Het volk: christen werkmansblad

1222 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 14 Dezember. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 15 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vd6nz8270t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lewMfrTwistlgste Jur. — LÏM Soisâienst — Hnteftzti —' BlfiSHdom Yrijfef, 14 Deœmber ï 01 ? IAllc briefwisselingen vrseht. *ldj te een den aan Aug. Van fecghem, uitgever vooï denaami. I ftiaaisrh. «Drulckerij Het Volk», I lïecngtecg, a" 16, Gent, Bureel voor West-Vian derorit â Cttston Bossuyt, Kecolietten • fru'aal ,14, Kortï'ijk. HET VOLK Ken schrijît In t OpoJ.lo postk&ntoren:ian 10îr. per jaar. Zes maandsn fr. 5.OC» Drie maanden fr. 2,50. Aasakondigingen s Pi'jjs volgens tarief. Voorop t« fcctalen. Kochterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden eeweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. I VoT'scfîlfaft CS nmal per weels J ■■ ■ ■■■■ ■■■■.. ■ ■ , r. i i .i M ■ , CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centlemen het nummer I Be ooderlijke inacM. Uit eene hoûgsthelangwekhende voordracht tan de werkloozen gegeven door den heer idvokaat Beeckman en handelende over t Het kind in de wetgeving », ontaemen wij het vflîgende uitlreksel, hopende later het tweede deel epvan te kunnen overnemen. Eeno der ètlelste, bclangrijkste en tevens der mocilijkpte plichten aan den menkch door God en door de natuur cpgelegd, is voorzelrer deze toi] kinderen op te brengen tôt kloeke, wrkkere, werkzeme en rechtschrpen menschpn : de hcop der tockomst. Blijkt ni het gswiehtige van deze taak niet oit het feit dat de Zaligni^ker het huwc lijk tôt de wâsrdighaid van een H. Sakrament heeft verhevan; opdat aldus man en vrouw zouden t maeht ontvar.gen en gratie om kinderen tôt Gods glorie op to bror.gen » ? En welke is do plicht door ons burgerlijk wetboek vooreeret bepanld in het hoofdstuk handelende over de verplichtingen, die uit het huwelijk ontstaan ? Is het niet deze, voorzien bij artikel 203 en luidende : « De eehtgenooten verbinden zich gezamenlijk, door de enkelo daad dés hnwelijks, om hunue kinderen te voeden, te onderhouden en op te brongen i î Noehtens, en met innig spijt moeten we het beetatigen, op onze dogen laat de opvoeding der kinderen veel te wensehen; talrijk, zeer talrijk zijn do ouders of voogden die aan iiunno wettelijke verplichtingen te kort blijven : de geest van ouvereehilligheid, van ikzucht, van relfgenot, ja, van lpfheid zouden we bijna zeggen, zijn hier als voername oorzaken aan te 6tippen. En. hoe trenrig dan ook de gevoigon! Hoe talrijk zija ze niet de ouders, die op onze dagen in bittere tranen de noodlottigo gevolgen van hun plichtverzuim betreuren; ja, nu begrijpen ze al 't verkeerde van hu'-ne handelv/ijze : hadden se hun kind niet in aile zijne grillen en driften ingevriîfi'tf, hadden ze zich de moeitegetroost hem oene goede inboret en karakter aan te kweeken, hadden ze het van jongs a£ niet straat-op laten loopsn in gozolsehap van aSsrhandore kr.me-raadjes in plaats van er zelvo zoovecl mogelijk bij to zijn, hadden ze het niet naar kinema's 1-leivgsan of romans van moorden "en allerlei si ehte .liefds-tooneelen laten lefcen, ze zouden nu den in 't verderf geloopen zoon of dochter niet hoeven te betreUren. D.zs toeatand blecf niet oijbskend r.an de mj.atï.e.liappij : zij ook ontwacrde het drin-gend en akeh'g gevaar dat haar bedrcigde voor de tookomst. Bsstatigd werd immers dat met rasse solirëden de kinderen ondçr zedclijk. ogpunt de verkeci'de baan opstapter.; ontzettend werd de vermeerderieg van 't misdrijvencijfer door kinderen gepleegd; in dezen l.iatston tij,d groeide n Fi'ankiijk 't getal kiaderen-misdrijfplegers op vis* jaren aan m t, 20 ten honderd en op 1000 mai iîâgen w.-ren aldaar 17 ten honderd gepleegd door jongelingen min dan 16 jaren oud. In andere landen was de verhouding nngrnocg dezelfc'e, en dan ging in Europa een noodkreet op gerieht tôt de regerringen : tredt de kinderen, redt de tookomst »; de Kerk voegde- hier hare machtige stem bij en overal werd de hand aan 't werk geslngen. In de versehillige landen kwamcu nieuwe wetgevingen tôt stand, de be-Beherming der kinderen (iii België : de wet van 15 Moi 1912) regelende, kongressen en meneeh-lievende irn'iohtingen braebten huljï en zoo begon die zware strijd tegen den zoogezegden «modernen geest»: nog is hij varre van uit-gevochten al is er een ernstige terreinwinst te bespeuren. Het sehijnt ons nuttig hiertoe het onze bij te dragen door klaar en bondig uiteen te ^tton welke de verplichtingen zijn door de wet op-gelegd tegenover de wettige kinderen aan de ouders of andere gelastigden. Een kort overzieht der oudorlijke maeht ia hier dus op de juiste plaats. * *« ('< Vervolgt.) Nieuwe rcgeling van Ocdepsland. Op verzoek van een aantallezerslaten we hier, oit het verslag van M. Garpenfcier voor den ge-meenteraad van Gent, de samenvatting volgen der nieuwe regeîing van den onderstand door hc1 Nafcionaal Komifceit. Met het doel de verschillende onderstands-diensten te ordenen, heeft het Nationaa Komiteit een nietiw règlement opgemaakl dat de regels voorschrijft waardoor de ver-spreide werkingen der organismen, dit tegenwoordig met het nitreiken van der onderstand gelast zijn, in overeenstemminj gebracht worden. De gewone onderstand aan aile hulpbe-hoeftigen, gezegd ondoretand A, de onderstand aan behoeftige werkloozen, gezege onderstand O, de onderstand in klçeding-«tukken en de onderstand in brapdstof. worden afgeschaft en [tôt jeep, enkel vertnengri onder den naam y an « Voedliigsonderstan.d » Deze onderstand wordf» nlêfc meer alteBr fcftn de werkloozen of jmiu zekere rçekffet behoeftigen uitgeieerc?, maar wordt toege-kend aan ieder gezin, dat over geen vol-doende inkomsten, voorzien door een noods-rooster, beschikt. De door het Nationaal Komiteit aange-noinene basis tôt vaststelling van den noods-toestaad wordt niet gewijzigd, maar behou-den zooals zij voor de kosteloozo deelneming aan de volkssoep werd vastgesteld, lictzij : voor 1 persoon fr. 7,00 » 2 personen » 10,50 » 3 » » 14,00 » 4 . » 17,50 » 5 » • 21,00 » 0 » » 24,50 » 7 i » 28,00 » 8 • » 31,50 » 9 » » 33,25 » 10 » » 35,00 De hoogste, door het Nationaal Komiteit toe te kennen onderstandsbedragen worden merkelijk vermeerderd, en zijn als volgt vastgesteld : 4 frahk voor ieder volwassene, in plaats van 3 frank voor het gezinshoofd, en 1,50 fr. voor de huishoudster ; 3 frank voor ieder kind van 10 tôt 16 jaar, en 2 frank voor ieder kind van min dan 10 jaar, in plaats van 0,50 fr. per kind. De tnsschenkomst van het Nationaal Komiteit zal deze cijfers bereiken indien het huisgezin geen inkomsten heeft; indien het er bczit, zal ze gelijk zijn aan het verschil tusschen den noodstoestand en het bedrag dier inkomsten, zonder het maximumbedrag dezer tusschenkomst te overtreffen. Het Nationaal Komiteit heeft besloten voortaan de kosteiooze uitdeelingen van kleederen, geneesmiddelen en brandstof te schorsen. Het behoeftig gezin zal zich deze kleedingstukken kunnen aanschaffen, met het bedrag te betalen vclgens het tarief door het Nationaal Komiteit vastgesteld. De geneesmiddelen znllen aan 0,10 fr. per recept bétaaîd worden. Het doel dezer regeîing kan prijsbaar zijn, want zij stelt een einde aan zekere mis-bruiken, door de behoeftigen te verplichten geldelijk bij te drâgôn tôt den aankoop van wat zij noodig hebben; maar in aile geval, is de uitslag niettemin eene vermindering van het onderstandsbearag door het Nationaal Komiteit toegekend. Ook heeft het Nationaal Komiteit de gevolgen zijn'er nieuwe regeîing voorzien. In zijn vérslag der beweegredenen, n spoort het » de provinciale en lokale Komiteiten aan » de gedane opoSeringen te behouden en ver-» zoekt ze bij de gemeentebesturen en bij de » bijzonderen aan te dringen om voort te » gaan op denzelfden voet als tôt heden «tusschen te komen. De medewerking van » het Gemeentebéstuur zal gemakkelijker » bekoinen worden, indien men de soep-« kantien door eene bijzondere Oommissie » doet besturen, waarin het Gemeentebe-• stuur zal vertegenwoordigd zijn en bijgé-» volg zijn wefctig deel van invloed en kon-» trool za-1 uitoefenen. » * Het ontlastingstelsel, door het Nationaal Komiteit aangenomen, is als volgt gewijzigd: 10 Het iàon: Er bestaat geen « normaal » loon, dat het toekennen van onderstand door het Nationaal Komiteit uitsluit. Het ontlaste deel van het loon is niet meer gelijk aan den theoretischen (volledigen) onderstand van het gezin, maar is op 50 % van het loon vastgesteld. Dit maakt dat de arbeidspremie sterk vermeerderd wordt. 2° De onroerende goederen, bebouicde gron-den en spaargelcUn die niet ontlast waren, zijn het tegenwoordig voor een bedrag van 1,000 fr. of 1 are per persoon, met een maximum van 5000 fr. of 5 aren per gezin. 3° De pensioenc-n worden ontlast met 50 %. Vroeger werd gansch hun bedrag in rekening gebracht. 4° De schaâeloosetelUnr/en aan de door den oorlog van hun steun beroofde gezinncn toegekend (onderstand B) worden geheel ontlast voor .de eehtgenooten en kinderen van soldâtes; de steun aan de ouders van soldaten, alsook de onderstand door de afdeeling « Hulp en Bescherming aan de gezinnen van officieren en onderolïicieren » toegekend, ' worden met 50 % ontlast. Vroeger werd geheel het hulpgeld der huis-vrouw van den soldaat in rekening gebracht voor h6t bepalen der inkomsten van het Nationaal Komiteit, en dat der ouders van , goldaten werd met 3,50 fr. per week ontlast. Later,wel is waar, ontlastte men al de mjlicie-i gelden zooals ze vôôr 5 Februari 1Ô17 toegekend werden. Het bijvoegsel ajleen, sedert-; dien uitgekeerd, werd in rekening gebraoht. De onderstand voor de gezinpen von çffi-eleren en onderofficieren Werd niet ontlast. 6° De kuipgetden door a& mClaîschappijen van ondstttngen bijstand ctan hunne leden ■ voor ttwndfiw!.e%.tnit^preikfi, worden vo'îodig onttasV Yrtte^er waren zij het niet. 6* De onder^Mnd, die d* werTcen, door het Naiionùaï Komiteit beschermd,, uitJ&eren, : wordt voiledirt ontlaet, terwflî bJjj yroeger Het Nationaal Komiteit heeft ook <îe be-talingswijze zijner hulp gewijzigd. In het vervolg wordt deze niet meer uitgekeerd in bons, maar onder vorm van een krediet, op een bijzonder boekje ingeschreven, dat aan ieder huisgezin afgeleverd wordt. De onderstandsverhoogingen, die het Nationaal Komiteit toestaat, zullen zonder twijfel voor belangrijkst gevolg hebben de lasten der stad in eene nog moeilijk te schat-ten verhouding te verlicliten. Maar er be-hoeft onderzocht te worden of de huidige stedelijke noodsrooster aan de steeds stijgen-de noodwendigheden beantwoordt, vooral wanneer men rekening houdt met de tegen-woordige omstandigheden, die diep ingrij- Eend, zekere economische factoren gewijzigd ebben. IN DUITSCHLAND ïn fis Fruislscho Kaiîier. BERLIJN, 12 December. — Voorzitter graaf Schwdrin-Lowitz opent de zitting om 12.20 ure. Op de dagorde staat de bespreking van het voorstel van de nationaal-liberalen, het Centrum, de vrij-konservatieven en de konser-vatieven, betrekkelijk het verzekeren vacn het reoht der staatsbeambten, aan politieke werking, in verband mst een ontwerp der volkspartij, betrekkelijk de politieke medewerking der be-ambteu.IN~PORTUGAL. Het nieaw Minlsfërie- LISSABON, 12 December. — Het nieuw mhiisterie is als volgt samengesteld : Voorzitter, buitenlandsehe zaken en oorlog : Sidonio Paez; binnenland : Maeehado Santos; onderwijs : Al-fredo Magalhaes; jueticie : Mara Piuto; openbare werken : Felieiaro Costa; marine : Oreati Bran-to; handel : Xavier Estoves; finarciën : Santos Plegas; koloniën : de afgevaardigde Ta«sagnini Barbaza. IN DENEMARKEN. Vcrtrouwollike fiem'sazamc zlttlng- KOPENHAGEN, 12 Docember. — Dinsdag aanstaande zullen de beide Kamers van den Djenschen Mjksdag eene vertrouwclijke ge-meenzame zitting houden, in dewelke de mi-nistîrvoorzittcr over het verloop der Iaatste koaingen-samenkomst in Noorwcgen, verslag zalgeven. Eene bîsprckjng over de tegenwoordige han-delspolitiek van Denemarken zal hierbij ge-voegd worden. In deze bespreking zal de mtrdster van buitenlandsehe zaken, Scavenius, eene reeks gewichtige mededeelingen doen ov'cr het inge-konaen baricht der Deensche handelsondexhan-delaars in Aftierika. Oorlogsyerkiarlaçî aan OQstenrijk-îîOïînarlS- NEW-YORK, 12 Dec. — Panama heeft den oorlog verklaard aan Oostenrïjk-Hongarije. N. B. Panama was reeds in oorlogstoestand met Daitschland. Ds Turken en Jernsnîem. KONSTANT INOPEL, 11 December. — Het Turlvsch officieel bericht zegt dat bij de gemelde vernieuwde gevechten, ten Westen van Jérusalem, het aan de Engelschen gehikte hunnen aan val dlchter de stad te brengen. Daarop ver-legden de Turken hunne fcroepen, die zich Weste-lljk en Zuidelljk de stad bevonderf, naar de Oo'st-z3de van Jérusalem. BERLIJN, 12 December. — Het bericht over den val van Jerusalem, volgens de Volkszettung, komt niet onverwaehts. Hoe betreurenswaardig In poîitiek opziclit ook het verlies der stad is, toch is dit Verlies zonder beteekenis onder mlU-tair opzicht, en in betrek met den algemeenen toestand op het Sinaïfront. De Engelschen zullen voorzoker trachten den bijval die ztj genoten, geweldig te overdrijven, om daardoor het mls-htkken op het 'Westelijk front voorbij te gaan. In den Morningpost heet het : De geweldlge zegepralen der Middelmachten vrorden, door den tegenslag onzer Turlcsche bondgenoten, noch in beteekenis of uitwerking vermlnderd. De Lokal Anztlqtr schrijft : De Engelsche rekjaamuitslag zal met klokkengelul gevierd worden, en dit des te luider daar het geldt de opmerhzaamheld van 't volk van eene andere plaats af te wenden, waar Engeland eene onge-neesbare wonde toegebracht wordt OfflcieeleMeMeelingen VLIEGWEZEK. (DDITSCHE MELDING.) BERLIJN, 12 December. — TTit het grooto hoofdkwartier : In November bedraagt het verlies der vijande-lijko luohtstrijdkraohten aan de Duitsche fron-ten 22 kcbelballona en 205 vliegtuigen, van welke S5 aehter onze linies, de overige generzijds de vijsndelijke stellingen kennelijk neergefitort zijn. Wij hebben in de geveehten 60 vliegtuigen en 2 kabolballons verloren. fa ViaandereD, Fraukrîjk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 12 December. — Uit het groote hoofdkwartier : De geveehtsbedrijvigheid bleef binnen matige païen. — Avondbericht. — Aan de oorlogstooneelen nicte nieuws. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, dinsdag 11 December. — Offieieel: Patroeljebotsingen bij Tahure en Bezonvaux. Middelmstige artilleriebedrijvigheid in eeige eectors in Lotharingen en in Opper-Elzas. Overal elders rustige nacht. — Ayondberieht. — Middelmatige bedrijvig-heid van beide artilleries op het grootste deel %>an het front. Geen infanteriebedrijvigheid. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, maandag 10 December. — Officieel:Een vijandelljke overval, verleden nacht be-proofd Zuidwestelijk van La Bassée, werd ver-ijdeld zonder dat de vijand onze Unies kon bereiken. Eene afdeeling, die Oostelijk van IGein-ZUlebeke een onze posten aanviel, werd met ver-liezcn afgcwezen. — Avondbericht. — Heden vroeg werd aan het Cambrai-front een gevolgrïjke afzonderlijke verrlchtlng doorgevoerd tegen een post, dooi den vijand Oostelijk van Boursles bezet. De be-ïettlng moest zich voor de Schoische fcroepen terugtrekken, nadat zij eenige dooden en gewon-den verloren had. Da artillerie bcfcoonde zich opnieuw bedrij-vtg Zuldeiijk en Zuidwestelijk van Cambrai, Heropleven der vijandelijke arfcJUeriebedrijvig-hetd ' Oostelijk en Noordoostelijk van Yper, namelijk tegen het Polygonebosch en tegen Op het Oostelijk GevccMsterrdu, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 12 December. — Uit het groote hoofdkwartier : Nlets nieuws. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 12 December. — Ambtelijke mede-, déclin g : Wapenrust. OP DE BALKANS» (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 12 December. — Uit hefc groot<S hoofdkwartier : Geen groote gevechtshandelingen. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, maandag 10 December. — Officieel S Artilleriebedrijvigheid op het front tusschen het Doiran-meer en de Wardar. Rustige dag op de rest van het front. îîe Ooslesirijksch-I laïi aansche Oorïog (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 12 December. — Uit het groote hoofdkwartier : Tn enkele seetors tusschen de Hrenta on ceti Piave ontwikkelden zich plaatselijke gevechten», in welke wij gevangenen namen, (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) "WEENEN, 12 December. — Ambtelijke mede^ deeling : , , Tusschen de Brenta en den Piave benaatdeii\ wij voordeelen in plaatselijke gevechten. (ITALI AAN SCHE MELDING.) ROME, maandag 10 December, — Officieel » Gister vroeg gelukte het den vijand door ver-rftasende massa - aan va lien, op den linker oever ' van den Piave Oostelijk van Capo Silo, eenige door onfl gehouden waarnemingsgraven te bereiken, welke hij met onze kleine dappere be-TOttingen bemachtigde. In de eerste uren van verleden nacht hebben wij de stelling volledig; weergenomen, waarbij wij' de bezetting op def vlucht joegen en 35 gevangenen namen. Langsheen het overige front de gewone ge« schutsgevechten; onze batterijen namen aan ver-eolieidene punten vijandelijke verzamelingen en! bewegingen onder vuur. Eene batterij der ko-ninklijke marine richtte haar vuur op eene brug,, door den vijand gelegd tusschen Vianelîo ent Sacco, en vernielde ze. Klein-Azië, Ka&kasus en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 10 December. — Uit het hoofdkwartier : Sinaï-jront : Bij de gemelde nieuwe gevechten Westelijk van Jerusalem gelukte het den vijand zijn aanval nader bij de stad te brengen. Wij ver-legden daarop onze troepen van Westelijk en Zuidelijk de stad naar de Oostzijde van de stad. In Mesopotamie mislukte de poging van den vijand om zich Oostelijk van Djebel Homria vast te zetten. — 11 December. — Sindi-jronl : Geen bijzondere gebeurtenissen. Mesopotamié : Onze troepen vervolgen aan Edhen de teruggaande vijandelijke afdeelin-gen. ' TER ZEE. BERLIJN, 11 December. (Ambtelijk.) —* Eene van onze onderzeebooten heeft onlanga tn den Atlantischen Oceaan, drie stoomers en één zeilschip vernietigd . Deze waren : de Engelsche stoomboot Eleana, geladen met haver; de T?.. nr frtnnriiilm ctolarfori mpf w * * ~ MENGELWERK 163 CAPITOLA. Op zeiferen aag, wen ay iiwi sueiK geooeg ge> vodde om zijne terugreis naar West-Feliciana, zijne geboorteplaats, te aanvaarden, llet hîj den Jongen arts roepen en deed hem een zoo eervol als verrassend aanbod. — Gij weet, mijn vriend, zegde hij, dat ik Henri de St-Mery, ridder der Lodewijksorde en directeur ben van een Icrankzlnnlgcngesticlifc, dat op een aristocratischen voet i s in gerieht en waarin aùeen personen uit de hoogste ttandea opgy-iiomen worden. Traverse boog, want hij had den naam, tttel en stand van zîjn voormsllgen patient Wel der-keer uit dions cigen mond gêboord. — Mîjne inrfçhtirig, ging de heer St-Mery voort, ligt aan den boschrljken oever der zee en tn eene gezonde «a lehllderachtige streck van West-Fcliclann. — Dit is mtj belçf.nd, hemam Traverse, ter- la, Ja, Ik meeh, dat lie n dit ailes reedg gezegd heb- Wat g? cchter nog niet weet is, dat & Mçrheen kwam om ln. deze stad een doktêr te xoeketi, om hem de Ieiding van mijne inrichting op te dragen, daar dç tegenwQQidige arts mîj verlaten wil. GIJ zijt nu mij-.^man, beste Roeke. Wat dunkfc u er van 1 Hybt gij geen lust om mée te tapi Ik m fflï2vWWÉaç|^{), Ihdfeii ïkv Fasschendale. #is een ervaren dokter, aïs mijn redder en mijn vriend ter zijde had. Traverse had reeds lang gewenscht dezen tak der wetenschap — de behandeling der krank-zinnigen — nader te bestudeeren en door de praktijk te Ieeren kennen. Tôt nu toe had hij slfechts dit Veld ait boeken Ieeren kennen, wes-holve hij aarzeldc of hij wel als assistent daartoe 1 uutfcig ijon zijn. — Ik vrees dat gtj mij niet gebruil^en kunt, hernam hij op bescheiden toon. Gij hebt een hulparts noodig en geen man die nog veel Ieeren moêt, Want mijne kennis van die ziekte is slechts theoretisch. M. St-Mery had een tegenovergesteld gevoe-iec.— Ik raeen, zegde hij, dat dit de waardlgste w^ze is om u mijn dank te betulgen, wanneer ik u de gelegenheid bied «we kennis te ver-meerderen.Daar de ziekte In den laatsten fcîjd bijna geheel gewekan was en het onzen vriend Traverse in New-Orleans dus aan werk begon te ontbreken, besioot hij het voorstel van don Fransehen edel-man aan te nemen. Nadat hij zijne moeder, Qara en Herbert met dit besluit in kennis gesteld liad, maakte hij tocbereldselen voor het verteek, loodat hij reeds den volgenden morgen, met zijn vriend d,e St-Mery ç.n (liens zuster, de stad verllet en 's avonds de «childerachtige streek aan den Beeocycr fereikte, waar zijne inrichting, die hij cZorgvliet • noemde, te nàdden van een prach-tigen tuin gelegen was. Hît gebow van twoe verdlçpingen zag er ^ - 7 vriendelijk uit en deed heelemaal de treurige bestemming van hetinwendige.vergeten- Van de groote vensters had men een bekoorlijk uit-zicht op de golf. Het geheel leek meer op de wo-ning van een rijk planter dan op het verblijf dier ongelukkigen, voor wie St-Mery dit inge-rlcht had. Bekoord door de schoone streek en door den smaakvollen aanleg van den tuin, die met fon-teinen, tropische planten en beelden versierd , was en in 't jeugdig schoon der lente schitterde, volgde Traverse den directeur door eene véranda naar zijne woning. De tweede arts en diens vrouw die tijdens de afwezigheid van den heer de St-Mery het be-sfcuur der inrichting had waargenomen, versche-nen om den aankomenden te begroeten. De heer St-Mery stelde hun zijn vriepd Rocke voor en vroeg daarbij met de bezorgdheid van een Utils va der naar den toestand zijner rfamilie », zooals hij de krankzinnigen noemde. — Aile zieken zijn in hunnen normalen toestand, antwoorddc de arts op de vraag van den directeur, allen uitgenomen lady. — Ge doet mij schrikken, riep St-Mery. Ze is fcoch niet erger ge worden? De krankzinnige, waarvan hier sprake is, voegde hij er bij, zich tôt Traverse wendende, zal u veel te denken geven, wanneer gij haren zielstoestand bestu-deei-t. Mogelijks houdt ge ze niet voor krank-zlnxiig en toch, vrees ik, behoort ze tôt de onge-neçelilkçn.,Ct Vervolgt-Ï,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume