Het volk: christen werkmansblad

487623 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 02 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/028pc2vc6z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZôYen-eB Twiniigsle Jaar. — N, 2 SI 1 v- ■ 'J» Il -"IL UJ' l." 1 - - ' .ai "JJL" »■? Gsfistast — Huissezla — Elgeodoa Dinste 2 1917 Aile briefwisselingen vracht-▼rij te zenden aam Aug. Vax» leeghem, uitgever voor de naaraj» BJaatsch. « Dmkkerij Het Volk»» âleersiteeg» n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaan dcrens ©aston Bossuyt, Recollettea» €treat,14, Kortryk. HET VOLK Men sohrîjft la s Op aile postkantorenaan lOfh per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,S0. Aankondigin|en s Prija volgens tarief. Voorop U betalen. Rechtefljjke herstelling, 2 Ift per regel. Ongeteekenfle brieren wordea . goweigerd. TELEFOON N» 137. Gent. Verschîjnt 6 maal per weeb irrraii n — - •- ■ - - ^ CHRISTEN WERKMANSBLAD S Gentiemen ïiet raumrner Bekendinaking. De gemeonten Laeuwergem, Elene en Groo-teubarge in welks gebied, in den nacht van 29 op 30 Mei 1917 de op poat zijnde uhlan Krohn van do baanbawakingswacht Leeuwer-gëm, door onbekende daders overvallen, door ■filagen gekwetat en tôt bewusteloosheid gebracht Î3, zijn op bovel van het legeropperkommando 4 eene boete opgelegd ten bedrage van VIJFTIGDUIZEND MARK, daar door do gîmaenten de daders niet ter ■kennia zijn gebracht en geene doelmatige maat-regelen tôt hunne aanhouding zijn genomen. X>3 boete wordt afzonderlijk tosgepaat voor de gemeente Lseuwergem 25.000 mark, de ge-inssnte Groofcenberge 15.000 mark, de gemeente Elene 10.000 mark. Dit brengt ter openbare kennis De Etappen inspecteur, von Schickfus, , geuenîal der infanterie IN DUîTSCHLAND. Ecîle van Staatssekretaris von KuhlnianD. Mijne Heorenl Mij bij de uitlatingcp van den ;heer rijkskanselier aansluitend, veroorloof ik mij, nog eenige puntcn over den toestand in Europa nader toe te lichten. Vooreerst wil ik i"-t er.kcle -woorden ingian op het b'richt, heden in de morgenbladen verschenen, dat er eene Duitsche nota over België bestaat. Ik wil r.an deze heeren het bericht niet in bijzonder-heden geven. Het is Iran bel-end- Ik kan het met weinige woorden a'doen- Het is eene der onbeschaamdste uitvindsels, die mij ooit in mijne politieke ioopbaan zijn vooreekomen. Zij is waarschijnlijk van Fransclien oorsprong. Van de g^nsphe zaak is geen woord waar, , De telegraaf heeft ons gisteravond en heden vroeg de door Reuler roeêgecleslde uittreksels ,van eene rede gebracht, welke gehouden werd door den leider der oppositie in het Britsche fLagerhuis, Me Asquifcji. Een landsman van ■Mr Asquith, een onderscheiden politielc schrijver, heeft cens den tegenwoordigen toestand der Europeesche diplomatie zoo gekenteekend, dat zij hierin bestaat, dat leidende Staatsmannen van verschillende natiën zich van de openbare fredenaarstribunes ailes wederzijds toeroepenj Indien de Rculerschc uittreksels een trouw beeld geven van - hetgoen Mr Asquith gezegd heeft, moen lie in allo gcval to kunnen beweren, di t bij ons goen stap gevorderd heeft op den weg, die voor gmsch Europa noodig is. Ile wil cchter-In de slechte gowoonte niet v^rvallen, in te gaan cp onvertrouwbare telegrafische uittrelesels om de vei'dienste van den inhoud der Engelschc rede te schatten. Ik kom tôt mijn eigenlijk onderwerp : de nota van Zijne Heiligheid den Paus. Wat de pauze-lijke vredesstap ook rechtstreeles moge opleve-ren, ik aarzel niet reeds thans te zeggen, dat dit moeaig initiatief van den Paua, die zich op zijn hoogen wachtpost, gesteund op de eerbied-wasrdige overlevering van een meer dan dui-zendjarig priesterambt, bijzonder tôt het embt van bemîâdelaar geroepen voelde, in de ge-Bchiedenis van deze ongehoorde volksworsteling een voorval teekent, dat ala een onverwelkbare roemsbladzijde in de annalen der pauzelijke diplomatie zal verschijnen. Het was eene daad, dat de Paua het woord vrcâe geworpen heeft in het ge\roel van een strijd, die dreigt Europa tôt een met bloed gedrenkten puinhoop te ma-ken.Juiat het DuitscRe volk en de Duitsche re-gecring, wien het bewustzijn hunner sterkto en hunner zekerheid het immer gemakieelijk ge-mankt heeft, hunne bereidwilligheid voor een eervollen vrede te botoonen, hadden aile reden om dankbaar het initaitief der Kurie te begroe-ten, dat hun mogelijk gemaakt heeft, de nationale Duitsche politiek opnien'w in klare ondub-bdzinnige wijze voor te stellen. Ik zeg opzette-bjk : nationale politiek, want ik hoop en geloof, dau de antwoordnota der Duitsche regeering, zoowel door haar ontstaan aïs door haren inhoud voor zooveel dit eigenlijk -van een politiek dokument kan gezegd worden — den wil van de overwegen.de meerderheid der Duit-schera uitspreekt. Niet enkel internationaal is de nota aan den Paua een beteekenisvol dokument, ook voor_ onze louter Duitsche ontwikkeling beduidt zij een merksteen. Zij ia toch de vrucht eener samenwerking tuaschen aile factoren der regeering en de ver-tegenwoordigers van het Duitsch Parlement, die hier voor do eerste maal beproefd geworden ia. In zulke innigheid is het samenwerken, zoo mijne geheugenia mij niet bedriegt, zelfs in louter parlementarische landen nooit beproefd geworden. Juist deze samenwerking, haar verloop en haar nitslag kunnen — dit mag ik wel zeggen — een Staatsman, wien de Duitsche politiek ter harte ligt, vertrouw- en hoopvol stemmen. Eene buitenlandsche politiek, die in hare breede wezenlijke grondslagen niet gedragen wordt door de toestemming van het volk en deze der gekozen vertegenwoordigers van het volk, die in 't Parlement niet ondersteund wordt door op 't gesehikt oogenblik daadzakelijk in-grijpen van staatsmannelijk en wijs begaan der uitvoerende macht, kan den zwaren strijd tegen het buitenland niet doorvoeren. In het buiten-land wordt dikwijla te werk gegaan met de legende, dat er in Duitschland eene politiek der regeering en een andere politiek des voiles is. Dit is heden besliat legende, en niets kan deze legende grondiger vernietigen, dan dat gij, Mij nhceren, u dicht samen aansluit bij de politiek, neergelegd in ons antwoord aan Zijne Heiligheid. Ook de gekke bewering, als bestonden er in den schoot der regeering zelve ver van el-kander liggende opvattingen, als toonden er zich verdeeldheden onder de leidende maruien zel-ven of zelfs tussehen de Eijksleiding en don vernuftigen lcgeraanvoerder, wien wij het naast Goda hulpe dankendat Duitschland ataat waar het heden staat, zulke uitstrooiingen moeten aan de verdiende bespottelijleheid prijsgegeven worden. Aile genoemde ambten werken elken dag en ieder uur in voile overeenstemming ten nauwate samen. Eene beslissing van waro le-venavragen, bij wellee de ouderlinge samenwerking zou ontbreken, ia niet denkbaar. Nu, Mijnheeren, ik aarzel niet ti verklaren, dat ik van dat harmonische samenwerken, gelijk het er in de samenwerking van de pauzelijke nota tussehen Parlement en regeering geweest is, de beste, voor de toekomst hoop-volste indrukken gewonnen heb. Bij de vertrou- \ welijleheid, welke wij om zwaarwegende redens voor de verhandelingen van de Kommissie der i Zeven vastgosteld hebben, kan ile niet op bïjzonderheden ingaan; maar ik houd het voor wenschenswaardig vast te stellen •—• er ligt daarin geen onbesebeidenheid, want dezelfde vaststelling is v66r eerige dagen ia de drukpsrs gedaan •—■ dat de grondsla.gep der Duitsche antwoordnota, zoo golijk zij door de regeering \oorgelegd geworden zijn, den vertegenwoordigers van allé partljen aanneemb ar toc-sclienen, en zoomede meen ik met voile recht te kunnen zeggen dat aile pogingen onzer vijan-den, om in de grondslagen onzer buitenlandsche politiek tusschsn de Duitsche regeering en het Duitsche volk eene spie te drij\en, en dat het verdicbtsel, als staat het Duitsche volk in de buitenlandsche politiek niet geslotcn achtcr leeiz'er en kansclitr, als \erdicjitscls en uitvindsels terug te wijzen zijn. Juist uit het bewustzijn harer volkomen eenigheid met het Duitsch Parlement en met het Duitsche volk schept do Duitsche politiek de kracht, om gerust en waardig, met zielsbs- " wustheid de wegen op te gaan, die voor de groot-heid en do ontwikkeling van Duitschland noodig zijn. Het zou bedenleelijk wezen, te zeer in te gaan op de bïjzonderheden der nota. Zij staat als vast saamgevoegde bouw, steen met eteen zoo vast saméngehecht, dat elke poging om er iets afzon-derlijks uit te nemen, iets bijzondera er van te beapreken, deszelfs werking slechts konde ver-zwakken. Ik wil echter tracbten bondig vast te stelteu, uit welken geest de nota voortgespro-ten is en welke de voorwaarden harer werking zijn. In het vierde jaar van dezen geweldigen oor-log heeft Zijne Heiligheid de Paua, met nog groo-ter ernst en grooter nadruk dan voorheen, onder de volkeneren van Europa het woord geworpen : Vrede op aarde ! Europa 1 Dit woord klinkt ons heden toe als een sprookje uit lang vergeten tijden; en toch is het geen sprookje, maar wel ook heden nog meer een volksgeschledkundig begrip : de sa-menvatting van een in duizenden jaren aange-groelden toestand, waarin het kleine, tegen het Asiatisch vasteland aangeleunde schiereiland tôt hiertoe de heerschappij der wereld vast in handen gehad heeft, zoo machtss: aatkundig als handelsstaatkundig. 't Staat ons allen nog klaar in 't geheugen, het oude Europa; en ik Zeg niets te veel, als ik beweer, dat de toestand, gelijk"hïj in de laatste veertig jaren geweest is, voor geen der Staten in' het oude Europa zoo ondraaglijk was, dat hij, op gevaar af van zelfvernietiging, de afstelling van dien toestand moest bereiken. Dat Europa niet ton gronde ga, is wellicht heden nog, midden in dezen onzaligen oorlog, een gemeenzaam belang aller grootstaten. De bealissende samenbraak zal iederen afzonder-lijken Staat, tôt welke groep hij ook moge be- hooren, zwakker on voor de toekomst armer na-laten, menigeen gansch gebroleen en van aile hoop op groote nationale toekomst beroofd. Aïs de jonge grootmaeht Duitschland vôôr weldra vijftig jaren bij den wedstrijd der groot-machten intrad, is zij van geener zijde teeder begroet geworden. Maar, zoo mij toeschijnt, hebben deae vijftig jaren bewezen, dat Europa met het machtige Duitschland in zijn midden leon leven, dat Europa met het machtige Duitschland in zijn midden machtiger en levensvaar-diger was dan ooit; en zoo er heden onder onze vijanden nog velen gelooven, dat de geschiedenis zich teruggaande laat echrijven, dat er zich nevens een doodelijk ontrodderd Pruisen onbe-stemde bondsstaatlijke vormen zouden laten in 't leven roepen, zoo zijn dit begooehelingen, welke bij geschiedenisdroomers moeilijk ver-schoonbaar, doch bij verantwoordehjke Staatsmannen misdadig zijn. De Paus verkondigt den vrede op aarde. Doch ook heden nog geldt het Woord : de vrede aan diegenen, Welke van goeden wil zijn ! De diepste grondgedachte der Duitsche nota was, den Heiligen Vader behulpzaam te zijn, om dusdani-ge atmosfeer te scheppen als er eigenlijk noodig is voor eene Vruchtbare bespreking der talrijke, de volkeren verdeelende strijdkwesties. Eenieder met diplomatisclie ervaring weet, dat bij dus-danige verhandelingen de atmosfeer, de omge-Vende luclit, de gestemdheid .dikwijls oneindig veel gewichtiger zijn dan zelfs wijd van elleander . afliggende vorderingen. Indien men de gestemdheid onzer vijanden wilde beoordeelen volgens de opsnlijke uitla-tingen hunner drukpers en van hunne leidende Staatsmannen, men zou tôt slechts zeer droeve uitslagen ko men. Zoolang onze tegenstrevers van den waan uitgaan •—• de verstandigen onder hen weten dat het een waan is —- dat er een oogenblik kan komen waarop het volk in zak en assche boetedoen,rouwmoedig op de borst klop-pen en onder de Caudijnsche vorkcn(l) om ver-achtclijke vorderingen leruipen konde, zoolang, Mijnheeren, zal het woord aan 't zwaard moeten . blijven. Het moge, ja, niet gemakkelijle zijn, aan do volkeren der Entente, opgehitst door do legen-den die zich omheen den aanvang van dezen oorlog geweven hsbben, de waorheid onver-valscht te toonen. Het is echter noodzakclijk, want anders konde een nieuwo geest niet ont- i staan, en het ontstaan van dezen nieuwen geest is de onvoorwaardelijke vooruitstelling voor een gelukkig afsluiten van deze vreeselijke volksworsteling.Het Duitsche volk is ten inriigste vast ovei-tuigd, dat het een gerechUgen oorlog voert en j uit deze overtuiging put het de kracht, om blij- i moedig de ofïers te brenge-5, welke dagelijles van i hem verlangd worden. Het pauzelijk betoog • heeft de volkeren van Europa nog eena aan den scheidsweg gosteld. Nogeens, vôôr een beslis-singsrijken winterveldtoeht, ia hun de mogelijk-heid gegeven, weliswaar uit diepe wonden bloe-dend, maar met onbezoedeld sehild den herop- ; bouw van Europa te beginnen. Aan Duitsch-lands vijanden is het nu, te bewijsen, of zij ook een ademtocht van den nieuwen geest bespeurd ' hebben. Denaaste weken mogen de groote vraag beslissen, of vriend en vijand in achting voor wapsngeweldige tegenstrévers den bloedigen degen buigen of verder de metalon beslissing der wapena aanroepen willen. Een éénig Duitschland kan niet verslagen wordon. Onze eenigheid in de kwesties der groote politiek, gelijk zij in ons antwoord op de pauzelijke nota voorgesteld is, vormt de vooruitstelling onzer gansche eenigheid; en juist het feit, dat deze eenigheid in onzé beraadslagingen kon bereikt worden op den grond van een klaâr en oprecht vredesprogramma, geeft haar dubb9l wsrkzame kracht. Zoo staat dan het Duitsche volk in dit besliasingsuur van het lot, sterk maar stil, machtig maar gematig, ten strijde bereid gelijk ooit, maar ook bereid om mede te werken tôt verwezenlijking van het woord : Vrede op aarde: In âs iiGûfdksmïïifsslet De zitting der hoofdkommissie van vrijdag had het aanschijn van een grooten dag. Talrijke afgevaardigden en regeerlngsvertegenwoordigers waren tegenwoordig. Van bij het begin der be-sprekingen wasook de rijkskanselier verschenen (1) Eene ultdrukkir.g ult de Romeinsche geschiedenis, betrekkelijk den naam eener berg-engte in Italie, tussehen CacUum en Benevento, alwaar in 321 vôôr Christus de Romeinsche legioenen, door de Samnieten ingesloten, tôt een allerschandelijkst verdrag geaocdzaakt wer-den. (jhLWbKk. CAPITOLA. xuij uc Desce geiegenheld om bij u te komen. In de laatste dagen was ik de gast der domme huishoudster van majoor Warfiejd. Op t herhaald verzoek dczcr vronw kwam ik hierheen om u eene bekentenis al te dwtngen, en hier... hier zijn de mlddelen, die ik u daarvoor meêbreng. Onder zijn lang kleed haalde hij een paar vijlen, eenige valsche sleu-tels en drie revolvers te Voorschijn. Hier, ging hij voort, zijn vijlen om uwe bocien te Vcr-breken, sleutels om de deuren te openen en deze drie revolvers, die goed geiaden zijn, voor de Wachters, die u de vlucht zouden willen be-letten! Wat ik voor u doen kon, heb ik gedaan, de rest is uwe zaak. Morgen is de mlssie gedaan, •le vertrek vandaag nog. Dezen nacht moet ge vrij zijn en naar de Heksengrot komen. De hut der oude Hat hebben wij vertoten, want 2e sefteen on» met veiiig meer. Bedanken kunt ge «jr) later; zwijgt nu en verspilt geen nuttelooa woorden. Ik moet maken dat ik weg fkom; ooet alsof ge mij overvallen wilt, dan zal ik om nulp schreeuwe». oen woord, kapiteln, eer ge gaatl Geef de hand, opfct wij s» kussen, segde Steven, die door de edelmoedigheid van den kapitein tôt tranen toe geroerd was. — Neen, da hand wil ik niet kussen, zegdo Dick, doch ik zal mij in uws plaats laten op-hangen, kapitein, als het noodig is. — En ik, voegde Bill er bij, iklaat mij levend op een rooster braden. Indien ge verlangt, dat ik mij do oogen uitruk, zal ik het doen. — Goed zoo 1 glimlachte do kapitein tevre- i den. Overvalt mij nu, dat is allea wat ik van u verlang. De bandieten volgden zijn bevel, voor zoover de boeien het toolieten, terwijl de oude stramme grijsaard tegen den muur leunde en luid om hulp schreeuwde. Do bawaarder en moj. Codiment sneiden dadelijk bij. — Weg met dien kerel, brulde Dick, of we rukken ons loa en worgen hem ! — Dio bloedhonden ! zuchtte mej. Codiment. — O, laat mij gaan, smeekte de grijsaard bevende. Mija God, wat heb ik goschrikt. Die ramp-zaligen I Hoe groot waa aller verbazing, als men des anderdaags vernam dat de drie bandieten uit-gobroken waren en M. Gray, de vrome kluize-naar, niemand anders geweest was dan Mac Donald, de beruohte roovershoofdman» In den beginne wilde men het niet gelooven, doch Mac Donald had een briof achtergelaten, waarin hij de sluw overlegde daad zelf bekend maakte. TWEEDE DEEL. I. Hein Oeliîk. In Willow-Height, ten huize van dokter Day haersohte groote vreugde, want Traverse Rocfce* was na gelukkig voltooide studiën met het dok-tersdiploma in den zak van Washington terug-gekeerd, zoodat de verwachtingen, die zijn vader- ' lijlee vriend en weldoener dokter Day van hem gekoesterd had, niet beschaamd werden. Bij zijne aankomst schudde deze hem krachtig de hand en wenschte hem geluk met zijn behaald succès. Niot minder hartelijk waren Clara's gelukwenschen. Eene onuitsprekelijke vreugde, eene stillo innerlijke zaligheid aprak uit hare oogen en verried duidelijk, dat zij gedurende zijne afwozigheid aan Traverse Rocke gedacht had met gevoelens, die zij, als ze hat bekennen moe3t, wal anders dan zusterlijke-genegenheid noemen kon. En Clara was zoo oprecht, niet alleen jegens haar zilve, maar ook jogens hare moedarlijko vriendin, waaraan zij zich, sedert 't vertrek van den joageu studeut, nog innigor gcheeht had. fi Vervolgï.J A [ en met Iicm de staatssecretarisscn Dr Helffcrich, Von Kulhmann, graaf von Roedern en de onder-staatssecretarisscn Wallraf en Schwander. De rede die de rijkskanselier aflas, verwonderde algemeen. Nadat hij geeindigd had, was er ook geen teeken van bijval. Men kan, volgens de gezegdens van afgevaardigden der verschillende partijen, zelfs van eene algemcene verslagenheid spreken, die het gansche huis aangreep. De rede van den staatssecretaris von Kuhl-mann, dienaderingingop de Duitsche antwoordnota van den Paus, maakte integendeel een dieperen indruk. Het Centrum vooral scheen er zeer bevredigend om. De redenaars der verschillende partijen drukten zich, in het daaropvol-gendc débat, tamelijk voorzlcntig uit. Eenige besprekingen, zooals over België, werden zelfs voor streng vertrouwelijk verklaard. De afgevaardigde Roske, van de sociaal-de-moleraten, zegdc dat de oplossing der Elzas-Lotharingsche kwestie, volgens de wenschen van Ribot en Asquith, gansch onhandelbaar is. Op bijzonderheden over de vrcdeskwestie kan men zich, in aile geval nog niet verbinden. Men had echter van den Rijkskanselier Wel mogen verwachtcn dat hij in de annexiekwestie iets liet doorschemeren en de werking der Alldeut-schen duidelijk afleeurde. Dr Raumann r.am het woord voor de vooruitstrevende vollespartij. Wij moesten — zegde hij — er ons van doordrin-gzn dat de oorlog niet meer het ultima ratio (laatste beweegreden) is, en zich de vraag stellen of de oorlog wel werkelijk de laatste beslissing kan bijbrengen In het toekomende samen-leven der volkeren. Hij was ook van meening, dat men over enkele punten, eene grootere terug-houding moest hebben. Een nieuw vredesaan-bod komt niet meer ter kwestie. Na Dr Raumann volgde als spreker der Duitsche fraktie Dr Werner, wiens uitlatingen in tamelijk all-deutschen zin, waren. De Qentrumafgevaardig-de Herald ging dieper in, op de Duitsche antwoordnota en betoonde den nauwen samenhang der nota nfet het vrcdesbe^luit der meerderhelds-partijen. Afgevaardigde Ledebour,in naam der onafhankelijlee sociaal-demokraten wendde zich dan uiterst gematigd tegen de regeering, terwijl de nationaal-liberale afgevaardigde Stefe-mann zich tegenover den rijkskanselier afwach-tend uitlieten dan scherp sprak tegen het vredes-besluit der meerderheidspartijen. Kort na 1 uur werd de zitting der hoofdkommissie geschorscht tôt 3 uur. De zïiting van Zaterdag. De hoofdkommissie kwam zaterdag opnîeuw bljeen en nam verschillende beslissingen, waar-onder ook de volgende : 1. Zoo spoedig mogelijk de jaargangen 1869 en 1S70 uit den legerdienst te ontslaan ; 2. — Maatregelen te nemen, dat daar waar vader en zoon op het front staan, Je vader op zijn verzoek, uit de vuurlinie getrokken wordt ; 3. —• Manscliappen en onderofficieren, tijdens den oorlogsduur, op regelmatigc tijdstippen, verlof te verzeleeren. Ee Vrede en Paus BsnscliGtas. PARUS, 30 September. — De Eclio de Paria verneemt uit Rome dat de Paus de invloedrijksta kardinalen ter bespreking van het Duitsch antwoord, tôt zich heeft geroepen. Men zegt dat ds Paus zijn vredeawerk zal voortzetten, dooh dit werk zou afhangen van de komende gebourte-nissen. ' IN ZWEDEN. BERLIJN, 30 September. — Do Tagl. Rundschau meldt uit Stockholm-: Mon zegt dat het gansch kabinet zinnens is af te treden. De moge-lijkheid wordt vooruitgezet van eene hersamen-stelling op konservatief-liberalen grondslag, desgevallend mat den tegenwoordigen mïniatcr-voorzitter aan het hoofd. Het ia niet waarschijn-lijk dat de sociaal-demokraten, do tegenwoor-dige sterkste partij in Zwedon, zal afzien van de deelname op de samenstelling der regeering. -Binnen kort zal men de beslissing hierover hebben. Welke oplossing de tegenwoordigo lerisia ook krijge, de liberalen eischen van de rjieuwe regeering de onmiddellijke doorvoering der wijîi-ging van het bestaande kiesstelseL OfOcieeleBMeâeelingM la Vlaanderen, Fraakpijk es Eizas, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 29 September. — T7it het groote hoofdkwartier : — Legergro&p van hroon/prins Rupprecltt vcm Beieren. — Aan do Vlaamscho kust en tussehen het Houthulster-bosch en de Leio wisselde de gevechtsbadrijvigheid der artillerie in Sterkte a£. Hevig roffelvuur in de avonduren. Oostelijk van Ypar volgden slechts bij Zonnebeke Engelscho deelsaanvalleD; zij werden afgeiyezen. Aan dea weg Yper-Passehendalo werd de vijand vet-worpen uit de trechterlinie welke hij flaar nog hield. In het overstroomde gebied van don User braehten onze verkenners gevangenen mede van botsingen met Belgen. — Legergroep van den I>uitschen ïcraonprini. — îfoordelijk van Soissons en voor Verdun ver-sterkte do vuurstrijd bijwijlen aanzienlijfe. Ook 's nachts bleef hij levendig aan de Maas. Veas-scheidene voorveldgevechten, die onzo storm-troepen in do Fransche stellingen voerden, hadden volledig succès. — Legergroep van hertog AlbrecM. — Bij Bisel in do Sundgouw bleven bij een FranSehen vooar-uitstoot eenige gevangenen in onze handen. — Londen en verseheidene plaatsen aan do Engelsche Zuidkust werden door onzo vlieger» met bommen aangevallen. — BERLIJN, 29 September, '• avonds. — Uît het groote hoofdkwartier : Tôt hiertoe zijn van geen front grooto gevecht*-handelingen gemeld. — BERLIJN, 30 September. — Uit het groote hoofdkwartier : Bij ongunstig zicht bleef de geveohtsbedrq-vigheld bij aile legers geringer dan in de voor-gaande dagen. ïa Vlaondejea was de artiUerie- strijd sterk aan de leuat en 'a avonds van den, User tôt hot kanaal Komen-Yper. Vooruit-; stootende Engelsche verkennersafdeelingen werden aan verseheidene plaatsen afgewezen._ Afgezien van voorbijgaande vuurstijging, i waa de gevechtsdadigheid voor Verdun gering. — Onze vliegers vielen opnieuw de dokken en atapelzoldera in Londen aan, alsook Rams-gate, Shaerness en Margate. De uit.werking der bommen waa erkenbaar aan branden. De vlieg-tuigen zijn samen onbeschadigd teruggekeerd. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, vrijdag 28 September. — Officieel : Niettegenstaande de slechte iuohtgesteltenis-sen, hebben onze beschietingseskaders in den verloopen nacht rijkelijk bommen geworpen op de vliegplaatsen van Marville en Marlatour, de spoorstatiën Brie tilles, Fleville, Romagne-sous-les-Cotea en de kantonnementen van Peuvillers en Cuiry-sur-Meuae. — PARUS, vrijdag 28 September. — Officieel avondbericht : Tamelijk grooto artilleriebedriivigheid op den reehter Maasoaver. In de streek van Beau-mont is niets te melden. — PARUS, zaterdag 29 September. — Officieel : —Op den reehter MaasoeVer bedrijvlgheld der wederzijdsche artillerie. Vijandelijke overvallen op onze vooruitgeschoven posten Zuldoostelijk van St-Quentin, in de streek van Ailles en Noor-delijk het Caurières-wond mislukten in ons \-uur. In Opper-Elzas is ons een inbraak gelukt in de Duitsche linies Oostelijk van Seppols ; wij hebben schullholen vernield en oorlogsrerief in gebracht. Van het overige front is niets te melden. Duitsche vliegtuigen hebben de streek van Bar-Ie-Duc beworpen. PARUS, zondag 30 September. — Officieel: Tamelijk groote werkzaamheid van het ge-schutin de streek Panthéon-Hurtebise, Craonne, evenals op den rechteroever van de Maas. De Franschen hebben een Duitschen overnal afge-slagen ten Oosten van Auberive. Van hun leant zijn de Franschen blnnengedrongen in de Duit-sche Unies ten Westen van den Cornillet en heb-( ben krijgstuig medegevoerd. Kalme nacht op dei rest van het front. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, vrijdag 28 September. —- Officieel:* Gisteravond wred een tweede vijandeiijjeei tegenaanvaltegen onze stellingen bij Zonnebeke gebroken door ons artillerie-, geweer- en n}a" chiengeweervuur. Zuidelijk den toren Hanueti en Zuidelijk het Polygonwoud werden afzonder-; lijko sterk bevestigde punten gezuiverd, waarin^ Vijandelijke afdeelingen zich nog binnen onze* nieuwe stellingen hielden. Denlaatsten nacht deden wij een gevoigrijleen; uittocht Zuidwestelijle van Cherisy en doodden; Verseheidene Duitschers of namen hen gevangen, j zonder verliezen voor ons zelven. De vijandelijke : .artillerie betoonde binst den nacht aanzienlijke. bedrijvigheid Zuidelijk van Lens. Van wcers-i kanten was de artillerie bedrijvlg aan het kamp-front. Door den vijand werden heden geen tegen-, aanvallen meer ondernomen. De lnfanteriebe-î driivigheld bepaalde zich bij gevechten tussehen patroeljes en kleine troepenafdeelin gen, waaibijj wij meer dan 100 gevangenen namen. — Avondbericht. — Een sterke vijandelijke al-deeling, die heden morgen Oostelijk het Polygonwoud traclitte te naderen, werd door artillerie-1 en ma chien geweervuur weerhouden . Een aantat Vijanden werden gedood, de overlevenden ge-; V'Kn"t"den" nacht verraste een °nzer lichtej ma chien ge weeraf deelin gen eenvijande^lijke ma-j chien geweerafd eelin g en maakte een ffinchien-i geweer buit, nadat een groot aantal der vijande-j lijlee afdeelln g gedood of gevangen genomen was. j Onze artillerie was bedrijvig in het ge\echts-j terreln en afdeelingen vijandelijke Inafnteria Werden doelmatig beschoten. Van het o\ érige) front is niets te melden. — LONDEN, zaterdag 29 September. —' Officieel : , Buiten het gewone geschutvuur van weers^ kanten, is er niets van bijzonderc gewlclitlgheidî te melden. Op het Oostelijk GeveeMsiemiiUt (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 29 September. — Uit het grooto{ hoofdkwartier : j —• Front van gencracU vMmaarschalk pnnêi Leopold van Beieren. - De meestal geringe gej vechtabedrijvigheid verhoogde slechts tijdelijW bij verkenhingsondernemingen Noordelijlc Duna, Weatelijk van Luzk en aan de Z.jrucz. • Legergroep van generaal-veldmaarscnalL von* Maekensen. — Russische afdeelingen, die ia bootenoverde Sarethen over den St. Georg-arm. van den Donau gezet waren, werden door vluggeut tegenstoot verdreven. — BERLIJN, 30 September. — Uit het groot* hoofdkwartier : Geen groote gevechtshandelingen. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 29 September. — Ambtelijfc* mededeeling : Onveranderd. . — V/EENEN, 30 September. — Uit het arui» perskwartier 29 September . Aan het Iegerfront van generaal-overste aart»< hertog Jozef kwam het in enkele sectors tôt go> vecliten met handgranaten. De artillerieslag de« vijands waa gematig. r. . _ — Ijegergroep van generaal-overste von hoennu TrenoUi. — Afgezien van verseheidene patroeU, jeaondernemingen, die voor ona gelukkig vew liepen, is er niets van belang voor ona to i^e.eIuoik (BULGAARSCHE MELDING.) i SOFIA, 28 September. — Van den generaaK Staf : , , , Oostelijk van Tuloea, tussohon de dorpe«f Prislawa en Partita, levendig artillerie-, mM chiengeweer- en goweeïvuur. (RUSSISCHE MELDING.) — ST-PETERSBURG, vrijdag 28 SeptomboM — Officieel : Aan geheel het front geweervuur en gevechte^ van verkeniiersafdeelingen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume