug. l Hij keert terug op mexikaansch grond-l gebied, verdrinkt er zijn fi. 0,25 en wis-selt zijn piaster voor een dollar, beide muntstukken daar dezelfde waarde hebben d. Terug in de Vereenigde-Staten kiijgt hij vooi zijn dolla opnieuw f . 0,25 drank, een piaster en fr, ô,25 geld. Hij keert weer in Mexico, herbegint en doet zoo voort, en 's avonds is hij smoordronken zonder , een centiem armer geworden te zijn. Si non e varo Wilde die grensbewoner aldus levens-benoodigheden koopen in plaats van whisky, hij kon als rentenier leven met een fortuin van 5 frank. OP DEN DIT JAAR te Nijmegen te houden Katholiekendag voor 't bisdom Den Bosch zullen verhanqeld worden : Zie-kenverpleging, Woningvraagstuk en Kin-, dersterfte. l ~ DE GEMEENTE HILLEGERSBERG, r liggend ten N. van Rotterdam, verlangt er naar, door Rotterdam geannexeerd te , worden. Het burgerschap van Rotterdam ; sehijnt wel zeer in trek te wezen. TE AKEN gaat men in 1915 de honclerd-jarige vereeniging van het Rijniand met ; Pruisen vieren met een groote historische I tentoonstelling. DE UITVINDING van den bîiksemaf-leider wordt Franklin betwist ; reeds zou lang voor Franklin een Duitsclie pastoor Procopius Divisch in het dorpje Brenditz in 1754 een bliltsemafleider hebben uit-gevonden en de uitvinder zou zijn toestel Conductor genoemd hebben. OP IJSLAND is vanaf 1829-1913, geen enkele misdaad begaan. Dit Deensche eiland bezit trouwens geene gevangenissen hoewel 't 104.790 vierkante kilometers meet en pl. m. 10.000 inwonere telt. Men telt er slechts drie politieagenten *en één politiehond. Het bericht zou niet te ge-looven zijn, wanneèr 't niet kwam van officieele bron, n. I. van 't gemeentebe-stuur van Kopenhagen. IN ROTTERDAM zijn 6800 winkels ; 5100 zonder en 1700 met uersoneel. HET GEDENKBOEK VAN DEN NED. R. K. VOLKSBOND ter gelegenheid van het 25jarig jubileum dezer organisatie is verschenen en maakt in zijn oranjekleu-rigen omslag reeds dadclijk een prettigen indruk. Ook de inhoud is zeer belangriik en leerzaam. Eenieder, die belang stelt in de ontwikkeling onzer R. K. arbeidsers-organisatie, make kennis met dit werke-lijk inooie boek. HET 3e NEDERLANDSCHE KATHOLIEKE CONGRES tegen het alcoholisme te 's-Hertogenbosch is vastgesteld op 24 25 en 26 Augustus aanstaande. Het programma zal in de Katholieke drankbe-strijdersbladen worden bekend geinaakt. De bedevaart der drankbestrijders naar Rome heeft 19e April aanstaande plaats. DE STRUISVOGEL BEREIKT DEN gemiddclden leeftijd van dertig jaar en levert jaailijks tusscîien de 9 en 1800 gram vseren. HET BRAMA TE PARUS DE ONDERVRAGING DER BESCHULDIGDE. Zooals wij gemeld hebben werd Madame Caillaux door den ondeizoeksrechter.onder lioord, in tegenwoordigheid harer verde-digers.Na opgave der bijzonderheden voor het opstellen der eenzelvigheidsstukken, werd zij uitgenoodigd door den heer onderzoeks-i echter een samenvatting te doen haars levens. Mev. Caillaux scheen zeer aangedaan bij deze vraag en verklaarde 39 jaar oud te zijn en twee .niaal getrouwd. In 1894 in den echt getj *en met den heer Claretie, sproten twee k aderen uit deze vereeniging, twee ineisjes, waarvan 't eene stierf na zes maanden en het andere, Germaine, is thans 19 jaar oud. De echtscheiding met den heer Claretie werd uitgesproken ten haren voordeele, zoo verklaart zij, in 1911 en zij hertrouwde met den heer Caillaux, in 1912. Haar huwelijk met den heer Caillaux was een liefde-verbintenis temeer daar onze wederzijdsche jorlain omtrent gelijk was. Dadelijk was ik erg ingenomen met het publieke leven van mijn man, zijn overwin-ninge'n en nrderlagen op politiek gebied met hem deelend. Zij verhaalt verder dat de persstrijd, waarvan hij sedert twee jaar het mikpunt was, haar veel deed lijden. Na dit verhaal was Mev. Caillaux hevig aangedaan, doch zij werd door hare twee verdedigers moed ingesproken, waarna zij hernam dat die pennetwist, sedert de samenstelling van het ministerie Don-mer gue, nog veel lieviger was geworden. Tengevolge hiervan scheen men mij ir, zekere kringen afschuw toe te dragen en oj. bijzondere samenkomsten liet men mi; zulks al te erg voeten. ♦ ♦ # De heer Caillaux besloot zich niet meer voor te stellen te Mamors, bij de aanstaande verkiezingen. Deze beslissing heeft de gewezen minister medegedeeld aan d« leden van het uitvoerend komiteit dei radikaal-socialistische partij, welke ge-komen waren om hem te vragen de leiding der partij opnieuw te nemen. Mad. CAILLAUX WORDT BEZOCHT. Mev. Caillaux, wien aile gemakken en aile voorkomendheid gegeven wordt, heeft zondag het bezo^k ontvangen van hare dochter, Mejuffer Geimaine Claretie en van liaren echlgenoot, M. Caillaux. De oud-minister, diè per auto gekomen was, bleef omtrent een mil' en half bij zijnç vrouw. DE VOORBEDACHTHEID. De burggraaf de Tredcrcn heeft den Intransigeant gemaelitigd de volgende i'eiten kenbaar te maken : lie bevond mij zegt deze dennamiddags der moord op M. Calmette bij Gastinne-Renctte. Ik zelf heb niet gezien dat Mev. Caillaux zich oefende in het schieten met den revolver, doch ik heb haar ontmoet, op het oogenblik dat zij uit de schietocfenings-plaats kwam en daar hare handen bevuild waren, door het behandelen van 't wapen, vroeg zij om deze te wasschen. Ziedaar wat ik juist heb gezien. Arbeidersbeweging. WERKSTAKING TE MOEN. Gistermorgen is eene werkstaking uit-gebroken in de mekanicke steenbakkerij Briqueiteries Modernes, staande op de païen der gemeenten Sweveghem en Moen. Een 80-tal werklieden hebben den arbeid gestaakt. Zij vragen Ioonopslag. Een 100-ta! anderen zijn tôt nu toe aan het werk gebleven. De stakers hebben hunne vergaderingen in het Volkshuis. Tôt nu toe is ailes kalm. T. STEENKAPPERS IN STAKING. De steenkappeis der verschillende groe-ven van Zoîiingen zijn in gisting ten ge-volge eener vraag om loonsverhoogir.g. 300 werklieden zijn in staking. De eigenaars der steengroeven eener-zijds en de werkstakers anderzijds ver-gaderden om den toestand te bespreken. UITSLUITING DER ZEELIEDEN TE GENUA. Volgens een telegram uit Genua aan de Tribuna heeft de Bond van reeders tôt uitsluiting besloten, ten einde den Zeeliedenbond aan de in 1913 gesloten overeenkomst te herinneren, die, naar zij zeggen, door de zeelieden geschonden is. DE LOONKWESTIE. Deze staal altijd op 't voorplan omdat ze de levensadër is van 't werkmansleven en dat de patroons ook wel eens denken dat hun bestaan te niete is als ze eene ver-meerdering toestaan. Enkele jaren beschouwingen. Sedert 20 jaar zijn de loonen veel verhoogd, en had men de ongeluksprofeten aanhoord, de nij-verheid ware er reeds onder bezwéken en... leeft nog. Meerder loon vermeerdert zeker 's bazen onkosten, maar hij rekent en allen rekenen dai mede en de kalanten betalen meer, en de patroon heeft er niets bij verloren 't en zij misschicn in sontinige nijverheden zooals de textielnijverheid waar dat er wel eens rechrstrefcksche uitbating bestaan heeft. 't Is waar, de vermeerdering van loon hielp meê de levensduurte verhoogen, maar zij had voor gevolg een beter bestaan te geven aan de werkende klas, zonder dat daarom de patroon, als voortbrenger, in zijn eerliik bestaan werd te kort gedaan. Om een enkei voorheeld te geven, dat hier aan 't orde van den dag staat. Dat, bij voorbeeld, de schildersbazen morgen eenige centiemenopslaan, ze zullen dat overmorgen aanrekenen en hun toestand blijft dezelfde en zelfs al de patroons die meewerken met hunne knechten, zullen hun eigen bestaan veibeterd hebben. 't Is dus ten onrechte dat men in zake loon de beide belangen altijd tegenover el-kander stelt. Meex nog : meerder loon is heel dikwijls ook in 't voordeel der patroons en der nij-verheid. Steit in dezelldc stad twee ain-bachten van zeer verschillend loon, 't gevolg daarvan moet zijn dat de beste werklieden 't eene ambacht zullen verkiezen voor 't ander.e. Die weinig betaalt houdt geen goede werklieden. Neemt twee bazen die verschillend betalen, aç beste zal weldra ook de beste werklieden hebben; hij, zal veel meer mogen vragen aan zijne werklieden en hij zal zeker meer bekomen. Dooreen genomen, de patroon die best betaalt zal best zijne zaken doen. Die benedén een redelijk minimumloon betaalt, zal doorgaans weinig gezag hebben of met misnoegden werk en, wat nadeelig is. Dit zijn bestatigin^en en 't is zeker, wil-de men wat breed de zaken opvatten, men zou toch eindigen met te begrijpen dat beider belangen in zake loon niet altijd tegenover elkander behoeven te staan. (Brugsche Volk.) In de Steennijverheid rond Brussel. Na wat moeilijkheden is het collectici contract in de steennijverheid rond Brus-sel hernieuWd. Voor 1914 zijn de loons-en werkvoorwaarden dus geregcld. Eene enkele wijziging is aan de eerste bepalingen gebracht. In plaats van op 1 Mei zal de Campagne beginnen van 28 April tôt 4 Mei. Dit is gedaan om te be-letten dat in de staties overrompeling zou gebeuren, wat zeker het geval zou zijn moesten al de tafels op 1 Mei verplicht zijn te vertrekken. Opdat iedereen nu wel de grondslagen der nieuwe bepalingen voor het werksei-zoen zou kennen, zeggen wij hier : 1° Dat de tafels in geen geval meer dan 14.000 steen per dag meer mogen maken ; 2° Dat het werk nooit vôôr 5 ure 's mor-gens mag beginnen en om 7 ure 's avonds moet eindigen ; 3° Dat de tafels uit 6 man moeten bestaan ; 4° Dat de prijs 3 frank per duizend steen bedraagt. Herinneren wij hier nogmaals dat de afgevaardigden onzer steenbakkersgilden, te Gent zelf hebben gevraagd de voort-brengst op 14.000 per dag te bepalen, en dat dit voorstel met algemeene stem-men is aangenomen. Ook vernemen wij dat het ovcral en door iedereen gunstig aanvaard wordt. Weldra zullen de vormers hun kontrakt ter onderteekening ontvangen. Wederom zal het bekleed zijn met de stempel van ons syndikaat en dien van liet syndikaat der bazen ; dit om te bevestigen dat het door beide syndikaten is aangenomen. Eens aangenomen moeten die verbin-tenissen trouw nageleefd worden. De nieuwe werkwijze van 14.000 per dag zal aan de werklieden toelaten met mèer kalmte te werken, en de jaloersch-heid onder de tafels doen ophouden. Tevens zal jedereen nu goed en degelijk werk kunneh maken, iets wat moet ten goede komen aan -de steennijverheid, die thans door de krisis erg beproefd is. De internationale organisatie der typogralen. Bij het internationale Secretariaat van de Typografen-vakbenden zijn thans 18 landelijke organisaties met 137.451 aan- gesloten. Gedurende 1912 is het ledenta] % Yier-en-TwmlfgsIe Jaar, - l\T. 09 Qodfsclîenst — Miilsgozlii — Elgeedom Binsdag, 24 Maart 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume